Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 53
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Björketun, U
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Försök med förbättrad vinterberedskap: Analys av inträffade trafikolyckor (Experiments with improved winter preparedness: Traffic accident analysis)1983Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Björketun, U
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Samband mellan vägbeläggningar och trafikolyckor vid olika väderlek (Relationships between pavement types and traffic accidents at different weather conditions)1984Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Björketun, U
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Samband mellan vägbeläggningar, väderlek och trafikolyckor 19771982Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Björketun, U
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Karlsson, J-Å
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Öberg, G
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Inverkan på väglaget och konsekvenser för trafikanten och väghållaren: Försök med osaltade vägar vintern 1982/83 (Effects on road conditions and consequences for road users and road maintenance authorities: Experiments with unsalted roads during the winter 1982/83)1984Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Fotoinventering av trafiksäkerhetsåtgärder i tätorter1989Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Funktionella regioner: aggregat av småområden baserat på socioekonomiska data2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Aggregering av småområden kan göras på olika sätt. Ett sätt är att sammanföra områden som gränsar till varandra till regioner baserat på attributdata. Regionerna blir geografiskt sammanhängande. Det har tillämpats i ett parallellprojekt inom temat där attributdata utgörs av socioekonomiska data och finns redovisat i Notatet Geografiskt sammanhängande regioner– aggregat av småområden bas-rat på attributdata. I föreliggande Notat redovisas en aggregeringsteknik där hänsyn endast tas till småområdens attributdata. Regionerna blir i regel ej geografiskt sammanhängande. Attributdata utgörs i detta Notat av socioekonomiska data men kan också vara uppgifter om infrastruktur, t.ex. avstånd till närmsta större stad. Skapande av funktionella regioner har tidigare gjorts manuellt. A- och H-regioner är kanske de mest kända i transportsammanhang. Den teknik som redovisas här utför skapandet av funktionella regioner automatisk, vilket är näst intill nödvändigt när småområdenas antal är mycket stort.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Förstudie angående databas för EMFO2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom EMFO, som är ett forskningsprogram inom området emissioner från vägfordon, traktorer och större arbetsmaskiner, har planer presenterats på att bygga upp en databas som blir en samlad kunskapsplattform tillgänglig via internet. I föreliggande förstudie utreds krav på och förutsättningar för databasens utformning och ett förslag till databasstruktur redovisas. Ett minimikrav är att databasen passar för projektet "Implementering av EU-gemensam emissionsmodell för vägtrafik som underlag för svensk emissionsstatistik och uppföljning av luftkvalitetsdirektiv" och särskilt delen Anpassning av svenska aktivitetsdata till den nya emissionsmodellen som då gäller ARTEMIS. ARTEMIS-modellen är en gemensam europeisk emissionsmodell för vägtrafik. Den kräver aktivitetsdata som kan lagras i och göras tillgängliga genom den databas som föreslås i föreliggande arbete. Data av den typ som databasen innehåller kan även komma till användning för andra ändamål än beräkningar med ARTEMIS-modellen. Överhuvudtaget är en mer eller mindre allmänt tillgänglig databas inom ämnesområdet, där väldefinierade uppgifter med kvalitetsdeklaration återfinns, av stort värde. Den föreslagna databasen är flexibel och kan expanderas allteftersom behov uppstår att inkludera nya typer av data. Detaljfrågor kring uttagsprogram har ej behandlats, i stället har arbetet med databasstrukturen prioriterats.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Geografiskt sammanhängande regioner: aggregat av småområden baserat på attributdata2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Aggregering av småområden kan göras på olika sätt. Ett sätt är att bildligt sammanföra områden till regioner baserat på socioekonomiska data oavsett om områdena ligger intill varandra eller ej. Det har tillämpats i ett parallellprojekt inom temat och finns redovisat i Notatet Funktionella regioner – aggregat av småområden baserat på socioekonomiska data. I föreliggande Notat redovisas en aggregeringsteknik där hänsyn tas till småområdens geografiska relation och attributdata. Endast småområden som gränsar till varandra tillåts sammanföras. Regionerna blir geografiskt sammanhängande. Attributdata kan vara socioekonomiska data men också uppgifter om infrastruktur, såsom avstånd till angiven större väg, järnvägsstation eller flygplats. Skapande av geografiskt sammanhängande regioner har tidigare gjorts manuellt. Den teknik som redovisas här utför skapandet automatiskt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Inventering av lokala trafiksäkerhetsåtgärder i tätorter1988Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Känslighetsanalyser med persontransportmodellen SAMPLAN1994Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Linjeföring samt prediktion av olyckor utifrån linjeföringsdata för vägar projekterade/byggda under 1950-, 1960- resp 1970-talet1991Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Linjeföringsmått med VDB- respektive PMS-data2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet "Effektmodeller för vägtrafikanläggningar (EMV)" startades i

  november 1999 på uppdrag av Vägverket, Statlig väghållning. Det övergripande

  syftet med projektet är att genom litteraturstudier, modellutveckling och

  fältmätningar vidareutveckla befintliga och ta fram nya effektmodeller och

  åtgärds/effektsamband. Målsättningen är att de resulterande effektmodellerna

  skall kunna användas som underlag för handböcker och datorprogram för

  konsekvensbedömningar av åtgärder för Vägverkets produkter och tjänster.

  Särskilt finns en koppling till den planeringsomgång som Vägverket kommer att

  genomföra år 2004. EMV-projektet omfattar framtagning av effektmodeller för

  framkomlighet, trafiksäkerhet och avgasemissioner för alla vanliga typer av

  vägtrafikanläggningar. För anläggningstyp väglänkar saknas vid

  investeringsplanering i allmänhet en noggrann och exakt beskrivning av

  vägutformningen, med undantag av tvärsektion. Därför behövs generella mått

  för en beskrivning av främst linjeföringen för ett vägobjekt, som i första

  hand bör vara grundad på linjeföringsmått, för att beskriva horisontell och

  vertikal linjeföring för vägar på landsbygd. För att utreda möjligheterna att

  införa linjeföringsmått har en analys gjorts av dels xyz-koordinater i VV:s

  vägdatabank och dels inmätta lutningar och krökningar i PMS-registret. I

  denna dokumentation redovisas resultatet av denna analys och jämförelse

  mellan de båda registren.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Länklängder i STAN för sjöfart2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid beräkning av transportarbete för sjöfart använder SCB bestämda avstånd

  mellan svenska hamnar när det gäller inrikestransporter. För

  utrikestransporter finns ett antal gränspunkter vid vilka fartygen antas

  komma in på eller lämna svenskt vatten. För modellberäkning av

  transportarbete med olika transportslag används ofta programmet STAN som

  hanterar nätverk bestående av noder och länkar. Det är önskvärt att erhålla

  modellberäknade resultat som så långt som möjligt överensstämmer med SCB:s

  beräkningssätt. Med hjälp av programmet DSD-IRS bestäms kortaste väg i

  nätverket mellan alla hamnar för vilka SCB har uppgifter om avstånd. På så

  sätt fås information om vilka länkar som ingår i respektive hamn-till-hamn

  rutt och det är möjligt att uttrycka respektive hamnavstånd som en summa av

  länklängder. De kända hamnavstånden och de nyttjade länkarna bildar ett

  överbestämt ekvationssystem. Genom att lösa detta med en s.k.

  entropi-algoritm kan hänsyn tas till den information som ligger i länkarnas

  ursprungliga längder i STAN-nätverket. Vid beräkningarna av nya länklängder

  definieras dessutom 25 nya noder och 144 nya länkar, detta för att nätverket

  korrekt ska återge var den svenska territorialvattengränsen passeras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Olycksdata och linjeföringsmått2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Effektmodeller för vägtrafikanläggningar (EMV), startades i

  november 1999 på uppdrag av Vägverket, Statlig väghållning. Det övergripande

  syftet med projektet är att genom litteraturstudier, modellutveckling och

  fältmätningar vidareutveckla befintliga och ta fram nya effektmodeller och

  åtgärds/effektsamband. Målsättningen är att de resulterande effektmodellerna

  skall kunna användas som underlag för handböcker och datorprogram för

  konsekvensbedömningar av åtgärder för Vägverkets produkter och tjänster.

  Särskilt finns en koppling till den planeringsomgång som Vägverket kommer att

  genomföra år 2004. EMV-projektet omfattar framtagning av effektmodeller för

  framkomlighet, trafiksäkerhet och avgasemissioner för alla vanliga typer av

  vägtrafikanläggningar. För anläggningstyp väglänkar saknas vid

  investeringsplanering i allmänhet en noggrann och exakt beskrivning av

  vägutformningen, med undantag av tvärsektion. Därför behövs generella mått

  för en beskrivning av främst linjeföringen för ett vägobjekt, som i första

  hand bör vara grundad på linjeföringsmått, för att beskriva horisontell och

  vertikal linjeföring för vägar på landsbygd. Ett önskemål för ett beskrivande

  linjeföringsmått är att det skall kunna förklara skillnader i effekter, t.ex.

  i olyckskvot. I avsikt att undersöka sambandet mellan olycks- och skadekvot

  och linjeföring har en analys gjorts av olycksutfallet på länk under

  1990-talet där varje vägavsnitt med en olycka har tilldelats ett mått för

  beskrivning av linjeföringen. Resultatet av denna studie redovisas i denna

  dokumentation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Traffic safety, society and road-user.
  Skadedata i STRADA för motorcyklister2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande arbete är att med de skadedata som finns i STRADA belysa motorcyklisternas trafiksäkerhetssituation. Polis- och sjukhusdata har använts för olika delar av genomförda bearbetningar. Tyngdpunkten i redovisningen ligger på sjukhus-informationen. I underlaget för officiell statistik från STRADA för åren 2003-2007 finns uppgifter om ca 6500 motorcyklister. Det gäller dödade och skadade samt oskadade förare. Antalet sjukhusrapporterade motorcyklister är drygt 3800 stycken. Projektet har disponerats i tre delprojekt A, B och C.

  I delprojekt A Särskilda omständigheter vid vägtrafikolyckor med motorcykel studeras polisens olycksbeskrivning (AccidentDescription i STRADA) för de 2011 olyckor åren 2003-2007 där en motorcyklist varit inblandad och där någon dödats eller skadats svårt, det behöver inte vara motorcyklisten.

  Delprojekt B Motorcyklister i sjukhus-STRADA omfattar 3 838 sjukhusrapporterade motorcyklister, varav 3 288 är män (96 % förare) och 550 kvinnor (65 % förare). Den vanligaste olyckstypen för motorcyklister vid klassificering efter motpart (Against) är singelolyckor (2347 stycken) som står för 61 procent, därtill kommer 3 procent där motparten är olika typer av fasta föremål.

  I delprojekt C Motorcykelförares olyckshistorik studeras de personer som varit in-blandade i fler än en olycka åren 2003-2007 varav vid minst ett tillfälle som motor-cyklist. Urvalet ger 2, 3 eller 4 olyckor per person. Samtliga 3 personer inblandade i 4 olyckor är unga män. Inblandning i 3 olyckor gäller 30 män och 3 kvinnor medan 348 män och 36 kvinnor varit med i 2 polisrapporterade olyckor. Totalt har 18 av personerna dödats, samtliga män och i 15 fall som motorcyklister.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  STRADA-koppling mellan polis- och sjukvårdsrapporterade data2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Från och med år 2003 sker all registrering av vägtrafikolyckor i STRADA, som är ett nationellt informationssystem om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. Polisen sköter sin registrering genom den s.k. polisklienten. Informationen lagras i en databas som finns hos Vägverket i Borlänge. Även sjukvården kan förse STRADA med information om trafikskadade personer. Rapporteringen från polisen och sjukvården sker separat och matchas sedan ihop efter ett antal kriterier. Alla polisrapporterade olyckor registreras i STRADA. Däremot är sjukhusrapporteringen inte rikstäckande. I juni 2004 rapporterade 43 procent av landets akutsjukhus sina trafikskadade patienter till STRADA. Syftet med det projekt som redovisas här är dels att utvärdera matchningen mellan polis- och sjukvårdsrapporterade data, både kvalitativt och kvantitativt, dels att utvärdera hur man kan utnyttja kopplingen mellan de två datakällorna för att förbättra kunskapen om olika olyckstypers skadeföljd. Ett ytterligare syfte är att kvalitetsgranska STRADA som källa för empiriska data för forskning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Trafikskaderisker för olika trafikant- och åldersgrupper under perioden 1981-19871989Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Vägsiktlängder1987Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Vägverkets modeller för konsekvensbeskrivning (KAN): Trafiksäkerhet1992Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Brüde, Ulf
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  En GIS-baserad metod för validering av normalvärden avseende länk- och korsningsolyckor2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  The primary aim has been to study whether the standard values for road links and intersections - number of accidents, risks, consequences, number of injured etc. - according to the Swedish Road Administration's The effects of roadworks 2000: New construction and improvements can still be regarded valid or whether modification is needed. Accident data have been extracted both from OLY/VITS for the period 2000-2002 and from STRADA for the period 2003-2005. One further objective has been to find whether data from the above accident data systems can be processed and treated in a similar way. The road network studied comprised all roads assigned numbers in VDB as per 31.12.2005. Information has been collected for a total of 55,591 injury accidents in OLY/VITS, and for 55,026 injury accidents in STRADA. Of these, 58,707 or 53 per cent can be referred to the VDB network, and 15 per cent have been classified as node accidents and 85 per cent as link accidents. The study primarily concentrated on motor vehicle accidents outside urban areas. The foremost reason is that here we have a comprehensive accident material and no interference from municipal streets which are not described in VDB.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Carlsson, Arne
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Trafikvariation över året: trafikindex och rangkurvor beräknade från mätdata2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utformning och drift av effektiva, säkra och miljövänliga vägtrafikanläggningar kräver ingående kunskap om sambanden mellan anläggningarnas utformning, trafikflöde, omgivning och resulterande effekter avseende framkomlighet, säkerhet och emissioner. Projektet EFFEKTMODELLER FÖR VÄGTRAFIKANLÄGGNINGAR (EMV) startades i november 1999 på uppdrag av Vägverket, Statlig väghållning. Projektet genomförs i samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), VTI och Lunds Tekniska Högskola (LTH).Det övergripande syftet med projektet är att genom litteraturstudier, modellutveckling och fältmätningar vidareutveckla befintliga och ta fram nya effektmodeller och åtgärds-effektsamband. Målsättningen är att de resulterande effektmodellerna skall kunna användas som underlag för handböcker och datorprogram för konsekvensbedömningar av åtgärder för Vägverkets produkter och tjänster. Särskilt finns en koppling till den planeringsomgång som Vägverket (VV) kommer att genomföra år 2006. EMV-projektet omfattar framtagning av effektmodeller för framkomlighet, trafiksäkerhet och avgasemissioner för alla vanliga typer av vägtrafikanläggningar. För effektberäkningar vid investeringsplanläggningen användes aktuell årsdygnstrafik (ÅDT) för ett objekt som mått på trafikens storlek. Därför behövs hastighets-flödessamband (v/d-funktioner) på ÅDT-basis, som för närvarande beräknas utifrån en rangkurva för ett aktuellt objekt. Rangkurvan skall beskriva trafikflödets variation över året. Nu befintliga rangkurvor är dock gamla och grundar sig på äldre variationsmätningar från början av 1990-talet med en annan trafikvariation över året. Därför behöver nya indexserier och rangkurvor utvecklas. Inom ramen för EMV-projektet har det ansetts som mycket angeläget att utföra en bearbetning och analys av data från nyligen inmätta helårsräknade punkter i syfte att utveckla nya trafikindex och rangkurvor. I detta notat ges en sammanfattande beskrivning av metod och framför allt resultat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Carlsson, Arne
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Yahya, Mohammad-Reza
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Kövarningssystem på E6 Göteborg: analys av parameterinställningar2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under augusti/september 2001 installerades en första etapp av ett

  kövarningssystem på E6 i sydlig riktning från Bäckebolsmotet till

  Tingstadsmotet, ca 3 km långt. Systemet består av portalmonterade

  varningsskyltar och detektorer för mätning av fordonsflöde, beläggningsgrad

  och hastighet. Varningsskyltarna tänds och varnar för kö nedströms i trafiken

  enligt förutbestämda kriterier. Varningsskyltarna är sju till antalet och

  varje skylt styrs av två eller tre par av detektorer. Med par av detektorer

  avses det förhållande att mätningar görs separat för höger och vänster

  körfält vid varje plats. För att en skylt ska tändas räcker det att kö

  indikeras för ett körfält vid någon plats kopplad till skylten. Här

  dokumenteras ett arbete utfört under hösten 2002 i avsikt att förbättra

  inställningen för kölarm i detektorerna. Loggdata insamlade under veckan 4-8

  november, analyserades för kontroll av gränsvärden som styr huruvida en

  detektor ska indikera kö eller ej. Analysen har resulterat i en

  rekommendation om ändrade inställningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Eriksson Jan R,
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Leveranser av petroleumprodukter i Stockholmsregionen2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  VTI har utvecklat en beräkningsmodell som fördelar förbrukningen av olika oljeprodukter i ett antal kommuner på leveranser från olika depåer.Modellen har använts för att översiktligt studera transporteffekterna av en nedläggning av oljedepån Loudden respektive oljedepåerna Loudden och Berg i centrala Stockholm. Även prognoser för transporteffekterna för år 2010 för de olika fallen ingår i studien. Studien har utförts på uppdrag av Stockholms Stadshus AB och Svenska Petroleum Institutet. Modellen tar inte hänsyn till alla förklaringsfaktorer som påverkar transporterna, till exempel faktorer som påverkar anläggningsdimensioneringar. Den ger därför inte fullständiga konsekvensanalyser och ger en förenklad bild av verkligheten . Kvalitativa resonemang kan dock tillföras vid användning av modellen, vilket också har gjorts här t.ex. genom att sätta ett kapacitetstak för Bergs oljedepå, vilket ger mer realistiska resultat. Förutsättningar, och vissa nödvändiga kompletteringar av data från SCB, har erhållits av projektets beställar- och referensgrupp. Resultatet - ett ökat trafikarbete på grund av depånedläggningarna - är inte oväntat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Eriksson, Jan R
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Trafikarbete i tätort och på landsbygd2001Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Three models have been designed that utilise existing databases to produce data that simultaneously describe the vehicle mileage divided geographically and among vehicle types. The databases which have been used are RES (data from a national travel pattern study), UVAV (a database for national transport of goods), the NÄTRA database (trade and industry transports in the county of Stockholm), VDB (database for Swedish road traffic), The vehicle register (implicitly) and geographical data (urban borders and SAMS zones).

  The result of the project is models that provide exhaust emission models and dispersion models with traffic data.

  The designed models can be generalised to other geographical partitions than urban – rural area.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Eriksson, Jan R
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Jansson, Jan Owen
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Sandström, Jessica
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Vierth, Inge
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Långväga interurbana inrikes flygresor: en studie av interregionala persontransporter1995Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Eriksson, Jan R
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Karlsson, Rune
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  NÄTRA: näringslivets transporter med bil i Stockholms län 19982000Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The object of this publication is to show by examples what data regarding the road transport of the economy in Stockholm

  County in 1998 can be obtained from the NÄTRA database, and to give a scientific description of how the

  investigation was carried out and how the results were implemented in the database.

  The sample investigation focused on a stratified sample of the 175,000 workplaces in the county. For each workplace

  selected, information was obtained regarding all movements by the selected vehicle (heavy lorry, light lorry or

  car) during one day.

  One important conclusion of the report is that it is better to collect transport information by telephone interviews

  than to do this using only questionnaires. The response rate was considerably higher, and the quality of the collected

  data was also better.

  The importance of a non-response investigation is also emphasised in the report. It was possible to use some of

  the data collected in the non-response investigation for imputation of the data. Imputations consist of attempts to

  make the data from the non-response investigation, which are of sufficiently high quality, reflect corresponding vehicle

  movements in the investigation period. Data in the residue of the non-response were considered in computing the

  expansion factors from the sample to the stratum.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Matstoms, Pontus
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Reviderade V/D-funktioner på dygns- och timnivå2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Modellering av persontransporter innebär ofta uppskattning av antalet resor mellan olika punkter i ett nätverk. Med en given OD-matris söks sedan normalt hur motsvarande trafik fördelas och ger upphov till olika länkflöden. En viktig förutsättning vid uppskattning av flöden på länknivå är kunskap om sambandet mellan trafikflöde och restid. Det beskrivs genom V/D-funktioner som visar hur ökande trafik leder till lägre hastigheter och därmed längre restider. Baserat på antaganden om bland annat hastighetens flödesberoende och särskilda jämviktvillkor fördelas trafiken på rutter och länkar. Beroende på tillämpning avses normalt tim- eller dygns flöden. I båda fallen härleds V/D-funktionen från för vägmiljön karaktäristiska, styckvis linjära, samband mellan timflöde och hastighet (VQ-samband). På timnivå innebär skattning av V/D-funktioner i princip endast anpassning av vald matematisk funktion till underliggande VQ-samband. Vid framtagning av funktioner på dygnsnivå måste däremot medelhastigheten för respektive medeldygnsflöde (ÅDT) först beräknas. Det görs genom att varje dygnsflöde, enligt antaganden om trafikvariationen över dygn och år, fördelas på representativa "typtimmar" som sedan ligger till grund för ett viktat medelvärde av motsvarande hastigheter enligt VQ-sambandet. På uppdrag av Vägverket tog VTI under andra hälften av 90-talet fram nya V/D-funktioner för landsbygd och tätort på dygns- och timnivå. Föreliggande rapport innebär en revidering av hela uppsättningen funktioner. För det första är VQ-sambanden för vissa vägmiljöer justerade och för det andra har funktioner för några nya vägtyper, främst s.k. mötesfri landsväg, tillkommit.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Nilsson, Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Analys och jämförelse av polisrapporterade personskadeolyckor i trafikolycksstatistik1990Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Nilsson, Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Skaderisker för motorcyklister2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Registration of vehicle mileage by the Swedish Vehicle Inspection Co. at the time of the annual inspection, since the end of the 1990s, has provided the opportunity for the "annual" mileage driven by groups of vehicles to be estimated. Mileage figures are the key for the estimation of the accident and injury risks of groups of vehicles and for comparison of these. As regards motorcycles, vehicle data concerning age of owner, year model and insurance class have been analysed with respect to motorcyclists injured in traffic and motorcycle mileages for the years 2000, 2001, 2002, 2003 and 2004. In Sweden and internationally, the motorcycle is the mode that has the highest accident risks and, most of all, injury risks in road traffic. Sweden has the additional problem that motorcycles can only be used during the summer months. This means that every year there is a "warming-up period" at the beginning of the new season. As for all motor vehicles, high motorcycle risks are associated with young drivers and limited driving experience, two properties that are strongly coupled. Some researchers want to add to this lack of judgment and little respect for laws and regulations. The age of the driver is today relatively strictly regulated as regards heavy motorcycles, with an engine power of at least 25 kW, which broadly speaking means that the driver must be 21 years old. Those who were automatically allowed to drive a motorcycle with the help of the old driving licence are today almost 50 or older. Traffic safety analysis has been based, inter alia, on the insurance class of the motorcycle which is determined by the relationship between engine power and vehicle weight. It is found that, in principle, it is the age group younger than 30 who represent the elevated injury risks in the higher insurance classes, while those younger than 25 represent the elevated injury risks in the lowest insurance classes. The total exposure in these insurance classes is very limited. Most of the motorcycle travel occurs in the intermediate insurance classes.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Nilsson, Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Skaderisker för motorcyklister2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In-depth studies carried out by the Swedish Road Administration 2000-2004 regarding fatal motorcycle accidents show that the number of killed motorcyclists has increased. The number was 39 year 2000 and 56 year 2004. The aim of the report is to answer the following: - Which differences regarding injury consequences for motorcycles can be found between different insurance classes? - How do the injury risks differ between motorcycle drivers of different age and motorcycles in different insurance classes? Since the end of the 1990s Bilprovningen, the Swedish Motor Vehicle Inspection Company, has been recording the mileage of all vehicles at the time of the annual inspection. This makes it possible to estimate in a reliable manner the annual mileages covered by motorcycles. The report accounts for mileages, year models, insurance classes, and the ages of the owner and rider in order to find relationships and to compare accident and injury risks in the period 2000-2004. Our principal conclusions are: o After the year 2000, the number of motorcycles mainly increased in insurance class F7 (motorcycles of very high engine power in relation to their weight) o Motorcycle riders younger than 25 account for the relatively high injury risks in the lower insurance classes. - Motorcycle riders younger than 30 account for the relatively high injury risks in the higher insurance classes (motorcycles of very high engine power) - The number of motorcycle riders who are killed, in relation to injured and severely injured motorcycle riders, is substantially higher for the group of motorcycles in insurance class F8 (upper segment of F7) compared with the other insurance classes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Nilsson, Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  VTI-modellen för skattning av årligt trafikarbete i Sverige: modellutveckling och hjälpinformation fram till 2005 samt årliga trafikarbetsskattningar 1950-20052007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  In the end of the 1990s VTI and Statistics Sweden (SCB) jointly developed an estimation model for the annual vehicle mileage in Sweden for the period 1950-1997, expressed as vehicle kilometres on road . This model is documented in VTI Report No 439, 1999. Since then, SIKA has annually commissioned VTI to estimate the annual vehicle mileage for different vehicle types in Sweden. Initially, a number of minor modifications were made, but in 2003 there was a major change since data from SCB and Bilprovningen (the Swedish Motor Vehicle Inspection Company) were available. There were two reasons for the model change. One was to make use of the detailed information provided by SIKA/SCB/Bilprovningen and the other to categorise lorries according to total weight instead of maximum load. Before 1990 lorries were categorised based on axle spacing and maximum load. In the new version of the model total weight is used to form the categories. The total weight does not include an eventual trailer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Nilsson, Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Nilzén, Carl
  Hastighet-flödessamband för mötesfria landsvägsutformningar1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the EU project IN-SAFETY is to create effective combinations of traditional infrastructure measures combined with new technology to increase the self-explanatory and forgiving nature of the road traffic system.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Nilsson, Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Thulin, Hans
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Utvärdering av 1987 års trafiksäkerhetsprogram1988Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Obrenovic, Alexander
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Basurval för trafik- och trafikantstudier i tätorter1992Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Björketun, Urban
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Skröder, Mari
  Analyser av modellsystemet Samplan för långväga resande: Variationer av parametrar och indata1994Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Brüde, Ulf
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Vem har kolliderat med vem och var?: analys av omkomna 1996-20052007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  This study has been performed by VTI for the Swedish Road Traffic Inspectorate. The aim was to collect data which will make it possible to describe, analyse and try to explain the changes in the number killed in traffic over the period 1996-2005. Previously it was possible to observe long term changes on the basis of a breakdown by state/ municipal road management authorities and a breakdown by accident type. This was no longer possible after the introduction of a new accident data system in 2003. In this project, an alternative breakdown and description of the development in the number killed is proposed. For each individual year (1996-2005) a "collision matrix" is constructed. This matrix shows which road user categories have been killed and whether this has occurred without a collision (single vehicle accident) or in collision with some other traffic element. Breakdowns by "urban/rural", sex and age group are also made in the matrix. Both the assessment of the police and the definition of urban areas by Statistics Sweden SCB have been used as regards the urban/rural breakdown. The breakdown urban/rural is a substitute for municipal/state road management authority, and the breakdown non-collision/collision is a substitute for accident type.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Carlson, Annelie
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Environment.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Traffic safety, society and road-user.
  Hammarström, Ulf
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Traffic analysis and logistics.
  Utveckling av VTI:s modell för beräkning av trafikarbete på svenska vägar2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Each year, VTI delivers a description of both a historical description and a prognosis of the annual vehicle mileage using a forecast model. Based on the results from this model a simplified description is made of the future traffic in HBEFA, which is the basis for the annual calculation of traffic emissions. The purpose of this project was to undertake a general revision of the method, both historical and future, in the forecast model. The assessment shows, for example, that a computational model can continually evolve and improve. Recent data have become available through the meter readings for mileage and better data are now available to take into account heavy trucks used for overseas shipments. A function adaptation of mileage as a function of vehicle age shows a good agreement with the measured driving distances for vehicles up to and including about 25 to 30 years of age. A sensitivity analysis of making various assumptions regarding the mileage and age distribution shows the effect on the amount of fuel consumption and regulated emissions for different categories of vehicles.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Carlsson, Arne
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Enviroment and traffic analysis.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Traffic safety, society and road-user.
  Vadeby, Anna
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Traffic safety, society and road-user.
  Säker framkomlighet: trafiksäkerhetseffekter på mitträfflade vägar2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Within the project “Safe accessibility” initiated by the Swedish Transport Administration, development of the use of rumble strips as a measure for improved traffic safety is carried out. Rumble strips are placed in the centre line on roads wider than 7 metres and with a speed limit of 80 km/h or higher. At the request of the Swedish Transport Administration, VTI has completed a study analysing the effect of such rumble strips on the road. The main purpose with central rumble strips is to “wake up” drivers who for some reason unintentionally are starting to pass the middle line. Earlier studies abroad and Swedish in-depth fatal accident studies indicate that this measure would have a positive safety effect, especially on running off the road to the left and head-on accidents. The aim of this report is to study the accident rates on roads which have been equipped with rumble strips in the middle. The most important parameter to study is the rate of fatalities or seriously injured road users (FSI-rate) after the measure (performance of rumble strips) compared to the FSI-rate before the measure. It should also have been desirable to study the course of accidents of the actual accident types. However, it has not yet been possible to perform such studies due to uncertain accuracy in the accident spot determination and description of the accident course. The analysis is based on information about the location of roads with rumble strips from the regional offices of the Swedish Transport Administration and accident data from the data base STRADA in the period 2003–2009. The work is a before/after-study in which accident rate before the milling of rumble strips in the middle of the road is compared with the period after. Some of the roads have been equipped with automatic speed cameras during the project. In the present summary, mainly results from roads which were not equipped with speed cameras are accounted for; 212 objects of the total length of 2,570 km. But 17 of these 212 objects have got a reduction of speed limit in September 2008. Thus there are 195 objects with unchanged speed limit, which consist the main results of the study.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Dukic, Tania
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Human-vehicle-transport system interaction.
  Ahlström, Christer
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Human-vehicle-transport system interaction.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Traffic safety, society and road-user.
  Kettwich, Carmen
  Karlsruhe Institute of Technology.
  Yahya, Mohammad Reza
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Traffic analysis and logistics.
  Patten, Christopher
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Human-vehicle-transport system interaction.
  Tapani, Andreas
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Traffic analysis and logistics.
  Vadeby, Anna
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Traffic safety, society and road-user.
  Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet: en studie på E4 i Stockholm2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The present report presents four studies that were conducted with the aim to evaluate how electronic billboards (ERS) affect traffic safety. Study 1 is a literature review to examine how billboards impact road safety. The conclusions from the review showed that animated pictures and the location of the billboards have a major impact on driver behaviour as well as that darkness and adverse weather conditions can create glare which makes driving difficult especially for older drivers.

  The second and third studies compared the speed and the number of accidents before and after the installation of the billboards. Neither difference in traffic volume nor in average speed could be demonstrated. There was nothing in the studied accidents to suggest that the accident was affected by a billboard.

  The fourth sub-study is a field study investigating 41 drivers (driving and visual behaviour) on the E4 as they pass the billboards. Results showed several cases of visual distraction. The results also show a negative attitude to the billboards for a majority of the drivers.

  In summary, no effects from the billboards on traffic safety could be showed at the macro level. However, the effects of visual distraction must be taken into consideration and investigated further before deciding whether billboards will be implemented on Swedish roads.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Eriksson, Jan R.
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Edwards, Henrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Karlsson, Rune
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dokumentation av NÄTRA-modellen: en modellering av näringslivets transporter med bil i Stockholms län2000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Eriksson, Jan R
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Edwards, Henrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Karlsson, Rune
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Sandström, Jessica
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wiklund, Mats
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Ågren, Bertil
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dokumentation av NÄTRA-undersökningen: en undersökning av näringslivets transporter med bil i Stockholms län 19982000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Hedström, Ragnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Eriksson, Jan R
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Riskberäkning avseende transport av petroleumprodukter på väg och järnväg: Loudden - Upplands Väsby via Valhallavägen respektive Gävle (Fredrikskans) - Rosersberg2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  VTI har genomfört en riskanalysstudie för transporter av bensin, diesel och eldningsolja för alternativen Loudden – Upplands Väsby via Valhallavägen för lastbil och Gävle (Fredrikskans) – Rosersberg för tåg. Dels har analysen gjorts med den modell som VTI har utvecklat åt Räddningsverket, dels har en enklare analys gjorts direkt med tillgänglig statistik. Resultatet av analysen är att risken för att en farligt godsolycka skall inträffa är av samma storleksordning för lastbilstransporter och tågtransporter. Sannolikheten att en farligt godsolycka skall inträffa är marginellt mindre för tågtransporter än för lastbilstransporter (1 olycka på 8 år för lastbilstransporterna och 1 olycka på 11 år för tågtransporterna enligt modellen).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Nerhagen, Lena
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Traffic safety, society and road-user.
  Genell, Anders
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Environment.
  Swärdh, Jan-Erik
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Yahya, Mohammad-Reza
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Environment.
  Externa kostnader för luftföroreningar och buller från trafiken på det statliga vägnätet: kunskapsläget och tillgången på beräkningsunderlag i Sverige samt några beräkningsexempel2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In December 2012, the Swedish government commissioned VTI to update the social marginal cost for using infrastructure for all modes of transport based on state-of-the-art knowledge in the research community. The task only involved state roads. In this report we present the data used and the results for the external costs of air pollution (exhaust emissions) and noise. We have used the Impact Pathway Approach to perform the calculations using Swedish data focusing on health. In these calculations we have placed particular emphasis on how the influence of population density in the vicinity of roads influence the results from these calculations. For noise we developed an exposure function based on the new EU-CNOSSOS model which accounted for the location of buildings close to a road while for air pollution we used results based on detailed calculations in the Stockholm area. The results, using updated input data from 2012 on kilometers driven, emissions factors from HBEFA etc., are in line with those presented in the EU handbook from 2014 “Update of the Handbook on External Costs of Transport” but lower than those currently used in analysis of transport investments in Sweden (the so called ASEK-values). An important reason for this is that we have used more detailed information on population exposure. We have also concluded that there are geographical differences in the external cost for air pollution between the north and the south of Sweden. For both air and noise emissions there is also a difference between urban and rural areas. Based on the results we conclude that there are a number of issues where further research is needed, for example the possible interaction of air pollution and noise on human health. There are also still questions regarding the dispersion of emissions and population exposure and how this varies between cities and within cities in Sweden, depending on for example meteorological conditions. For air pollution there is also the question of the formation of secondary pollutants and their dispersion pattern and if they contribute to an external environmental cost in addition to health. One particular source of emissions in Sweden is the used of studded tyres which contribute to very high concentration levels of particulate matter close to roads in springtime. Since the focus in this study was on state roads we have not addressed this pollutant in this report.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Nilsson, Göran
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Andersson, Gunnar
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Larsson, Jörgen
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Några trafiksäkerhetsåtgärder och samhällsekonomi2001Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Niska, Anna
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Nilsson, Annika
  Trivector Traffic AB.
  Wiklund, Mats
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Ahlström, Petra
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Söderström, Liselott
  Robertson, Kerstin
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik: kartläggning och kvalitetsbedömning2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report summarises the needs for, and the procedures applied in, estimating the share of total travel represented by pedestrian and cycle traffic, and comprises an analysis of existing data in the form of travel surveys and flow measurements. Different methods are compared, and the significance of the differences between the methods for monitoring pedestrian and cycle travel is discussed. Both the method as such with its definitions and limitations, and the quality of the various phases in its implementation, play a part. This has consequences in comparisons between different places and also for monitoring over time. Most local authorities have some type of target with regard to cycle traffic, while target formulations for pedestrian traffic are less frequent. To increase the cycling share of total travel is the most common target, however, seldom followed up, and the numbers of cyclists at certain points are measured instead. Travel surveys and traffic flow measurements measure different things, and may draw different conclusions. The measurements may show that people cycle more than ever before, while travel surveys show that the cycling share is decreasing. Both conclusions may be right, and they reflect the importance of the methods employed, and also of the units. The unit "share" is made up of more components than pedestrian and cycle traffic as such, and depends above all on the total travel. It is therefore not only the proportions that are of interest but, for example, also the number of journeys per person.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Schandersson, Rein
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  ADB på VTI: Sammanställning av intervjuer i september 19891989Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Swahn, Henrik
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Eriksson, Jan
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  CO2 emissions by the transport sector: Forecasts and control prospects via CO2 pricing1994Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Swahn, Henrik
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Eriksson, Jan
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Transportsektorns CO2-utsläpp: Prognoser och styrmöjligheter via CO2-avgifter1994Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Vadeby, Anna
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Traffic safety, society and road-user.
  Anund, Anna
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Human-vehicle-transport system interaction.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Traffic safety, society and road-user.
  Carlsson, Arne
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Enviroment and traffic analysis.
  Säker framkomlighet: sammanfattande resultat2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The idea behind rumble strips, that is both shoulder rumble strips and median rumble strips, is to “awaken/alert” the driver who, due to inattention, fatigue or for some other reason, is involuntarily intersecting the median or side lane marker, and to thereby prevent single-vehicle accidents and multivehicle collisions. To prevent serious head-on collisions, ordinary 2-lane roads are rebuilt to meet free 2 +1 roads. This report presents results from the evaluation on two-lane roads with median milled rumble strips, divided roads, motorways with shoulder rumble strips and roads with oncoming traffic separation (referred to as sparse 2+1). Results from accident analyses (before-after study) on roads with median milled rumble strips show that the number of deaths and severe injuries has decreased by roughly 6 per cent. The corresponding decrease for single-vehicle accidents is 14 per cent. These results are significant. Speed measurements show no clear changes in terms of average speed after median rumble strips have been installed. With regard to lateral positioning, the results show that cars travel roughly 5 cm away from the centre line and that the variance of lateral position decreases slightly. This might lead to an increased rutting and wear. In the driver interviews that were conducted, 90 per cent of the drivers considered that median rumble strips contribute to higher traffic safety. With respect to external noise, one study shows that raising the guideline values for road traffic by 5 dB to 65 dB (outdoors) and 40 dB (indoors) in the same way that industrial noise has been addressed would result in a risk wherein the limit values would be exceeded at distances of less than 140 meters (outdoors) and 80 meters (indoors).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Vadeby, Anna
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Traffic safety, society and road-user.
  Björketun, Urban
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Traffic safety, society and road-user.
  Utvärdering av ändrade hastighetsgränser: långtidseffekter på trafiksäkerhet2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish Transport Administration has since 2008 undertaken to review speed limits on the national road network. The aim of this study is predominantly to describe and analyse the long-term traffic safety effect of increased, as well as, reduced speed limits. The evaluation is based on accident rates from the accident data base Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) combined with information on roads from National Road database, NVDB. The present study is a before and after study with control group where the change in accident and injury outcome on roads with new speed limits is compared with the corresponding change in the control group. Results show an extensive reduction in fatalities on rural roads with reduced speed limit from 90 to 80 km/h where the number of fatalities decreased by 14 per year, while no significant changes were seen for the seriously injured. On motorways with an increased speed limit to 120 km/h, the number of seriously injured increased by about 15 per year, but the number of deaths is in principle unchanged. The number of seriously injured increased on all types of motorways, but the worst development was seen for narrow motorways (21.5 m wide). For 2 + 1 roads with decreased speed limit from 110 to 100 km/h, the injury accidents decreased by about 10 per year and the seriously injured decreased by about 16 per year. On 2 + 1 roads with increased speed limit from 90 to 100 km/h, the number of injury accidents increased by about 19 per year. In conclusion, the results show that in total about 17 lives per year have been saved on the road network with changed speed limits. The number of seriously injured remain in principle unchanged.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 53
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf