Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Söderström, Beatrice
Publications (2 of 2) Show all publications
Anund, A., Kecklund, G., Fors, C., Ihlström, J., Ingre, M., Radun, I. & Söderström, B. (2014). Bussförares arbetstider kopplat till trötthet. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Bussförares arbetstider kopplat till trötthet
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Bus drivers’ working hours and the relationship to fatigue
Abstract [sv]

Bussförare i kollektivtrafiken har ofta oregelbundna arbetstider och en arbetssituation som kan innebära hög stress. Dessa faktorer kan leda till allvarlig trötthet. Syftet med denna studie är att belysa hur arbetstiden påverkar sömn, stress, trötthet och körförmåga. Projektet omfattar fyra delstudier: enkätstudie, sömndagböcker och aktigrafi, analys av schemaläggning och ett experiment på riktig väg med bussförare. Hypoteserna var att tidiga morgonturer, delade skift, långa arbetsdagar och få timmars vila mellan arbetspassen bidrar till trötthet, stress och nedsatt körförmåga, som tillsammans kan leda till en sämre säkerhet. De övergripande resultaten stödjer dessa hypoteser. Generellt sett upplevs sömnighet och trötthet under körning som ett problem eftersom förarna anser att detta innebär nedsatt körförmåga, vilket ökar risken för incidenter och olyckor. Totalt 45 procent av förarna hade minst två gånger i månaden svårt att hålla sig vakna när de kör buss och 19 procent hade under det senaste decenniet varit inblandade i en incident där trötthet varit en bidragande orsak. Experimentet med delade skift med tidig start på morgonen stöder dessa rön. Rapporten avslutas med en lista med förslag.

Abstract [en]

Bus drivers often have irregular working hours and their work involve high levels of stress. These factors can lead to severe fatigue and the purpose of this study is to highlight how the working hours affect sleep, stress, fatigue and driving performance. The project includes four studies: questionnaire, sleep diaries and actigraphy, analyze of rosters and an experiment on real road with bus drivers. The hypotheses were that early morning shift, split shifts, long working hours and short hours of rest between shifts contribute to sleepiness, stress, fatigue and impaired driving performance, which together can result in increased safety. The overall results support these hypotheses. Generally, sleepiness and fatigue while driving are perceived as problems because drivers connect those factors with impaired driving performance, which increases the risk of incidents and accidents. In total 45 percent of all drivers had trouble at least twice a month to stay awake while driving and 19 percent had over the past decade been involved in an incident due fatigue. The experiment with split shift driving support these findings. The report concludes with a list of suggestions.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2014. p. 47
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 830
Keywords
Fatigue (human), Sleep, Bus, Driver, Working conditions, Field (test), Questionnaire
National Category
Applied Psychology
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 84 Road: Road users
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6928 (URN)
Available from: 2014-07-14 Created: 2014-07-14 Last updated: 2017-12-18Bibliographically approved
Anund, A. & Söderström, B. (2010). Utvärdering av effekten av förstärkt information vid övergångsställe (FIVÖ). Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av effekten av förstärkt information vid övergångsställe (FIVÖ)
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation of the effectiveness of enhanced information at pedestrian crossings
Abstract [sv]

Förstärkt information vid övergångsställe, så kallade FIVÖ-system, är effektivt i termer av att öka fotgängares upplevelse av säkerhet och trygghet vid passage av övergångsstället. Syftet med föreliggande studie var att utvärdera effektiviteten av FIVÖ-systemen samt att fånga fotgängares, cyklisters och förbipasserande trafikanters uppfattning om de klassiska FIVÖ-systemen.

Studien omfattar en första genomgång av olyckor vid övergångsställen, hastighetsmätningar vid ett urval av platser samt intervjuer med fotgängare, cyklister och bilister som passerar FIVÖ-system. Resultaten visar att flest olyckor vid övergångsställen sker i tättbebyggt område i anslutning till korsningar på vägar där hastighetsbegränsningen är 50 kilometer i timmen. Detta speglar framför allt att det är där det finns övergångsställen. För urvalet av mätplatser visar resultaten av hastighetsmätningarna en signifikant lägre hastighet (~ 2,2 km/h) då FIVÖ-systemet var aktivt jämfört med då det inte finns ett system. Vidare visar resultaten att såväl fotgängare som cyklister upplever att systemen bidrar till att de är säkrare, känner sig trygga och att förbipasserande i större utsträckning stannar och släpper dem före. Bilisterna upplever att systemet bidrar till att de lättare kan upptäcka fotgängare och cyklister vid övergångsstället. Det finns dock en del utvecklingspotential avseende synbarheten. Såväl bilister som fotgängare och cyklister anser att de ljus som används vid testade FIVÖ-system kan förbättras och förstärkas.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2010. p. 30
Series
VTI notat ; 16-2010
Keywords
Pedestrian crossing, Warning, Flashing light, Safety, Evaluation, Average speed, Driver, Pedestrian, Cyclist, Attitude
National Category
Applied Psychology
Research subject
20 Road: Traffic engineering, 22 Road: Traffic control and traffic information
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1724 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-10-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications