Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 10) Show all publications
Kalantari, J., Merkel, A., Kjellsdotter Ivert, L., Wehner, J. & Krzynski, T. (2022). Anlöpsoptimering och energieffektivitet: skattning av maximal och realiserbar potential. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Anlöpsoptimering och energieffektivitet: skattning av maximal och realiserbar potential
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Port call optimization and energy efficiency : estimating maximal and feasible potential
Abstract [sv]

Det finns skäl att ifrågasätta tidigare forskningslitteratur när det gäller skattningar av hur mycket anlöpsoptimering kan bidra till energieffektivisering. Specifikt, potentialen av åtgärden Virtual Arrival (VA), det vill säga ett upplägg där fartyg skulle ha möjlighet att sänka sin hastighet i samband med anlöp till hamn i syfte att minska, eller helt eliminera väntetid för ankers. I den här studien söker vi skatta den maximala tekniska potentialen av VA för den svenska trampsjöfarten. Operativa, affärsmässiga, kontraktuella eller andra omständigheter kan leda till att delar av den tekniska potentialen inte kan betraktas som realiserbar. Vi söker också att skatta den realiserbara energieffektiviseringspotentialen av VA. 

Skattningen av den tekniska potentialen är baserad på empiriska data från 2019. För skattningen av den maximala tekniska potentialen har vi använt trafikdata från AIS-systemet, fartygsdata från IHS Markit, anlöpsdata från Sjöfartsverket och Eurostats avståndsmatris. Beräkningsmodellerna som underbygger skattningen är baserade på vedertagna modeller och de är kalibrerade med bättre underbyggda antaganden än i tidigare studier. Skattningen av den realiserbara potentialen är baserad på en Delphi-studie där experter från aktörsgrupperna redare, hamnar och skeppsmäklare har ingått. 

Resultaten visar att tidigare skattningar överskattar potentialen av anlöpsoptimering för energieffektivisering av den svenska trampsjöfarten. Den maximala tekniska potentialen är betydligt lägre än det tidigare funnits skäl att tro. Det beror på flera faktorer som att en relativ liten andel av anlöpen (ca 15 %) har väntetid för ankers och av dessa seglar en stor andel (ca 40 %) redan så långsamt att minskad seglingshastighet inte skulle leda till en minskning av drivmedelsförbrukningen. Dessutom har modellantaganden i tidigare studier haft en tendens att mekaniskt överskatta den tekniska potentialen. Delphi-studien visar att cirka en femtedel av den maximala tekniska potentialen kan betraktas som realiserbar i en svensk kontext.

Abstract [en]

There are reasons to question previous research literature regarding estimates of how much port call optimization can contribute to energy efficiency. Specifically, the potential of Virtual Arrival (VA), i.e., a system where ships would be able to reduce their speed in advance of a port call, in response to a known delay, in order to reduce or completely eliminate waiting time at anchor. In this study, we seek to estimate the maximum technically feasible energy efficiency potential of VA for Swedish tramp shipping. Operational, business, contractual or other circumstances may lead to portions of the technical potential not being considered realizable. We also seek to estimate the realizable energy efficiency potential of VA. 

The estimate of the technical potential is based on empirical data from 2019. Traffic data from the AIS, ship data from IHS Markit, port call data from the Swedish Maritime Administration and Eurostat’s distance matrix for ports have been used for the estimate of the maximum technically feasible energy efficiency potential. The calculation models that underpin the estimates are based on accepted models and are calibrated with better substantiated assumptions than in previous studies. The estimate of the realizable potential is based on a Delphi study in which experts from the stakeholder categories shipowners, ports and shipbrokers have been included. 

The results show that previous estimates overestimate the potential of VA for energy efficiency in the Swedish tramp shipping. The maximum technically feasible energy efficiency potential is significantly lower than previously believed. This is due to several factors such as the fact that a relatively small percentage of the port calls (approx. 15%) have any waiting time at anchor at all and of these a large percentage (approx. 40%) are already sailing so slowly that reduced sailing speed would not lead to a reduction in fuel consumption. Also, model assumptions in previous studies have tended to mechanically overestimate the technical potential. The Delphi study shows that approx. one fifth of the maximum technically feasible energy efficiency potential can be considered realizable in a Swedish context.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2022. p. 60
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1142
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19030 (URN)
Available from: 2022-10-12 Created: 2022-10-12 Last updated: 2022-10-12Bibliographically approved
Kjellsdotter Ivert, L., Wehner, J., Arvidsson, N., Kalantari, J. & Hedvall, K. (2022). Energieffektiv sista milen-distribution av dagligvaror genom nya samverkansmodeller. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Energieffektiv sista milen-distribution av dagligvaror genom nya samverkansmodeller
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

E-handeln av dagligvaror innebär en ökad service och tillgänglighet för konsumenter men även utmaningar för företag som behöver anpassa sina logistiksystem till nya marknadsbehov. Framför allt är det den sista milen, det vill säga sträckan från att order plockas till att den levereras ut till konsument eller utlämningsställe, som påverkas av e-handeln. Dessa transporter är idag inte effektiva, varken från ett kostnadsperspektiv eller från perspektivet energieffektivitet. 

Syftet med förstudien ”Energieffektiv sista milen-distribution av dagligvaror genom nya samverkans[1]modeller” (ELLA) är att generera ny kunskap för utveckling av logistiklösningar som möjliggör för energieffektiva sista milen-transporter i olika kontexter. Metoder som använts är litteraturstudier, intervjustudier med nitton organisationer och företag inom dagligvaruhandeln samt en workshop med dagligvaruhandlare, boxleverantörer, transportörer och forskare. 

I rapporten identifieras nio logistiklösningar med stor potential för energieffektivisering som kategoriserades i tre huvudgrupper; 1) transporter (dvs. hur transporten organiseras), 2) utlämning (dvs. hur utlämningen sker), och 3) fordon (dvs. vilket fordon som används vid leveransen). 

Logistiklösningarna som betraktas mer i detalj är; samlastning, mikroterminaler, justeringar av servicenivåer, standardiserade förpackningar, utlämningsställe vid högtrafikerade platser, lastcykel, ellastbil och ”glassbil”. De nio logistiklösningarna har utvärderats med hjälp av olika mått på energieffektivitet såsom lastkapacitet, fyllnadsgrad, km/stopp, stopp/rutt och CO2 utsläpp. Logistiklösningarna har även analyseras utifrån vilka kontexter som de är lämpliga att använda i och vilka aktörer som behövs för att implementera lösningen.

Abstract [en]

E-commerce of groceries brings increased service and availability for consumers, but also challenges for companies that need to adapt their logistics systems to new market needs. Above all, it is the last mile, i.e., the distance from the time orders are picked until they are delivered to the consumer or delivery point, that is affected by increasing e-commerce. Today, these transports are not efficient, neither from a cost perspective nor from an energy-efficiency perspective. 

The purpose of the feasibility study “Energy-efficient last-mile distribution of groceries through new collaboration models” (ELLA) is to generate new knowledge for the development of logistics solutions that enable energy-efficient last-mile transports in different contexts. Methods used are literature studies, interview studies with nineteen organizations and companies in the grocery sector as well as a workshop with grocery retailers, box suppliers, transporters and researchers. 

The report identifies nine logistics solutions with great energy-efficiency potential that were categorized into three main groups; 1) transport (i.e. how the transport is organized), 2) delivery (i.e. how the delivery takes place), and 3) vehicle (i.e. which vehicle is used in the delivery). 

The logistics solutions that are viewed in more detail are: Groupage, micro-terminals, service level adjustments, standardized packaging, delivery point at high-traffic locations, cargo bike, electric truck and “ice cream” truck. The nine logistics solutions have been evaluated using various measures of energy efficiency such as load capacity, degree of filling, km/stop, stop/route and CO2 emissions. The logistics solutions have also been analyzed based on which contexts they are suitable to use in and which actors are needed to implement the solution. 

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2022
Series
VTI resultat ; 2022:2
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-18537 (URN)
Available from: 2022-04-19 Created: 2022-04-19 Last updated: 2022-12-19Bibliographically approved
Karlsson, J., Karlsson, R., Carlson, A. & Kalantari, J. (2022). Energioptimala godstransporter ur ett nationellt systemperspektiv: en metod för utvärdering av potential för minskad energianvändning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Energioptimala godstransporter ur ett nationellt systemperspektiv: en metod för utvärdering av potential för minskad energianvändning
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Energy efficient freight transport from a national systems perspective : a methodology for evaluation of potential for decreased energy use
Abstract [sv]

Målet med rapporten är att bidra till ett energieffektivt transportsystem genom att presentera en ny approach för analys av energianvändning i godstransportsystemet som kan komplettera konventionella metoder och bidra till bättre beslutsunderlag. Energianvändningen i transportsektorn är central för Sveriges möjligheter att nå uppsatta mål om minskad klimatpåverkan. Här presenteras en metod för att skatta minimal energianvändning i ett godstransportsystem från ett nationellt systemperspektiv. Detta problem definieras här som Minimalenergiproblemet (MEP). Rapporten presenterar en metod för MEP och tillämpar metoden för en analys av det svenska godstransportsystemet. Analys av MEP möjliggör skattning av en teoretisk potential för minskad energianvändning i godstransportsystemet och ger en referens för att kvantitativt utvärdera olika typer av åtgärder.

Grundidén är att använda en befintlig nationell godstransportmodell som bygger på kostnads[1]minimerande principer som ett optimeringsverktyg och ersätta kostnadsparametrar med värden för energianvändning. Metoden tillämpas för analys av det svenska godstransportsystemet genom att använda Samgods. Samgods är Trafikverkets nationella godsmodell som används för analyser av godstransportsystemet och framtagning av beslutsunderlag för till exempel infrastrukturinvesteringar, policyåtgärder och prognoser.

Det svenska godstransportsystemet studeras med avseende på minimal energianvändning med fokus på scenarier som beskriver dagens förutsättningar med befintlig infrastruktur, fordonsflotta, energibärare och transportefterfrågan, enligt Samgodsmodellen. Resultaten jämförs med scenarier för ett kostnadsminimalt system som kan antas simulera godstransportsystemet i praktiken. Rapporten illustrerar även möjliga tillämpningar genom scenarioanalyser där förändrade förutsättningar för vägtransporter simuleras samt fall för minimering med avseende på koldioxidutsläpp.

Abstract [en]

The objective of this study is to contribute to an energy-efficient transport system by presenting a new approach for analysis of energy use which could be a complement to conventional decision support systems. Energy use in the transport sector is a central aspect to consider in order to meet national goals of reduced climate impact. This study presents a method for estimating minimal energy use in a goods transport system from a national system perspective. In this study, this problem is defined as the Minimum Energy Problem (MEP). The purpose is to describe a method for MEP and apply the method for an analysis of the Swedish goods transport system. Study of MEP gives an estimation of a theoretical potential for reduced energy use in the goods transport system and a reference for evaluations of different types of measures. 

The basic idea is to use a national freight model as an optimisation tool by replacing cost parameters with parameter values for energy use and CO2 emissions. The principle means that an existing model can be reused. The method is applied for analysis of the Swedish goods transport system by using Samgods. Samgods is the Swedish national freight model, owned by the Swedish Transport Administration, and used for analyses of the goods transport system to give decision basis for e.g., infrastructure investments, policy changes and long-term forecasts. 

The Swedish goods transport system is studied with respect to scenarios for minimal energy use with a focus on today’s existing infrastructure, vehicles and transport demand, as specified in Samgods. The results are compared with cost-minimisation scenarios which could be assumed to simulate the goods transport system in practice. Scenarios could be used to analyse system effects of different measures. The general applicability of the proposed methodology is illustrated by scenario analyses representing changed conditions for road transport and a case of minimization with respect to carbon dioxide emissions.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2022. p. 88
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1111
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-18782 (URN)
Available from: 2022-06-20 Created: 2022-06-20 Last updated: 2022-06-20Bibliographically approved
Kalantari, J. & Pereira, I. (2022). Förstudie om logistiska konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg. Göteborg: Triple F
Open this publication in new window or tab >>Förstudie om logistiska konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I den här förstudiens illustrerar vi en modelleringsansats för att studera vilka logistiska konsekvenser olika teknikval för elektrifiering av det svenska godstransportsystemet innebär för produktionssystemet av transporttjänster. Förstudien illustrerar hur den valda metodiken möjliggör kostnadseffektiv och ändamålsenliga dynamiska analyser av tänkbara utvecklingsscenarion som bidrar till en kunskapsutveckling som underlättar hanteringen av effekterna avgörande osäkerheter som följer en snabb omställningsprocess.

Kombinationen av att kunna beskriva och analyserna olika systemdesign, beskriva och förklara systemdynamiken givet stora osäkerheter och komplexitet samt möjlighet att testa och utvärdera potentiella lösningar på identifierade oönskade effekter gör att den här modelleringsansatsen är särskild väl lämpad för det frågebatteri som har identifierats som intressant att studera i en huvudstudie. Förstudiens resultat nyttiggörs effektivast genom uppskalning och vidare utveckling i en huvudstudie så den aktuella modellen är framtagen i ett illustrativt syfte.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Triple F, 2022. p. 35
Series
Triple F Rapport ; 2020.3.2.8
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19256 (URN)
Available from: 2022-12-02 Created: 2022-12-02 Last updated: 2022-12-02Bibliographically approved
Merkel, A., Kalantari, J. & Mubder, A. (2022). Port call optimization and CO2-emissions savings: Estimating feasible potential in tramp shipping. Maritime Transport Research, 3, Article ID 100054.
Open this publication in new window or tab >>Port call optimization and CO2-emissions savings: Estimating feasible potential in tramp shipping
2022 (English)In: Maritime Transport Research, ISSN 2666-822X, Vol. 3, article id 100054Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The promise of Port Call Optimization (PCO) measures such as Virtual Arrival (VA) for increased fuel efficiency in shipping is emphasized in the literature and professional ranks alike. Despite their envisioned benefits and feasibility, the implementation of such measures has largely remained lacking. Recent studies indicate that the potential of VA on fuel efficiency might be overestimated. In this paper we propose a new approach to estimate the fuel efficiency potential of VA based on traffic data from the Swedish tramp shipping sector. Our results indicate that the feasible fuel efficiency potential of VA is significantly smaller than what has previously been reported with no discernible benefit to large cohorts of voyages. We conclude that further empirical analyses are required for increased accuracy of the estimation of the potential of PCO for increased fuel efficiency in shipping and that more measured approaches in implementation and evaluation of PCO are called for.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2022
National Category
Marine Engineering
Research subject
SAB, Prc Ships and shipping
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-18664 (URN)10.1016/j.martra.2022.100054 (DOI)001026450600007 ()2-s2.0-85132009072 (Scopus ID)
Available from: 2022-05-23 Created: 2022-05-23 Last updated: 2023-10-20Bibliographically approved
Kjellsdotter Ivert, L., Merkel, A., Kalantari, J., Santén, V., Svanberg, M. & Wieding, S. v. (2021). Intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur. Göteborg: Lighthouse - Swedish Maritime Competence Centre,
Open this publication in new window or tab >>Intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur
Show others...
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En välutvecklad hamninfrastruktur är en förutsättning för svenskt näringsliv såväl som för ett hållbart transportsystem. Det saknas likafullt kunskap om hur dagens hamninfrastruktur tillfredsställer samhällets behov nu och i framtiden. Med detta som bakgrund kartläggs i denna förstudie olika intressenters behov och önskemål. Vidare analyseras trender och framtida transportefterfrågan i termer av hur dessa kan komma att påverka Sveriges hamnar. Mer specifikt har tjugofyra intervjuer med hamnar, varuägare, rederier, speditörer, terminaloperatörer, hamnnära myndigheter samt regioner och kommuner genomförts. Vi har också gjort en genomgång av orsaken till den starka godsutvecklingen för sjöfart i Trafikverkets prognoser över godsvolymer år 2040 genom att titta på nedbrutna utdata och se hur dessa fördelar sig på olika varugrupper och hamnar.

Abstract [en]

A well-developed port infrastructure is a prerequisite for Swedish industry as well as for a sustainable transport system. Despite this, the knowledge of how the port infrastructure satisfies society's needs today, and in the future, is underdeveloped. In this pre-study the needs of various stakeholders are mapped, and trends and future transport demand are analyzed in terms of how they may affect Sweden's ports. More specifically, twenty-four interviews have been conducted with ports, manufacturing companies, shipping companies, freight forwarders, terminal operators, port authorities, and municipalities. We have also reviewed the reason for the strong freight development for shipping in the Swedish Transport Administration's forecasts of freight volumes in 2040 by looking at output data to see how these are distributed among different product groups and ports.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Lighthouse - Swedish Maritime Competence Centre,, 2021
Series
Lighthouse reports
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-17987 (URN)
Available from: 2022-01-14 Created: 2022-01-14 Last updated: 2022-01-17Bibliographically approved
Kjellsdotter Ivert, L., Kalantari, J., Hiselius, L., Henriksson, P. & Karlsson, J. (2020). Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel genom transporteffektiv logistik och minskade bilresor. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel genom transporteffektiv logistik och minskade bilresor
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Energy efficient distribution of e-grocery by transport efficient logistics and reduced car use
Abstract [sv]

E-handel av dagligvaror har kommit för att stanna och är under stark utveckling. E-handeln innebär nya möjligheter med ökad tillgänglighet och service för konsumenter och samtidigt nya utmaningar för företagen som behöver anpassa sina logistiksystem för en ökad e-handel. I nuläget sker stora investeringar och det finns möjlighet att forma system som bidrar till en hållbar e-handel.Det övergripande syftet med den här rapporten är att bidra till att en energieffektiv e-handel av dagligvaror kan realiseras genom minskad energianvändning för transporter. Rapporten presenterar ny kunskap inom följande två områden: 1) Dagligvaruhandelns distributionssystem 2) Konsument-perspektiv på e-handel och inköpsresor. Metoderna som används är: litteraturstudier, intervjuer med 21 organisationer och företag inom dagligvaruhandeln, en enkätstudie med 3 000 konsumenter samt två workshops med forskare, livsmedelsproducenter, dagligvaruhandlare och logistik- och transport-aktörer. Studien är inriktad på större aktörer inom dagligvaruhandeln som erbjuder full-sortiment och matkassar samt konsumenter i medelstora och större städer.

Abstract [en]

Swedish e-grocery undergoes a strong development and is becoming well-established. E-commerce gives increased accessibility and services for consumers but, at the same time, new logistics challenges for companies. At present, several companies are presenting large investments. Since the market is growing, there are possibilities to develop logistics systems that could contribute to a sustainable e-commerce.

The overall purpose of this report is to contribute to energy-efficient e-grocery by decreased energy use for transport. New knowledge in the following two areas are presented: 1) Grocery distribution systems 2) Consumer perspective on e-commerce and grocery shopping trips. The methods used are literature studies, interviews with 21 organizations and companies in the grocery market, a survey with 3 000 consumers and two workshops with researchers, food producers, grocery retailers and logistics and transport players. This study focuses on major players in the grocery trade that offer full range assortment and consumers living in medium-sized and larger cities.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2020. p. 72
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1062
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15635 (URN)
Available from: 2020-10-29 Created: 2020-10-29 Last updated: 2020-11-25Bibliographically approved
Kalantari, J., Kjellsdotter Ivert, L., Liljestrand, K. & Ekici, S. (2019). Effektiva cirkulära flöden: en förstudie om hur cirkulära flöden kan nyttja överkapaciteten i befintligt distributionssystem. Göteborg
Open this publication in new window or tab >>Effektiva cirkulära flöden: en förstudie om hur cirkulära flöden kan nyttja överkapaciteten i befintligt distributionssystem
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Ett effektivare transportsystem är en nödvändighet för Sveriges omställningen till världens första fossilfria välfärdsnation. Effektivisering av transportsystemet bidrar inte bara till avfossilisering av en sektor som svarar för en stor andel av de fossila utsläppen i Sverige. Det möjliggör också en minskning av utsläpp i konsumtion- och produktionsledet genom att skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi. Det saknas dock kunskap om hur en ökad cirkulär ekonomi kan komma att påverka transportefterfrågan och följaktligen transportsystemet. På en övergripande nivå kan man anta att de cirkulära flödena kommer gå i motsatt riktning flöden av nya material och produkter och att tidskrav inte är lika höga för de cirkulära flödena som för flöden av nya material och produkter. Samtidig uppskattar man att ca. en av fyra lastbilar är underutnyttjade eller kan betraktas som tomma. Med detta som bakgrund är det intressant att analysera förutsättningarna för att den transportefterfrågan som uppstår som resultat av den cirkulära ekonomin effektivt kan absorberas av överkapaciteten i det befintliga transportsystemet. I denna förstudie har VTI och CIT undersökt denna frågeställning. Projektet bygger på litteraturstudier, intervjuer, workshops samt modellresultat från den nationella godstransportmodellen Samgods. I projektet har fokus legat på fyra produktområden: byggmaterial, elektronikprodukter, textilier och personbilar. Branschaktörer såsom byggföretag, elektronikföretag, textilföretag, biltillverkare, avfallshanterare, återvinningsföretag, branschorganisationer, välgörenhetsorganisationer och forskare har bidragit i genomförandet av projektet.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2019. p. 68
Series
Triple F ; 2019.1.21.h
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-18521 (URN)
Available from: 2022-04-08 Created: 2022-04-08 Last updated: 2022-04-08Bibliographically approved
Finnsgård, C., Kalantari, J., Roso, V. & Woxenius, J. (2019). The Shipper's perspective on slow steaming: Study of Six Swedish companies. Transport Policy
Open this publication in new window or tab >>The Shipper's perspective on slow steaming: Study of Six Swedish companies
2019 (English)In: Transport Policy, ISSN 0967-070X, E-ISSN 1879-310XArticle in journal (Refereed) In press
Abstract [en]

Trans-ocean liner shipping companies adopt slow steaming during periods when the market is characterised by low demand, high fuel prices, low freight rates and overcapacity. The most recent instance in which this occurred was the period following the 2008/2009 global financial crises, and the speeds have not yet rebounded to the pre-crisis levels. Most of the existing research regarding slow steaming takes environmental, economic and maritime engineering perspectives, meaning that the phenomenon is studied from the viewpoint of ship owners. The purpose of this paper is to explore the effects of slow steaming from the shipper's perspective.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2019
Keywords
Ship, Freight transport, Freight broker, Economics, Speed, Tariff
National Category
Economics
Research subject
SAB, Prc Ships and shipping
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14361 (URN)10.1016/j.tranpol.2019.10.005 (DOI)2-s2.0-85074388832 (Scopus ID)
Available from: 2019-12-04 Created: 2019-12-04 Last updated: 2021-03-10Bibliographically approved
Finnsgård, C., Kalantari, J., Raza, Z., Roso, V. & Woxenius, J. (2018). Swedish shippers’ strategies for coping with slow-steaming in deep sea container shipping. Journal of Shipping and Trade, 3(8)
Open this publication in new window or tab >>Swedish shippers’ strategies for coping with slow-steaming in deep sea container shipping
Show others...
2018 (English)In: Journal of Shipping and Trade, E-ISSN 2364-4575, Vol. 3, no 8Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

When container shipping lines experience over-capacity and high fuel costs, they typically respond by decreasing sailing speeds and, consequently, increasing transport time. Most of the literature on this phenomenon, often referred to as slow-steaming, takes the perspective of the shipping lines addressing technical, operational and financial effects, or a society perspective focusing on lower emissions and energy use. Few studies investigate the effects on the demand side of the market for container liner shipping. Hence, the aim of this study is to elaborate on the logistics consequences of slow-steaming, particularly the strategies that Swedish shippers purchasing deep sea container transport services employ to mitigate the effects of slow-steaming. Workshops and semi-structured interviews revealed that shippers felt they had little or no impact on sailing schedules and were more or less subject to container shipping lines’ decisions. The effects of slow-steaming were obviously most severe for firms with complex supply chains, where intermediate products are sent back and forth between production stages on different continents. The shippers developed a set of strategies to cope with the low punctuality of containerised shipping, and these were categorised in the domains of transfer-the-problem, transport, sourcing and distribution, logistics and manufacturing, and product design. All firms applied changes in the transport domain, although the lack of service segmentation limited the effects of the strategy. Most measures were applied by two firms, whereas only one firm changed the product design.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Singapore, 2018
Keywords
Maritime transport, Freight transport, Journey time, Increase, Transport operator, Interview
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Transport Systems and Logistics
Research subject
SAB, Prc Ships and shipping
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13405 (URN)10.1186/s41072-018-0033-2 (DOI)
Available from: 2018-11-28 Created: 2018-11-28 Last updated: 2023-09-08Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8024-3154

Search in DiVA

Show all publications