Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wallén Warner, HenrietteORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4715-8935
Alternative names
Publications (10 of 23) Show all publications
Wallén Warner, H., Patten, C. & Sörensen, G. (2019). Shared space: utifrån olika åldersgruppers perspektiv. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Shared space: utifrån olika åldersgruppers perspektiv
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Shared space : different age groups’ perspectives
Abstract [sv]

Shared space avser ofta en yta som är gemensam för oskyddade och skyddade trafikanter och som ska inbjuda till ett levande stadsrum för alla. Syftet med denna studie var att undersöka hur unga, medelålders och äldre upplever shared space utifrån ett fotgängarperspektiv. Syftet var vidare att undersöka om, och i så fall hur, en alternativ utformning av ytan (med eller utan stora blomkrukor utplacerade) påverkar deras upplevelse. I studien kombinerades två olika metoder: en ögonrörelsestudie och en Q-studie. Q-Metoden är en metod som används inom psykologi och samhällsvetenskap för att studera människors ”subjektivitet” - det vill säga deras åsikter som i detta fall att vara fotgängare på Fiskaretorget i Västervik. Totalt 37 deltagare, uppdelat på de tre åldersklasserna, deltog i studien som genomfördes på Fiskaretorget och ett angränsande icke-signalreglerat övergångsställe i Västervik. Ungefär hälften av deltagarna genomförde försöket med och hälften utan stora blomkrukor utplacerade på torget. Resultaten av ögonrörelsestudien visar att medelålders tycktes uppleva en ökad riskmedvetenhet i avsaknad av den traditionella uppdelningen mellan oskyddade och skyddade trafikanter. Unga och äldre tittade däremot ungefär lika mycket på trafikrelevanta föremål, oavsett om det fanns stora blomkrukor utplacerade eller inte. Samtidigt visar Q-studien att fotgängare, oavsett ålder, inte upplevde någon större osäkerhet på denna typ av gemensamhetsytor. Den upplevda osäkerheten som trots allt fanns, minskades med de stora blomkrukor som återskapade den traditionella uppdelningen med tydliga zoner eller stråk där fotgängare kan vistas i ett relativt bilfritt område medan motorfordonen får tydliga stråk att färdas längs. Utifrån dessa resultat rekommenderar vi att man, istället för shared spaces, utformar gemensamhetsytor med tydliga säkerhetszoner där fotgängare kan vistas i ett relativt bilfritt område.

Abstract [en]

A shared space, in the context of road transport, often refers to an area that is shared by unprotected and protected road users and is intended to facilitate a living city space for everyone. The purpose of this study was to investigate how young, middle-aged and elderly people experience shared space from a pedestrian perspective, but also to investigate whether, and if so, how an alternative design of the area (with or without large flower pots) affects their experience. In the study, two different methods were combined; an eye tracking study and a Q-study. The Q method is a research method that is used in psychology and social sciences to investigate people's subjective views on a particular matter, phenomenon or topic. In this study, the Q method is used to investigate pedestrian experiences of two different design configurations - with or without large flower pots deployed - on the Fiskaretorget (eng. Fisherman’s Square) in Västervik. A total of 37 participants, divided into the three age groups, participated in the study, which was carried out at the Fiskaretorget and an adjacent non-signal-regulated pedestrian crossing in Västervik. About half of the participants carried out the experiment with, and half without large flower pots placed on the square. The results of the eye tracking study show that middle-aged pedestrians seemed to experience increased risk awareness, in the absence of the traditional division between unprotected and protected road users. Young and older, on the other hand, looked about the same amount of traffic-related objects, regardless of whether there were large flower pots placed or not. At the same time, the Q-study shows that pedestrians, regardless of age, did not experience any great uncertainty on this type of common areas. The perceived uncertainty, which nevertheless existed, was further reduced with large flower pots that recreated the traditional division with clear zones or stretches, pedestrians can stay in a relatively car-free area while the motor vehicles get clear paths to travel along. Based on these results, we recommend that, instead of a shared space design, designing common areas should have clear safe zones where pedestrians can stay in relatively car-free areas.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 48
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1003
Keywords
Shared space, Design (overall design), Pedestrian, Behaviour, Eye movement, Attitude (psychol), Questionnaire
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 82 Road: Geometric design and traffic safety; 80 Road: Traffic safety and accidents, 821 Road: Junctions and traffic safety
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13698 (URN)
Available from: 2019-03-26 Created: 2019-03-26 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Wallén Warner, H. & Sörensen, G. (2019). Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?: En enkätstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?: En enkätstudie
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Why do cyclists choose to cycle under the influence of alcohol? : A questionnaire study
Abstract [sv]

Alkoholpåverkan tycks vara en starkt bidragande orsak till att cyklister omkommer eller skadas svårt i trafiken. Trots det finns i dagsläget relativt lite kunskap om människors syn på alkoholpåverkad cykling. Syftet med denna enkätstudie var därför att undersöka hur föreställningarna som, enligt theory of planned behaviour (TPB), ligger till grund för attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll påverkar beslutet att cykla alkoholpåverkad. Enkätsvar från 196 cyklister visar att cyklisters attityd, subjektiva norm och upplevda kontroll tillsammans kan förklara en större del av variansen i avsikt att cykla alkoholpåverkade, än vad de bakomliggande föreställningarna kan göra. Om man främst är intresserad av att förutsäga cyklisters beslut att cykla alkoholpåverkade bör man alltså fokusera på attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll. Om man däremot vill förstå varför cyklister väljer att cykla alkoholpåverkade bör man istället fokusera på de bakomliggande föreställningarna. Resultaten visar vidare att kampanjer som utmanar cyklisters föreställning om hur trevligt det är att cykla hem, trots att de är alkoholpåverkade, och/eller som uppmanar cyklister att lämna cykeln hemma i samband med festliga tillfällen, där alkohol kan förväntas förekomma, bör ha potential att minska förekomsten av alkoholpåverkad cykling. Dessa kampanjer bör då rikta sig till specifika grupper, med hög förekomst av alkoholpåverkad cykling, snarare än till cyklister i allmänhet. Även förbättrad kollektivtrafik förefaller ha potential att minska alkoholpåverkad cykling.

Abstract [en]

Alcohol impairment seems to be an important contributing factor to cyclists being killed or injured in traffic. Nevertheless, there is currently relatively little known about people's view of alcohol impaired cycling. The aim of this questionnaire study was therefore to examine how beliefs, which according to the theory of planned behaviour (TPB), underpin people’s attitude, subjective norm, and perceived behavioural control influence the decision to cycle alcohol impaired. The survey of 196 cyclists shows that their attitude, subjective norm and perceived behavioural control together could explain a greater portion of the variance in their intention to cycle alcohol impaired than what the underpinning beliefs could do. Therefore, if the main interest is to predict cyclists' decisions to cycle alcohol impaired, one should focus on attitudes, subjective norms and perceived behavioural control. If, on the other hand, one is interested in understanding cyclists’ decisions to cycle alcohol impaired one should focus on the underpinning beliefs. The results further show that campaigns challenging cyclists' perception of how nice it is to cycle home even though they are alcohol impaired and/or urges cyclists to leave their bicycles at home during social events with alcohol should have the potential to reduce alcohol impaired cycling. These campaigns should focus on specific groups, with high prevalence of alcohol impaired cycling, rather than on cyclists in general. Improved public transport services should also have a potential to reduce alcohol impaired cycling. 

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 34
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 999
National Category
Psychology (excluding Applied Psychology)
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13896 (URN)
Available from: 2019-05-21 Created: 2019-05-21 Last updated: 2019-05-21Bibliographically approved
Wallén Warner, H. & Patten, C. (2018). An evaluation of re-designed rural roads. In: : . Paper presented at 18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>An evaluation of re-designed rural roads
2018 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In Sweden, there is a strong political desire to shift car traffic to cycling. While the number of road fatalities among motor vehicle occupants have seen a substantial decrease, the same positive trend has, not been found among cyclists. To increase safe cycling, different traffic safety measures is therefore needed. One such attempt is the Swedish Transport Administration’s re-design of five rural road-segments in the southern part of Sweden. On the re-designed segments, the hard shoulders on each side of the road are broadened to give more space to cyclists. At the same time, the area for motor vehicles is narrowed to a single lane where the motor vehicle drivers are forced to adapt their driving to the flow of cyclists when meeting another motor vehicle. The aim of the present study was to evaluate these re-designed rural road segments, focusing on the beliefs underpinning the road users’ attitude, subjective norm and perceived behavioural control associated with these segments.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018
Research subject
X RSXC
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12905 (URN)
Conference
18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018
Available from: 2018-05-16 Created: 2018-05-05 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Wallén Warner, H., Niska, A., Forward, S., Björklund, G., Eriksson, J., Kircher, K., . . . Nygårdhs, S. (2018). En modell för säker cykling. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>En modell för säker cykling
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
A model for safe cycling
Abstract [sv]

Avsikten med det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet En stark forskningsmiljö inom området hjulburna oskyddade trafikanter är att öka kunskapen om hjulburna oskyddade trafikanter och deras speciella förutsättningar i trafikmiljön för att på sikt kunna bidra till att nå det nationella hänsynsmålet med fokus på säkerhet. Syftet med denna modellrapport är att sammanfatta resultat och föreslagna åtgärder från de övriga åtta projekten inom ramen för forskningsprogrammet, men även från tidigare forskning och andra programövergripande aktiviteter, i en modell för säker cykling. Med modell avser vi i detta fall en lista över åtgärdsförslag som i enlighet med Haddons matris, utökad med förutsättningar, är riktade mot cyklisten, cykeln och trafikmiljön. För varje åtgärdsförslag finns även angivet var i händelseförloppet från förutsättningar till krasch som åtgärden bör sättas in samt vilka aktörer vi anser är lämpade att initiera och implementera åtgärdsförslagen. För att åstadkomma säker cykling visar resultaten att man måste titta på transportsystemet i sin helhet vilket i sin tur kräver samverkan mellan olika aktörer. Slutligen behövs fortsatt forskning för att kunna optimera utformningen av de olika åtgärderna och utvärdering för att säkerställa att de haft önskad effekt.

Abstract [en]

The main aim of the multi-disciplinary scientific research programme A strong research environment in the field of non-motorised vulnerable road users is to increase our knowledge of unprotected twowheeled or non-motorised road users and their special requirements in the road traffic environment. The aim being to, in the long-term, to contribute to the Swedish national road safety goals. The objective of the Model for Safe Cycling report is to summarise the results and suggested actions from the eight projects that were conducted within the framework of the research programme; a literature study; and other programme related activities, in a conceptual model based on Haddon’s matrix. With a model, in this case, we mean that a list of suggested implementation actions, structured according to Haddon’s matrix and embellished with prerequisites directed towards the cyclist, the bicycle and the road environment. Each of the suggested actions or implementation suggestions, are organised along the chain of events from the prerequisite phase to the crash phase. Stakeholders are identified for each of the suggested actions for implementation. In summary, the results suggest one must look at the (road) transport system as a whole to provide a system for safe cycling. To be able to acquire a holistic approach, cooperation between stakeholders is necessary. Finally, more research is required to find optimal solutions and designs tailored to the actions that must also be evaluated to assure that the desired effects are reached.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 101
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 979
Keywords
Cycling, Cyclist, Bicycle, Safety, Accident prevention, Method, Model (not math)
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents; 80 Road: Traffic safety and accidents, 82 Road: Geometric design and traffic safety; 80 Road: Traffic safety and accidents, 84 Road: Road users
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13236 (URN)
Available from: 2018-09-03 Created: 2018-09-03 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Patten, C., Wallén Warner, H. & Hawke, E. (2018). How close is close?: an experimental study of cycling safety related to cycling on rural roads. In: : . Paper presented at 18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>How close is close?: an experimental study of cycling safety related to cycling on rural roads
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

In Sweden, as well as in many countries in Scandinavia and in northern Europe, there is a growing trend towards daily sport and exercise cycling and cycle commuting. Cycling on rural roads is, whether for health, exercise, sports, leisure or commuting, is hampered by feelings of insecurity and risk caused by motorised traffic passing too close to the cyclist sharing the rural road. A cyclist is often overtaken by cars and other motorised vehicles and does not have control over the distance between them and the other vehicles. However, if the cyclist had control over the distance between themselves and the motor vehicle/object, how much space would they give themselves?

The aim of this study was to investigate a scenario where the cyclists had control over the distance between themselves and a fictive motor vehicle or road side object and assess how much space they would give themselves.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
X RSXC
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12890 (URN)
Conference
18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018
Available from: 2018-05-16 Created: 2018-05-04 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Wallén Warner, H. (2018). Polisliknande varselväst för motorcyklister: hur påverkas samspelet i trafiken?. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Polisliknande varselväst för motorcyklister: hur påverkas samspelet i trafiken?
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Police-like high visibility vests for motorcyclists : how does this affect interactions between road users?
Abstract [sv]

För att lättare upptäckas av andra trafikanter använder många motorcyklister olika typer av varselvästar. Även varselvästar vars utformning påminner om trafikpolisens västar förekommer både nationellt och internationellt. Syftet med denna studie var därför att undersöka om och i så fall hur motorcyklisters interaktion med skyddade trafikanter påverkas av motorcyklistens användande av traditionell varselväst respektive polisliknande varselväst. För att studera detta filmades interaktionen med skyddade trafikanter med hjälp av actionkameror monterade på en motorcyklist som omväxlande körde med svart mc-ställ, traditionell varselväst och polisliknande varselväst. Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan körningarna med svart mc-ställ, traditionell varselväst och polisliknande varselväst med avseende på problemfria interaktioner (egentligen interaktionen flyter på obehindrat) och icke-problemfria interaktioner (egentligen interaktionen störs på något sätt). Däremot fanns det signifikanta skillnader mellan körningarna med polisliknande varselväst och svart mc-ställ respektive traditionell varselväst med avseende på fördelningen inom kategorin icke problemfria interaktioner. Under körningarna med polisliknande varselväst kategoriserades en större andel interaktioner som oväntade icke-problemfria interaktioner (till exempel en skyddad trafikant saktar plötsligt ner till laglig hastighet) medan en mindre andel interaktioner kategoriserades som hastighetsrelaterade icke-problemfria interaktioner (till exempel en skyddad trafikant kör om i högre hastighet än tillåtet). Sammanfattningsvis visar resultaten att användandet av polisliknande varselväst ökar andelen oväntade icke-problemfria interaktioner samtidigt som det minskar andelen hastighetsrelaterade icke problemfria interaktioner.

Abstract [en]

To be easily detected by other road users, many motorcyclists use different types of high visibility vests. Even high visibility vests resembling those used by the police occurs both nationally and internationally. The purpose of this study was therefore to investigate whether and, if so, how motorcyclists’ interaction with protected road users (mostly car drivers) is influenced by the motorcyclists’ use of traditional high visibility vest and police-like high visibility vest. To study this, the interaction with protected road users was filmed using action cameras mounted on a motorcyclist who alternately drove with all black textile protective clothing without a high visibility vest, with a traditional high visibility vest or with a police-like high visibility vest. The results showed that there was no significant difference between the all black textile protective clothing without a high visibility vest, with a traditional high visibility vest or with a police-like high visibility vest regarding problemfree interactions (i.e. the interaction is unimpeded) and non-problem-free interactions (i.e. the interaction is disrupted in some way). On the other hand, there were significant differences between the drives with police-like high visibility vest and the all black textile protective clothing without a high visibility vest and the traditional high visibility vest, with regards to the distribution within the non-problem-free category. During the drives with police-like high visibility vests, a greater proportion of interactions were categorized as unexpected non-problem-free interactions (e.g. a protected road user suddenly slows down to legal speed), while a minor proportion of interactions were categorized as speed-related non-problem-free interactions (e.g. a protected road user drives faster than the speed limit when overtaking). In summary, the findings show that the use of police-like high visibility vests increase the proportion of unexpected non-problem-free interactions while reducing the rate of speedrelated non-problem-free interactions.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 29
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 956
Keywords
Motorcyclist, Reflectorized material, Clothing, Visibility, Behaviour, Near miss, Field (test), Observation
National Category
Applied Psychology
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12798 (URN)
Available from: 2018-03-06 Created: 2018-03-06 Last updated: 2019-05-17Bibliographically approved
Wallén Warner, H., Forsman, Å., Gustafsson, S., Ihlström, J. & Nyberg, J. (2017). Alkohol och cykling: en multidisciplinär studie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Alkohol och cykling: en multidisciplinär studie
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Alcohol and cycling : a multidisciplinary study
Abstract [sv]

Trots att tidigare studier visat att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor finns i dagsläget relativt lite kunskap om alkohol i samband med cykling. Det övergripande syftet med denna studie var därför att öka kunskapen om alkohol i samband med cykling. Studien är uppdelad i två olika delar; en analys av Trafikverkets djupstudiedata över omkomna cyklister samt en intervjustudie utifrån tre olika perspektiv; ett socialpsykologiskt, ett emotionssociologiskt och ett fenomenografiskt. Medan analysen av djupstudiedata resulterade i utförlig statistik över de olyckor där cyklister varit alkoholpåverkade resulterade intervjustudien i en djupare kunskap om cyklisters föreställningar, emotioner och uppfattningar rörande alkohol och cykling. Utifrån resultaten rekommenderas information och/eller kampanjer för att minska förekomsten av alkoholpåverkad cykling samt mängden alkohol i samband med cykling. Däremot rekommenderas inte införandet av promillegräns och vi är tveksamma till potentialen hos förbättrad kollektivtrafik för att minska antalet alkoholpåverkade cyklister och/eller förbättra säkerheten för dem som cyklar alkoholpåverkade.

Abstract [en]

Although previous studies have shown that alcohol impairment can be a contributing factor in cycling accidents, there is currently relatively little knowledge of the connection(s) between alcohol and cycling. The overall aim of this study was therefore to increase the knowledge of alcohol associated with cycling. The study is divided into two different parts; an analysis of the Swedish Road Administration’s in-deep data on killed cyclists and an interview study analyzed from three different perspectives; a social psychological, an emotional sociological and a phenomenographic. While the analysis of the in-deep data resulted in detailed statistics on the accidents involving alcohol impaired cyclists, the interview study resulted in a deeper understanding of cyclists' beliefs, emotions and perceptions regarding alcohol and cycling. Based on these results, information and/or campaigns to reduce the prevalence of alcohol impaired cycling as well as the amount of alcohol associated with cycling, is recommended. However, the introduction of a legal alcohol limit or improved public transport is not recommended in order to reduce the number of cyclists affected by alcohol and/or to improve the safety of those bicycling during alcohol impairment.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 60
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 945
Keywords
Cycling, Drunkenness, Alcohol, Fatality, Accident, Cyclist, Attitude (psychol), Interview
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 842 Road: Alcohol and drugs
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12470 (URN)
Available from: 2017-10-23 Created: 2017-10-23 Last updated: 2019-05-17Bibliographically approved
Niska, A., Henriksson, M., Anund, A., Eriksson, J., Ihlström, J., Svedberg, W., . . . Wehtje, P. (2017). Cykling bland barn och unga: en kunskapssammanställning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Cykling bland barn och unga: en kunskapssammanställning
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Cycling among children and young adults : a knowledge review
Abstract [sv]

Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på hälsa och barns självständiga mobilitet. VTI har i detta regeringsuppdrag sammanställt kunskap om tänkbara orsaker till detta, baserat på litteraturstudier och kontakter med relevanta aktörer samt analyser av resvanedata och olycksstatisk. Statistiken visar att det är andelen personer som cyklar som minskat medan den cyklade sträckan inte förändrats. Framförallt har barns och ungas fritidscyklande minskat, vilket kan förklaras av ökade avstånd till fritidsaktiviteter, föräldrars heltidsarbete och att barns vardag idag är mer institutionaliserat. Även cyklandet till skolan har minskat, bland annat då det fria skolvalet lett till ökade avstånd. Andra orsaker är fler bilar i hushållen, förändringar i hur barn leker och kommunicerar, bristande faktisk och upplevd säkerhet och trygghet i kombination med föräldrars förställningar om barns trafikförmåga. Cykelresorna har delvis ersatts av bilresor men framförallt av ett ökat gående och resande med kollektivtrafik. Cyklingen har minskar mest bland de äldre barnen. Då de främst ersatt sitt resande med kollektivtrafik, kan en förklaring vara att fler erbjuds gratis busskort. Det finns ett stort engagemang och kompetens kring barns och ungas cykling bland olika aktörer, men behovet är stort av ökad samordning och att de initiativ och åtgärder som vidtas utvärderas systematiskt.

Abstract [en]

Cycling among children and young adults has decreased, resulting in negative effects on their health and independent mobility. The Swedish government has commissioned VTI to review and compile knowledge on plausible reasons, based on literature reviews, contacts with relevant players and analyses of travel surveys and accident statistics. The statistics showed that the number of individuals who cycle has decreased, whereas the cycled distance remains unchanged. Above all, recreational cycling among children and young adults has decreased, which could be explained by longer distances to recreational activities, more parents working full-time and children’s everyday lives having become more institutionalised. Cycling to school has also decreased. Among other things, families being able to choose what school the children attend has resulted in greater distances between the home and the school. Other reasons include households owning more cars, changes in the way children play and communicate, and inadequate actual and perceived safety conditions along cycle lanes combined with parents’ perceptions of their children’s highway skills. Cycling has been partially replaced by car journeys, but mainly by walking and use of public transport. Cycling has decreased the most among older children. As they have primarily replaced cycling by public transport, one explanation could be that more of them are offered free bus passes. There is a great commitment and competency among various players regarding cycling among children and young adults. However, there is a great need for better coordination and for actions and measures taken to be systematically evaluated.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 100
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 958
Keywords
Cycling, Child, Adolescent, Journey, Journey to school, Recreation, Transport mode
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 113 Road: Cycling, walking and moped transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12690 (URN)
Available from: 2017-12-20 Created: 2017-12-20 Last updated: 2019-06-10Bibliographically approved
Patten, C., Wallén Warner, H. & Sörensen, G. (2017). Hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Two-wheeled road users on rural roads
Abstract [sv]

Bakgrunden till denna samling av tre delstudier; 1) Bygdeväg, 2) Hur nära är nära? och 3) Portabla friktionstestare (PFT) för motorcyklar (MC), är att belysa eventuella problem som hjulburna, oskyddade trafikanter har på svenska landsvägar. Delstudierna 1 och 2 handlar om cyklister på landsvägar medan delstudie 3 handlar om motorcyklister. Delstudie 1 är en enkätstudie om en ny vägutformning, s.k. bygdeväg. Delstudie 2 är en experimentell studie som belyser frågan om bredden på en cykelbana/-fält från cyklistens perspektiv. Delstudie 3 är friktionsmätningar genomförda på ett mätningssätt som är mer anpassad till motorcyklisters situation. De tre delstudierna mynnade tillsammans ut i följande rekommendationer: i) Sträckor som utformas till bygdeväg bör väljas med stor omsorg och på de ställen sikten är skymd bör alternativa lösningar övervägas. ii) Hastighetsbegränsningen på bygdeväg bör som vara max 50 km/h. För att hastighetsbegränsningen inte ska överskridas bör skyltning i kombination med övervakning och/eller infrastrukturåtgärder övervägas för att även minska hastighetsöverträdelserna. iii) Införandet av bygdeväg bör förankras hos lokalbefolkningen och föregås av informationsinsatser så att alla vet vilka regler som gäller. iv) En enkelriktad cykelbana/-fält på en väg med blandtrafik bör minst vara 120 cm i sidled från dess mittpunkt till banan för de motordrivna fordonen. v) Friktionsmätningar bör kopplas till förarens upplevelse av väggrepp. vi) Det behöver utvecklas en mätmetod/protokoll för friktion där mätskräckan ≥ 1 m i olika nivåer av väta på vägbanan som kan tillämpas vid exempelvis olycksdrabbade vägavsnitt samt även kopplas till ”tillfälliga” lagningar av vägbanan.

Abstract [en]

The background to this collection of three sub-studies; 1) Two-minus-one bicycle lanes on rural roads, 2) How close is close? and 3) Pilot study on road friction testing for motorcycles, is to highlight any problems that two-wheeled unprotected road users have on Swedish roads. Studies 1 and 2 are about cyclists on country roads, while study 3 is about motorcyclists. Study 1 is a survey of a new road design, two-minus-one rural roads. Study 2 is an experimental study that highlights the issue of the width of a cycle path/hard-shoulder from the perspective of the cyclist. Study 3 is friction measurements carried out on a measurement method that is more adapted to the situation of motorcyclists. The three sub-studies resulted in the following recommendations: i) stretches of rural roads that are intended to be two-minus-one rural roads should be chosen carefully and in places where sight-lines are obscured (by hedgerows, topography, etc.), alternative solutions should be considered. ii) The speed limitation on the two-minus-one rural roads should not exceed 50 km/h. In order to reduce speeding, signage in combination with surveillance and/or infrastructure measures should be considered to reduce speed violations. iii) The introduction of two-minus-one rural roads should be done in dialogue with local populations and preceded by information efforts so that everyone knows what rules apply. iv) A single carriageway cycle path/hard-shoulder on a two-minus-one rural road with mixed traffic should be at least 120 cm laterally from the middle of the bicycle path to the motor vehicles’ carriageway. v) Friction measurements should be linked to the driver's experience of grip. vi) Develops a measurement method/protocol for friction testing where the measurement section is ≥ 1 m in different levels of wetness on the roadway, which can also be used to evaluate blackspots on road sections that are linked to “temporary” road repairs.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 80
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 946
Keywords
Cycle track, Geometric design, Width, Safety, Rural road, Highway, Friction, Measurement, Apparatus (measuring), Method, Interview, Cyclist
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 82 Road: Geometric design and traffic safety
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12466 (URN)
Available from: 2017-10-23 Created: 2017-10-20 Last updated: 2019-05-16Bibliographically approved
Eriksson, J., Liu, C., Forward, S., Forsman, Å., Niska, A., Tapani, A. & Wallén Warner, H. (2017). Säkerhetseffekten av ökat cyklande: kartläggning av nuläget för att planera för framtiden. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Säkerhetseffekten av ökat cyklande: kartläggning av nuläget för att planera för framtiden
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The safety effect of an increased cycling : mapping of the current situation for planning for the future
Abstract [sv]

Under senare år har cykeln lyfts fram som ett transportmedel med många positiva egenskaper och i nationella strategidokument har det uttryckts en önskan om att cyklingen ska öka. Samtidigt poängteras att säkerheten för cyklister måste bli bättre så att en ökad cykling inte leder till fler skadade och omkomna cyklister. För att klara av att öka cyklandet utan att försämra säkerheten, behövs underlag för att fatta beslut om vilka åtgärder som behöver genomföras. Bland annat behövs bättre kunskap om sambandet mellan cykelflöde och skaderisk i olika trafikmiljöer.

I syfte att studera hur sättet att använda cykeln förändras över tid och hur cyklisters skaderisk påverkas av cykelflöde och trafikmiljön, har tre olika delstudier genomförts i det här projektet. I den första delstudien har en modell utvecklats som innehåller både färdmedelsval och destinationsval för cykel. I den andra delstudien har modeller för skaderisker hos cyklister utvecklats för olika olyckstyper och trafikmiljöer. I den tredje delstudien har interaktioner mellan olika trafikanter observerats, i syfte att studera hur dessa påverkas av nivån på cykelflödet. Sammantaget visar studierna i projektet att cykelflödet har betydelse för cyklisters olycksrisk. Högre flöden ger färre interaktioner per cyklist och lägre risk att skadas i såväl singelolyckor som kollision med motorfordon. Vi har också kunnat visa att det är möjligt att modellera färdmedels- och destinationsval för cykel såväl som att med hjälp av modeller beskriva effekter på cyklisters skaderisk. För att kunna göra bättre skattningar som mer rättvist beskriver verkligheten behövs dock ett bättre dataunderlag till modellerna, framförallt när det gäller cykelresor och beskrivning av cykelinfrastrukturen.

Abstract [en]

During the last decades, cycling has been highlighted as a travel mode with many positive qualities. The documents of Swedish national strategy reveal a trend of an increased cycling. At the same time, it is important that the safety of cyclists must be improved so that an increased cycling does not contribute to more injuries and fatalities in accidents. To cope with the increased cycling without compromising the safety, there is fore example, a need for better understanding of the relationship between the cycling flow and the injuries in various traffic environments.

In this project, three different studies were carried out to understand how the trend of cycling changes over time and how cyclists' injury risk is influenced by the cycling flow and the traffic environment. In the first study, a travel demand model has been developed that includes both mode choice and destination choice for cycling. In the second study, models for cyclists’ injury risks have been developed for different types of accidents and traffic environments. In the third study, interactions between different road users have been observed, to study how these are affected by the level of bicycle flow. Overall, the studies in this project have shown that bicycle flow is an important factor influencing cyclists’ accident risks. Higher bicycle flow corresponds to fewer interactions per cyclist and a lower risk of injury in a single bicycle accident as well as in a collision accident with motorised vehicles. We have also been able to demonstrate that it is possible to model travel choices and destination choice of cyclists and to develop models that describe cyclists’ injury risk. However, to provide better estimates, data with better quality are necessary for the model inputs, especially when it comes to the cycling and the description of cycling infrastructure.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 110
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 951
Keywords
Cycling, Safety, Accident, Risk, Behaviour, Near miss, Observation, Traffic flow, Journey, Forecast, Model (not math)
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 113 Road: Cycling, walking and moped transport; 80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour; 80 Road: Traffic safety and accidents, 813 Road: Accident risk
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12468 (URN)
Available from: 2017-10-23 Created: 2017-10-20 Last updated: 2019-12-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4715-8935

Search in DiVA

Show all publications