Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Gustafsson, Mika
Publications (4 of 4) Show all publications
Gustafsson, M., Lundberg, T. & Andrén, P. (2012). Prognosmodeller för tillståndsmått i Trafikverkets Pavement Management System - makrotextur, MPD. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Prognosmodeller för tillståndsmått i Trafikverkets Pavement Management System - makrotextur, MPD
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Prognostic models for the condition indices in the Swedish Transport Administration's Pavement Managment System – : Macrotexture, MPD
Abstract [sv]

Vägytans tillstånd på det statliga svenska vägnätet har inventerats med mätbil sedan 1987. Syftet med dessa mätningar är att förse Trafikverkets pavement management system (PMS) med tillståndsdata. Av kostnadsskäl mäts inte alla vägar varje år, men Trafikverket har behov av en fullständig tillståndsbeskrivning av vägnätet. Ett sätt att årligen beskriva tillståndet för hela vägnätet är att använda modeller som prognostiserar tillståndet för de år då mätningar saknas. Denna rapport har två huvudsyften, dels att arbeta fram en metod och ett angreppssätt för att skapa en prognosmodell för ett tillståndsmått som kan förändras såväl linjärt som ickelinjärt, dels att, under metodutvecklingen, skapa en prognosmodell för MPD. Modellen är datadrivet genererad, men beskriver även tidsutvecklingen. Från denna kan vi se tydliga trender för MPD-utvecklingen på årsbasis. Det angreppssätt som används för att skapa en prognosmodell för MPD kan användas för andra vägtillståndsmått såsom megatextur, kantdjup, vattenarea etc.

Abstract [en]

In Sweden, the road surface condition is assessed regularly with laser-based profilo-graphs. This has been done since 1987. The purpose of these assessments is to provide the Swedish Transport Administration’s Pavement Management System (PMS) with data. All roads are, for financial reasons, not assessed every year, but the Swedish Transport Administration still needs a complete description of the road condition. One way to describe the condition of the entire road network is to work with models that forecast the condition the year when measurements are missing. This report has two main purposes. Firstly, to develop a methodology/approach how to create a prognostic model for a condition index that can change both linearly and non-linearly. Secondly, during the method development, create a prognostic model for MPD. The model is data-driven generated, but it also describes the time evolution. From this we can see clear trends for MPD development on an annual basis. The approach used to create a prognostic model for MPD can be used for other road surface characteristics such as megatexture, edge depth, water area, etc.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2012. p. 58
Series
VTI Rapport, ISSN 0347-6030 ; 765
Keywords
Surfacing, Surface texture, Macrotexture, Forecast, Model (not math), Pavement management system, Beläggningar, Ytstruktur, Makrotextur, Prognoser, Modeller, Pavement management system
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1844 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2016-02-25Bibliographically approved
Niska, A., Sjögren, L. & Gustafsson, M. (2011). Jämnhetsmätning på cykelvägar: utveckling och test av metod för att bedöma cyklisters åkkvalitet baserat på cykelvägens längsprofil. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Jämnhetsmätning på cykelvägar: utveckling och test av metod för att bedöma cyklisters åkkvalitet baserat på cykelvägens längsprofil
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Measuring the surface evenness of cycle paths : development and test of a method to assess the riding quality perceived by cyclists based on the longitudinal profile of a cycle path
Abstract [sv]

Tillståndsbedömning av cykelvägar ger ett viktigt underlag för planering och prioritering av förbättringsåtgärder. För att främja cykling behöver mätmetoderna utgå ifrån cyklisternas upplevelse och inte enbart beskriva cykelvägens tekniska kondition, vilket de flesta av dagens metoder gör. Med ett objektivt tillståndsmått kan sambanden mellan åtgärder och effekter beskrivas och det möjliggör mätbara funktionskrav som utgår ifrån cyklisterna. För cyklisternas åkkvalitet är det sannolikt cykelvägens jämnhet som har störst betydelse. I den här studien har en metod för att mäta jämnheten på cykelvägar testats och utvärderats. Metoden bygger på lasermätning av cykelvägens längsprofil. Ett flertal mätningar gjordes på olika cykelvägar i Malmö. För att koppla mätningarna till en cyklists upplevda åkkvalitet, fick cyklister bedöma hur de upplevde vägytan på några teststräckor av varierande standard. Det var en stor individuell skillnad i cyklisternas bedömning, men det gick ändå att utifrån bedömningen skilja de olika sträckorna åt. För att beskriva cykelvägens jämnhet utifrån uppmätt längsprofil valdes en rätskenemodell. Analyser visade att en 0,5 meters rätskena gav bäst korrelation med cyklisternas bedömning. Begränsningar i mätmetoden innebar att endast ojämnheter med våglängder från ca 20 till 50 cm betraktades. Troligtvis har även mer kortvågiga ojämnheter en stor betydelse för cyklistens åkkvalitet, vilket innebär att också makro- och megatextur bör mätas.

Abstract [en]

Condition assessment of cycle paths is important for planning and prioritising maintenance measures. In order to promote cycling the assessment methods need to be related to cyclists' needs and not only to the technical condition of the cycle path. Objective measuring methods are essential in order for measurable performance requirements to be specified regarding the needs of the cyclists. For the riding comfort of cyclists, the surface evenness of the cycle paths is probably the parameter that has the greatest importance.

In this study, a method for measuring the surface evenness of cycle paths has been tested and evaluated. The method is based on measurement of the cycle path's longitudinal profile using laser sensors. Several measurements were made on cycle paths in Malmö. In order to associate the measurements with the riding quality perceived by cyclists, cyclists were asked to assess their impression of the surface of some test sections of variable quality. There were large individual differences in the assessments of the cyclists, but it was nonetheless possible to make a distinction between assessments of the different sections.

In order to describe surface evenness a straight edge model was used. Analyses showed that 0.5 m was the length of the straight edge that yielded the best correlation between measured value and the assessment of the cyclists. Because of the limitations in the measuring method used, only unevenness with wavelengths varying from approximately 20 to 50 cm were assessed. It is probable that unevenness of smaller wavelength also have great significance for the cyclists' riding quality, which implies that macro and mega textures should also be measured.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2011. p. 48
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 699
Keywords
Cycle track, Condition survey, Evenness, Longitudinal profile, Measurement, Method, Laser, Sensor, Cyclist, Comfort, Riding quality, Test, Cykelbanor, Tillståndsbedömning, Jämnhet, Längsprofil, Mätning, Metoder, Laser, Sensorer, Cyklister, Komfort, Åkkvalitet, Test
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
Road: Maintenance; Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1788 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-22Bibliographically approved
Ihs, A., Gustafsson, M., Eriksson, O., Wiklund, M. & Sjögren, L. (2011). Road user effect models: the influence of rut depth on traffic safety. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Road user effect models: the influence of rut depth on traffic safety
Show others...
2011 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det saknas idag tillfredsställande effektmodeller för beräkning av konsekvenser och kostnader för trafikanterna av olika underhållsstrategier. Det största problemet identifierat av Trafikverken/Vägverken i Finland, Sverige, Norge och Estland är sambandet mellan vägytans tillstånd och olyckor, effekten av den viktigaste tillståndsparametern spårdjup för trafikantkostnaderna, liksom betydelsen av trafikantkostnaderna/- effekterna för ett vägnät som är i ett huvudsakligen gott tillstånd. Detta är problem som måste lösas för att bättre kunna rättfärdiga budgettilldelningen för vägunderhåll. VTI har därför i uppdrag på finska Trafikverket och med finansiering även från de övriga Trafikverken/Vägverken, genomfört en studie för att avgöra hur spårdjup påverkar olycksrisken för trafikanter. Separata analyser har gjorts för data från Sverige, Finland respektive Norge. Det antogs att olycksrisken också beror på andra vägtillståndsvariabler, t.ex. längsgående ojämnhet, textur, tvärfall, geografiskt läge (land), fordonsflöde, klimat, väderförhållanden etc. En modellansats valdes som skulle kunna hantera påverkan av alla dessa övriga vägtillståndsvariabler, samt eventuella interaktioner mellan dessa, på olycksrisken. Det antogs vidare att förhållandet mellan olycksrisk och spårdjup inte nödvändigtvis är en linjär funktion, varför spårdjup delades upp i ett antal kategorier. Det beslutades också att separata ekvationer skulle härledas för olika hastighets- och ÅDT (Årsmedeldygnstrafiken)-klasser. Spårdjupskategorier samt hastighets- och ÅDT-klasser valdes för att matcha varje lands strategier för underhåll. Den övergripande slutsatsen av analysen är att data inte ger stöd för några allmänna regler i en underhållsplan. Det finns inga resultat från studien som säger att djupare spår generellt tenderar att öka olycksrisken. Det finns heller inga resultat som säger att spår har samma påverkan på olycksrisken i olika ÅDT-klasser vid en given hastighet eller vice versa. Det tycks finnas en ökad risk vid spårdjup ? ca 15 mm i högsta hastighetsklassen, men resultaten skiljer sig åt mellan olika ÅDT-klasser och inte är lika i angränsande hastighetsklasser, vilket gör resultaten svåra att förstå och mindre användbara för att ange regler för underhåll. För norska data erhölls inte samma resultat i den högsta hastighetsklassen (> =90 km/tim), denna skiljer sig dock från de svenska och finska högsta hastighetsklasserna (> =110 km/tim-vägar respektive motorväg)

Abstract [en]

There are currently no satisfactory effect models for calculating the consequences and costs for road users of different maintenance strategies. The main problems identified by the Transport/Road Administrations in Finland, Sweden, Norway and Estonia, are the relationship between road surface condition and accidents, the effect of the most important state parameter rut depth on road user costs, as well as the role of road-user costs/effects of a road network that is mostly in good condition. These are problems that must be resolved in order to better justify budget allocation for road maintenance. VTI has therefore on commission by the Finnish Transport Administration and with funding from the other Transport/Road Administrations conducted a study to determine the influence of rut depth effects on the accident risk of road users. Separate analyses were made of data from Sweden, Finland and Norway, respectively. It was assumed that the accident risk also depends on other road condition variables, such as longitudinal unevenness, texture, cross slope, geographic location (country), vehicle flow, climate, weather, etc. A model approach was chosen that could address the impact of all these other road condition variables, and the possible interactions between them, on the accident risk. It was assumed that the relationship between accident risk and rut depth is not necessarily a linear function, why rut depth was divided into several categories. It was also agreed that separate equations should be derived for different speed and AADT (Annual average daily traffic) classes. Rut depth categories, as well as speed and AADT classes were chosen to match each country's strategies for maintenance. The overall conclusion of the analysis is that the data does not support any general rules for a maintenance scheme. There are no results to show that deeper ruts generally tend to increase the accident risk. Nor are there results that show that ruts have the same influence on the accident risk for different AADT classes at a given speed or vice versa. There seems to be at increased risk for ruts ? about 15 mm in the highest speed class, but the results differ between AADT classes and are not similar in adjacent speed classes, making the results difficult to understand and less useful to specify the rules for maintenance. For the Norwegian data this trend can not be seen in the highest speed class (> = 90 km/h), but then this speed class differs from the Swedish and Finnish highest speed classes (> = 110 km/h roads and motorways, respectively).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2011. p. 44
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 731A
Keywords
Rutting (wheel), Depth, Impact study, Accident, Risk, Surfacing, Mathematical model, Statistics, Analysis (math), Spårbildning, Djup, Effektstudier, Olyckor, Risk, Beläggningar, Matematiska modeller, Statistik, Analys (matematisk)
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Accident risk; Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1812 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-22Bibliographically approved
Lundberg, T., Sjögren, L., Gustafsson, M. & Ihs, A. (2011). Vägytans makrotextur och dess variation: vägytemätning med mätbil. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Vägytans makrotextur och dess variation: vägytemätning med mätbil
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Road surface texture and its variation : road surface monitoring
Abstract [en]

Early fault detection, particularly at construction stage, can result in substantial savings for the Swedish Transport Administration. A contributing element to these savings is to have a homogeneous bituminous surface structure. For example, load changes, at low temperatures, can create a heterogeneous surface structure that gives rise to premature maintenance needs. Established methods or macro texture measurement models are not currently available in Sweden. Other countries have made advances in this field but they have not yet had an impact in Sweden.

An objective of this project is to maximize the possible use of existing measurement technology, quality and techniques associated with road surface measurement carried out by survey vehicles. In some cases, after a new surface has been laid, ‘object measurement’ is carried out by a survey vehicle. These measurements can be used to approve the surfacing contractor's performance in terms of longitudinal and transverse smoothness. A similar method, with specified values for homogeneous surface structures, will be developed in this project. An object is designed to provide a safe road surface throughout its design life expectancy. In order to be able to achieve this, it is important to discover surface shortcomings such as material separation. Four different models were tested in the project - all of which show promising results. Generally, all the models were able to identify the worst test surface. However, the actual "failed" road surface length of the object varied between models. This, above all, is a question of calibrating the models' limits. However, there is also potential to improve the model itself.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2011. p. 52
Series
VTI notat ; 5-2011
Keywords
Surface texture, Macrotexture, Surfacing, Measurement, Method, Ytstruktur, Makrotextur, Beläggningar, Mätning, Metoder
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1732 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications