Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 35) Show all publications
Pernestål, A. & Kristoffersson, I. (2019). Effects of driverless vehicles: Comparing simulations to get a broader picture. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 19(1), 1-23
Open this publication in new window or tab >>Effects of driverless vehicles: Comparing simulations to get a broader picture
2019 (English)In: European Journal of Transport and Infrastructure Research, ISSN 1567-7133, E-ISSN 1567-7141, Vol. 19, no 1, p. 1-23Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Driverless vehicles have the potential to significantly affect the transport system, society, and environment. However, there are still many unanswered questions regarding what the development will look like, and there are several contradictory forces. This paper addresses the effects of driverless vehicles by combining the results from 26 simulation studies. Each simulation study focuses on a particular case, e.g. a certain mobility concept or geographical region. By combining and analysing the results from the 26 simulation studies, an overall picture of the effects of driverless vehicles is presented. In the paper, the following perspectives are considered: what types of application of driverless vehicles have been studied in literature; what effects these simulation studies predict; and what research gaps still exist related to the effects of driverless vehicles. The analysis shows that it is primarily driverless taxi applications in urban areas that have been studied. Some parameters, such as trip cost and waiting time, show small variations between the simulation studies. Other parameters, such as vehicle kilometres travelled (VKT), show larger variations and depend heavily on the assumptions concerning value of time and level of sharing. To increase the understanding of system level effects of driverless vehicles, simulations of more complex applications and aspects such as land use, congestion and energy consumption are considered.

Place, publisher, year, edition, pages
EDITORIAL BOARD EJTIR, 2019
National Category
Vehicle Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13757 (URN)2-s2.0-85066426634 (DOI)000464970700001 ()
Available from: 2019-05-17 Created: 2019-05-17 Last updated: 2019-07-15Bibliographically approved
Liu, C., Tapani, A., Kristoffersson, I., Rydergren, C. & Jonsson, D. (2019). En transportmodell med fokus på cykeltrafik: modellutveckling och scenarioanalyser. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>En transportmodell med fokus på cykeltrafik: modellutveckling och scenarioanalyser
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
A transport model with focus on bicycle trips : model development and scenario analysis
Abstract [sv]

Ökad andel resor med hållbara färdmedel är en förutsättning för att kombinera fortsatt tillväxt med minskad resursförbrukning och miljöpåverkan. I många europeiska städer har cykel blivit ett alltmer populärt färdmedel under de senaste decennierna. Dagens storskaliga transportmodeller, som utgör viktiga verktyg för utvärderingar och samhällsekonomiska analyser, är dock oftast fokuserade på modellering av resor med bil eller kollektivtrafik. Den här rapporten presenterar en tur-baserad transportmodell med syfte att bättre modellera cykelresor. Nyheterna i denna modell är bland annat ett detaljerat cykelnät som innehåller mer än 200 000 länkar och att modellen nyttjar en mer detaljerad zonindelning. Jämfört med nuvarande verktyget för samhällsekonomisk analys av cykelåtgärder, GCkalk, beskriver modellen ett fullständigt utbud och efterfrågan för cykel på detaljerad geografisk nivå. Modellen har skattats på data från den senaste resvaneundersökningen i Stockholms län från 2015 och representerar därmed observerat resebeteende. Modellen beaktar även cykel som anslutningsfärdmedel till resor med kollektivtrafik. Därigenom behandlar modellen cykel- och kollektivtrafik både som konkurrerande och som komplementära färdmedel och modellen kan utvärdera effekten av en förbättring av cykelinfrastrukturen på både enbart cykelresande och på cykel som anslutningsfärdmedel till kollektivtrafikstationer. Modellen är validerad mot cykelräkningar i Stockholm stad från september och oktober 2015. Modellen har testats på sex scenarier valda från Stockholms stads investeringsplan. Resultaten visar att investeringarna har en begränsad effekt på överflyttning mellan färdmedel och en måttlig effekt på befintliga cyklisters ruttval, restid och generaliserad kostnad.

Abstract [en]

Encouraging the use of active travel modes such as walking and cycling is vital for ensuring a sustainable urban development. In many European metropolitan areas, cycling is becoming increasingly popular within the recent decades. On the other hand, large-scale transport models, which serve as the main tools for policy evaluation and cost-benefit analysis, are often designed for modelling motorised travel modes such as private car and public transport. This study presents a tourbased transport model to better model cycling demand and supply. First, it uses a detailed bicycle network containing more than 200,000 links, covering the whole Greater Stockholm Area. Second, the model utilizes a refined zoning system with totally 5 808 zones each of the size of 250 m×250 m covering the entire Greater Stockholm Area. Third, the model is estimated on the newest Stockholm travel survey 2015, and therefore the model can represent travel behaviour that is up-to-date. In addition to the improvements mentioned above, the model also considers cycling as an access travel mode to a trip by public transport. Therefore, the model treats cycling and public transport as both competing and complementary modes, and the model is capable of evaluating the impact of an improvement in bicycle infrastructure on cycling, as well as on cycling to public transport stations. The model is then validated against bicycle count data from the City of Stockholm. Six scenarios are tested according to the investment plan from the City of Stockholm. The results show that the investments have a limited effect on modal shift but a moderate effect on the existing cyclists' route choice, travel time and generalised cost.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 144
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1007
Keywords
Bicycle, Cycling, Journey, Forecast, Model (not math), Calculation
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 113 Road: Cycling, walking and moped transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13706 (URN)
Available from: 2019-04-18 Created: 2019-04-18 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Kristoffersson, I. (2019). Indikatorer för ökad punktlighet på järnväg: slutrapport inom projektet Nypunkt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Indikatorer för ökad punktlighet på järnväg: slutrapport inom projektet Nypunkt
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Indicators for improved railway punctuality
Abstract [sv]

Punktlighet är en mycket viktig fråga för järnvägen för att öka passagerares och transportköpares nöjdhet och för att järnvägen ska vara ett konkurrenskraftigt färdmedel i förhållande till andra transportsätt. Att uppnå hög punktlighet är emellertid en komplex uppgift som innefattar samarbete mellan olika organisationer så som infrastrukturförvaltare och tågoperatörer. Ett sådant samarbete har byggts upp i Sverige och kallas TTT (Tillsammans för tåg i tid). TTT har delat upp arbetet för ökad punktlighet i åtta så kallade effektområden: Infrastruktur, Fordon, Obehöriga i spår, Trafik- och resursplanering, Operativ trafikering, Banarbete, Avgångstid och noder, och Från utland. I denna rapport genomförs en analys av arbetet i TTT vilken identifierar synergier mellan effektområdena samt rapporterar om aktuell status för punktlighetsarbetet inom varje effektområde. Vidare har tolv huvudindikatorer för förbättrad järnvägspunktlighet valts ut i denna rapport. Syftet med dessa indikatorer är att hjälpa TTT att analysera och förbättra punktlighetsarbetet. De utvalda indikatorerna täcker både de viktigaste frågorna från effektområdena och aspekter av särskild vikt för resenärer, såsom mycket långa förseningar och inställda tåg.

Abstract [en]

Punctuality is a very important issue for the railway in order to increase passenger and transport buyer satisfaction and be competitive in relation to other modes of transport. To obtain punctuality is however a complex task which includes cooperation between different organisations such as infrastructure managers and train operators. Such a cooperation exists in Sweden and is called TTT (Together for Trains on Time). TTT has divided the work concerning increased railway punctuality in Sweden into eight so called effect areas: Infrastructure, Vehicle, Trespassing, Traffic and resource planning, Traffic management, Trackwork, Departure time and nodes and From abroad. In this report, an analysis of the work in TTT is conducted which identifies synergies in-between the effect areas and reports on current status for the punctuality work in each effect area. Furthermore, twelve main indicators for improved railway punctuality are identified in this report. The purpose of these indicators is to assist TTT in monitoring the punctuality improvement work. The new indicators cover both the most important issues from the effect areas and aspects of special importance to travellers such as very long delays and cancelled trains.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 43
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1008
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13750 (URN)
Available from: 2019-05-07 Created: 2019-05-07 Last updated: 2019-05-09Bibliographically approved
Widell, J., Isberg, L., Guo, L., Bergström, S., Östlund, J., Sandin, M. & Kristoffersson, I. (2018). Bytesmotstånd och ruttval i kollektivtrafiken: En översyn av modeller för kollektivtrafikanalyser. Borlänge: Trafikverket
Open this publication in new window or tab >>Bytesmotstånd och ruttval i kollektivtrafiken: En översyn av modeller för kollektivtrafikanalyser
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten ökar kunskapen om hur ruttval hanteras i kollektivtrafikmodeller genom en litteraturstudie inklusive en jämförande studie av bytesmotståndets skattade storlek, genom expertintervjuer med forskare, konsulter och beställare av kollektivtrafikanalyser, samt genom ett stort antal modelltester där bytesmotståndets påverkan analyserats både för enskilda utpekade relationer och totalt för hela Stockholmsregionen.

I rapporten definieras bytesmotstånd som ”den uppoffring det innebär för en resenär att inte åka direkt till målpunkten med ett och samma kollektiva färdmedel”. En generell slutsats från litteraturstudien är att bytesmotståndet verkar vara större för byten buss-buss jämfört med tunnelbana-tunnelbana.

Även genomförda expertintervjuer visade på stor variation kring vad som behöver analyseras gällande bytesmotstånd i kollektivtrafiken. Enighet råder kring att kollektivtrafik är eftersatt jämfört med biltrafik när det gäller kalibrering och validering av nätutläggning. Flera av de intervjuade experterna ville gärna se bättre möjligheter till nodspecifika bytesmotstånd. 

Resultaten av modelltesterna visar hur nätutläggningsalgoritmerna för kollektivtrafik fungerar i praktiken tillsammans med olika nätkodning. När det gäller nätkodning i Emme är ett viktigt val huruvida hållplatser med olika kollektiva färdmedel kodas som en gemensam nod eller inte. Resultaten visar också att med dagens nät med isärkodade noder och användning av standard transit assignment-algoritmen i Emme kan små ändringar i kodning göra att alla resenärer istället väljer en annan rutt. Trots ovan nämnda allt-eller-inget beteende är dagens Sampers/Emme-modell förvånansvärt bra på att återskapa färdmedelsfördelning vid större bytespunkter i Stockholm. Resultaten visar mycket bra överensstämmelse generellt för tunnelbana, pendeltåg och lokaltåg, medan resultaten stämmer något sämre för buss. 

När liknande tester görs i Visum visar det sig att till skillnad från allt-eller-inget beteende i Emme så sprider Visum oftast resenärer på flera ruttval. Anledning till detta är att resenärer i Visum antas komma till hållplatser slumpmässigt då väntetid för en linje varierar mellan 0 och linjens turtäthet, i stället för en genomsnittlig väntetid som är hälften av turtätheten. Rutten med kortast genomsnittliga restid är inte snabbaste rutt för alla resenärer. Visum beräknar sannolikheten att väljas för alla attraktiva rutter. 

Place, publisher, year, edition, pages
Borlänge: Trafikverket, 2018. p. 120
Keywords
Public transport, Change (transp), Interchange (public transport), Itinerary, Passenger, Choice, Network (transport), Mathematical model
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 111 Road: Public transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13444 (URN)
Available from: 2018-12-11 Created: 2018-12-11 Last updated: 2019-05-09Bibliographically approved
Kristoffersson, I. (2018). Effekter av förarlösa fordon: Analys av simuleringar för att nå en helhetsbild. In: : . Paper presented at Nationell konferens i transportforskning 2018.
Open this publication in new window or tab >>Effekter av förarlösa fordon: Analys av simuleringar för att nå en helhetsbild
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Autonomous vehicle, Impact study, Simulation
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 11 Road: Personal transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13443 (URN)
Conference
Nationell konferens i transportforskning 2018
Available from: 2018-12-11 Created: 2018-12-11 Last updated: 2019-03-14Bibliographically approved
Kristoffersson, I. (2018). Framtidsscenarier för självkörande fordon: person och gods. In: : . Paper presented at Transportforum 2018.
Open this publication in new window or tab >>Framtidsscenarier för självkörande fordon: person och gods
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Autonomous vehicle, Forecast
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13977 (URN)
Conference
Transportforum 2018
Available from: 2019-06-25 Created: 2019-06-25 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Kristoffersson, I., Daly, A. & Algers, S. (2018). Modelling the attraction of travel to shopping destinations in large-scale modelling. Transport Policy, 68, 52-62
Open this publication in new window or tab >>Modelling the attraction of travel to shopping destinations in large-scale modelling
2018 (English)In: Transport Policy, ISSN 0967-070X, E-ISSN 1879-310X, Vol. 68, p. 52-62Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Development of major shopping centres continues even though online shopping is increasing. This has implications for mode and destination choice for shopping travel and therefore also for sustainability, which need to be considered in planning policy. In this paper, we estimate models for shopping travel using an unusually rich data set of shopping attractions. We find that shopping travel is best represented in three separate models: consumables in short and long activity segments and durables. In all of these models, we show that representing nearby attractions outside the destination zone adds to the measured attraction. For long activity consumables and for durables, the addition of secondary attractions within 2 km of the main destination gives the best models. For short activity consumables, both 2 km and 5 km add to the model, but 5 km is slightly better. Furthermore, we find significant within-zone correlation in the consumables models but are unable to find significant between-zone correlation, indicating that zone boundaries have some behavioural meaning for shopping travellers, but larger areas are not viewed in this way. Shopping attractions with a specifically Swedish impact, Systembolaget (official alcohol outlet in Sweden) and IKEA, proved to be important in all the models. These attractors work better as part of the size than as part of the utility, indicating that they appear to be separate attractors of trips, rather than as adding to the utility of other attractors. The models are also applied in two policy scenario analyses in which the impacts of new IKEA establishments and availability of Systembolaget in all zones on destination and mode choice are assessed.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier Ltd, 2018
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13088 (URN)10.1016/j.tranpol.2018.04.013 (DOI)000435623500006 ()2-s2.0-85046016907 (Scopus ID)
Available from: 2018-07-24 Created: 2018-07-24 Last updated: 2018-07-24Bibliographically approved
Hainz, S., Vannier, E., Meyer zu Hoerste, M. & Kristoffersson, I. (2018). Passenger Demand in a Technical World. In: : . Paper presented at Rail Transport Demand Management RTDM 2018.
Open this publication in new window or tab >>Passenger Demand in a Technical World
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
Passenger
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 11 Road: Personal transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13364 (URN)
Conference
Rail Transport Demand Management RTDM 2018
Available from: 2018-11-13 Created: 2018-11-13 Last updated: 2019-03-13Bibliographically approved
Kristoffersson, I., Berglund, S., Samulesson, S., Almström, P. & Algers, S. (2018). Sampers4: Skattning av regionala efterfrågemodeller.
Open this publication in new window or tab >>Sampers4: Skattning av regionala efterfrågemodeller
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport har tagits fram som slutrapportering av projektet ”Sampers4 -fortsättning” finansierat av Trafikverket, som genomförts under hösten 2017 och våren 2018. Detta projekt har tagit vid där tidigare omskattningsprojekt för Sampers regionala efterfrågemodeller slutat. De största förändringarna och förbättringarna i denna senaste omskattning är:

  • att även de som inte angivit någon inkomst i RVU har fått en inkomst påkodad,
  • att hushållsvariabler kunnat inkluderas i skattningen på grund av framsteg inom framtagning av syntetisk befolkning med hushållsdata som kan användas vid implementering,
  • att konsistensen mellan utbud och efterfrågan förbättrats genom att impedansen från kollektivtrafikutläggningen använts i skattning av efterfrågemodeller för färdmedelsval.

Projektet ”Sampers4 –fortsättning” har avgränsats till att gälla skattning av regionala efterfrågemodeller. Implementering av modellerna har påbörjats i tidigare omskattningsprojekt, men har inte ingått i detta projekt. Vi inser att mycket av vårt arbete i detta projekt inte kunnat göras utan det arbete som gjorts i tidigare omskattningsprojekt.

Publisher
p. 148
Keywords
Private transport, Public transport, Regional planning, Improvement, Mathematical model, Traffic generation, Driving licence, Vehicle ownership, Route (itinerary)
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 11 Road: Personal transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13442 (URN)
Available from: 2018-12-11 Created: 2018-12-11 Last updated: 2019-03-14Bibliographically approved
Kristoffersson, I. & Pernestål Brenden, A. (2018). Scenarios for the development of self-driving vehicles in freight transport. In: Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria: . Paper presented at 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria. Zenodo
Open this publication in new window or tab >>Scenarios for the development of self-driving vehicles in freight transport
2018 (English)In: Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria, Zenodo , 2018Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper extends previous research by developing future scenarios for self-driving vehicles and their societal impacts in freight transport using Sweden as a case study. Freight experts from vehicle manufacturers, agencies, universities and hauliers were recruited for a workshop where they assessed the benefits, costs, possibilities and barriers for self-driving vehicles in freight transport. The paper shows that reduction in driver and vehicle costs, reduced number of incidents and more fuel-efficient driving are seen as the main benefits of self-driving vehicles in freight transport, and increased vehicle costs, lost jobs, reduced degree of filling and more transport as the main costs. Furthermore, reduced drivers' costs, more hours-of-service and new business models are identified as the main drivers of the development and traffic management, small hauliers, loading and unloading and cross-border transport as the main barriers. The paper also integrates the description of possible developments of self-driving vehicles in freight transport into the four future scenarios developed for passenger transport in Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Zenodo, 2018
Keywords
Autonomous vehicle, Freight transport, Case study, Expert opinion, Cost, Accident rate, Energy efficiency, Transport operator
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 12 Road: Freight transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13441 (URN)10.5281/zenodo.1491530 (DOI)
Conference
7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria
Available from: 2018-12-11 Created: 2018-12-11 Last updated: 2019-03-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3738-9318

Search in DiVA

Show all publications