Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (9 of 9) Show all publications
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Elmgren, M., Johansson, C., Järlskog, I., Lundberg, J., . . . Silvergren, S. (2019). Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2017–2018. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2017–2018
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Operational measures against PM10 pollution in Stockholm : evaluation of winter season 2017–2018
Abstract [sv]

Stockholms stad bedriver sedan 2011 ett arbete med att, genom förbättrade och specifika gatudriftsåtgärder, minska uppvirvlingen av vägdamm för att minska partikelhalter i luften. Sedan starten har effekterna på såväl dammförråd som luftkvalitet följts upp av VTI och SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. Specifika åtgärder har omfattat främst dammbindning med kalciummagnesiumacetat (CMA) och städning med vakuumsug (Disa-Clean). Innevarande säsong har vakuumsugen dock inte använts. Luftkvalitetsmätningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras för femte året i Stockholm, men halterna är högre än föregående år. Vägdammsmängderna mätt som DL180 (vägdamm mindre än 180 μm) har generellt ökat vilket varit utvecklingen sedan säsongen 2014–2015. Folkungagatan, som fick en ny beläggning 2016, har fortsatt höga vägdammsmängder, men också lägre PM10-halter än före beläggningsbytet. Utvärderingen av möjligheterna att optimera dammbindningen visar att CMA ofta läggs ut trots att PM10-halterna inte skulle överskridits. Maj var särskilt torr och flera överskridanden kunde då ha förhindrats med CMA, men åtgärden avslutas sista april på grund av risk för halka. Högre precision med till exempel prognosbaserade åtgärder skulle sannolikt vara gynnsamt för optimering av insatserna.

Abstract [en]

The City of Stockholm has been working since 2011 on reducing, through improved and specific street operations, the suspension of road dust to the air. Since the start, the effects on both dust storage and air quality have been followed up by VTI and SLB-analys. Specific measures have included mainly dust binding with calcium magnesium acetate (CMA) and vacuum cleaning (Disa-Clean). However, the vacuum sweeper has not been used this season. The air quality measurements show that the environmental quality standard for PM10 is met for the fifth year in Stockholm, but the levels are higher than the previous year. Road dust loads measured as DL180 (road dust less than 180 μm) have generally increased, which has been the development since the 2014–2015 season. The Folkungagatan, which had a new pavement in 2016, still has high road dust volumes, but also lower PM10 levels than before the pavement change. The evaluation of the possibilities of optimizing the dust binding shows that CMA is often used even though the PM10 levels were not at risk to be exceeded. May was particularly dry and several PM10 exceedances could then have been prevented with CMA, but the measure ends in April due to risk of low friction. Higher precision with, for example, forecast-based measures would probably be beneficial for optimizing the efforts.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 65
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1000
Keywords
Particulate matter, Dust, Dust control, Method, Pollution concentration, Winter, Urban area, Street, Maintenance
National Category
Other Medical Sciences
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment; 70 Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13579 (URN)
Available from: 2019-02-11 Created: 2019-02-11 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Järlskog, I., Lundberg, J., Niska, A., Janhäll, S., . . . Johansson, C. (2019). Optidrift: optimerad vinter- och barmarksdrift för bättre luftkvalitet. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Optidrift: optimerad vinter- och barmarksdrift för bättre luftkvalitet
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Optidrift : optimized urban street operation for better air quality
Abstract [sv]

Drift av gator och vägar påverkar, förutom framkomlighet och säkerhet, även miljöaspekter som luftkvalitet. Åtgärder som sandning och saltning påverkar halten av inandningsbara partiklar (PM10) i luften. Driftåtgärder som görs för att minska uppvirvlingen av partiklar på våren kan å andra sidan ha effekt på vinterdriften, genom att de saltlösningar som används också fungerar som halkbekämpningsmedel. Projektet har undersökt möjligheterna att optimera gatudriften ur dessa aspekter, med ett fokus på luftkvalitet. I olika aktiviteter inhämtades synpunkter och erfarenheter kring problembild och lösningar från bransch, väghållare och praktiker. En provtagare för vägdamm, WDS II, vidareutvecklades. Utvärderingar av olika spol- och städvarianters effekt på dammförrådet visade att en positiv effekt av metoderna kräver att det finns förhållandevis mycket damm på vägytan. Optimeringstester visade att god prognosstyrning av insatserna är viktigt för ett bra resultat. En kriteriebaserad analys visade att ingen optimering av dammbindningen skett under projektperioden. Sammantaget har projektets ursprungliga mål att kunna föreslå en optimerad gatudrift i en stadsdel i Stockholm inte nåtts, främst beroende av gällande driftkontrakt och av miljökvalitetsmålets (PM10) och framkomlighetens höga prioritet i staden. Däremot har Optidrift identifierat framgångsfaktorer och problem med gatudriften, resulterat i ökad kunskap om gatudriftens effekter på dammförråd och luftkvalitet samt tagit fram användbara utvärderingsmetoder och scenarioanalyser användbara i fortsatt arbete med att förbättra och optimera vinter- och barmarksdrift.

Abstract [en]

Operation of streets and roads, in addition to accessibility and safety, also affects environmental aspects such as air quality. Measures such as sanding and salting affect the content of inhalable particles (PM10) in the air. On the other hand, operational measures that are made to reduce the suspension of particles in the spring can have an effect on the winter operation, because the salt solutions used also act as de- and anti-icing agents. The project has investigated the possibilities of optimizing street operations from these aspects, with a focus on air quality. In various activities, views and experiences were gathered about problem images and solutions from industry, road managers and practitioners. A road dust sampler, WDS II, was developed. Evaluations of the effect of different coil and cleaning variants on the road dust load showed that a positive effect of the methods requires that there is relatively much dust on the road surface. Optimization tests showed that good forecasting of dust binding is important for a good result. A criteria-based analysis showed that no optimization of the dust binding occurred during the project period. Overall, the project's original goal of being able to propose an optimized street operation in a district in Stockholm has not been achieved, mainly due to current operating contracts and of the high priority of the environmental quality objective (PM10) and accessibility in the city. On the other hand, Optidrift has identified success factors and problems with the street operation, resulting in increased knowledge about the street operations' effects on dust load and air quality, and developed useful evaluation methods and scenario analyzes useful in continued work on improving and optimizing winter and barge operations.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 117
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1004
Keywords
Particulate matter, Air pollution, Dust control, Cleaning, Deicing agent, Method, Evaluation (assessment), Street, Footway, Cycle track, Urban area, Winter maintenance, Maintenance
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance; 70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance; 70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13669 (URN)
Available from: 2019-03-15 Created: 2019-03-15 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Järlskog, I., Lundberg, J., Janhäll, S., Elmgren, M., . . . Silvergren, S. (2019). Road dust load dynamics and influencing factors for six winter seasons in Stockholm, Sweden. Atmospheric Environment: X, 2, Article ID 100014.
Open this publication in new window or tab >>Road dust load dynamics and influencing factors for six winter seasons in Stockholm, Sweden
Show others...
2019 (English)In: Atmospheric Environment: X, ISSN 2590-1621, Vol. 2, article id 100014Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Traffic related non-exhaust particulate sources and road dust are an increasingly important source for PM10 air pollution as exhaust sources are decreasing due to regulations. In the Nordic countries, the road dust problem is enhanced by use of studded tyres, causing increased road wear and winter road maintenance including gritting. Efforts to reduce road dust emissions requires knowledge on temporal and spatial road dust load dynamics. The city of Stockholm, Sweden, has therefore financed seasonal (October to May) road dust sampling to be able to optimize their winter and spring time street operation measures for reduced road dust emissions. This work describes the outcome of six seasons (2011/2012–2016/2017) of road dust sampling in five central streets using the VTI wet dust sampler (WDS).The results show that road dust load, expressed as DL180 (dust load smaller than 180 μm) has a seasonal variation with the highest loads (up to 200 g/m2) in late winter and early spring and a minimum (down to about 15 g/m2) in early autumn and late spring. The dust load varies between streets and is depending on pavement surface properties. On a smaller scale the dust load has a high variability across streets due to differences in rates of suspension from different parts of the road surface, with low amounts in wheel tracks and higher in-between and outside the tracks. Between 2 and 30% of the DL180 is smaller than 10 μm and could directly contribute to PM10 emissions. In general, higher road surface texture leads to higher dust loads, but the condition of the pavement (e.g. cracks, aggregate loss) might also have an effect. A new, wear resistant pavement accumulated markedly higher road dust amounts than a several years old pavement. This paper closes with a discussion on the complex relation between road dust load and PM10 concentrations and a discussion on the challenges and comparability of road dust sampling techniques and measures.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier Ltd, 2019
Keywords
Dust, Particulate matter, Sampling, Season, Variability, Surface texture
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13645 (URN)10.1016/j.aeaoa.2019.100014 (DOI)2-s2.0-85061003909 (Scopus ID)
Available from: 2019-05-17 Created: 2019-05-17 Last updated: 2019-09-30Bibliographically approved
Lundberg, J., Blomqvist, G., Gustafsson, M., Janhäll, S. & Järlskog, I. (2019). Wet Dust Sampler: a Sampling Method for Road Dust Quantification and Analyses. Water, Air and Soil Pollution, 230(8), Article ID 180.
Open this publication in new window or tab >>Wet Dust Sampler: a Sampling Method for Road Dust Quantification and Analyses
Show others...
2019 (English)In: Water, Air and Soil Pollution, ISSN 0049-6979, E-ISSN 1573-2932, Vol. 230, no 8, article id 180Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In northern countries, the climate, and consequently the use of studded tyres and winter traction sanding, causes accumulation of road dust over winter and spring, resulting in high PM10 concentrations during springtime dusting events. To quantify the dust at the road surface, a method—the wet dust sampler (WDS)—was developed allowing repeatable sampling also under wet and snowy conditions. The principle of operation is flushing high-pressurised water over a defined surface area and transferring the dust laden water into a container for further analyses. The WDS has been used for some time and is presented in detail to the international scientific community as reported by Jonsson et al. (2008) and Gustafsson et al. (2019), and in this paper, the latest version is presented together with an evaluation of its performance. To evaluate the WDS, the ejected water amount was measured, as well as water losses in different parts of the sampling system, together with indicative dust measurement using turbidity as a proxy for dust concentration. The results show that the WDS, when accounting for all losses, have a predictable and repeatable water performance, with no impact on performance based on the variety of asphalt surface types included in this study, given undamaged surfaces. The largest loss was found to be water retained on the surface, and the dust measurements imply that this might not have as large impact on the sampled dust as could be expected. A theoretical particle mass balance shows small particle losses, while field measurements show higher losses. Several tests are suggested to validate and improve on the mass balances. Finally, the WDS is found to perform well and is able to contribute to further knowledge regarding road dust implications for air pollution.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer International Publishing, 2019
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14085 (URN)10.1007/s11270-019-4226-6 (DOI)2-s2.0-85069672194 (Scopus ID)
Available from: 2019-08-20 Created: 2019-08-20 Last updated: 2019-08-20Bibliographically approved
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Elmgren, M., Janhäll, S., Johansson, C., Järlskog, I., . . . Silvergren, S. (2018). Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2016/2017. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2016/2017
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Operational measures against PM10 pollution in Stockholm : evaluation of winter season 2016/2017
Abstract [sv]

Stockholms stad bedriver sedan 2011 ett arbete med att, genom förbättrade och specifika gatudriftsåtgärder minska uppvirvlingen av vägdamm för att minska partikelhalter i luften. Sedan starten har effekterna på såväl dammförråd som luftkvalitet följts upp av VTI och SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

Specifika åtgärder har omfattat främst dammbindning med kalciummagnesiumacetat (CMA) och städning med vakuumsug (Disa-Clean). Luftkvalitetsmätningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras för fjärde året i Stockholm vilket delvis bedöms beror på driftåtgärderna. Den extra dagtida dammbindningen kunde visas sänka dygnsmedelvärdet av PM10 med 6 %, medan den kvartersvisa behandlingen inte kunde visas ha någon tydlig effekt. Vägdammsmängderna mätt som DL180 (vägdamm mindre än 180 μm) tenderar att i genomsnitt ha ökat något jämfört med föregående säsong, särskilt i ytorna mellan hjulspåren. Omläggningen av Folkungagatan har resulterat i kraftigt ökade vägdammsmängder, men också lägre PM10-halter än föregående säsonger. Utvärderingen av möjligheterna att optimera dammbindningen visar att flera dagar med överskridanden på hösten missas, medan flera dagar i januari behandlas med CMA utan att behov egentligen föreligger. Högre precision med prognosbaserade åtgärder behövs för optimering av insatserna.

Abstract [en]

Since 2011, Stockholm City has been working to reduce the impact of road dust through improved and specific street operations to reduce particulate levels in the air. Since its inception, effects on dust load and air quality have been investigated by VTI and SLB-analys at the Environmental Management in Stockholm. Specific measures have mainly included dust binding with calcium magnesium acetate (CMA) and vacuum cleaning with a Disa-Clean sweeper. The air quality measurements show that the environmental quality standard for PM10 is maintained for the fourth year in a row in Stockholm, which is partly due to operational measures. Additional daytime dust binding could be shown to lower the daily average PM10 concentration by 6%, while blockwise CMA treatment could not be shown to have any clear effect. Road dust load, measured as DL180 (road dust less than 180 μm), tend to have increased slightly compared to the previous season, especially in between the wheel tracks. The repaving of Folkungagatan has resulted in heavily increased dust load levels, but also lower PM10 levels than previous seasons. Evaluation of the possibilities for optimizing dust binding shows that several days with exceedances in autumn are missed, while several days in January are treated with CMA without an actual need to reach the limit value. Higher precision with forecast-based measures is needed to further optimize the efforts.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 74
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 970
Keywords
Particulate matter, Dust, Dust control, Dust removal, Cleaning, Street, Urban area, Method, Evaluation (assessment), Pollution concentration, Winter, Road traffic
National Category
Environmental Sciences
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13344 (URN)
Available from: 2018-10-15 Created: 2018-10-15 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Janhäll, S., Johansson, C., Järlskog, I., Lundberg, J., . . . Silvergren, S. (2017). Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2015–2016. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2015–2016
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Operational measures against PM10 pollution in Stockholm : evaluation of winter season 2015–2016
Abstract [sv]

Sedan 2011 pågår ett särskilt arbete i Stockholm för att minska PM10-halterna i staden. Insatserna omfattar främst dammbindning med CMA (kalciummagnesiumacetat) och vakuumsugning med en kraftig, torr vakuumsugningsmaskin. Denna rapport sammanfattar effekter på partikelhalter och vägdammsförråd, av de åtgärder som Stockholms stad utfört under säsongen 2015–2016 och diskuterar hur åtgärderna kan ytterligare förbättras. Miljökvalitetsnormen klarades säsongen 2015–2016 för tredje året i rad, men antalet dagar med PM10-halter över miljökvalitetsnormens gränsvärde var högre än föregående säsong, som hade rekordlågt antal överskridanden. Utvärderingen av dagtids dammbindning försvårades av att CMA även lades ut på referensgatan, vilket medförde alltför stora osäkerheter för att kunna göra någon kvantitativ analys av dess effekt denna säsong. Kvartersvis dammbindning och vakuumsugning kunde inte utvärderas på grund av att en byggarbetsplats kontaminerade mätningarna. Dammförrådet på gatorna varierar från några enstaka g/m2 till cirka 250 g/m2 beroende på gata och årstid och är som högst under vintern (dec–jan). En trend mot lägre dammängder bryts denna säsong på flera gator, vilket möjligen kan bero på jämförelsevis fuktigare gator på våren denna säsong. Analyserna tyder på att dammbindning på våren är viktigt för att hålla PM10-halterna nere, medan dammbindning på hösten och vintern oftare görs ”i onödan” (då halterna sannolikt inte skulle ha överskridit gränsvärdet även utan dammbindning).

Abstract [en]

Since 2011, Stockholm has made special efforts to reduce PM10 levels in the city. The efforts mainly include dust binding with CMA (calcium magnesium acetate) and vacuum suction with a powerful dry vacuum suction machine. This report summarizes effects on particulate matter and road dust storage, as the actions taken by Stockholm City during the 2015–2016 season and discusses how measures can be further improved. The limit value for the environmental quality standard was not exceeded for the 2015–2016 season for the third consecutive year, but the number of days with PM10 levels over the environmental quality standard was higher than in the previous season, which had a record low number of exceedances. The evaluation of daytime dust binding was complicated by the fact that the CMA was also used on the reference street, which caused to much uncertainties to provide quantitative analysis of its effect this season. Block-wise dust binding and vacuuming could not be evaluated due to dust contamination from a construction site. The dust load on the streets varies from a few g/m2 to about 250 g/m2 depending on the street and season and is highest during the winter (Dec–Jan). A trend towards lower dust loads is broken this season on several streets, which may be due to the damper streets in spring. Analyses made on the connection between dust load, PM10 and impacting factors, as well as a condition-based calculation method suggests that dust binding in spring is important for keeping the levels down, while dust binding in autumn and winter is more often “unnecessary” (the levels would probably not have exceeded the limit value also without dust binding).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 69
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 928
Keywords
Particulate matter, Dust, Dust control, Dust removal, Cleaning, Method, Evaluation (assessment), Pollution concentration, Winter, Urban area
National Category
Environmental Sciences
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11889 (URN)
Available from: 2017-06-19 Created: 2017-06-19 Last updated: 2019-05-17Bibliographically approved
Niska, A., Blomqvist, G. & Järlskog, I. (2017). Utvärdering av sopsaltning på cykelstråk i Stockholm vintern 2016/17. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av sopsaltning på cykelstråk i Stockholm vintern 2016/17
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluating sweep-salting on bicycle routes in Stockholm in the winter of 2016/2017
Abstract [sv]

VTI fick i uppdrag av Stockholms stad att under vintersäsongen 2016/17 fortsätta utvärdera sopsaltmetoden som används för vinterväghållning av cirka 18 mil prioriterade cykelstråk. Det är fjärde säsongen i rad som VTI genomför en uppföljning. De tidigare säsongernas resultat finns sammanställda i VTI notat 28-2015, VTI notat 29-2015 samt VTI PM 2016-12-01 (Diarienummer: 2013/0390-9.1). Sopsaltmetoden innebär att en sopvals röjer/borstar bort snön från cykelvägen som därefter prepareras med saltlösning eller befuktat salt, NaCl (natriumklorid). Saltning kan ske både i preventivt syfte, innan nederbörd för att cykelvägen ska klara lägre temperaturer och nederbörd innan tillfrysning sker, eller under ett snöfall. Det är viktigt att förhindra att snön fäster till beläggningen och blir svår att borsta bort. En av de största svårigheterna med metoden har varit att hitta borstar som är tillräckligt effektiva för att sopa bort vatten och nederbörd från cykelvägen. Om det blir vatten kvar späds saltet ut och markant högre saltgivor behöver läggas ut för att förhindra till- eller återfrysning jämfört med om vattnet sopas bort innan saltutlägg.

I detta notat har vinterns mätningar sammanställts, både de kontinuerliga som genomförts på samma plats sedan projektets start och de mer specifika fokusmätningar som tagits fram till denna säsong. Vintern 2016/17 var överlag mild, med medeltemperaturer högre än det ”normala” och relativt lite nederbörd. Ett undantag är det kraftiga snöfall som startade den 8 november och lamslog hela Stockholm.

Våra observationer i fält visar på att sopsaltmetoden fungerar bra så länge förarna är ute i tid, nederbörden inte blir för kraftig eller temperaturen för låg. Om en sträcka inte hinner med att åtgärdas under ett snöfall är risken stor att det bildas en isbark av kompakterad snö som är i princip omöjlig att få bort med bara borste och salt. Om en isbark uppstått är det ingen idé att sprida några gram saltlösning och borsta ytan då detta snarare polerar isen och gör den än mer hal. Det är då bättre att ploga/riva bort isbarken och därefter återgå till sopsaltning när vädret tillåter

Abstract [en]

In Stockholm, cycling as a mode of transport is promoted, especially for commuting. Public transport as well as the roadway network has reached capacity during peak hours and cycling is considered to be an advantageous alternative, since there are environmental and health benefits to gain. To encourage people to cycle during winter and at the same time reduce the number of single bicycle crashes, a high winter maintenance service level is needed. Using salt for skid control of bicycle paths could be one solution, although it has its drawbacks and difficulties. In recent years, a method using a frontmounted power broom for snow clearance and salt for de-icing (commonly called “sweep-salting”) has become popular for winter maintenance of bicycle paths in Sweden.

In 2013 the city of Stockholm decided to try the “sweep-salting” method and evaluate its potential to improve the service level on bicycle routes for commuting. To optimize and develop the method, VTI has performed field studies every winter since 2013. These studies have included measurements of friction, road condition observations, measurements of residual salt on bicycle path surfaces, salt deposition at the side of bicycle paths, maintenance protocols and interviews with maintenance operators. Since all studies were done in field, in a real-life environment, the experimental work was designed according to the winter maintenance routines of the municipality and other prevailing conditions and circumstances. This report presents the results from the evaluation of the winter of 2016/2017.

The evaluations show that when working successfully, the sweep-salting method creates a bare surface with higher friction than traditional ploughing and gritting. Measures must be done in time and the operating speed adjusted according to the prevailing conditions. In mild weather brine is sufficient, but with lower temperatures and heavy snowfall larger amounts of salt is needed and pre-wetted or dry salt must be used. For the method to work properly, the bicycle path construction should be of good condition without cracks or other damages in the surface. Otherwise, it is difficult to clear the surface with the broom as snow and water can be trapped in potholes and cracks, eventually creating ice patches. A sufficient drainage from the surface is also crucial as every contribution of water will dilute the salt amount on the path with a following risk of creating a slippery surface. Narrow passages and obstructing design features cause difficulties when clearing the snow, resulting in a need of larger amounts of salt to prevent icy conditions. Clearing the surface from snow and water is crucial to get a good result with the method.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 71
Series
VTI notat ; 30-2017
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12619 (URN)
Available from: 2017-12-15 Created: 2017-12-15 Last updated: 2017-12-27Bibliographically approved
Järlskog, I., Blomqvist, G., Gustafsson, M. & Janhäll, S. (2017). Utvärdering av städmaskiners förmåga  att reducera vägdammsförrådet  i gatu- och tunnelmiljöer: En fältstudie i Trondheim 2016. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av städmaskiners förmåga  att reducera vägdammsförrådet  i gatu- och tunnelmiljöer: En fältstudie i Trondheim 2016
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation of road sweepers’ ability to reduce the road dust depot in street and tunnel environments : A field study in Trondheim, Norway
Abstract [sv]

VTI har i maj 2016 på uppdrag av Statens vegvesen i Trondheim genomfört en fältstudie i Strindheimtunnelen samt på Haakon VII gate med syfte att jämföra och utvärdera städmaskiners och teknikers förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och tunnelmiljöer. VTI genomförde provtagningar med dammprovtagaren Wet Dust Sampler II (WDS II) före och efter städinsatserna. 

Studien visade att vägdammsförrådet blev större efter en första städinsats med BEAM rotorclean i tunneln (endast vägbana) än före städning. Detta antas bero på att vägdamm spolas ut från kanten alternativt att cementerat vägdamm i beläggningstexturen lösgjorts. Efter en andra städinsats då väggar och tak först städades varefter vägbanan städades igen kunde en sänkning av dammförrådet uppmätas, dock endast i vägbanan, inte närmast kanten.

På Haakon VII gate testades två olika städmaskiner: Disa Clean och Val’Air rotor cleaner. Den förstnämnda är en torr vakuumsug medan den sistnämnda utför roterande högtryckstvättning kombinerad med vakuumsug. Körbanan delades upp i sex sektioner, där en specifik städstrategi användes i varje sektion (kallas fält i denna studie). Provtagning genomfördes i varje fält före och efter städinsats. Resultatet i denna studie visade att störst effekt erhålls vid användande av Disa Clean i kombination med högtrycksspolning samt vid användande av Val’Air rotor cleaner med en körhastighet på 3 kilometer i timmen. I båda fall uppmättes en markant skillnad i dammförråd före och efter städning.

Abstract [en]

In May 2016, VTI conducted a field study in Strindheim tunnel and on Haakon VII street on behalf of the Norwegian Road Administration in Trondheim aiming at comparing and evaluating the ability of cleaning techniques to reduce the road dust depot in street and tunnel environments. 

The result showed that after a first cleaning effort in the tunnel with the BEAM rotorclean (roadway only), a larger dust load was detected than before cleaning. This is believed to be due to the flushing of dust from the edge of the road or the removal of dust cemented in the road surface texture. After a second cleaning effort, where the walls and ceilings are cleaned and the road is cleaned again, a reduction in dust load could be distinguished, but only in the roadway, not near the edge.

On Haakon VII street, two different cleaning machines, Disa Clean and Val’Air rotor cleaner were used, the former being a dry vacuum sweeper and the latter using rotary high pressure washing combined with vacuum. Sampling was conducted in six fields. The result showed that greatest effect was achieved with Disa Clean in combination with high pressure rinsing as well as with Val’Air rotor cleaner at a driving speed of 3 kilometer per hour. In both cases there were significant differences in dust storage before and after cleaning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 39
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 953
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12559 (URN)
Projects
Utvärdering av städmaskiner i Trondheim, 2016
Available from: 2017-12-06 Created: 2017-12-06 Last updated: 2017-12-15Bibliographically approved
Janhäll, S., Gustafsson, M., Andersson, K., Järlskog, I. & Lindström, T. (2016). Utvärdering av städmaskiners förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och tunnelmiljöer i Trondheim. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av städmaskiners förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och tunnelmiljöer i Trondheim
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation of sweepers’ ability to reduce road dust load in street and tunnel environments in Trondheim
Abstract [sv]

För att undvika överskridande av miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) har Statens vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim genomfört ett försök att rengöra en vägtunnel och en vägsträcka med tre olika städmaskiner för att minska mängden vägdamm. Ett stort antal andra tester redovisas i huvudrapporten, medan föreliggande rapport fokuserar på hur stort vägdammsförrådet varit före och efter städningen med olika maskiner i de olika miljöerna.

Resultatet visar att städning minskar vägdammsförrådet effektivt i gatumiljö med två av de tre olika maskinerna, medan vägdammsförrådet ökar av städning i tunnelmiljö. En teori kan vara att detta kan bero på att även väggar och tak städas i tunnelmiljön, vilket skulle kunna medföra att städningen flyttar partiklar från tak och väggar till vägytan. Tunnelstädningen utförs med rengöringsmedel, vilket ger en annan kemisk miljö, som kan lösa upp vägdammet längre ner i texturen och tillgängliggöra det för provtagningsutrustningen.

Abstract [en]

To avoid exceeding the environmental air quality standards for particulate matter (PM10) Norwegian Public Roads Administration Directorate of Public Roads (Statens vegvesen Vegdirektoratet) in Trondheim, Norway, has implemented an attempt to clean a road tunnel and a stretch of road with three different cleaning machines to reduce the amount of dust of the road. A large number of other tests is presented in the main report, while the present report focuses on how large the road dust depot has been before and after cleaning with different machines in the different environments.

The results show that two of the three different machines will reduce the road dust depot efficiently in the street environment, while the road dust depot increases of cleaning in the tunnel environment. One theory might be that this may be due to the fact that even the walls and ceiling are cleaned in the tunnel environment, which could lead to the cleaning moves particles from the ceiling and walls to the road surface. Tunnel cleaning is carried out with the cleaning solution, which gives a different chemical environment, which can dissolve way the dust further down in the texture and make it for the sampler.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 30
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 883
Keywords
Particulate matter, Dust, Dust removal, Cleaning, Method, Equipment, Evaluation (assessment), Before and after study, Tunnel, Street
National Category
Environmental Sciences
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-8292 (URN)
Available from: 2016-02-01 Created: 2016-02-01 Last updated: 2018-02-09Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4815-8299

Search in DiVA

Show all publications