Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 25) Show all publications
Dolk, E., Carlson, A., Wennström, J. & Bjurström, H. (2020). Energieffektivitet hos beläggningar för tyngre trafik: En litteraturöversikt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Energieffektivitet hos beläggningar för tyngre trafik: En litteraturöversikt
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Energy efficiency of pavements for heavy vehicles : A literature survey
Abstract [sv]

Det är viktigt att studera trafikens energieffektivitet eftersom relativt små förändringar kan få stora effekter räknat över vägens hela livslängd. Fordons färdmotstånd studerades därför i detta projekt och i synnerhet dess rullmotstånd - den del av färdmotståndet som kopplas till interaktionen mellan däck och vägyta. Beroende på körförhållande och fordonstyp motsvarar rullmotståndet ca 5–40 procent av det totala färdmotståndet.

Det har observerats i tidigare forskning att ytegenskaper såsom textur (Mean Profile Depth, MPD) och ojämnheter (International Roughness Index, IRI) har en inverkan på rullmotståndet. Hur stor betydelsen är varierar dock mellan olika analyser. Variationen i resultaten kan bero på svårigheter att utföra jämförbara mätningar men också på att det kan vara svårt att isolera texturens och ojämnhetens påverkan i mätningar. Även beläggningens styvhet och nedböjning kan i viss mån påverka rullmotståndet. Storleken på denna inverkan är dock oklar. Effekterna av dessa parametrar anses ännu inte vara klarlagda.

Ju högre färdmotstånd ett fordon har, desto högre är energibehovet och därmed bränslebehovet. Tidigare studier har genomförts för att ta reda på hur fordons bränsleförbrukningen varierar mellan körning på betong- och asfaltvägar. Fastän flera av dessa studier indikerar att bränsleförbrukningen skulle vara högre på asfaltvägar jämfört med betongvägar råder osäkerheter eftersom flertalet inte tagit hänsyn till beläggningarnas ytegenskaper. Detta är en betydande brist eftersom beläggningarnas egenskaper kan ge betydande inverkan på rullmotståndet.

En minskning av rullmotståndet på högtrafikerade vägar leder till större bränslebesparingar. Dessa åtgärder behöver dock vägas mot den insats av energi som behövs för att åstadkomma ett lägre rullmotstånd. Jämförda fallstudier visar också att det oftast är fördelaktigt att investera mer energi vid själva underhållsåtgärden om den åtgärden kan resultera i ett lägre rullmotstånd, gentemot en mindre underhållsåtgärd som resulterar i ett något högre rullmotstånd.

Abstract [en]

It is important to study traffic energy efficiency since small changes can have major effects over the road’s service life. Vehicle driving resistance was studied in this project and, in particular, its rolling resistance - the part of the driving resistance connected to the interaction between tyre and road surface. Depending on driving conditions and vehicle type, the rolling resistance corresponds to 5–40 percent of the total driving resistance.

It has been observed in studies that road surface properties such as texture (Mean Profile Depth, MPD) and unevenness (International Roughness Index, IRI) have an impact on rolling resistance. However, the significance varies between different analyses. The variation in the results may be due to difficulties in performing comparable tests and that it is often difficult to isolate the effect of texture and unevenness during the tests. In addition, pavement stiffness and deflection may also have an effect on rolling resistance. However, the impact from these parameters is unclear.

The higher the driving resistance of a vehicle, the higher the energy needed. Earlier studies examined how vehicle fuel consumption varied between driving on concrete roads and asphalt roads. Although several of these studies showed a lower fuel consumption when driving on concrete roads, most of them did not consider the pavement surface characteristics. This is a significant shortcoming because pavement surface characteristics can have a considerable effect on rolling resistance.

Reducing rolling resistance on high-traffic volume roads will lead to greater fuel savings. However, these measures need to be weighed against the amount of energy needed to achieve a lower rolling resistance. Compared case studies also show that it is often beneficial to invest more energy on the maintenance measure itself if it can lead to a lower rolling resistance, compared to a less comprehensive maintenance measure leading to a higher rolling resistance.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2020. p. 45
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1038
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15173 (URN)
Available from: 2020-04-08 Created: 2020-04-08 Last updated: 2020-04-08Bibliographically approved
Carlson, A. & Vieira, T. (2018). Effekten på rullmotstånd av vatten och snö på vägytan. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Effekten på rullmotstånd av vatten och snö på vägytan
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The effect on rolling resistance of water and snow on the road surface
Abstract [sv]

Rullmotstånd uppkommer vid interaktionen mellan vägyta och däck och utgör en del av det färdmotstånd som ett fordon behöver överkomma för att röra sig framåt. De av vägytans egenskaper som anses ha störst betydelse för rullmotstånd är makrotextur och ojämnhet längs med vägen. Men även vatten och snö på vägytan bidrar till att påverka rullmotståndet. Nederbörd som ligger kvar på vägen innebär att hjulen behöver drivas genom och flytta undan vatten eller snö, vilket ger ett ökat motstånd.

Syftet med rapporten är att göra en kunskapssammanställning om hur rullmotståndet påverkas av vatten och snö på vägbanan. Litteratur har sökts i databaser över vetenskapliga artiklar och rapporter och via kompletterande sökningar på internet för att hitta ytterligare material. En genomgång har gjorts av cirka 50 rapporter och artiklar som publicerats från 1970-talet fram till 2018.

Sammanställningen visar att vatten och snö på vägytan kan ha en betydande effekt på rullmotståndet. För vatten på vägytan används ofta hastighet, temperatur och vattendjup som förklarande variabler. För att beskriva snöns påverkan på rullmotståndet används snödjup, snöns densitet, däckens kontaktyta med vägbana som förklarande variabler. En osäkerhet i resultaten av de fältstudier som redovisats är att flera har genomförts under 70- och 80-talet. Sedan dess har såväl mätmetoder som mätutrustning utvecklats och förbättrats. Även däckens egenskaper har förbättrats, vilket i sig har haft en effekt på rullmotståndet. För att få mätdata för rullmotstånd i snö och vatten som är anpassat för däck och fordon som används på vanliga vägar idag, behöver därför nya mätningar genomföras som använder de senast utvecklade mätmetoderna och ny mätutrustning. Det skulle minska osäkerheten i mätresultat och ge aktuell information som kan användas för att uppdatera sambanden mellan bränsleförbrukning och vatten och snö på vägytan.

Abstract [en]

Rolling resistance depends on the interaction between road surface and tire and forms part of the driving resistance a vehicle needs to overcome to move forward. The road surface properties considered the most important for rolling resistance are macro textures and unevenness along the way. But water and snow on the road surface will also affect the rolling resistance. Precipitation remaining on the road surface means the wheels need to be driven through and move water or snow, which gives increased resistance.

The purpose of the report is to provide an overview of the state of knowledge about how the rolling resistance is affected by water and snow on the road surface. Literature has been sought in databases of scientific articles and reports, and also on the internet. A review has been made of about 50 reports and articles published from the 1970s to 2018.

The overview shows that water and snow on the road surface can have a significant effect on the rolling resistance. For water on the road surface, speed, temperature and water depth are often used as explanatory variables. To describe the snows impact on the rolling resistance, the explanation variables use snow depth, snow density, tire contact surface with the ground. An uncertainty in the results of the studies reported is that several have been implemented in the 70's and 80's. Since then, measuring methods as well as measuring equipment have been developed and improved. The tire properties have also improved, which has had an effect on the rolling resistance. Therefore, to obtain snow and water rolling resistance measurement data for tires and vehicles used on normal roads today, new measurements should be made using the most recent measurement methods and measurement equipment. This would reduce the uncertainty in measurement results and provide current information that can be used to update the relationship between fuel consumption and water and snow on the road surface.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 48
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 971
Keywords
Rolling resistance, Wet road, Water, Snow, Fuel consumption, Measurement, Mathematical model
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13035 (URN)
Available from: 2018-05-22 Created: 2018-05-22 Last updated: 2019-05-28Bibliographically approved
Stave, C. & Carlson, A. (2017). A case study exploring firefighters’ and municipal officials’ preparedness for electrical vehicles. European Transport Research Review, 9(2), Article ID 25.
Open this publication in new window or tab >>A case study exploring firefighters’ and municipal officials’ preparedness for electrical vehicles
2017 (English)In: European Transport Research Review, ISSN 1867-0717, E-ISSN 1866-8887, Vol. 9, no 2, article id 25Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: This study presents a social perspective on new vehicle technology. It explores the self-reported preparedness of the fire departments (i.e., rescue services) in Sweden’s three largest cities regarding rescue operations involving electrical vehicles (EVs).

Methods: In this multi-method study, in-depth interviews were performed with emergency service officers and municipal officers in each city.

Results: The results indicate that firefighters have little experience of accidents with EVs and they are learning reactively. The risks were not clearly identified. More knowledge is needed of identifying and disconnecting electricity in EVs. A more efficient way to find information about new vehicles is vital concerning the safety aspect in rescue operations. The level of knowledge about new vehicle technology varied between departments. For the municipal officers, environmental aspects are of most interest, whereas safety and rescue operations involving EVs are rarely addressed. The responsibility for disseminating information about the safe handling of EVs was unclear.

Conclusion: The fire departments need more resources for education and training to keep up with technical developments and to be proactive. Another desired development is a solution for easy access to vehicle information. Since the environmental issues are setting the agenda, not the safety issues, lesser environment risks could become greater safety risks. We stress the need for various occupational decision making at all levels of society to cooperate in order to take responsibility for the safe introduction for new more environmentally friendly transport vehicle technique and disseminating safety information in a collected and systematic way.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2017
Keywords
Electric vehicle, Hazard, Personnel, Knowledge, Risk management
National Category
Public Administration Studies Transport Systems and Logistics
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11879 (URN)10.1007/s12544-017-0240-1 (DOI)2-s2.0-85018774970 (Scopus ID)
Available from: 2017-06-08 Created: 2017-06-08 Last updated: 2017-06-09Bibliographically approved
Nygårdhs, S., Fors, C., Carlson, A. & Ihlström, J. (2017). Kriterier för vägbelysning på statlig väg i och i anslutning till mindre tätorter på landsbygd: Resultat från litteraturstudie, intervjuer och projektmöte. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kriterier för vägbelysning på statlig väg i och i anslutning till mindre tätorter på landsbygd: Resultat från litteraturstudie, intervjuer och projektmöte
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Cristeria for road lighting on public roads in and around lightly populated rural areas : Results from literature review, interviews and project meeting
Abstract [sv]

Enligt nuvarande riktlinjer för väg- och gatubelysning ska vägar och gator inom tätort förses med stationär belysning, medan vägar utanför tätort normalt sett inte behöver ha belysning. Regelverket Vägar och gators utformning (VGU) är tvingande för det statliga vägnätet medan det är rådgivande för kommunala vägar och gator. Behovet av belysning på statlig väg utanför tätort har varit en källa till diskussion mellan Trafikverket och kommunerna.

Syftet med denna studie är att ta fram ett förslag på nya riktlinjer för när vägbelysning ska användas på statlig väg i och i anslutning till mindre tätorter på landsbygd. Detta har huvudsakligen gjorts genom litteratursammanställning av riktlinjer och vetenskapliga studier om trafikanters behov och vägbelysningens effekter samt genom intervjuer med belysningsansvariga i kommuner. En lista över tänkbara kriterier togs fram och diskuterades på möte med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) och Trafikverkets gemensamma projektgrupp för projektet ”Kriterier för belysning på statlig väg”. Deltagarna vid detta möte ansåg att nedanstående kriterier är intressanta att gå vidare med i en tillämpning.

En statlig väg i eller i anslutning till mindre tätort på landsbygd ska vara försedd med vägbelysning om:

 1. vägen går genom en tätort (enligt Statistiska Centralbyråns gällande definition)
 2. det finns en kommunal detaljplan eller byggnadsplan med en statlig genomfartsväg där det förekommer blandtrafik
 3. det förekommer inrättningar som genererar oskyddade trafikanter i närheten av vägen, till exempel skolor, kyrkor, samlingslokaler, idrottshallar, vårdcentraler, muséer, tågstationer, färjelägen eller liknande
 4. det förekommer gång- och cykelpassager eller hastighetsdämpande åtgärder längs vägen
 5. det förekommer pendlingshållplatser, inklusive tåg och båt 6. gällande ÅDT-krav i VGU är uppfyllda.
Abstract [en]

According to the prevailing road lighting guidelines, roads and streets in urban areas should be equipped with road lighting, while roads outside of urban areas normally do not need to be equipped with road lighting. Vägar och gators utformning (VGU) contains guidelines that are mandatory for public roads but advisory for municipality roads and streets. The need of road lighting on public roads outside of urban areas has been discussed between the road authorities, i.e. the Swedish Transport Administration and the municipalities.

The aim of this study is to produce a proposal of new criteria for use of road lighting on public roads in and in connection to smaller populated areas in the countryside. This has mainly been done by a literature review of guidelines and research studies about road users’ needs and the effect of road lighting, as well as through interviews with persons responsible for road lighting in Swedish municipalities. A list containing possible criteria was compiled and discussed at a meeting with the project group for the project “Kriterier för belysning på statlig väg”, which is a group with common members from Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) and Swedish Transport Administration. The participants at the meeting found the following criteria interesting to apply.

A public road on the countryside should be equipped with road lighting if:

 1. the road runs through an urban area
 2. there is a local plan where there is mixed traffic on a national arterial road
 3. there are establishments and services that generate vulnerable road users close by the road, e.g. schools, churches, community centers, gymnasiums, health care centers, museums, train stations, ferry quays or similar
 4. there are passages for pedestrians and cyclists or speed reducing measures along the road
 5. there are commuter stops, including train and boat
 6. prevailing requirements on AADT in VGU are fulfilled.
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 43
Series
VTI notat ; 20-2017
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11897 (URN)
Available from: 2017-07-03 Created: 2017-07-03 Last updated: 2017-07-03Bibliographically approved
Janhäll, S. & Carlson, A. (2017). Möjligheter till minskade koldioxidutsläpp genom trafikledning: en förstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Möjligheter till minskade koldioxidutsläpp genom trafikledning: en förstudie
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Opportunities for carbon reduction through traffic management : a pilot study
Abstract [sv]

Trafikledning och trafikinformation kan påverka utsläppen av klimatgaser, främst via trafikens avgasutsläpp och energibehov, men också i viss mån genom att trafikledningen kan senarelägga eller helt undvika nyinvestering i transportinfrastruktur genom effektivisering av nyttjandet av den befintliga infrastrukturen.

Projektet sammanställer kunskapsläget i den befintliga litteraturen inom utvärdering av koldioxidutsläpp från trafiken. Här ingår hur trafikinformation kan förändra trafikströmmarna och hur trafikanterna kan ta till sig informationen och handla utifrån den samt hur de förändrade trafikrörelserna påverkar utsläppen av klimatgaser. Vissa svårigheter har uppdagats, och ytterligare studier rekommenderas.

Hur effekterna på koldioxidutsläppen kvantifieras beror på vilka emissionsmodeller och antaganden som används. I rapporten föreslås en utveckling av de beräkningsmodeller som används, särskilt inom körbeteende relaterat till trängselsituationer. Inom körbeteende sker en stor tillvänjning avseende trafikantens ansträngning att finna trafikinformationen vilket leder till ökade möjligheter för trafikinformation och trafikledning att påverka utsläppen, men också till att beteendeförändringar och teknikutveckling bör tas i beaktande om äldre utredningar används som beslutsunderlag.

Författarna ser stora möjligheter för Verksamhetsområde Trafikledning att minska klimatgasutsläppen från trafiken genom ett medvetet klimatarbete.

Abstract [en]

Traffic management can affect the emissions of greenhouse gases, mainly through traffic exhaust emissions, but, to some extent, also since efficient traffic management can delay or avoid new investment in transportation infrastructure by streamlining the use of the existing structure.

This project compiles existing literature evaluating the effects of traffic managements on climate gas emissions, i.e. how the management can alter traffic flows and how road users adapt to the information and how these changed traffic flows are reflected on emissions of climate gases. Some difficulties have been revealed, and further studies are recommended.

Quantifying and evaluating the effects of climate gas emissions is heavily dependent on the emission models and assumptions used. Some development in this area is proposed, especially in driving behavior related to congestion situations. There is also a large habituation regarding road user effort to find and use traffic information which leads to increased opportunities for activities that affect emissions. Also, changes in behavior and technological advances should be taken into account if older investigations are used for decision making.

The authors see great opportunities for VO traffic management and traffic information to reduce climate gas emissions from traffic by a conscious climate mitigation.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 44
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 919
Keywords
Traffic control, Driver information, Diversion (traffic), Impact study (environment), Emission, Carbon dioxide, Fuel consumption, Energy efficiency, Road traffic, Rail traffic
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11677 (URN)
Available from: 2017-03-01 Created: 2017-03-01 Last updated: 2019-06-10Bibliographically approved
Carlson, A. (2017). Rullmotstånd: vägytans egenskaper och dess inverkan. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Rullmotstånd: vägytans egenskaper och dess inverkan
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Rolling resistance : road surface characteristics and its effect
Abstract [sv]

Rullmotstånd är en betydande aspekt avseende vägytans egenskaper och sett i relation till trafikens energibehov och utsläpp av koldioxid (CO2). Genom att minska rullmotståndet finns en möjlighet att förbättra trafikens energieffektivitet och minska dess CO2-utsläpp och därmed bidra till att uppfylla klimatmålen. MIRIAM är ett samarbetsprojekt med partners från Europa och USA som ämnar ge bättre möjligheter att kontrollera vägtransporters CO2-emissioner relaterade till vägbeläggningars egenskaper och tillstånd med fokus på ett minskat rullmotstånd. Samarbetet omfattar mätmetoder, mätutrustning, tester och mätningar, modellutveckling, fallstudier och implementering av resultat.

Syftet med denna rapport är att ge en överskådlig bild av vad som genomförts i de olika delprojekten inom MIRIAM-samarbetet samt ge en sammanställning av de resultat som hittills publicerats. Sammanställningen utgår från de rapporter och andra publikationer som givits ut inom MIRIAM samt inom projekt som är direkt kopplade till MIRIAM-samarbetet, och som finns att hämta på deras respektive hemsidor.

Abstract [en]

Rolling resistance is an important aspect of the road surface properties in relation to transport energy use and emissions of carbon dioxide (CO2). By reducing rolling resistance, the transport energy efficiency can be improved and the CO2 emissions can be reduced. This will help in reaching the climate targets. MIRIAM is a joint project with partners from Europe and the United States with the aim to provide better opportunities to control road transport CO2 emissions related to road surface characteristics with focus on reducing rolling resistance. The partnership covers measurement methods and equipment, tests and measurements, modeling, case studies and implementation of results.

The purpose of this report is to provide an overview of the results published in MIRIAM. The report will give a description of what has been done in the different sub-projects and what the findings are. The compilation is based on the reports and other publications issued within MIRIAM as well as in projects that directly is connected to MIRIAM, and that is published on their websites.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 70
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 927
Keywords
Rolling resistance, Surfacing, Surface texture, Evenness, Measurement, Method, Fuel consumption, Carbon dioxide, Emission, Energy efficiency, Life cycle assessment
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11715 (URN)
Available from: 2017-03-16 Created: 2017-03-16 Last updated: 2019-06-10Bibliographically approved
Antonson, H. & Carlson, A. (2017). Spatial planning and electric vehicles. A qualitative case study of horizontal and vertical organisational interplay in southern Sweden. Journal of Environmental Planning and Management, 1-23
Open this publication in new window or tab >>Spatial planning and electric vehicles. A qualitative case study of horizontal and vertical organisational interplay in southern Sweden
2017 (English)In: Journal of Environmental Planning and Management, ISSN 0964-0568, E-ISSN 1360-0559, p. 1-23Article in journal (Refereed) In press
Abstract [en]

The use of electric-powered vehicles (EV) is experiencing a boom in some countries. Much research has been conducted on the technology per se; however, there is a research gap regarding institutional spatial planning practice concerning EVs. Here, an empirical analysis was made of planners’ interpretations of opportunities and obstacles to integration of EVs in southern Sweden. The results revealed a lack of interplay between local and regional administrations and showed that the agenda is run by individual bureaucrats rather than being based on official strategies. Moreover, there appears to be a lack of horizontal interplay within some organisations, while new arenas are being formed by actors within and outside government. The reason for formation of such external EV networks may be a single actor not being able to push the issue forward alone, due to a fragmented organisation, or a lack of clear external task formulation at central government level.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2017
Keywords
Electric vehicle, Planning, Local authority, Climate change, Case study, Interview
National Category
Public Administration Studies
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12008 (URN)10.1080/09640568.2017.1349653 (DOI)2-s2.0-85025163965 (Scopus ID)
Available from: 2017-08-09 Created: 2017-08-09 Last updated: 2017-08-25Bibliographically approved
Carlson, A. & Hammarström, U. (2016). Ekonomisk och energieffektiv användning av motorvärmare: beräkning av kallstartstillägg. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Ekonomisk och energieffektiv användning av motorvärmare: beräkning av kallstartstillägg
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Economic and energy efficient use of engine heater : estimating cold start effects
Abstract [sv]

Ett sätt att uppnå en större energieffektivitet och lägre emissioner i transportsektorn är att använda motorvärmare innan motorstart. Syftet med denna studie är att uppdatera de sparpotentialer som finns med att använda motorvärmare i en nyare fordonsflotta. Beräkningsverktyget COLDSTART2014 har använts för att aktualisera beräkningar av kallstartstillägg av bränsle och emissioner med avseende på parkeringstid och utetemperatur samt för fordon i olika miljöklasser.

Rapporten ger svar på hur mycket kallstartstilläggen kan minska på regional och nationell nivå förutsatt att motorvärmare används på ett effektivt sätt. Det finns en skillnad mellan de olika miljöklasserna om hur en motorvärmare används effektivt och det innebär att det borde finnas rekommendationer som baseras på miljöklass samt på hur länge fordonet stått parkerat tillsammans med omgivande utetemperatur, och inte som idag att det baseras enbart på omgivande utetemperatur. Hur den effektiva användningen av motorvärmare ser ut beror också på vilket kostnadsperspektiv som antas. Om man ser till samhällsekonomiska kostnader så bör motorvärmare användas betydligt oftare och längre än i ett privatekonomiskt perspektiv.

Abstract [en]

Using an engine heater before starting the vehicle is a way to achieve greater energy efficiency and lower emissions in the transport sector. The purpose of this study is to update the potential savings by using engine heaters in a newer vehicle fleet. The tool COLDSTART2014 has been used to update the calculations of cold start effects of fuel and emissions, with respect to parking time, ambient temperature and for vehicles of different environmental class.

The report provides answers to how much the cold start effects can be reduce in the regional and national level, provided that the engine heater is used effectively. There is a difference between the different environment classes on how an engine heater is used efficiently. There should be recommendations based on environmental class, parking time and ambient temperature, and not like today when they are solely based on ambient temperature. What constitutes an efficient use of engine heaters also depends on the cost perspective. If you look at socio-economic costs, engine heaters should be used much more frequently and longer than with a perspective of private economy.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 75
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 886
Keywords
Cold starting, Impact study (environment), Calculation, Fuel consumption, Emission, Air pollution, Particulate matter, Cost
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
90 Road: Vehicles and vehicle technology, 93 Road: Vehicles and the environment; 90 Road: Vehicles and vehicle technology, 96 Road: Vehicle operating and management; 10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-10108 (URN)
Available from: 2016-03-11 Created: 2016-03-11 Last updated: 2016-08-23Bibliographically approved
Carlson, A., Karlsson, R. & Eriksson, O. (2016). Energy use due to traffic and pavement maintenance: the cost effectiveness of reducing rolling resistance. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Energy use due to traffic and pavement maintenance: the cost effectiveness of reducing rolling resistance
2016 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Energibehov för trafik och för underhållsåtgärder av vägbeläggning : kostnadseffektiviteten av att reducera rullmotståndet
Abstract [en]

There is a potential to reduce energy use of traffic by performing maintenance measures that lower the rolling resistance. However, the overall aim should be to decrease the total energy use in a life cycle perspective, including energy for both traffic and maintenance. When choosing maintenance alternative, it is also of importance to consider the costs involved. Pavement management is focused on keeping wide spread road networks in acceptable condition given certain budget constraints. Therefore, the economic constraints need to be addressed and in the case of choosing a maintenance alternative that reduces total energy, it also has to be cost-efficient in order for it to be performed. The main scope of the research presented in this report is to investigate how road management should act to reduce total energy use of roads, including traffic and maintenance induced energy use, while also taking cost efficiency and the aspect of uncertainty into consideration. The purpose is to enable a better consideration of the total energy used and maintenance cost when managing the road network. The objective is to derive a meaningful instrument for decision making situations such as when selecting and designing maintenance treatments, in which total energy use and maintenance cost is considered. A general method is developed and presented. A criterion, CR, has been identified for how to choose a pavement maintenance strategy in regards to cost and energy efficiency. A cost benefit analysis approach using Benefit to Cost Ratio, BCR, has been adopted. The study indicates that it is difficult to establish a simple rule of thumb. However, the CR-value may be a useful criterion in some circumstances and it is important to have guidelines as decision support where assessments are made of the road surface characteristics, total energy use and maintenance cost and where the different aspects are valued. This is especially important on an object level.

Abstract [sv]

I detta notat undersöker forskarna hur man kan välja vägunderhåll som minskar den totala energianvändningen för trafik och underhåll, samtidigt som det tas hänsyn till kostnadseffektivitet och osäkerheter. En generell metod för beslutsstöd har tagits fram och presenteras i rapporten. Det finns potential att via vägunderhållsåtgärder som sänker rullmotståndet, kunna minska energianvändningen inom transportsektorn. Det är i sammanhanget viktigt att se hela livscykelperspektivet och även inkludera den energi som behövs till underhåll, så att man säkerställer att det totala energibehovet minskar. När ett underhållsalternativ väljs är det också viktigt att ta hänsyn till kostnaderna i och med att det finns budgetrestriktioner. Syftet är att göra det möjligt för väghållaren att bättre ta i beaktande såväl energi som kostnader när de hanterar vägnätet. Målet är att härleda en meningsfull tumregel som kan användas för beslutsfattande när man väljer vilket vägunderhåll som ska utföras där både energi och kostnader ingår. Forskarna har identifierat ett kriterium, kallat CR, vilket kan användas för att bestämma den strategi man ska utgå ifrån när man väljer mellan två underhållsåtgärder. Tillvägagångssättet bygger på en kostnads-nyttoanalys. Studien visar att det är svårt att fastställa en enkel tumregel, men att CR-värdet kan vara ett användbart kriterium i vissa fall. I rapporten identifieras att det är viktigt att det finns riktlinjer som beslutstöd där man gör bedömningar av energi, kostnader och vägytans egenskaper.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 84
Series
VTI notat ; 9A-2016
Keywords
Rolling resistance, Energy consumption, Fuel consumption, Road traffic, Maintenance, Cost, Cost benefit analysis, Calculation, Wet road, Evenness, Rullmotstånd, Energiförbrukning, Bränsleförbrukning, Vägtrafik, Underhåll, Kostnader, Nyttokostnadsanalys, Beräkning, Våta vägbanor, Jämnhet
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment; 90 Road: Vehicles and vehicle technology, 93 Road: Vehicles and the environment; 70 Road: Maintenance; 70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-10352 (URN)
Available from: 2016-05-03 Created: 2016-05-03 Last updated: 2019-05-08Bibliographically approved
Vierth, I., Ahlberg, J., Carlson, A., Landergren, M., Swärdh, J.-E. & Wikberg, Å. (2015). Elanvändning för längre och tyngre tåg: sammanfattning av resultat, erfarenheter och lärdomar från ELVIS-demonstrationsprojekt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Elanvändning för längre och tyngre tåg: sammanfattning av resultat, erfarenheter och lärdomar från ELVIS-demonstrationsprojekt
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Electricity consumption of longer and heavier trains : summary of results, experiences and lessons learned from the demonstration project ELVIS
Abstract [sv]

Projektet som redovisas i detta notat analyserar hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. Hypoteserna är att transporterna kan effektiviseras genom att använda längre respektive tyngre godståg, genom att genomföra energibesparande åtgärder samt att det kan finnas andra typer av nyttor för företagen och hela samhället. I rapporten sammanfattas resultat och erfarenheter från tre tidigare delrapporter framtagna inom ramen för projektet. Skogsindustriföretagen och andra varuägare och transportföretag ser möjligheter att minska transportkostnaderna genom att använda längre och tyngre tåg och/eller att effektivisera elanvändningen. Trafikverket ser att längre och tyngre tåg möjliggör att den befintliga järnvägsinfrastrukturen utnyttjas mer effektivt. Trafikverket ser även effektiviseringsmöjligheter genom en konsekvent mätning av elanvändningen och analys av faktorerna som påverkar elanvändningen. Forskare, företag och Trafikverket slutsatsen att det finns stora behov att kvalitetssäkra de data som tas fram i de befintliga databaserna på Trafikverket. Detta gäller såväl information om elanvändningen som uppgifter om de faktorer som kan påverka elanvändningen, till exempel tågens längd, tågens bruttovikt, antalet stopp, hastighet och topografi. Inom ramen för tre fallstudier, Gävle-Malmö, Holmsund–Skövde och Mora-Gävle genomfördes försök med olika förklarande variabler. Med hänsyn till fallstudiernas och försökens olika förutsättningar och tyngdpunkter är det svårt att göra direkta jämförelser. Några övergripande slutsatser med avseende på elanvändningen kan dock dras, exempelvis: • Tågets vikt (i antal ton) och längd (antal vagnar) ökar elanvändningen i försöken. • I vissa försök finns stöd för att det finns skalfördelar. • Lokförarens körstil (bland annat återmatning) påverkar elanvändningen.

Abstract [en]

The ELVIS demonstration project aims to analyze how rail freight transports can be performed more efficiently. Hypotheses are that the transport efficiency can be improved by using longer and heavier freight trains and by implementing energy-related measures, and that there may be additional benefits for the companies and the society such as better utilization of the track capacity. This report summarizes the results and experiences from the three previously produced sub reports. In terms of both energy efficiency and overall efficiency for the rail transports researchers, companies and the Transport Administration concluded that there is a big need to secure the quality of the data that is produced. This applies to information about electricity consumption and the factors that possibly affect electricity consumption per (gross) tonne-kilometer, i.e. the train length, the gross weight of the train, number of stops, speed, the driving style, topography etc. The ELVIS project initiated a follow-up project that aims to compile and analyze the Transport Administration’s various databases in this area. The project will provide answers to questions such as what data the various databases contain, how data is collected and stored, for what purpose the data is collected and used, the extent to which data is quality assured and how data from different databases can be linked together. In the context of three case studies, Gävle-Malmö, Holmsund–Skövde och Mora-Gävle, several experiments with different explanatory variables were conducted. With regard to the different conditions and priorities in the case studies and experiments, it is difficult to make direct comparisons. Some general conclusions with respect to the use of electricity can be drawn, for example: • The trains’ weight (in tonnes) and length (number of wagons) affect the electricity consumption per tonne-kilometer in the trials where this is tested. • In some trials there is evidence that there are economies of scale, i.e. that the electricity consumption per tonne-kilometer decreases with increased train weight. • The train driver's driving style (feed back of electricity etc.) affects the energy consumption. This can be seen clearly in the trial Mora–Gävle.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015. p. 49
Series
VTI notat ; 13-2015
Keywords
Freight train, Length, Weight, Dimension, Efficiency, Energy consumption, Electricity, Rail bound transport, Database, Demonstration project
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J05 Railway: Freight transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7826 (URN)
Available from: 2015-04-24 Created: 2015-04-24 Last updated: 2018-11-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8957-8727

Search in DiVA

Show all publications