Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 40) Show all publications
Svanberg, L., Sedehi Zadeh, N., Hedström, R. & Torstensson, P. (2020). Kartläggning av personal med järnvägsspecifik kompetens knuten till svensk infrastruktur för spårburen trafik: delrapport 2 av 3 i projektet ”Prognosmodell för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik”. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kartläggning av personal med järnvägsspecifik kompetens knuten till svensk infrastruktur för spårburen trafik: delrapport 2 av 3 i projektet ”Prognosmodell för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik”
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Mapping railway specific competence concerning Swedish infrastructure for rail-bound traffic : from the project “Prognosis of future needs for competence and resources associated with Swedish rail-bound infrastructure” part 2 of 3.
Abstract [sv]

Den planerade kostnaden för drift och underhåll av Trafikverks järnvägsanläggning mellan åren 2018–2029 är 47 % högre jämfört med den från föregående planperiod. Därtill föreslås investeringar i ny statlig järnvägsinfrastruktur. Även lokaltrafiken expanderar med förlängning av befintlig, och byggnation av ny, spårväg- och/eller tunnelbana i Göteborg och Stockholm som exempel. För att säkerställa genomförandet av dessa insatser krävs att branschen kan möta den efterfråga på kompetens och resurser som väntar. Spårentreprenadföretagen har via branschorganisationen Sveriges Byggindustrier varnat för att detta kan bli bekymmersamt. Detta grundar sig på en prognos att det kommer råda brist på ca 1 700 personer inom yrkeskategorierna ban-, el-, signal- och teletekniker inom några år.

Denna rapport utgör den andra av totalt tre leveranser från ett forskningsprojekt med syfte att utveckla en praktiskt användbar modell för att prognostisera framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik. Projektet leds av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) med finansiering från, och i samarbete med, Trafikverket. I den aktuella deletappen har kompetenssammansättningen och åldersstrukturen hos personal knuten till infrastruktur för spårburen trafik kartlagts. Denna information utgör ett viktigt underlag för den efterföljande prognosen över framtida kompetens- och resursbehov. Kartläggningen har inkluderat både privata aktörer (spårentreprenör- och teknikkonsultbolag) och offentlig förvaltning (förvaltare av infrastruktur för både regional- och lokaltrafik och spårentreprenörbolag). Resultaten från studien redovisas i sammanslagen form för samtliga organisationer inom respektive branschsegment (spårentreprenörer, teknikkonsultbolag och infrastrukturförvaltare). I tillägg har tillgången på järnvägsspecifika utbildningsprogram/-kurser på gymnasie-, yrkeshögskole- och högskolenivå kartlagts.

Abstract [en]

The Swedish Transport Administration (Trafikverket) has increased the budget for railway operation and maintenance by 47 % for 2018–2029, compared to the previous period. The provision of public transport is increasing as existing lines are expanding and due to the construction of new railway, tram and metro track infrastructure. To ensure the realisation of these infrastructure projects, the railway industry will require a certain amount of competence and resources. The trade organisation, the Swedish Construction Federation (Sveriges Byggindustrier) forecasted a shortage of 1 700 railway workers within track technology, electric technology, signalling technology and tele operations in the coming years, suggesting that the realisation of future infrastructure projects could become challenging.

This report is the second of three deliveries from a research project with the purpose to provide a practical model to forecast the required resources and competences for future railway infrastructure in Sweden. The project is performed by The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), financed by, and in cooperation with The Swedish Transport Administration. The composition of competence and age for personnel within construction and maintenance of railway infrastructure is depicted in this report. The information and data in this report is basis for the prognosis of competences and resources required in the future. Private agents (railway contractors and consultant companies) and public agents (infrastructure managers for regional and local transportation) in Sweden are included in this study. In addition, railway specific educational programs and courses at upper secondary school, polytechnical- and university levels, currently offered in Sweden are presented.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2020. p. 53
Series
VTI notat ; 28-2019
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15096 (URN)
Available from: 2020-03-13 Created: 2020-03-13 Last updated: 2020-03-13Bibliographically approved
Torstensson, P. T., Hedström, R., Svanberg, L. & Sedehi Zadeh, N. (2020). Prognos över framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik: delrapport 3 av 3 i projektet ”Prognosmodell för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik”. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Prognos över framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik: delrapport 3 av 3 i projektet ”Prognosmodell för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik”
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Prognosis of future competence and resource needs for Swedish railbound infrastructure : from the project “Prognosis of future needs for competence and resources associated with Swedish railbound infrastructure” part 3 of 3.
Abstract [sv]

Prognosens utgångspunkt är infrastrukturförvaltarnas långsiktiga budget bestående av tusentals budgetsatta åtgärder med planerat år för utförande. Denna har samlats in från Trafikverket, Region Stockholm och Trafikkontoret i Göteborg. Med hjälp av så kallade åtgärdsmodeller föreskrivs hur åtgärdens kostnad fördelar sig över branschsegmenten; infrastrukturförvaltare, teknikkonsultbolag och spårentreprenörer. I (Svanberg et al. 2020) presenteras en kartläggning av branschens kompetens- och ålderssammansättning inom yrkesroller med järnvägsspecifik kompetens. Insamlingen av data inkluderar 16 branschaktörer och 58 yrkesroller. Personalantalet med järnvägsspecifik kompetens uppskattas till 5 865 personer fördelade över branschsegmenten på följande sätt; 3 654 st hos spårentreprenörer, 1 377 st hos teknikkonsultbolag och 834 st hos infrastrukturförvaltare.

Prognoser över framtida behov och brist på personal med järnvägsspecifik kompetens har tagits fram för tidsperioden 2019–2025. Det prognostiserade totala behovet av personal med denna kompetens vid år 2025 är 7 032 personer vilket är en ökning med 20 % jämfört med dagens antal. Det är främst teknikkonsultbolagens och infrastrukturförvaltarnas personal som beräknas påverkas av detta ökade behov. Den största personalbristen under den studerade perioden predikteras att drabba spårentreprenörerna vid år 2021 och då uppgå till 870 personer.

Abstract [en]

The starting point of prognosis is the infrastructure managers’ long-term budgets, composed of thousands of budgeted measures with planned execution dates. The budgets have been collected from the Swedish Transport Administration, Region Stockholm and Gothenburg office of traffic. By using so-called action category models, each action’s cost is distributed across different segments of the railway industry: infrastructure managers, consultant companies and railway contractors. In (Svanberg et al. 2020) a mapping of personnel with railway specific competence is presented. The data includes 16 railway agents and 58 different professions. The number of persons with railway specific competence amounts to 5 865 persons distributed accordingly: 3 654 persons from railway contractors, 1 377 persons from consultant companies and 834 persons from infrastructure managers.

The prognosis of future personnel need with railway specific competence is presented for the time period 2019‒2025. The total predicted need for personnel with this competence by 2025 is 7 032 persons, which is an increase by 20 % compared to today’s number of personnel. Primarily, personnel at the consultant companies and infrastructure managers are affected by the increased need. The largest gap of personnel during the studied period will affect the railway contractors in year 2021 and amount to 870 persons.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2020. p. 61
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1035
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15094 (URN)
Available from: 2020-03-13 Created: 2020-03-13 Last updated: 2020-03-13
Torstensson, P. T. & Hedström, R. (2019). Prognosmetod för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik: delrapport 1 av 3 i projektet Prognosmodell för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Prognosmetod för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik: delrapport 1 av 3 i projektet Prognosmodell för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Method for prediction of future competence and resource needs associated with Swedish railbound infrastructure
Abstract [sv]

Utvecklingen inom järnvägen drivs av en ökande efterfrågan på hållbara och punktliga transporter från både näringsliv och en växande befolkning. Jämfört med 2014 prognostiserar Trafikverket en ökning av persontransportarbetet på järnväg med 54 % fram till 2040. Trafikverket beskriver i Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 den största satsningen på järnvägen i modern tid. Detta inkluderar t.ex. deletapper av höghastighetsjärnvägsnätet med en planerad total slutlig längd på 1 500 km. Därutöver tillkommer insatser som övriga infrastrukturförvaltare i Sverige planerar att genomföra. Branschen har belyst behovet av kunskapsuppbyggnad och kompetensförstärkning för att kunna möta dessa framtida behov. Inom järnvägsteknikeryrken är kompetensbristen redan betydande och en aktuell svårighet för spårentreprenadföretagen att hantera. En utredning från Sveriges Byggindustrier bedömer att det inom några år kommer råda brist på 1 700 nyckelpersoner inom dessa yrkesgrupper.

Denna rapport redovisar resultatet från den första arbetsetappen i ett större forskningsarbete med syfte att utveckla en praktiskt användbar modell för att prognostisera framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik. Projektet leds av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) med finansiering från, och i samarbete med, Trafikverket. Som ägare av stora infrastrukturanläggningar för spårburen trafik deltar Region Stockholm (SL), Trafikkontoret i Göteborg (Göteborgs spårvägar) samt Norrköpings spårvägar i projektets referensgrupp. Resultatet från projektet förväntas bli värdefullt ur flera aspekter. Bland annat som beslutsunderlag för kompetensförsörjningsinsatser så som utökning av antalet utbildningsplatser och utformningen av innehållet hos desamma, samt åtgärder för att öka branschens attraktionskraft. Vidare möjliggör prognosmetoden för branschaktörer att göra långsiktig strategisk planering som motsvarar och anpassas efter tillgången på resurser och kompetens.

Abstract [en]

The development within railways is driven by an increased demand for sustainable and punctual transportation. The Swedish transport administration (Trafikverket) anticipates a growth in passenger transport work by 54% until 2040 compared to the levels at 2014. Trafikverket’s National plan for the transport system 2018–2029 describes the most comprehensive effort on railway infrastructure in Swedish modern history. This includes for example parts of the new high-speed track network with a planned total length of 1 500 km. Supplementary to this are the actions planned by other Swedish rail infrastructure managers for public transport. The rail sector has highlighted the need for efforts to strengthen the built-up of knowledge and competence in order to accommodate these future needs. For railway technical engineers the shortage in resources is already pronounced and difficult for the track entrepreneurs to handle. In an investigation by the Swedish construction federation (Sveriges Byggindustrier) the manpower shortage in this profession is estimated to 1 700 persons within a few years’ time.

This report forms the outcome from the first work stage in a research project purposed to develop a practically usable model for prediction of future needs of competence and resources associated with Swedish rail-bound infrastructure. The project is led by the Swedish national road and transport research institute (VTI) with financing from, and in collaboration with, Trafikverket. In their roles as owners of large infrastructure facilities for rail-bound transportation the Stockholm county council, the Traffic office of Gothenburg and the Tramways of Norrköping participate in the reference group of the project. The project outcome is expected to be valuable from several different aspects. Amongst others by offering information to educational institutions in sufficient time in advance in order for them to adjust the syllabus and extent in their long-time planning to meet the market needs. Moreover, the predicted results can constitute important grounds to consider in the strategic policy making both in public and private sectors.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 39
Series
VTI notat ; 12-2019
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14097 (URN)
Available from: 2019-09-04 Created: 2019-09-04 Last updated: 2019-09-04Bibliographically approved
Hedström, R., Rosberg, T. & Wikberg, Å. (2019). Prognosmodell för framtida resurs- och kompetensbehov inom järnvägsbranschen. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Prognosmodell för framtida resurs- och kompetensbehov inom järnvägsbranschen
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Forecast model for future resource and skills needs in the railway industry
Abstract [sv]

Enligt nationell plan för transportsystemet 2018–2029 ska 125 miljarder kronor avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar under den aktuella perioden, en ökning med ca 40 procent jämfört med motsvarande plan för 2014–2025. Ökade finansiella ramar innebär ökad verksamhetsvolym och det finns indikationer från branschens aktörer att alla resurser och kompetenser som krävs för att genomföra planerade järnvägs-, tunnelbane- och spårvägsprojekt inte finns tillgängliga. Trafikverket initierade därför ett arbete med avsikten att ta fram en praktiskt användbar prognosmodell för hela järnvägsbranschens framtida resurs- och kompetensbehov. Med tanke på järnvägsbranschens komplexa struktur, varierande verksamhetsområden och all data (i detta projekt manuellt insamlat), som en prognosmodell kräver, visade det sig att ett sådant arbete inte kunde slutföras inom projektet.

Syftet med projektet och denna rapport har därför avgränsats till att föreslå en struktur för prognosmodellen och utifrån exempel på fyra projekttyper, växel- och spårbyte, byggnation av mötesstation samt utbyggnad av dubbelspår, visa hur efterfrågan av resurser och kompetenser kan prognosticeras. Någon analys av utbudssidan, dvs. tillgången på befintlig arbetskraft, pensionsavgångar och utbildningar har inte genomförts. Detta beroende på att det inte finns någon statistik som med lätthet kan specificera dessa parametrar för just järnvägsbranschens alla yrkeskategorier och verksamhetsområden. Med tanke på detta kan nuvarande utkast till prognosmodell inte kopplas till utbudssidan och därmed inte heller påvisa för vilka yrkeskategorier det kan förväntas uppstå överskott och eller brist på resurser och kompetenser.

Abstract [en]

According to the 2018–2029 National Plan for the Transport System, SEK 125 billion are to be set aside for the operation, maintenance and reinvestments of state railways during that period. This is an increase of about 40 percent compared with the corresponding plan for 2014–2025. Increased funding implies a greater volume of activities and indications have been received from players in the railway industry that all the resources and competences required to carry out planned railway, underground and tramway projects are not available. The Swedish Transport Administration therefore initiated a work process to produce a practical and useful forecast model that would predict the future resource and competence needs of the entire railway industry. Considering the complex structure of the railway industry, the wide variety of areas of activity and all the data (which was gathered manually for this project) needed for a forecast model, it transpired that the work task could not be completed within the framework of the project.

The purpose of the project and this report has therefore been limited to suggesting a structure for the forecast model and, by using examples of four types of project - replacement of switches, replacement of tracks, building of passing loops, and the extension of double tracks - showing how the demand for resources and competences can be forecast. No analysis has been made of the supply side, that is, the current availability of manpower, retirements and study programmes. The reason for this is because there are no statistics that can be readily used to specify these parameters specifically for all the occupational groups and areas of activity of the railway industry. Because of this, the drafted version of the forecast model cannot be linked to the supply side and therefore it cannot show which occupational groups are expected to have a surplus or deficit of resources and competences.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 28
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 997
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13578 (URN)
Available from: 2019-02-11 Created: 2019-02-11 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Hedström, R. & Rosberg, T. (2019). Uppkörda spårväxlar: orsak och konsekvens. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Uppkörda spårväxlar: orsak och konsekvens
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Worn point switches : causes and consequences
Abstract [sv]

En medväxel där tungorna ligger i fel läge kan riskera att bli uppkörd då ett fordon passerar genom spårväxeln. Informationen från Trafikverkets databas ”Lupp” om antalet uppkörda spårväxlar under perioden 2014–2017 uppgick till totalt 630 stycken. Av dessa har 16 objekt som avsåg spårspärr sorterats bort. I de fall en spårväxel har blivit uppkörd via OSPA (obehörig stoppsignalpassage) har även dessa sorterats bort, och i detta fall rör det sig om 49 händelser. Anledningen är att denna typ av händelser utreds i varje enskilt fall. 76 händelser har sorterats bort på grund av bristfällig information för att kunna bedöma om växeln blivit uppkörd eller inte. Av totala antalet objekt som inhämtats från Lupp har således 489 stycken identifierats som uppkörda spårväxlar och använts som underlag för de analyser som gjorts i detta projekt.

Det finns flera anledningar till att spårväxlar blir uppkörda, arbetsmaskiner, fel handhavande, fel i växel, fordonsfel, bristande underhåll etc. är några exempel. Eftersom orsakerna till uppkörda växlar varierar blir det också varierande konsekvenser beroende på växeltyp, var i anläggningen den är placerad (t.ex. huvudspår eller sidospår) samt även vilken typ av fordon som trafikerar spårväxeln. 

Generellt har det varit svårt att se något tydligt mönster vad gäller uppkörda spårväxlar med avseende på växelmodell, driftplatser, orsak och verkan eftersom det förekommer stora variationer med avseende på dessa faktorer. Samtidigt kan man konstatera att det finns ett problem med uppkörda spårväxlar med avseende på trafikala aspekter (störda tåg, störningstimmar) samt kostnader och tidsåtgång för att reparera den skadade spårväxeln. Vilka faktiska kostnader som är förknippade med uppkörda spårväxlar har dock inte analyserats i detta projekt.

Abstract [en]

A trailing point where the tongues are not in the correct position could be at risk of being worn down when a vehicle passes through the point switch. The data from ”Lupp”, the Swedish Transport Administration’s database, shows that there were a total number of 630 worn point switches during the years 2014–2017. Of these, 16 objects which related to track locks have been disregarded. In cases where a point switch has been worn due to SPAD (a signal passed at danger), 49 incidents in total, these have also been disregarded. The reason for this is because each individual incident of this type is investigated as an individual case. 76 incidents where it could not be determined whether or not the switch was worn due to insufficient information have been disregarded. Of the total number of objects obtained from Lupp, 489 have been identified as worn point switches and have been used as basis for the analyses conducted in this project.

There are many possible causes as to why a point switch gets worn down, such as work machinery, incorrect handling, switch malfunctions, vehicle malfunctions, lack of maintenance, etc. Because there are multiple possible causes for the wearing down, we also see variation in the consequences depending on the type of switch, where it is placed (e.g. along a main route or along sidings), and the type of vehicles passing the point switch.

It has generally been difficult to discern any clear pattern regarding worn point switches based on the switch model, operation sites, cause or effect because of the large number of variations concerning these factors. At the same time, it can be noted that there is an issue with worn point switches when looking at traffic aspects (disrupted trains, hours of downtime), as well as costs and time spent repairing the damaged point switch. However, the actual costs associated with worn point switches have not been a point of analysis in this project.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 41
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1009
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13976 (URN)
Available from: 2019-06-24 Created: 2019-06-24 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Hedström, R. & Eriksson, O. (2018). Godstågs avvikande hastighet: analys av förekomst, orsaker och konsekvenser. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Godstågs avvikande hastighet: analys av förekomst, orsaker och konsekvenser
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Abnormal speed of freight trains : analysis of existence, causes and consequences
Abstract [sv]

Det förekommer att godståg, som på sin transportsträcka mellan ankomst- och slutstation, avviker från tidtabellens tider och det finns flera olika anledningar till att detta inträffar. Konsekvensen av inträffade störningar kan exemplifieras med låg punktlighet, generella kapacitetsproblem, omprioriteringar av godståget, försenad leverans till slutkund.

Syftet med projektet var att ta fram en metod för att analysera förekomsten av godståg som avviker från fastställd tidtabell men också orsaken till det. Resultaten som presenteras i rapporten bygger enbart på data från Trafikverkets databas Lupp.

Det har varit svårt att utifrån ett begränsat material (fyra godståg under två år) hitta tydliga effektsamband mellan olika faktorer. Några slutsatser från projektet kan dock vara intressanta att lyfta fram. Punktligheten för de fyra godstågen vid avgång Hallsberg rangerbangård var under 2015 ca 60 procent och ca 50 procent vid ankomst Malmö godsbangård. Inplanerade uppehåll på vissa stationer mellan Hallsberg och Malmö utnyttjas inte alltid. Störningar kopplade till orsakerna ”Infrastruktur” och ”Järnvägsföretag” utgör tillsammans mellan 60 och 70 procent av totala antalet störningar.

Abstract [en]

It happens that freight trains deviate from the times of the timetable on their transport route between arrival and end station and there are several reasons that this happens. Examples of the consequences of disruptions occurring include low punctuality, general capacity problems, reprioritization of the freight train and delayed delivery to the end customer.

The aim of this project was to develop a method for analysing the existence of freight trains that deviate from the set timetable, as well as the reason for it. The results presented in the report are based solely on data from the Swedish Transport Administration’s database Lupp.

From a limited material (four freight trains over two years), it was difficult to find clear cause-and-effect relationships between different factors. However, some conclusions from the project may be interesting to highlight. In 2015, the punctuality of the four freight trains upon departure from the Hallsberg marshalling yard was about 60 percent and about 50 percent upon arrival at the Malmö goods station. Scheduled stops at some stations between Hallsberg and Malmö are not always used. Disruptions linked to the causes “infrastructure" and “railway companies” together account for between 60 percent and 70 percent of the total number of disruptions.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 58
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 991
Keywords
Freight train, Rail traffic, Delay, Timetable, Statistical analysis
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J05 Railway: Freight transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13463 (URN)
Available from: 2019-01-25 Created: 2019-01-25 Last updated: 2019-06-10Bibliographically approved
Hedström, R., Johansson, T., Eriksson, O. & McGarvey, T. (2018). Rekommendationer för funktionell utformning av spårvägssystem. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Rekommendationer för funktionell utformning av spårvägssystem
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Recommendations for functional tram system design
Abstract [sv]

Spårvägstrafik är inte vanligt förekommande i Sverige och det finns därför en viss osäkerhet om hur det fungerar i stadsmiljö tillsammans med övriga trafikantgrupper. Spårväg kan förekomma i många olika skepnader, alltifrån de klassiska gatuspårvägen där spårvagnar kör i samma körfält som biltrafiken, till snabbspårväg på egen inhägnad banvall, med högre hastigheter och kanske med någon form av signalsäkerhetssystem. Syftet med projektet är att formulera rekommendationer för utformning och funktion avseende nya spårvägsanläggningar eller ombyggnad av befintliga anläggningar. Avsikten är att detta ska skapa tydligare och enhetligare förutsättningar för att planering och byggnation ska bli bra redan från början och att kostsamma ändringar i efterhand kan undvikas.

Resultaten som presenteras i denna rapport bygger på såväl internationella som nationella erfarenheter av spårvägssystem. Olika städer har olika förutsättningar, exempelvis trafik-, befolknings- och markförhållanden, som gör att spårvägssystem måste planeras och byggas på olika sätt. Tekniska lösningar, som spårkonstruktioner, kurvradier, signalsystem, etc. kommer därför att variera mellan olika spårvägssystem. Utformningen måste emellertid generellt garantera hög säkerhet och effektivitet för passagerare, personal samt personer och fordon som befinner sig nära eller korsar spårområdet. Spårvägen, liksom all trafikmiljö måste vara tydlig, enkel, förutsägbar och lättförståelig.

Abstract [en]

Trams are not a common feature in Sweden, which leads to some uncertainty about how they work in an urban environment alongside other transport segments. Trams can take many forms, from the classic trams that use the same lanes as cars, to express trams with their own fenced-off embankments, with higher speeds and possibly some form of signal safety system. The purpose of the project is to formulate recommendations for the design and function of new tram systems or changes to existing systems. The goal is to create clearer, more uniform conditions, allowing for good planning and construction outcomes from the beginning and avoiding subsequent costly changes.

The results presented in this report are based on both national and international experiences of different tram systems. Different cities have different conditions, for example in terms of traffic, population and land, which means that the tram systems need to be planned and built in different ways. Technical solutions such as track designs, curve radiuses, signal systems etc. therefore differ from one tram system to the next. However, the design of the system must guarantee rigorous safety and good efficiency for passengers, staff, and persons and vehicles near or crossing the tracks. The tram system, like all traffic environments, must be clear, simple, predictable and easy to understand.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 82
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 975
Keywords
Cost benefit analysis, Decision process, Organization (association), Tax, Environment protection, Policy
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning; 10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13232 (URN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2019-05-29Bibliographically approved
Hedström, R., Lindberg-Collin, M., Lindahl, A., Lindström, G., Löwenberg, K., Nilsson, S., . . . Ritzén, S. (2016). Innovationsupphandling och implementering av komplexa signalsystem: arbetsprocesser och verktyg. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Innovationsupphandling och implementering av komplexa signalsystem: arbetsprocesser och verktyg
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Procurement and implementation of complex signaling systems : work processes and tools
Abstract [sv]

Projektets syfte är att identifiera problem och behov som möjliggör att en beställarorganisation uppnår målen för funktionalitet, tid och budget för innovationsupphandling av signalsystem. En litteraturgenomgång och att antal workshops med efterföljande strukturerad analys har genomförts. Spårburen trafik har någon form av styrsystem och säkerhetskoncept där signalsystemet utgör en väsentlig del av säkerheten. Ur ett systemperspektiv är signalsystem en komplex och tekniskt avancerad infrastruktur som behöver behandlas tvärvetenskapligt. Varje delsystem och varje objekt i trafikstyrningssystemet är vanligtvis inte komplicerat i sig självt. Kombinationen av många delsystem och integrationen med övrig infrastruktur skapar en komplex struktur och blir en abstrakt, icke visuell skapelse. För att hantera komplexiteten och närma sig ett hanterbart sätt att identifiera vilka behov som finns för en effektiv och innovativ utveckling av signalsystem gjordes en analys av signalsystem ur ett processperspektiv. Behoven analyserades sedan ur två teoretiska perspektiv – Integrerad Produktutveckling (IPU) och Systems Engineering (SE) som båda innehåller beskrivningar av hur olika aktörer vid produktutveckling bör involveras med avseende på roller och ansvar. Analyserna och resultatet från workshopen identifierade ett antal problemområden som behöver hanteras för att utveckling av signalsystem ska kunna genomföras på ett bättre sätt i framtiden. Flera problemområden finns identifierade i teoretiska beskrivningar för i IPU och SE men de behöver anpassas till beställarorganisationer.

Abstract [en]

The aim in this project was to identify problems and needs associated with innovative signal system procurement procedures. The project was based on the client organisation’s ability to achieve the goals of functionality, time and budget. A literature review and a number of workshops, with subsequent structured analysis, were carried out. All rail traffic is subject to some form of control system and safety standard. Signal systems constitute the main part of this control system. From a systems perspective, infrastructure level signal systems are complex, technically advanced systems that require inter-disciplinary consideration. At sub and individual levels, signal systems and traffic control objects are usually not that complicated. Combining many sub-systems and integrating them into infrastructure systems creates a complex structure and becomes an abstract, non-visual creation. In order to be able to understand the complexity of these systems, and move towards a more manageable way of identifying the requirements needed for effective and innovative signal system development, an analysis of signal systems was carried out from a process perspective point of view. Requirements were analysed from two theoretical perspectives, Integrated Product Development (IPD) and Systems Engineering (SE). Both contain descriptions of how product development actors should be involved in terms of roles and responsibilities. Analysis of the workshop results identified a number of problem areas that need to be addressed if future signal system development is to be implemented in a better way. Several problem areas were also identified through the IPD and SE theoretical descriptions but these need to be adapted to suit individual client organisations.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 48
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 889
Keywords
Procurement, Traffic signal, Traffic control, Railway track, Organization (administration), Upphandling, Trafiksignaler, Trafikstyrning, Järnvägar, Organisation
National Category
Economics and Business
Research subject
J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J12 Railway: Organization and administration; J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J13 Railway: Economics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-10256 (URN)
Available from: 2016-04-14 Created: 2016-04-14 Last updated: 2019-05-08Bibliographically approved
Forward, S., Hedström, R., Nyberg, J., Sörensen, G. & Bolling, A. (2016). Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten: implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten: implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Safety and working conditions for road and track work : the implementation and the effects of a new regulatory framework
Abstract [sv]

I denna rapport redovisas resultaten av ett projekt som gjorts i syfte att beskriva och analysera implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten. För arbete på väg kom det nya regler och föreskrifter som började gälla från och med januari 2013. Inom spårsidan tog man under år 2011 fram ett antal åtgärder för att förbättra säkerheten. Med hjälp av intervjuer, fallstudier och ett referensgruppsmöte som underlag har forskarna beskrivit och analyserat implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk i den administrativa och operativa verksamheten inom Trafikverket och hos entreprenörer, både för väg och spår. Avsikten var även att analysera hur regelverk bland annat påverkat roller och ansvarsfördelning men även egen och andras säkerhet.

Abstract [en]

The purpose of this study was, through the use of interviews, case studies, and a reference group meeting to describe and analyze the implementation process of new and revised regulations. This applies to both road and track in their administrative and operational activities within the Swedish Transport Administration and their contractors. The aim was also to analyze the effects the new and revised regulations had on roles and responsibilities but also their own and others' safety. For work on the road, new rules and regulations were established, which became effective as of 1st of January 2013. With regard to rail, a number of measures were implemented in 2011 to improve safety that included changed rules for work on and beside the tracks.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 75
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 900
Keywords
Work zone, Safety, Railway track, Maintenance, Working conditions, Personnel, Legislation, Education, Contract, Procurement
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-10744 (URN)
Available from: 2016-07-08 Created: 2016-07-08 Last updated: 2019-05-08Bibliographically approved
Edvardsson, K. & Hedström, R. (2015). Bankonstruktionens egenskaper och deras påverkansgrad på nedbrytningen av spårfunktionen. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Bankonstruktionens egenskaper och deras påverkansgrad på nedbrytningen av spårfunktionen
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The structural characteristics of railway construction and their degree of impact on the degradation of the tracks function
Abstract [sv]

Trafikverket saknar idag övergripande underhållsstrategier för järnvägsanläggningen som beskriver hur underhållet ska bedrivas för bästa kostnadseffektivitet. Syftet med denna rapport är att identifiera de egenskaper som påverkar nedbrytningen av järnvägen. Det finns i Sverige idag ungefär 15 000 km järnväg, varav 13 600 km förvaltas av Trafikverket. Det finns ett behov av att förbättra möjligheten att bedöma tillståndet och förutspå framtida tillstånds-utveckling för olika anläggningstyper i ett livscykelperspektiv. Först och främst behövs underlag i form av de tillståndsdata som samlas in idag och en övergripande identifikation av de nedbrytande egenskaper som påverkar järnvägsanläggningen, deras grad av påverkan och effektsamband. Syftet med rapporten är att identifiera de egenskaper som påverkar nedbrytningen; definierat som tillståndsförändringen, hos banöverbyggnad och banunderbyggnad samt gradera påverkansgraden av dessa. I rapporten redogörs också för effektsamband. Identifierade nedbrytande egenskaper innefattar alltså sådana som påverkar banöverbyggnad och banunderbyggnad, däremot ingår inte spårväxlar, kanalisation, el, signal eller tele. För att kunna skapa tillförlitliga livscykelkostnadsmodeller som möjliggör prioritering och planering av underhållsåtgärder på ett kostnadseffektivt sätt behöver mycket fokus läggas på indata till modellen. Många komponenter i anläggningen har komplicerade nedbrytningsprocesser. Det är också viktigt, vid valet av underhållsstrategi, att titta på vilka delar som är förknippade med höga kostnader, där både kostnaden för åtgärd och frekvensen av åtgärd betraktas. Störst inverkan, av de faktorer som bedömts påverka nedbrytningen av bankonstruktionen, har trafikbelastningen, där både lasten och frekvensen av denna påverkar. Sedan följer, i fallande ordning, dränering, dräneringssystemet, ballast, räl och sliprar, ballastförorening, kurvor och övergångs-konstruktioner, förekomst av skarvar, undergrundens stabilitet och fordonsegenskaper med mera. Projektet har genomförts som en jämförande studie, där nedbrytande egenskaper och effektsamband som kunnat identifieras genom litteraturstudier har jämförts med motsvarande resultat erhållna genom kvalitativa studier, det vill säga djupintervjuer med experter inom området.

Abstract [en]

The main objective of the report is to identify the characteristics that influence the degradation; defined as the condition change, of the super- and substructure of the railway construction. The objective is also to rate the degree of influence of these properties as well as give an account for the effect relationships to the extent that this is possible. In Sweden there are currently about 15,000 km of railway, of which 13 600 km are administered by the Swedish Transport Administration. For this railway facility, there is today a lack of overall maintenance strategies that describes how the maintenance should be carried out for optimal cost efficiency. There is therefore a need to improve the ability to assess the condition and predict the future condition development for different track types in a lifetime perspective. First of all, basic knowledge regarding the condition data collected today and a comprehensive identification of the degradation characteristics affecting the railway facility, as well as the degree of their influence and their effect relationship, are needed. Identified degradation properties include such that affect the super- and substructure but does not include switches, ducting, electrical systems, signal systems or telecommunication. To create reliable life cycle cost models, that enable prioritization and planning of maintenance operations in a cost optimal way, focus on the data inputs to the model is required. Many components of the railway system have complex degradation processes. It is also important, when choosing maintenance strategy, to look at the parts that are associated with high costs, where both the cost of operation and frequency of operation are considered. The greatest impact, of the properties assessed to affect the degradation of the railway construction, has traffic load; where both the load and the frequency are of importance. Then follows, in descending order; drainage, the drainage system, degradation of ballast, rails and sleepers, ballast pollution, track geometry (curves and joints), presence of joints, subgrade stability and vehicle characteristics. The project was done as a comparative study, where degradation properties and effect relationships identified through literature studies have been compared with the corresponding results obtained by qualitative studies, i.e. interviews with experts in the field.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015. p. 63
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 864
Keywords
Railway track, Subgrade, Transport infrastructure, Degradation, Maintenance, Condition survey, Impact study, Axle load, Traffic flow, Flooding, Drainage, Ballast, Contamination, Interview
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J01 Railway: Railway track
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7928 (URN)
Available from: 2015-06-16 Created: 2015-06-16 Last updated: 2017-03-30Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8715-9767

Search in DiVA

Show all publications