Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Möller, Staffan
Alternative names
Publications (10 of 53) Show all publications
Möller, S. (2015). Trafikverkets beräkningsmodell för ersättning av vinterväghållningsåtgärder, version VädErs-Kombination, Underlag Väderindex och VädErs 2016: beskrivning med exempel och kommentarer. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Trafikverkets beräkningsmodell för ersättning av vinterväghållningsåtgärder, version VädErs-Kombination, Underlag Väderindex och VädErs 2016: beskrivning med exempel och kommentarer
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The Swedish Transport Administration's calculation model for compensation of winter road maintenance measures, version VädErsKombination, Underlag Väderindex and VädErs 2016 : description with examples and comments
Abstract [sv]

Trafikverket har beslutat att vidareutveckla den beräkningsmodell som används för att reglera kostnader för vinterväghållningsåtgärder mellan beställare och utförare. I samband med utvecklingsarbetet av den nya versionen av beräkningsmodellen, VädErs 2016, har också ett nytt datorprogram gjorts. I detta notat redovisas hur beräkningsmodellens tre versioner fungerar samt vilka regler och metoder som används. En bra beräkningsmodell för att, utifrån vinterns karaktär, reglera kostnader för vinterväghållning mellan beställare och utförare kräver två väl fungerande delmodeller. - 1. En delmodell som beskriver vädret under vintersäsongen. - 2. En delmodell som kopplar väderbeskrivningar till åtgärdsbehov/resursinsatser, dock inte nödvändigtvis i ett 1–1-förhållande. Notatet redovisar i detalj hur de tre versionerna av Trafikverkets beräkningsmodell fungerar från utgångspunkten mätdata från VViS och MESAN, till slutfasen ersättningsunderlag i form av väderutfall. Grunden för en väderbeskrivning är mätdata från enskilda stationer i Trafikverkets system för vägväderinformation, VViS och från MESAN-analyser som utförs av SMHI. Följande mätdata används i beräkningsmodellen: • VViS: Lufttemperatur, vägytans temperatur och daggpunktstemperatur. • MESAN: Nederbördstyp, nederbördsmängd och vindhastighet.

Abstract [en]

The Swedish Transport Administration has decided to further develop the calculation model used to regulate the costs of winter road maintenance measures between clients and contractor. In connection with the development of the new version of the calculation model, VädErs 2016, a new computer program was made. In this report the rules and procedures used in VädErs 2016 are documented. Also the rules and procedures used in the two earlier versions of the calculation model, VädErsKombination and Underlag Väderindex, are documented in the report. A good calculation model, based on this winter's character, for regulating costs for winter road maintenance measures between client and contractor requires two well-functioning sub models. - 1. A sub model describing the weather during the winter season. - 2. A sub model that links the weather descriptions to the needs to take measures, not necessarily in a 1–1 ratio. The report shows in detail how the three versions of the Swedish Transport Administration’s calculation model work from the start, weather raw data, to the final phase, so called weather outcomes, the basis for compensation. The following weather raw data is used in the calculation model: Air temperature, road surface temperature, dew point temperature, type of precipitation, amount of precipitation and wind speed.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015. p. 71
Series
VTI notat ; 26-2015
Keywords
Winter maintenance, Weather, Model (not math), Calculation, Temperature, Snow, Drifting snow, Wind, Slipperiness
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-8231 (URN)
Available from: 2015-11-24 Created: 2015-11-24 Last updated: 2016-04-12Bibliographically approved
Möller, S. (2014). Tema Vintermodell - Etapp 3: förbättring, uppdatering och känslighetsanalys. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Tema Vintermodell - Etapp 3: förbättring, uppdatering och känslighetsanalys
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The winter model - Stage 3 : improvements, updating and sensitivity analysis
Abstract [sv]

Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de viktigaste samhällsekonomiska effekterna för trafikanter, väghållare och samhället i övrigt av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. En första version av Vintermodellen, med alla dess delmodeller, redovisades 2006 i VTI rapport 531 (Tema Vintermodell. Etapp 2. Huvudrapport) http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-6420. Eftersom ambitionen med den första versionen av Vintermodellen var att åstadkomma en körbar prototyp finns det inom olika delområden eller modeller förbättringsmöjligheter. De kan medföra högst varierande arbetsinsatser, från några timmars enkelt arbete till mycket omfattande analyser, modelleringar och programmeringsinsatser. Redovisningen av projektet inleds med en listning av angelägna kort- och långsiktiga rättningar och förbättringar av Vintermodellen med tillhörande rangordning (prioritet 1–3). I nästa kapitel beskrivs de genomförda rättningar/förbättringar som getts prioritet 1. Rapporten avslutas med en känslighetsanalys av Vintermodellen. Där bedöms osäkerheten i de olika delmodellerna och konstateras att, när det gäller den samhällsekonomiska totalkostnaden, har osäkerheten i olycksrisk och allvarlighetsföljd störst påverkan. Eftersom syftet med Vintermodellen är att jämföra olika strategier och åtgärder med varandra är inte den totala samhällsekonomiska kostnaden det mest intressanta utan i stället skillnaden i samhällskostnad mellan olika alternativ, det vill säga vilken nytta man får av förändringar i strategier och åtgärder. En sådan marginalkostnadsanalys har gjorts på underlag som tagits fram i samband med beräkning av den samhällsekonomiska totalkostnaden. Här kan nyttan beräknas av mer saltning som sänker andelen is- /snöväglag och ökar andelen barmarksväglag. Det visar sig då att de viktigaste komponenterna för den samhällsekonomiska marginalkostnaden är minskningen i olyckskostnad och därnäst minskningen i restidskostnad.

Abstract [en]

The aim of the Winter model is to estimate and put a value on the most important impacts of strategies and measures in winter road management for road users, road management authorities and society at large. A first version of the Winter model, with all its sub models, was published 2006 in VTI report 531 (The Winter model. Stage 2. Final report) http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-6420. Because the level of ambition with the first version of the Winter model was to achieve a working prototype there are improvements to make within different areas or sub models. The improvements consist of actions with a wide variety of work from a few hours to several years of analysis, modelling and programming. The presentation of the project will begin with a list of important short- and long-term bug fixes and improvements to the Winter model and their rank (priority 1–3). The next chapter describes the implemented bug fixes and improvements with priority 1. The report is finished with a sensitivity analysis of the Winter model. Here the uncertainties in the various sub models are estimated. It is found that, in terms of socio- economic total costs, the uncertainties in accident risk and consequences of accidents have greatest influence. Since the purpose of the Winter model is to compare different strategies and actions the socio-economic total costs are not of the most interest. Instead the difference in socio-economic costs between alternatives, that is what benefit is gained from the changes in strategy or action, is of interest. Such a marginal cost analysis has been done with data from the calculation of socio-economic total costs. Here, the benefit can be estimated of more salting which will decrease the proportion of snow and ice on the road and increase the proportion of bare ground. It turns out that the most important components of the socio-economic marginal costs are the reduction in accident costs and secondly the reduction in travel costs.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2014. p. 70
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 834
Keywords
Winter maintenance, Model (not math), Social cost, Calculation, Method, Mathematical model, Safety, Level of service, Emission, Fuel consumption, Corrosion, Icy road, Salt (deicing), Journey time
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7453 (URN)
Available from: 2014-12-16 Created: 2014-12-16 Last updated: 2016-02-03Bibliographically approved
Möller, S. (2013). GPS-styrd saltspridning: test på avlyst bana. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>GPS-styrd saltspridning: test på avlyst bana
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
GPS controlled salt spreading : trial on a test track
Abstract [sv]

Syftet med projektet är att, på avlyst bana, testa och dokumentera GPS-styrd saltspridning genom att väga utlagda saltmängder och jämföra med avsedda mängder vid olika spridningsmängd, spridningsbredd, symmetri, hastighet och salttyp (befuktat salt och saltlösning). Testet går ut på att studera hur saltspridningen påverkas av förändringar i vägens sektion. Vi tänker oss då förändringar både till höger och vänster om det genomgående eller de två genomgående körfälten. Sådana förändringar ska efterlikna till exempel övergång från två till ett körfält på en 2+1-väg och passage av en refug eller en bussficka. En bana byggdes upp som markerades med silverfärgad tejp. För att kunna mäta de utlagda saltmängderna tejpades först sjok av byggplastfilm, med storleken 1,1x1,6 meter, vid beläggningen. Centrerade över plastfilmen lades sedan ut dukar av gardintyg med storleken 1,0x1,5 meter. Dukarna hölls på plats av kätting. När resultaten jämförs mellan saltspridning med GPS-styrning och utan omställning av saltspridaren för dels två körfält och bussficka, dels avsmalning från två till ett körfält kan följande slutsatser dras: vid saltspridning av två körfält och bussficka med befuktat salt i 30 och 45 km/h förbättrade GPS-styrningen resultatet på höger körfält. På vänster körfält var resultaten ungefär de samma. På bussfickan gav både GPS-styrning och icke GPS-styrning låga saltmängder. Vid saltspridning av två körfält och bussficka med saltlösning i 40 och 65 km/h blev resultaten på höger resp. vänster körfält ungefär desamma med och utan GPS-styrning. På bussfickan försämrade GPSstyrningen resultatet. Vid saltspridning av avsmalning från två körfält till ett med befuktat salt i 30 och 45 km/h försämrade GPS-styrningen resultatet på höger körfält. På vänster körfält gav GPS-styrning högre saltmängder, men inte bättre resultat, än utan GPS. Vid saltspridning av avsmalning från två körfält till ett med saltlösning i 40 och 65 km/h förbättrade GPS-styrningen resultaten både på höger och vänster körfält.

Abstract [en]

The purpose of the project is to test and document GPS controlled salt spreading on a test track by weighing ditributed salt quantities and compare with intended amounts of salt at different spreading amounts, spreading widths, symmetries, speeds and types of salt (pre wetted salt and brine). The test is to study how salt distribution is affected by changes in the road section both to the right and to the left of the through lane or the two through lanes. Such changes should imitate e.g. transition from two lanes to one on a 2 + 1 road or passing a refuge or a bus-bay. A test track was marked with tape. In order to measure the spread salt quantities plastic sheets, with the size 1.1 x 1.6 metre, were taped on the surfacing. Centered over the plastic sheets cloths of curtain fabric, with the size 1.0 x 1.5 metre, were placed. The cloths were held in place by chains. When a comparison is made between the salt distribution with and without GPS control of the salt spreader on two lanes and a bus-bay and on a transition from two lanes to one the following conclusions are drawn. Using pre wetted salt on two lanes and a bus-bay at 30 and 45 km/h the results with GPS control got better on the right lane. On the left lane the results were about the same. Both with and without GPS control small amounts of salt ended up on the bus-bay. Using brine on two lanes and a bus-bay at 40 and 65 km/hour the results on the right and left lane respectively were about the same with and without GPS. On the bus-bay the results with GPS got worse. Using pre wetted salt on a transition from two lanes to one at 30 and 45km/h the results with GPS control got worse on the right lane. On the left lane GPS control resulted in higher amounts of salt, but not better results, compared with without GPS. Using brine on a transition from two lanes to one at 40 and 65 km/hour the results with GPS control got better both on the right and the left lane.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2013. p. 62
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 791
Keywords
Salt (deicing), Spreading, Deicing, GPS, Method, Traffic lane, Width, Full scale, Test, Vägsalt, Utläggning, Avisning, GPS, Metoder, Körfält, Bredd, Naturlig skala, Test
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
Road: Maintenance, Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1877 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-09-19Bibliographically approved
Möller, S. & Gabrielsson, G. (2011). Meirenplogen: kompletterande mätningar av buller, bränsleförbrukning och slitage på plogskär. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Meirenplogen: kompletterande mätningar av buller, bränsleförbrukning och slitage på plogskär
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The Meiren snowplough : Additional tests of noise, fuel consumption and blade wear
Abstract [sv]

Vid månadsskiftet mars/april 2009 testades Meirenplogen och en referensplog, Rossöplog 87, på riksväg 87 och E45 öster och nordöst om Östersund. Då mättes bullernivåer utanför plogbilen och inne i lastbilshytten, bränsleförbrukning och slitage på stålskär. Beläggningen på riksväg 87 var grov och stenmaterialet bestod av den hårda stensorten kvartsit. Avsikten var att mäta vid is-/snöväglag men väglaget vid mättillfället hade ändrats till torr barmark. De förhållanden som rådde vid testerna var naturligtvis inte representativa för normala plogförhållanden utan innebar i stället värsta tänkbara situation. Det var därför behov av att genomföra fler mätningar på Meirenplogen vid mer normala plogförhållanden. Kompletterande tester gjordes i mitten av februari 2011 på länsväg 600 (f.d. E4) väster om Tierp i Uppsala län. Följande resultat erhölls:

 • Meirenplogen åstadkom något högre bullernivå utanför plogbilen, mellan 0,3 och 0,8 dBA, än referensplogen
 • I hastigheten 40 km/tim var plogarna likvärdiga från bullersynpunkt inne i lastbilshytten med nivån 80 dBA. Vid 70 km/tim hade Meirenplogen en obetydligt högre bullernivå, ca 0,5 dBA, än referensplogen
 • Meirenplogen ökade plogbilens bränsleförbrukning med ca 20 % jämfört med referensplogen
 • Slitaget på Meirenplogens plogskär var, som medeltal för alla skär, ca 0,008 mm per km
 • Förarnas omdöme om Meirenplogen var generellt sett mycket positivt.
Abstract [en]

In March/April 2009 the Meiren snowplough and a reference snowplough were tested. Noise levels outside and inside the vehicle cabin, fuel consumption and blade wear were measured. The intention was to measure on snowy and icy road conditions but when the test was to take place the road conditions had changed to dry bare ground. These conditions were of course not representative of normal snowploughing but were instead the worst possible situation. It was therefore necessary to conduct further testing on the Meiren snowplough at more normal ploughing conditions. Additional tests were done in February 2011.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2011. p. 26
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 713
Keywords
Snow plough, Noise level, Interior (veh), Fuel consumption, Blade, Wear, Measurement, Test, Snöplogar, Bullernivå, Insida (fordon), Bränsleförbrukning, Skär, Nötning, Mätning, Test
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1796 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-10-15Bibliographically approved
Möller, S. & Göransson, N.-G. (2010). Hala däck vid virkestransporter. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Hala däck vid virkestransporter
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Loss of tyre grip during timber transport
Abstract [en]

For many years now, road authorities and representatives from the tyre industry have been well aware of the problems associated with tyre grip loss. The loss of grip is described as the tyres had developed some kind of film or coating. Representatives from the tyre industry believe that a likely explanation is that the coating on the tyre is formed from an asphalt residue found in the water on a wet road surface. The residue is made up of road surface particles worn away by, among others, studded tyres. Chemical analysis, carried out in the 1980s, showed that the coating consists of asphalt, various forms of petroleum products, exhaust residue and salt. The problem occurs only in connection with salted roads. The project has covered the following points:

 • Analysis of a survey, sent out to circa 200 hauliers who work in the timber transport industry
 • A more recent chemical analysis of the coating deposited on tyres with grip loss
 • Collection and compilation of data contained in journals of drivers who work with timber transport in Northern Sweden

Drivers recorded among other things weather, road conditions, traction, and tyre feel. The journal data was supplemented by details of any maintenance measures taken by road managers. The data has been analysed in order to find a trigger pattern for the loss of tyre grip.

Abstract [sv]

Problemet med hala däck är väl känt sedan många år tillbaka av både väghållare och företrädare för däckbranschen. De hala däcken beskrivs som att de skulle beläggas med en hinna eller film. Företrädare för däckbranschen anser att en trolig förklaring till problemet är att hinnan/kletet på däcken kommer från asfaltrester som finns i vattnet på en våt vägbana. Asfaltresterna kommer av slitaget av vägen, bland annat orsakat av dubbdäck. Kemiska analyser, som gjordes på 1980-talet, visade att den hinna som bildas på hala däck består av asfalt, olika former av petroleumprodukter, avgasrester och salt. Problemet förekommer bara i samband med saltade vägar. I projektet har följande moment ingått:

 • Utskick och analys av en enkät som sändes till ca 200 åkerier över hela landet som arbetar med virkestransporter
 • Ny provtagning och kemisk analys av det klet som fanns på däck som blivit hala
 • Insamling och sammanställning av uppgifter om bland annat väderförhållanden, väglag, väggrepp och däckkänsla från dagböcker som förts av chaufförer som kört timmertransporter i norra Sverige.

Dagböckerna har kompletterats med de åtgärder som väghållaren har gjort i anslutning till transporterna. Materialet har analyserats med syfte att hitta ett mönster för vad som utlöser att däcken blir hala.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2010. p. 103
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 681
Keywords
Tyre, Tyre road contact, Friction, Tyre tread, Coating, Wear, Salt, Wet road, Icy road, Winter, Chemical analysis, Freight transport, Timber, Driver, Questionnaire, Experience
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
90 Road: Vehicles and vehicle technology, 911 Road: Components of the vehicle; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6538 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-03-30Bibliographically approved
Möller, S. & Gabrielsson, G. (2010). Metodbeskrivning för plogtester. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Metodbeskrivning för plogtester
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Method description for test of snow ploughs
Abstract [sv]

I metodbeskrivningen anges hur mätning av följande egenskaper hos den testade plogen och en konventionell referensplog bör genomföras:

- Renplogningsförmåga i olika hastigheter på testbana

- Renplogningsförmåga på allmän väg

- Skärförmåga på testbana med hårt packad snö

- Kasthöjd och kastlängd på bortplogad snö i olika hastigheter på testbana

- Bullernivå utanför plogbilen i olika hastigheter på testbana och på allmän väg

- Bullernivå inne i lastbilshytten i olika hastigheter på allmän väg

- Bränsleförbrukning i olika hastigheter på allmän väg

- Slitage på plogskär i olika hastigheter på allmän väg

- Tidsåtgång för utskjutning och indragning av sidoplog

- Utlösning av sidoplogens ”chockventil”

- Utlösning av skärhållare

- Mätning eller beräkning av framaxeltryck med plog i transportläge.

Dessutom kartläggs förarnas synpunkter på användning av plogarna.

Abstract [en]

In the method description it is stated how surveys of the following properties of the test snowplough and a reference snowplough should be made: - Ploughing effectiveness on a test track. - Ploughing effectiveness on public roads. - Cutting ability on a test track covered with hard packed snow. - Throw height and distance of ploughed snow on a test track. - Noise outside on a test track and on public roads. - Noise inside the vehicle cabin on public roads. - Fuel consumption on public roads. - Wear of the steel cutting edge on public roads. - Time consumption for pushing out and pulling in the side plough. - Releasing of the shock valve of the side plough. - Releasing of the steel blade holder. - Measurement or calculation of front axle load with the snow plough lifted. In addition, drivers' views on the use of the ploughs on public roads would be identified.

Alternative URL: http://fudinfo.trafikve rket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_001101_001200/Publikation_ 001138/R685.pdf

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2010. p. 48
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 685
Keywords
Snow plough, Performance, Measurement, Test method, Snöplogar, Prestanda, Mätning, Testmetoder
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1776 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-12-01Bibliographically approved
Möller, S. & Gabrielsson, G. (2010). Miljöplogen, Meirenplogen och Mähler sidoplog S 45: test av egenskaper hos tre nya plogtyper. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Miljöplogen, Meirenplogen och Mähler sidoplog S 45: test av egenskaper hos tre nya plogtyper
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The Miljöplogen snowplough, the Meirenplogen snowplough, and the Mähler side plough S 45 : Test of characteristics of three new snowploughs
Abstract [en]

The use of the newly developed Miljöplogen snowplough began on the public road network at the start of 2008. The Estonian Meirenplogen MSP 4603 snowplough was shown at the Nordicway 2009 exhibition and subsequently tested on Swedish public roads at the beginning of February 2009. The plough was first tested on mountain roads in the Sveg area of Sweden. It was then transferred to the Lit area and tested on the salted road network. In late 2008 it was decided to evaluate the performance of the Miljöplogen on a test track. Further testing on nearby public roads would be carried out during February 2009. Similar testing, in March and April 2009, was carried out for the Meirenplogen MSP 4603 and the Mähler side plough S 45. The aim of the project was to investigate ploughing effectiveness, cutting ability (Meirenplogen only), throw height and distance of ploughed snow, noise (outside and inside the vehicle cabin), fuel consumption, wear of the steel cutting edge, and also to analyse and document test results. In addition, drivers' views on the use of the ploughs would be identified and reported.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2010. p. 85
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 661
Keywords
Snow plough, Noise level, Fuel consumption, Wear, Test track, Field (test), Snöplogar, Bullernivå, Bränsleförbrukning, Nötning, Provkörningsbanor, Fältförsök
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6535 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-11-18Bibliographically approved
Möller, S. (2010). The Winter Model: a first test calculation. In: Sustainable winter service for road users: 13th international winter road congress. Paper presented at PIARC 13th international winter road congress, from February 8 to 11, 2010, Québec". Paris: PIARC
Open this publication in new window or tab >>The Winter Model: a first test calculation
2010 (English)In: Sustainable winter service for road users: 13th international winter road congress, Paris: PIARC , 2010, , p. 10Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

The first test of the Winter Model has just started. The test involves the calculation of socio-economic costs associated with the lowering of the winter service standard applied to the lowest class of roads which are subject to combined snow ploughing and salting. The objective with the Winter Model is to assess the most important socio-economic effects of different winter road maintenance strategies, giving the road administrators a means for optimising strategies and activities. The key model is the Road Condition Model, where the state of the road surface (dry, wet, icy or snowy etc.) is assessed on an hourly level. Using specified weather courses throughout a whole winter season, consideration is given to weather impact, maintenance actions and traffic.

The effects of the different road conditions are assessed in the following sub-models:

 • The Accident Model
 • The Accessibility Model
 • The Fuel Consumption Model
 • The Corrosion Model
 • The Environmental Model – effects of salting on vegetation and ground water
 • The Road Administrator Model – the cost for measures taken
Place, publisher, year, edition, pages
Paris: PIARC, 2010. p. 10
Keywords
Winter maintenance, Model (not math), Calculation, Cost, Social cost, Vinterväghållning, Modeller, Beräkning, Kostnader, Samhällskostnader
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-5330 (URN)VTI 2012.0138 (Local ID)VTI 2012.0138 (Archive number)VTI 2012.0138 (OAI)
Conference
PIARC 13th international winter road congress, from February 8 to 11, 2010, Québec"
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-11-17Bibliographically approved
Öberg, G. & Möller, S. (2009). Hur påverkas trafiksäkerheten om restriktioner av dubbdäcksanvändning införs? Kan en förbättrad vinterväghållning medföra att trafiksäkerhetshivån bibehålls?. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Hur påverkas trafiksäkerheten om restriktioner av dubbdäcksanvändning införs? Kan en förbättrad vinterväghållning medföra att trafiksäkerhetshivån bibehålls?
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
How will a restriction of studded tyre use affect road safety? Could increased winter road maintenance help sustain existing road safety levels?
Abstract [sv]

In the autumn of 2008, the Swedish Road Administration was commissioned by the Swedish Government to calculate the consequences of different reductions of studded tyre use. The commission, passed on to VTI, was required to determine: 1. The effects on road safety levels each a reduction would have 2. The changes in winter service standard required to alleviate any reduction in road safety levels 3. The estimated cost of such changes. VTI had just one month to complete the commission. Therefore, as there was no time for new studies. Existing models and data had to be used. Sales of European and Nordic stud-less winter tyres are distributed equally. Usage in traffic was therefore assumed to be equal as well. The estimated increase of accidents due to restrictions in the use of studded tyres is quite large, except in the event of studded tyres being banned in April. If everyone that does not use studded tyres selected the Nordic winter tyre available there would be a lower accident increase if the use of stud-less winter tyres is distributed equally. If restrictions on studded tyre use were introduced on the national road network, maintaining the accident numbers at existing level would require a completely change of winter service rather than changing up one standard class.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2009. p. 45
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 648
Keywords
Studded tyre, Reduction, Use, Accident, Risk, Accident rate, Fatality, Injury, Winter maintenance, Icy road, Snow, Cost, Forecast
National Category
Infrastructure Engineering Vehicle Engineering
Research subject
90 Road: Vehicles and vehicle technology, 911 Road: Components of the vehicle; 80 Road: Traffic safety and accidents, 812 Road: Collation of accident statistics; 70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6499 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2019-05-29Bibliographically approved
Nygårdhs, S. & Möller, S. (2008). Halkvarnare för applicering på vägbanan: test av prototyp i laboratorium och i fält. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Halkvarnare för applicering på vägbanan: test av prototyp i laboratorium och i fält
2008 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

In order to draw the attention of drivers to slippery conditions, ice warning sensors for application on carriageways have been developed. These are expected to react to the temperature of the road surface, which would be an advance compared with existing warning sensors in the vehicle that measure the air temperature. The aim of this project is to investigate the function of these types of ice warning sensors. This will be done both in a laboratory environment and in the field in the winter before and after the warning sensor has been exposed to the effect of studded tyres, snow ploughs and salting. The type of ice warning sensor that was available consisted of a yellow background plate with a symbol in the form of a snow star punched out from the middle. According to the manufacturer, this symbol was to change colour, from yellow to dark orange, at a temperature of +2°C. The test was divided into three stages, preliminary field tests on roads without traffic (Stage 1), laboratory tests in a controlled climate room (Stage 2), and field tests on roads both with and without traffic (Stage 3).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2008. p. 40
Series
VTI notat ; 26-2007
Keywords
Icy road, Sensor, Detection, Surfacing, Temperature, Test, Laboratory, In situ, Measurement, Observation, Visibility, Prototype, Colour, Change
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1659 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2019-05-29Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications