Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 41) Show all publications
Nyberg, J. (2019). Välfärdskonsekvenser för individer med återkallat körkort på grund av synfältsbortfall. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Välfärdskonsekvenser för individer med återkallat körkort på grund av synfältsbortfall
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Welfare consequences for individuals with license withdrawal due to visual field loss
Abstract [sv]

Att plötsligt förlora sitt körkort, på grund av funktionsnedsättning som innebär att man inte längre uppfyller de medicinska kraven, kan få konsekvenser för individens välfärd. Denna rapport bygger på en studie med syfte att undersöka hur välfärd upplevs förändras med anledning av återkallat körkort – eller vid risk för återkallat körkort – på grund av synfältsbortfall

Det empiriska materialet har bestått av tidigare insamlade enkätsvar och annat skriftligt material (brev till forskarna; bifogade kopior av läkarintyg och/eller överklaganden) från ett utvecklingsprojekt rörande en simulatorbaserad testmetod för bedömning av körförmåga vid synfältsbortfall, samt från reguljära simulatortester vid VTI. I detta material har deltagarna i flera fall, på frivillig basis, beskrivit hur ett återkallat körkort upplevs inverka på deras liv. Hänsyn har även tagits till material som insamlats i samband med medgivandeförfrågan till föreliggande studie. Sammanlagt har material från 169 personer använts i studien.

Det empiriska materialet har i ett första led innehållsanalyserats tematiskt, varpå det har analyserats ytterligare utifrån Capability Approach (CA). Kortfattat innebär användning av CA att individers möjligheter och friheter att kunna välja att leva det liv de vill leva, och där samspel mellan individuella förutsättningar, resurser och kontextuella faktorer (t.ex. sociala, politiska, kulturella) åskådliggörs.

Abstract [en]

To suddenly lose a driving license because of a physical impairment, may well have dire consequences for the individual welfare. This report investigates its effect on a person’s circumstances, in particular with regard to visual field loss.

The empirical material consisted of responses to a questionnaire and to various written materials (letters; attached copies of medical certificates and/or appeals) from a previous project regarding a simulator-based test method for assessing driving ability at visual field loss. In this material, the participants had in several cases, on a voluntary basis, described how a license withdrawal affected their lives. Further, consideration has been given to material collected in conjunction with the request for consent for the current study. In total, material from 169 individuals has been analyzed.

In the first phase, the empirical material was analyzed by content analysis, in a thematic manner. In the second phase, the material was further analyzed using the Capability approach (CA). In short, the CA allows investigations of individuals' opportunities and freedoms to choose to live the life they want to live, illustrating the interactions between individual conditions, resources and contextual factors (e.g. social, political, cultural).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 47
Series
VTI notat ; 13-2019
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14263 (URN)
Available from: 2019-10-21 Created: 2019-10-21 Last updated: 2019-12-06Bibliographically approved
Nyberg, J., Strandberg, T., Berg, H.-Y. & Aretun, Å. (2019). Welfare consequences for individuals whose driving licenses are withdrawn due to visual field loss: A Swedish example. Journal of Transport and Health, 14, Article ID 100591.
Open this publication in new window or tab >>Welfare consequences for individuals whose driving licenses are withdrawn due to visual field loss: A Swedish example
2019 (English)In: Journal of Transport and Health, ISSN 2214-1405, E-ISSN 2214-1405, Vol. 14, article id 100591Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier Ltd, 2019
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14082 (URN)10.1016/j.jth.2019.100591 (DOI)2-s2.0-85068748172 (Scopus ID)
Available from: 2019-08-20 Created: 2019-08-20 Last updated: 2019-08-20Bibliographically approved
Forward, S., Lindgren, H., Stave, C., Henriksson, P. & Nyberg, J. (2018). Effekterna av begränsat antal handledarskap: en utvärdering. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Effekterna av begränsat antal handledarskap: en utvärdering
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The impact of limited number of private driving instructors : an evaluation
Abstract [sv]

Tidigare kunde en handledare ha ett obegränsat antal godkännanden men i och med de nya föreskrifterna begränsades dessa till 15 stycken. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka huruvida denna begränsning har haft en effekt på den olagliga körskoleverksamheten. Ett annat viktigt syfte är att ge förslag på alternativa åtgärder för att stävja denna verksamhet. För att svara på dessa frågor har vi använt oss av tre olika angreppssätt; en registerstudie, en intervjustudie och en enkätstudie. Resultaten från intervjustudien visar att det finns en rad olika tjänster som den olagliga verksamheten erbjuder mot betalning; förfalskning av handledarintyg, handledd körträning, kunskapsprov som man filmat på plats och som andra kan få tillgång till, hjälp att svara på kunskapsfrågorna i samband med prov via en öronsnäcka och bokning av förarprov. Det vanligaste enligt de intervjuade är att man erbjuder handledning vid körträning. Hur omfattande den olagliga verksamheten är gav intervjustudien inte något entydigt svar på. Svaren varierade allt från att den är väldigt stor till liten.

Resultat från enkätstudien ger dock indikationer på att det finns en olaglig verksamhet som är relativt utbredd. På frågan om regelverket haft en positiv eller negativ inverkan på den olagliga verksamheten var de intervjuade tämligen överens om att den inte haft någon effekt alls. Argumentet var att de som idag sysslar med denna verksamhet, i varje fall den grövre, är så pass raffinerade att de säkert kommer på olika sätta att kringgå även dessa regler. Trots det fanns det några som skulle vilja se en ytterligare sänkning, även om detta inte skulle räcka för att stävja den olagliga verksamheten. Man pratade då istället om att en sänkning tydligt visar att det handlar om en privat verksamhet och inte en yrkesverksamhet. Det övergripande resultatet från studierna är att en illegal verksamhet kan rubba förtroendet för det svenska körkortet. Rapporten avslutas med 16 olika åtgärdsförslag som tillsammans kan hjälpa till att stävja den olaglig verksamhet. Detta innebär att en åtgärd inte löser problemet.

Abstract [en]

Formerly, a private driving tutor could have an unlimited number of approvals, but new regulations limit the number to 15. The overall purpose of this study is to determine whether this limit on the number of approvals for practice driving a private tutor can have has had any effect on unlawful driving school operations. Another important aim is to offer suggestions for alternative measures to curtail such activity in the driver’s training field. We have taken three approaches to addressing these issues, i.e.: a register study, an interview study, and a survey study. The results of the interview study indicate that, regarding illegal driving school activities, a host of services are available for purchase: falsified tutoring permits, private driving instructions, written examinations filmed on site and that others can access, help to pass the theoretical test by providing the correct answers via an earpiece and booking the appointment for a driving test. According to the interviewees, the most common is to offer private driving tutoring in return for payment. Opinions vary as to the scope of such unlawful activities from minor to extremely extensive in scope. However, the results of the survey study offer indications that relatively extensive unlawful activities are taking place. As to whether the regulations had a positive or negative impact on the unlawful driving school activities, the interviewees were in relative agreement that the regulations had no effect whatsoever. The argument was that those currently engaged in the illegal driving schools, or at any rate the more serious offenders, are sophisticated enough that they would surely circumvent these regulations. Despite this some of them wanted further reductions, even though they did not believe that this reduction would suffice. For them it was important to clearly demonstrate that it is a private instruction and no a professional activity. In general terms, the study identified deficiencies in the current driving licence system that could undermine confidence that Swedish driving licences have been obtained legally. The report ends with 16 different measures which could curtail unlawful activity. This means that no single measure will solve the problem by itself.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 96
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 974
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13136 (URN)
Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Forward, S. & Nyberg, J. (2018). Körkort med villkor automatväxellåda: finns det skäl och möjligheter att underlätta körkortsprocessen?. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Körkort med villkor automatväxellåda: finns det skäl och möjligheter att underlätta körkortsprocessen?
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
A driving licence restricted to vehicles with automatic transmission : are there reasons to facilitate the driving license process?
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida det finns skäl eller möjligheter att underlätta körkortsprocessen genom att körkortsaspiranten i sin utbildning och vid uppkörning använder en bil med automatisk växellåda. Studien hade två frågeställningar: 1) Kan körkortstagandet underlättas i och med automatisk växellåda och samtidigt ge lika eller bättre trafiksäkerhet som då körkortstagandet sker med manuell växellåda? 2) Kan förkortad utbildningstid med anledning av automatisk växellåda påverka negativt, eller kan minskat fokus på manövrering tvärtom ge större utrymme i körkortsutbildningen för ökat fokus på andra trafiksäkerhetsaspekter? Flera metoder har använts för att uppnå syftet.

Inledningsvis presenteras en kunskapsöversikt som undersökt betydelsen av automatisk växellåda i förarutbildning och uppkörning. I samma översikt ingår också en statistisk olycksanalys som jämför automatväxlade bilar med manuellt växlade bilar. Därefter presenteras en intervjustudie där fyra trafiklärare deltog och en enkätstudie riktad till 34 trafiklärare om deras syn på övningskörning med automatväxlad bil. Slutligen genomfördes en enkätundersökning riktad till 949 nyblivna körkortsinnehavare i åldern 18 till 25 år.

Abstract [en]

The overall purpose of the present study is to investigate whether there are reasons for making it easier for driver trainers, both during their education and when taking the test, to use a car with automatic transmission. The study aims to answer two questions: 1) Can learning to drive become easier with an automatic transmission and at the same time provide the same training in traffic safety as when driving a car with a manual transmission? 2) Can a shorter driver training time due to automatic transmission have a negative impact, or can a reduced focus on handling the car increase the focus on other factors related to traffic safety? Several methods have been used to achieve the purpose of this study.

Firstly, a literature review presents studies that examined the importance of automatic transmission during driver training and when taking the test. The same overview also includes a statistical accident analysis that compares automated cars with cars using a manual transmission. Thereafter, an interview study is presented, involving four traffic instructors and a survey of 34 traffic instructors on their view of training to drive with a car which have an automatic transmission. Finally, a survey was conducted including 949 people aged 18 to 25 who had just received drivers licence.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 33
Series
VTI notat ; 10-2018
Keywords
Driver training, Driving test, Automatic, Gear box
National Category
Pedagogical Work
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 843 Road: Driver training and road user education
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13100 (URN)
Available from: 2018-06-18 Created: 2018-05-29 Last updated: 2019-06-03Bibliographically approved
Forsman, Å., Gustafsson, S. & Nyberg, J. (2018). Utvärdering av alkolås efter rattfylleri: Sammanfattande slutrapport. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av alkolås efter rattfylleri: Sammanfattande slutrapport
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation of a Swedish alcohol interlock program for drink drivingoffenders : Final report
Abstract [sv]

I Sverige finns sedan 1 januari 2012 ett permanent system för alkolås efter rattfylleri som innebär att förare som gjort sig skyldiga till rattfylleribrott med avseende på alkohol kan beviljas ett körkort med villkor om alkolås istället för att få körkortet helt återkallat. Transportstyrelsen ansvarar för systemet.

Systemet med alkolås efter rattfylleri har utvärderats i tre olika delstudier: en registerstudie, en enkätstudie och en intervjustudie. I den här slutrapporten redovisas en sammanfattning av resultaten från alla tre delstudier. Syftet med utvärderingen var dels att beräkna hur stor andel som deltar i systemet, men också att öka förståelsen om varför man väljer eller inte väljer alkolås efter rattfylleri och att studera individernas upplevelse av systemet. Resultaten från studierna visar bland annat att:

  • Cirka 30 procent av alla som fick körkortet återkallat på grund av alkoholrattfylleri ansökte om och beviljades alkolås.
  • Både deltagare och icke deltagare i alkolåsprogrammet upplevde en förbättrad hälsa när det gått ett tag efter rattfyllerihändelsen och de rapporterade också en minskad alkoholkonsumtion.
  • Det största hindret för att öka deltagandet i systemet med alkolås efter rattfylleri är kostnaden, men det finns även andra orsaker som bidrar till att man inte ansöker.
  • Många deltagare upplevde brister i informationen från Transportstyrelsen.
  • Totalt 31 procent av deltagarna med alkolås i två år har fått diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.
Abstract [en]

Since January 1, 2012, there is a permanent alcohol interlock program for drink driving offenders in Sweden. The Swedish Transport Agency is responsible for the program. The interlock program has been evaluated in three studies: a register-based study, a questionnaire study, and an interview study. This final report summarizes results and conclusions from all three studies.

The aim of the evaluation was to estimate the participation rate, but also to increase the understanding of why one chooses or does not choose to participate and to study the individual's experience of the program. The results from the studies show that:

  • The participation rate of the program was about 30 percent.
  • Both participants and non-participants in the interlock program experienced an improved health when they were asked a while after the drink driving offence and they also reported areduced alcohol consumption.
  • The largest barrier to increase the participation rate in the program is the cost, but there arealso other reasons that prevent drivers to apply.
  • Many participants experienced shortcomings in the information from the Transport Agency,both regarding the application process and regarding the mandatory parts of the program.
  • About 31 percent of the participants in the two-year program had the diagnosis alcohol abuseor alcohol dependence.
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 54
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 978
Keywords
Alcolock, Evaluation (assessment), Penalty, Drunken driving, Confiscation (driving licence), Interview, Questionnaire, Statistical analysis
National Category
Other Health Sciences
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 842 Road: Alcohol and drugs
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13144 (URN)
Available from: 2018-06-29 Created: 2018-06-29 Last updated: 2019-05-29Bibliographically approved
Wallén Warner, H., Forsman, Å., Gustafsson, S., Ihlström, J. & Nyberg, J. (2017). Alkohol och cykling: en multidisciplinär studie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Alkohol och cykling: en multidisciplinär studie
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Alcohol and cycling : a multidisciplinary study
Abstract [sv]

Trots att tidigare studier visat att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor finns i dagsläget relativt lite kunskap om alkohol i samband med cykling. Det övergripande syftet med denna studie var därför att öka kunskapen om alkohol i samband med cykling. Studien är uppdelad i två olika delar; en analys av Trafikverkets djupstudiedata över omkomna cyklister samt en intervjustudie utifrån tre olika perspektiv; ett socialpsykologiskt, ett emotionssociologiskt och ett fenomenografiskt. Medan analysen av djupstudiedata resulterade i utförlig statistik över de olyckor där cyklister varit alkoholpåverkade resulterade intervjustudien i en djupare kunskap om cyklisters föreställningar, emotioner och uppfattningar rörande alkohol och cykling. Utifrån resultaten rekommenderas information och/eller kampanjer för att minska förekomsten av alkoholpåverkad cykling samt mängden alkohol i samband med cykling. Däremot rekommenderas inte införandet av promillegräns och vi är tveksamma till potentialen hos förbättrad kollektivtrafik för att minska antalet alkoholpåverkade cyklister och/eller förbättra säkerheten för dem som cyklar alkoholpåverkade.

Abstract [en]

Although previous studies have shown that alcohol impairment can be a contributing factor in cycling accidents, there is currently relatively little knowledge of the connection(s) between alcohol and cycling. The overall aim of this study was therefore to increase the knowledge of alcohol associated with cycling. The study is divided into two different parts; an analysis of the Swedish Road Administration’s in-deep data on killed cyclists and an interview study analyzed from three different perspectives; a social psychological, an emotional sociological and a phenomenographic. While the analysis of the in-deep data resulted in detailed statistics on the accidents involving alcohol impaired cyclists, the interview study resulted in a deeper understanding of cyclists' beliefs, emotions and perceptions regarding alcohol and cycling. Based on these results, information and/or campaigns to reduce the prevalence of alcohol impaired cycling as well as the amount of alcohol associated with cycling, is recommended. However, the introduction of a legal alcohol limit or improved public transport is not recommended in order to reduce the number of cyclists affected by alcohol and/or to improve the safety of those bicycling during alcohol impairment.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 60
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 945
Keywords
Cycling, Drunkenness, Alcohol, Fatality, Accident, Cyclist, Attitude (psychol), Interview
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 842 Road: Alcohol and drugs
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12470 (URN)
Available from: 2017-10-23 Created: 2017-10-23 Last updated: 2019-05-17Bibliographically approved
Forward, S., Nyberg, J., Gustafsson, S., Gregersen, N. P. & Henriksson, P. (2017). Den svenska förarutbildningen: dagsläge och framtidsutsikter. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Den svenska förarutbildningen: dagsläge och framtidsutsikter
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Novice driver training in Sweden : present and future prospects
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att ge en djup och bred kunskapsbas rörande dagens förarutbildning. Utifrån resultaten av de fyra ingående delstudierna avser projektet i sin helhet att identifiera förändringsbehov samt bidra med förslag till förändringar och åtgärder. Flera metoder har använts för att uppnå syftet. Inledningsvis presenteras en litteraturöversikt över vilka mekanismer som ligger bakom unga körkortstagares förutsättning att bli säkra förare men också litteratur kopplat till brister och förändringsbehov i förarutbildningen. Därefter presenteras en olycksanalys av säkerhetsläget som sammanställer aktuell statistik om unga och om nyblivna förares olyckssituation och hur den har förändrats under senare år. Detta följs sedan av en sammanställning av körkorts- och provstatistik och dess utveckling över tid. I projektet ingår även en intervjustudie där elva personer intervjuades (politiker, myndighetspersoner, forskare och företrädare för trafikskolor och trafikövningsplatser). Syftet med denna delstudie var att analysera hur de ser på den nuvarande svenska förarutbildningen, samt deras egna förslag på förändringar och åtgärder. Två enkätundersökningar genomfördes. Den första riktade sig till nyblivna körkortsinnehavare i olika åldrar om deras förarutbildning medan den andra riktade sig till trafiklärare. De övergripande resultaten från denna studie visar att den allmänna diskussionen om förarutbildningen fokuserar för mycket på tid och kostnad och mindre på kvalitet, vilket inte gynnar trafiksäkerheten. Studiens rekommendationer framhäver därför att det finns behov av en mera omfattande förändring av förarutbildningen. Ett viktigt steg i detta arbete är att förbättra de pedagogiska metoderna. Dessa metoder kan sedan tillämpas inom riskutbildningarna och den mera allmänna förarutbildningen. Övriga förändringsbehov som identifierades handlar om den privata övningskörningen och en förbättrad kontakt med trafikskolan, en förbättring av kvalitén på de obligatoriska momenten, införandet av flera obligatoriska moment, kvalitetssäkring av trafikskolor och trafikövningsplatser genom ökad tillsyn och ökad samverkan mellan olika aktörer, en utveckling av förarprovet, en bättre konsensus mellan mål, innehåll/process och förarprov, en tydligare ansvarsfördelning gällande forskning och utveckling och en bättre koordinering av de olika delarna av förarutbildningen. Slutligen finns det behov av att lyfta fram förslag på ”Best practice” vilket endast kan göras om fler utvärderingar genomförs regelbundet.

Abstract [en]

The overall aim of this study is to provide a deep and broad understanding of current practice of driver training. Based on the results of four in-depth studies, the project attempts to identify the need for improvement. Furthermore, and in order to improve driver training some essential actions will be presented. Several methods have been used to achieve this aim. The report starts with a literature review looking at various aspects which can influence young driver trainer’s ability to drive safely but also literature looking at deficiencies and needs for change. The following chapter presents accident statistics which includes current data on young drivers’ accident involvement and how this has changed in recent years. That is followed by a summary of statistics on driving license tests and retests. The project also includes an interview study in which eleven professionals were interviewed (politicians, government officials, researchers and representatives of driving schools and race tracks). The purpose of this study was to discuss their views on the current driver training in Sweden but also their own suggestions for change. Two surveys were then carried out. The first was aimed at new drivers of different ages about their driver training and the other was aimed at driving instructors. The general conclusion of this study is that the general discussion of driver training focuses too much on time and cost rather than quality which does not favour traffic safety. The recommendation is therefore that there is a need for a more fundamental change of driver training. To realise this, some of the teaching methods used need to be improved. These methods can then be applied to “risk education” and to the more general driver training. Other areas which are in need for improvement focus on; private practice and a closer contact with driving schools, enhancing the quality of compulsory training and introduce more parts, more frequent quality assurance of driving schools and increased supervision and collaboration between stakeholders, a development of driving licence testing and a better consensus between the objectives, content/process and driving test, a clearer division of responsibilities regarding research and development and a better coordination of the various elements of driver training. Finally, there is a need to highlight best practice which can only be done if evaluation becomes common practice.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 147
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 936
Keywords
Driver training, Driving test, Written examination (driving test), Driving school, Administration, Method, Sweden
National Category
Pedagogical Work
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 843 Road: Driver training and road user education
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11836 (URN)
Available from: 2017-05-22 Created: 2017-05-18 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Gustafsson, S. & Nyberg, J. (2017). Utvärdering av alkolås efter rattfylleri: intervjustudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av alkolås efter rattfylleri: intervjustudie
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation of the Swedish alcohol interlock program for drink driving offenders : interview study
Abstract [sv]

Ett permanent system för alkolås efter rattfylleri trädde i kraft den 1 januari 2012. Det betyder att förare som gjort sig skyldiga till alkoholrattfylleribrott har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort. Transportstyrelsen ansvarar för systemet som gäller samtliga körkortsbehörigheter. De som har gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri, till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring de senaste fem åren, eller har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk får två års villkorstid. Övriga får ett års villkorstid. Vid VTI utvärderas systemet med alkolås efter rattfylleri på olika sätt. Här presenteras resultat från en intervjustudie där totalt 31 personer som begått ett rattfylleribrott intervjuats dels vid ett möte, dels vid uppföljande telefonintervjuer. Det är 11 personer som haft alkolås med 2 års villkorstid, 10 personer med villkorstid 1 år och 10 personer som inte haft alkolås efter rattfylleri.

Abstract [en]

A permanent alcohol interlock program for drink drivers came into force on 1 January 2012. The Swedish Transport Agency is responsible for the program which applies to all types of driver’s licenses. The program includes both a one-year and a two-year alternative. The two-year program applies to offenders whom have committed a severe drink driving offence (BAC > 1 g/L, the legal limit in Sweden is 0.2 g/L), have an earlier offence within the previous five years, or have the diagnosis alcohol use disorder or alcohol dependence. All others are assigned to the one-year program. Several aspects of the alcohol interlock program are evaluated at VTI. This report presents the results of an interview study with a total of 31 drivers who had committed a drink driving offense. They were interviewed both at a meeting, and at follow-up telephone interviews. The drivers are 11 people who participated in the two-year program, 10 people who participated in the one-year program and 10 people who did not participate in the interlock program.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 60
Series
VTI notat ; 16-2017
Keywords
Alcolock, Evaluation (assessment), Drunken driving, Recidivist, Interview
National Category
Other Medical Sciences
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 842 Road: Alcohol and drugs
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11790 (URN)
Available from: 2017-04-26 Created: 2017-04-24 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Wallén Warner, H., Nyberg, J., Gustafsson, S. & Patten, C. (2016). A behavioural study of quadbike drivers. In: : . Paper presented at 17th International Conference Road Safety On Five Continents (RS5C 2016), Rio de Janeiro, Brazil, 17-19 May 2016 (pp. 1-10). Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>A behavioural study of quadbike drivers
2016 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

As quadbikes are becoming more and more common in Sweden the number of accidents also increases. The first aim of this study was therefore to increase our knowledge of how and where quadbikes are used, the mistakes and violations drivers make and what situations they consider as hazardous. The second aim was to increase our knowledge of the accidents. Seven injured and 22 non-injured quadbike drivers were interviewed. The results show that quadbikes are highly appreciated as tools, as vehicles for recreation and as means of transport. Inexperienced drivers’ lack of knowledge, alternatively experienced drivers’ stress and/or carelessness combined with the quadbikes special characteristics; underage drivers and passengers; quadbike-driving under the influence of alcohol and excessive speed are all factors that could contribute to accident involvement; and without a helmet the consequences of these accident might become more severe. To combat these problems, and to reduce the number of quadbike accidents, the authors suggest changes to the law for helmets, a short specialized course focusing on practical quadbike driving in combination with a theoretical education focusing on risk awareness as well as a national mobilization against quadbike driving under the influence of alcohol and underage drivers.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016
Keywords
Risk taking | Behaviour | Attitude (psychol) | Driver | Terrain | Vehicle | Interview
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
X RSXC; 80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-10301 (URN)
Conference
17th International Conference Road Safety On Five Continents (RS5C 2016), Rio de Janeiro, Brazil, 17-19 May 2016
Available from: 2016-05-04 Created: 2016-04-22 Last updated: 2019-04-24Bibliographically approved
Forward, S., Nyberg, J. & Henriksson, P. (2016). Förarprov för personbil: orsaker till den sjunkande godkännandegraden och förslag på åtgärder. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Förarprov för personbil: orsaker till den sjunkande godkännandegraden och förslag på åtgärder
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Driving tests : reasons for the declining passing rate and proposed remedial measures
Abstract [sv]

Denna studie är både kvalitativ och kvantitativ och har haft fyra syften: Det första syftet var att samla kunskaper med hjälp av en litteraturstudie om forskning, goda exempel och förslag på hur man hanterat problematiken med omprov. Det andra var att med hjälp av två intervjustudier och en enkätstudie undersöka orsaken till den vikande godkännandegraden hos körkortstagare för behörighet B. Det tredje syftet var att ta reda på om det fanns någon eller några specifika grupper av körkortstagare som visade på en lägre godkännandegrad. Det fjärde syftet var att utifrån resultaten presentera förslag på åtgärder som kan påverka körkortstagarens förberedelser och utbildning inför prov. Rent allmänt visar resultaten att en stor andel av körkortstagarna med underkänt prov inte är tillräckligt förberedda för provet vilket verkar bero på att de saknar förmågan att värdera sin egen förmåga. Även om själva provet är svårare än de förväntat sig anser de inte att de gjort något allvarligt fel, istället utgår de ifrån att förarprövaren varit för hård. Detta leder dem då till att boka nytt prov så fort som möjligt, och att de inte alltid övar inför nästa prov. Utifrån resultatet från denna studie presenteras en rad åtgärdsförslag som kan minska andelen omprov i framtiden.

Abstract [en]

This study had four objectives using both quantitative and qualitative methods: 1) to gather knowledge by means of a literature review of research, documented good examples, and proposals concerning ways of handling problems associated with retesting; 2) to examine, through two interview studies and one survey study, the reasons for the declining passing rate among those seeking class B driving licences; 3) to determine whether any specific groups of licence applicants have exhibited lower passing rates; and 4) to propose, based on the results, remedial measures to address the preparation and training of licence applicants before testing. In general, the results show that licence applicants who fail the tests many times lack the ability to assess their own abilities since they believe that they are well prepared. Even if the test then is harder than anticipated they do not feel that they had made any major mistakes, instead it is the examiner who was too strict. Therefore, they often scheduled their retests immediately after their unsuccessful attempts, meaning that some are unable to practice much or at all before the retest. Based on the results of this study, a number of remedial measures are suggested that could reduce the proportion of retests in the future.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 95
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 916
Keywords
Driving test, Official approval, Driver, Attitude (psychol), Personality, Skill (road user), Interview, Questionnaire, Improvement
National Category
Applied Psychology Pedagogy
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 843 Road: Driver training and road user education
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11377 (URN)
Available from: 2016-12-09 Created: 2016-12-09 Last updated: 2018-10-16Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4984-7857

Search in DiVA

Show all publications