Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Gregersen, Nils Petter
Alternative names
Publications (10 of 71) Show all publications
Forward, S., Nyberg, J., Gustafsson, S., Gregersen, N. P. & Henriksson, P. (2017). Den svenska förarutbildningen: dagsläge och framtidsutsikter. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Den svenska förarutbildningen: dagsläge och framtidsutsikter
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Novice driver training in Sweden : present and future prospects
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att ge en djup och bred kunskapsbas rörande dagens förarutbildning. Utifrån resultaten av de fyra ingående delstudierna avser projektet i sin helhet att identifiera förändringsbehov samt bidra med förslag till förändringar och åtgärder. Flera metoder har använts för att uppnå syftet. Inledningsvis presenteras en litteraturöversikt över vilka mekanismer som ligger bakom unga körkortstagares förutsättning att bli säkra förare men också litteratur kopplat till brister och förändringsbehov i förarutbildningen. Därefter presenteras en olycksanalys av säkerhetsläget som sammanställer aktuell statistik om unga och om nyblivna förares olyckssituation och hur den har förändrats under senare år. Detta följs sedan av en sammanställning av körkorts- och provstatistik och dess utveckling över tid. I projektet ingår även en intervjustudie där elva personer intervjuades (politiker, myndighetspersoner, forskare och företrädare för trafikskolor och trafikövningsplatser). Syftet med denna delstudie var att analysera hur de ser på den nuvarande svenska förarutbildningen, samt deras egna förslag på förändringar och åtgärder. Två enkätundersökningar genomfördes. Den första riktade sig till nyblivna körkortsinnehavare i olika åldrar om deras förarutbildning medan den andra riktade sig till trafiklärare. De övergripande resultaten från denna studie visar att den allmänna diskussionen om förarutbildningen fokuserar för mycket på tid och kostnad och mindre på kvalitet, vilket inte gynnar trafiksäkerheten. Studiens rekommendationer framhäver därför att det finns behov av en mera omfattande förändring av förarutbildningen. Ett viktigt steg i detta arbete är att förbättra de pedagogiska metoderna. Dessa metoder kan sedan tillämpas inom riskutbildningarna och den mera allmänna förarutbildningen. Övriga förändringsbehov som identifierades handlar om den privata övningskörningen och en förbättrad kontakt med trafikskolan, en förbättring av kvalitén på de obligatoriska momenten, införandet av flera obligatoriska moment, kvalitetssäkring av trafikskolor och trafikövningsplatser genom ökad tillsyn och ökad samverkan mellan olika aktörer, en utveckling av förarprovet, en bättre konsensus mellan mål, innehåll/process och förarprov, en tydligare ansvarsfördelning gällande forskning och utveckling och en bättre koordinering av de olika delarna av förarutbildningen. Slutligen finns det behov av att lyfta fram förslag på ”Best practice” vilket endast kan göras om fler utvärderingar genomförs regelbundet.

Abstract [en]

The overall aim of this study is to provide a deep and broad understanding of current practice of driver training. Based on the results of four in-depth studies, the project attempts to identify the need for improvement. Furthermore, and in order to improve driver training some essential actions will be presented. Several methods have been used to achieve this aim. The report starts with a literature review looking at various aspects which can influence young driver trainer’s ability to drive safely but also literature looking at deficiencies and needs for change. The following chapter presents accident statistics which includes current data on young drivers’ accident involvement and how this has changed in recent years. That is followed by a summary of statistics on driving license tests and retests. The project also includes an interview study in which eleven professionals were interviewed (politicians, government officials, researchers and representatives of driving schools and race tracks). The purpose of this study was to discuss their views on the current driver training in Sweden but also their own suggestions for change. Two surveys were then carried out. The first was aimed at new drivers of different ages about their driver training and the other was aimed at driving instructors. The general conclusion of this study is that the general discussion of driver training focuses too much on time and cost rather than quality which does not favour traffic safety. The recommendation is therefore that there is a need for a more fundamental change of driver training. To realise this, some of the teaching methods used need to be improved. These methods can then be applied to “risk education” and to the more general driver training. Other areas which are in need for improvement focus on; private practice and a closer contact with driving schools, enhancing the quality of compulsory training and introduce more parts, more frequent quality assurance of driving schools and increased supervision and collaboration between stakeholders, a development of driving licence testing and a better consensus between the objectives, content/process and driving test, a clearer division of responsibilities regarding research and development and a better coordination of the various elements of driver training. Finally, there is a need to highlight best practice which can only be done if evaluation becomes common practice.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 147
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 936
Keywords
Driver training, Driving test, Written examination (driving test), Driving school, Administration, Method, Sweden
National Category
Pedagogical Work
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 843 Road: Driver training and road user education
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11836 (URN)
Available from: 2017-05-22 Created: 2017-05-18 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Forward, S., Gregersen, N. P., Nyberg, J., Stave, C. & Henriksson, P. (2015). Mopedungdomars trafiksäkerhet: föräldrars ansvar och engagemang. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Mopedungdomars trafiksäkerhet: föräldrars ansvar och engagemang
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Young moped riders and traffic safety : parental responsibility and commitment
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om föräldrars betydelse för unga mopedisters beteende i trafiken, och hur man utifrån den kunskapen kan nyttja föräldrar som en resurs för ökad säkerhet för sina barn. I studien ingick tre delstudier; en litteraturgenomgång, en enkätstudie, en intervjustudie. I enkätstudien deltog 440 vårdnadshavare till tonåringar som godkänts på kunskapsprovet (AM) för att få framföra moped klass I och i intervjustudien intervjuades tio föräldrar som tidigare deltagit i enkätstudien. Resultaten från litteraturöversikten visar att föräldrar spelar en viktig roll för ungas uppfattningar, attityder, normer och beteenden i samband med mopedkörning. Föräldrar kan också på olika sätt hjälpa till att förbättra ungdomarnas kunskap och beteende i trafiken. Rent allmänt visar översikten att föräldrar behöver stöd för att kunna ta kontroll samt stöd från andra föräldrar. De huvudsakliga resultaten från enkätstudien visar att föräldrarna har en stor tilltro till tonåringen då det handlade om deras kunskaper och uppträdande i trafiken. Rent allmänt visar också resultaten att man inte samtalar speciellt mycket om mopedkörning. Vissa har infört restriktioner och då handlar det oftast om alkohol och hjälmanvändning. I denna studie var det mindre än tio procent som efterfrågade ett ökat stöd. De som behöver stöd anser inte i lika hög grad som de andra att deras tonåring uppträder på ett korrekt sätt i trafiken och de tror också att de påverkas mera av sociala medier. Även om de samtalar mer med sin tonåring om risker i trafiken så är de oftare oense. Studien visar också att synen på pojkar och flickor skiljer sig åt. Flickorna anses vara säkrare i trafiken men trots detta har flickorna fler restriktioner jämfört med pojkarna. Resultaten visar också att det finns en skillnad i synen på tonåringen som beror på vårdnadshavarens eget kön. Trots att kvinnorna värderar tonåringens kunskaper och beteende i trafiken högre än männen så har de i högre grad än männen infört restriktioner. I familjen är det kvinnorna som samtalar om risker i trafiken. Resultaten från intervjustudien visar att väldigt få föräldrar har ett behov av speciellt stöd när det gäller deras barns mopedåkning. Intervjumaterialet visar emellertid att man som förälder ändå skulle vara positiv till olika former av stöd, så som skriftlig information, utbildning och/eller informationsträffar samt internetbaserade föräldraforum. Rapporten avslutas med en rad rekommendationer, med fokus på hur man kan öka föräldrars ansvar och engagemang i trafiksäkerhetsarbetet.

Abstract [en]

The overall aim of this study is to contribute to a better understanding of the importance of parents in young moped riders’ behaviour in traffic. The study consists of three parts; a literature review, a survey and an interview study. In the survey, 440 parents of teenagers (who had passed their test for mopeds) participated. In the interview study, 10 of the parents who took part in the survey were interviewed. The results from the literature review show that parents play an important role in young people’s perceptions, attitudes, norms, and behaviours associated with moped driving. Parents can also get involved in different ways to help in improving their teenagers’ knowledge and behaviour in traffic. In general, the review show that parents need support in order to be able to take control, and they also need support from other parents. The main results of the survey show that parents have great faith in the teenager when it comes to their knowledge and behaviour in traffic. In general, the results show that moped driving is not a topic being discussed very much. Some parents have implemented restrictions and the most common ones are related to alcohol and the usage of a helmet. In this study, less than ten percent wanted some form of support from others. Those who need help do not to the same extent as the others, believe that their teenager behave properly in traffic and they also believe that they are more influenced by social media. The study also found that the perception of boys and girls differ. Girls are considered to be safer on the roads but despite this, they have more restrictions placed on them than boys. Even if women value the teen’s knowledge and behaviour in traffic higher than men, they also have imposed more restrictions. In the family, women are talking more about risks in traffic than men are. The results from the interview study show that very few parents are in need of support when it comes to their children’s moped use. More detailed analyses of the interviews, however, reveals that parents would appreciate various forms of assistance, such as written information, training and/or information sessions as well as Internet-based parental forums. Implications of the current finding for the development of methods to increase parental commitment and engagement are presented.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015. p. 98
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 857
Keywords
Moped rider, Adolescent, Driving (veh), Behaviour, Attitude (psychol), Knowledge, Safety, Adult, Responsibility, Interview, Questionnaire
National Category
Applied Psychology
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7919 (URN)
Available from: 2015-05-28 Created: 2015-05-28 Last updated: 2016-04-08Bibliographically approved
Gregersen, N. P., Gustafsson, S., Nyberg, J., Stave, C. & Sörensen, G. (2015). Unga mopedisters olycksinblandning: orsaker och konsekvenser. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Unga mopedisters olycksinblandning: orsaker och konsekvenser
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Accident involvement of young moped riders : causes and consequences
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att öka kunskaperna om de processer som leder fram till olyckor genom en kunskapsöversikt, djupstudier av mopedolyckor med svår skada och analyser av ungdomars diskussioner om moped på internet. Mopedolyckor är vanligast bland unga män. En mängd olika bakomliggande faktorer har identifierats som har betydelse för mopedisters möjligheter att köra säkert och undvika olyckor. Utöver förmågan att hantera sitt fordon i trafik presenteras aspekter som är avgörande för motivation och vilka beslut man tar inför och under färd. Dessa aspekter kan till exempel vara ålder, kön, personlighet, grupptillhörighet, socioekonomisk bakgrund och fysiologisk utveckling, bland annat av hjärnan. Statistik över mopedförsäljning visar att mopedförsäljningen minskar i Sverige. Störst är nedgången för klass I. Orsakerna kan vara flera, till exempel nya körkortsregler eller lågkonjunktur. Nedgången avspeglar sig också i olycksutvecklingen där antalet skadade och dödade mopedister minskar över tid. Även dominansen av olycksdrabbade bland 15-åringar minskar. Av intervjuerna framgår att detta med att samlas i gäng omkring mopederna mest är något som pojkar gör. Det hänger också ihop med åldern. När man börjat gymnasiet framträder andra intressen på helger och fritid än att köra runt med mopederna. Från internetanalysen kan man konstatera att det på många platser diskuteras mellan ungdomar om mopeden. Det handlar om teknik, reservdelar, trimning, fortkörning, hjälmanvändning, polisingripanden med mera. De diskussioner som förs kan betraktas som en grund för etablering av rollmodeller, förebilder och ideal för olika subkulturer inom mopedvärlden, oftast med negativ slagsida ur trafiksäkerhetsperspektiv. Åtgärder diskuteras när det gäller polisinsatser och regelverk, åldersgränser, teknik, försäkring, utbildning, ungdoms- och föräldramedverkan, informationskampanjer, internet, fordonsklassificering, infrastruktur och framtida tekniska stödsystem.

Abstract [en]

The general aim of this study is to increase knowledge about the processes leading to accidents. This was done with a knowledge review, an in-depth study of moped crashes with serious injuries and an analysis of teenagers’ discussions on the internet about moped riding. Moped accidents are most common among young men. A number of different contributing factors have been identified as important for the possibilities to drive safely and avoid accidents. In addition to skills to maneuver the moped in traffic, other aspects important for motivation and choices before and during driving are presented. This may for example be age, sex, personality, group affiliation, socio economic standing and brain maturation. The statistics on moped sales show that fewer and fewer mopeds are sold in Sweden. The reduction in sales of class I is largest. There are several possible reasons for this, such as new rules for licensing or low economic growth. The reduction is also reflected in a reduction of the number of accident and injured persons over time. The domination by accidents involving 15-year-olds are also decreasing. From the interviews, it is obvious that riding moped in gangs is something that mainly boys are doing. Riding in gangs is also age related since when they are continuing to the gymnasium (high school), other interests than moped riding are taking over, occupying evenings and weekends. From the Internet analysis, it is clear that young people are discussing mopeds and moped riding in many different forums. The topics are spare parts, technical matters, tuning, speeding, helmet use, police chases etc. The discussions may be regarded as a basis for the development of role models and ideal for different subcultures within the moped world. Measures were discussed in the areas of police, rules and regulations, age limits, technical aspects, insurance, education, parental engagement, information campaigns, internet, vehicle classifications, infrastructure and future technical support systems.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015. p. 89
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 856
Keywords
Moped rider, Accident, Cause, Behaviour, Attitude (psychol), Adolescent, Injury, Insurance, Moped, Interview, Observation, Internet, Accident prevention, Statistics
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 811 Road: Accident statistics; 80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7918 (URN)
Available from: 2015-05-28 Created: 2015-05-28 Last updated: 2016-04-12Bibliographically approved
Ahlström, C., Fors, C., Forward, S., Gregersen, N. P., Hjälmdahl, M., Jansson, J., . . . Patten, C. (2013). Dangerous use of mobile phones and other communication devices while driving: A toolbox of counter-measures. In: Proceedings of the 16th International Conference Road Safety on Four Continents: Beijing, China. 15-17 May 2013. Paper presented at 16th International Conference Road Safety on Four Continents. Beijing, China (RS4C 2013). 15-17 May 2013. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Dangerous use of mobile phones and other communication devices while driving: A toolbox of counter-measures
Show others...
2013 (English)In: Proceedings of the 16th International Conference Road Safety on Four Continents: Beijing, China. 15-17 May 2013, Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2013Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

The use of mobile phone and similar devices while driving has been a topic of discussion and research for several years. It is now an established fact that driving performance is deteriorated due to distraction but no clear conclusions can yet be drawn concerning influence on crash rates. Better studies on this relationship is needed. Most countries in Europe and many countries elsewhere have introduced different types of bans for handheld devices. Sweden has, however, no such bans. VTI was commissioned by the Swedish Government to outline possible means to reduce the dangerous usage of mobile phones and other communication devices while driving as alternatives to banning. This task was a result of a previous VTI-state-of-the-art review of research on mobile phone and other communication device usage while driving. One of the findings in the review was that bans on handheld phones did not appear to reduce the number of crashes.

Eighteen different countermeasures in three main areas were suggested. (1) Technical solutions such as countermeasures directed towards the infrastructure, the vehicle and the communication device. (2) Education and information, describing different ways to increase knowledge and understanding among stakeholders and different driver categories. (3) Different possibilities for how society, industry and organisations can influence the behaviour of individuals, via policies, rules, recommendations and incentives. Our conclusion is that a combination of different countermeasures is needed – where education and information to the drivers are combined with support and incentives for a safe usage of different communication devices.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2013
Keywords
Mobile phone, Attention, Behaviour, Driver, Recommendations, Accident prevention
National Category
Applied Psychology
Research subject
X RSXC; 80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7389 (URN)
Conference
16th International Conference Road Safety on Four Continents. Beijing, China (RS4C 2013). 15-17 May 2013
Available from: 2014-11-03 Created: 2014-11-03 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Kircher, K., Ahlström, C., Gregersen, N. P. & Patten, C. (2013). Why Sweden should not do as everybody else does. In: PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Driver Distraction and Inattention, September 4-6, 2013, Gothenburg, Sweden: . Paper presented at 3rd International Conference on Driver Distraction and Inattention. September 4-6, 2013, Gothenburg, Sweden. Göteborg, Sweden
Open this publication in new window or tab >>Why Sweden should not do as everybody else does
2013 (English)In: PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Driver Distraction and Inattention, September 4-6, 2013, Gothenburg, Sweden, Göteborg, Sweden, 2013Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Sweden is the only country in Europe that does not outlaw handheld phone use while driving. This puts some political pressure on Sweden. The Swedish Government commissioned VTI to conduct a literature review on the effects of mobile communication on driving performance, on the legal situation in other countries, and whether there were any documented effects of a legislation. The literature showed that mobile communication does influence driving behaviour, but there appears to be no increased crash risk in real traffic.

Also, laws do not have a lasting effect on how much drivers use their telephones. Therefore, the Swedish Government commissioned VTI to suggest countermeasures against the dangerous use of communication devices. Several countermeasures were presented, ranging from technical solutions over monetary incentives to education and information. It was stressed that no single countermeasure was expected to be satisfactory in itself, and that it is paramount to work with a human centred perspective. While the government proposed in December 2012 not to outlaw handheld phone use, the united political opposition, via its majority in the parliament, mandated the government in March 2013 to pass such a law. Besides that, the government proposed amendments to the current regulations for quick action.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg, Sweden: , 2013
Keywords
Mobile phone, Prohibition, Legislation, Sweden, Risk, Behaviour, Accident
National Category
Law and Society
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 845 Road: Traffic law enforcement
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7893 (URN)
External cooperation:
Conference
3rd International Conference on Driver Distraction and Inattention. September 4-6, 2013, Gothenburg, Sweden
Available from: 2015-06-02 Created: 2015-05-28 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Falkmer, T. & Gregersen, N. P. (2012). Assessment of learner drivers' hazard perception in real traffic environments. In: Gale, Alastair G. (Ed.), Vision in vehicles - IX: . Paper presented at The 9th International Conference on Vision in Vehicles, held in Brisbane, August 2001, Australia (pp. 136-144). Loughborough: Loughborough University. Applied Vision Research Centre
Open this publication in new window or tab >>Assessment of learner drivers' hazard perception in real traffic environments
2012 (English)In: Vision in vehicles - IX / [ed] Gale, Alastair G., Loughborough: Loughborough University. Applied Vision Research Centre , 2012, p. 136-144Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Loughborough: Loughborough University. Applied Vision Research Centre, 2012
Series
Vision in vehicles ; IX
Keywords
Recently qualified driver, Experience (human), Driving (veh), Vision, Eye movement, Measurement, Field (test), Nyblivna körkortsinnehavare, Erfarenhet, Fordonskörning, Syn, Ögonrörelser, Mätning, Fältförsök
National Category
Applied Psychology
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-5318 (URN)978-0-9571266-1-9 (ISBN)
Conference
The 9th International Conference on Vision in Vehicles, held in Brisbane, August 2001, Australia
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-10-01Bibliographically approved
Kircher, K., Ahlström, C., Fors, C., Forward, S., Gregersen, N. P., Hjälmdahl, M., . . . Patten, C. (2012). Countermeasures against dangerous use of communication devices while driving –: a toolbox. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Countermeasures against dangerous use of communication devices while driving –: a toolbox
Show others...
2012 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport behandlar tänkbara åtgärder för att reducera farligt användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under körning. En viktig del i uppdraget var att belysa alternativ till lagstiftning om förbud. Åtgärdsförslagen täcker flera områden. Ett av dem är teknik, vilket innefattar både teknik i fordonet, teknik i kommunikationsutrustningen och en sammankoppling med infrastrukturen. Ett annat område handlar om utbildning och information och beskriver olika sätt att öka människans kunskap och förståelse. Ett tredje område belyser olika möjligheter som samhället har att påverka människans beteende, både via förbud och lagar och via incitament. En lista över samtliga åtgärdsförslag finns på rapportens baksida. Det finns både för- och nackdelar med användandet av kommunikationsutrustning under körning. Hur användandet ska hanteras är ett komplext problem och det är osannolikt att en enskild åtgärd står för hela lösningen. En åtgärd kan till och med vara beroende av att andra åtgärder redan är implementerade. Många åtgärder har en baksida och man kan inte förvänta sig tydliga målbilder och rakt igenom positiva resultat. Man måste därför lyfta blicken och inse att om fördelarna överväger nackdelarna så är åtgärden värd att genomföra. Olika åtgärder kan dock stärka varandra och delvis fånga upp möjliga negativa sidoeffekter. Vi anser att en kombination av olika åtgärder som dels utbildar och informerar och dels stöttar föraren i att kunna hantera kommunikation på ett säkert sätt är att föredra över ett förbud av användningen av kommunikationsutrustning under färd likt det som idag finns i andra europeiska länder. En kontinuerlig uppföljning och utvärdering krävs för att säkerställa att åtgärderna har förväntad effekt.

Abstract [en]

This report outlines possible means to reduce the dangerous usage of mobile phones and other communication devices while driving. An important aspect of this commission was to demonstrate alternatives to legislation. The suggested countermeasures cover several areas. One is technical solutions, including countermeasures directed towards the infrastructure, the vehicle and the communication device. Another area includes education and information and describes different ways to increase knowledge and understanding. Furthermore, there are different possibilities for how society can influence the behaviour of individuals, both via bans, recommendations and incentives. The usage of communication devices while driving has both advantages and disadvantages. How to deal with device usage is a complex problem, and it is unlikely that one single countermeasure can provide a complete solution. One countermeasure may even depend on the implementation of others. The exact effect of most countermeasures is hard to predict, and possible side effects may occur. It is therefore necessary to be pragmatic, meaning that countermeasures whose advantages outweigh their disadvantages should be implemented. Also, different countermeasures can reinforce each other which may attenuate negative side effects. It is our opinion that a combination of different countermeasures – which educate and inform the driver while at the same time support him or her in a safe usage of communication devices – is preferable to a law against communication device usage while driving. Continuous follow-ups are necessary to ensure the outcome of implemented countermeasures.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2012. p. 84
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 770A
Keywords
Mobile phone, Distraction, Driver, Driving (veh), Accident prevention, Method, Education, Enforcement (law), Driver assistance system, Safety, Mobiltelefoner, Distraktion, Förare, Fordonskörning, Förebyggande av olyckor, Metoder, Utbildning, Upprätthållande av lagar, Förarstödssystem, Säkerhet
National Category
Applied Psychology
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1848 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Gustafsson, S. & Gregersen, N.-P. (2012). Nordic citizens' views on traffic safety. Paper presented at Transport Research Arena. Athens, Greece, April 23-26 2012. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 48, 373-383
Open this publication in new window or tab >>Nordic citizens' views on traffic safety
2012 (English)In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, E-ISSN 1877-0428, Vol. 48, p. 373-383Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Even though traffic safety is very high in the Nordic countries, there are still too many people who die or are severely injured. The Nordic Road Safety Council conducted a questionnaire survey with the purpose to find differences between member countries in inhabitants’ behavior and attitudes in relevant traffic safety fields.

The survey focused on speed, driving under the influence of alcohol, use of safety belt, mobile phone use, fatigue, use of bicycle helmets and child restraint systems. Around 5000 people aged 18-74 years old answered the questionnaire. Some of the similarities and differences that were found between the countries are presented. This paper focuses on behavior and attitudes towards speed, drunk driving, and safety belt use.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2012
Keywords
Traffic safety, Questionnaire, Attitude (psychol), Behaviour
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 84 Road: Road users
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7153 (URN)10.1016/j.sbspro.2012.06.1017 (DOI)000314227500036 ()
External cooperation:
Conference
Transport Research Arena. Athens, Greece, April 23-26 2012
Available from: 2014-09-29 Created: 2014-09-29 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Kircher, K., Gregersen, N. P., Ahlström, C., Fors, C., Forward, S., Hjälmdahl, M., . . . Patten, C. (2012). Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning: en verktygslåda. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning: en verktygslåda
Show others...
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten kan ses som en verktygslåda av åtgärder med syfte att motverka de trafikfarliga aspekterna av kommunikation under körning och samtidigt bevara de positiva effekterna. Åtgärdsförslagen täcker flera områden och är tänkta som alternativ till lagstiftning om förbud. Ett av dem är teknik, vilket innefattar både teknik i fordonet, teknik i kommunikationsutrustningen och en sammankoppling med infrastrukturen. Ett annat område handlar om utbildning och information och beskriver olika sätt att öka människans kunskap och förståelse. Ett tredje område belyser olika möjligheter som samhället har att påverka människans beteende, både via förbud och lagar och via incitament. Vi vill poängtera att det finns både för- och nackdelar med användandet av kommunikationsutrustning under körning. Hur användandet ska hanteras är ett komplext problem och det är osannolikt att en enskild åtgärd står för hela lösningen. En åtgärd kan till och med vara beroende av att andra åtgärder redan är implementerade. Många åtgärder har en baksida och man kan inte förvänta sig entydiga och rakt igenom positiva resultat. Man måste därför lyfta blicken och inse att om fördelarna överväger nackdelarna så är åtgärden värd att genomföra. Olika åtgärder kan dock stärka varandra och delvis fånga upp möjliga negativa sidoeffekter.

Abstract [en]

This report outlines possible means to reduce the dangerous usage of mobile phones and other communication devices while driving, while at the same time preserve the positive effects. The suggested countermeasures cover several areas and are intended to function as alternatives to banning device usage. One is technical solutions, including countermeasures directed towards the infrastructure, the vehicle and the communication device. Another area includes education and information and describes different ways to increase knowledge and understanding. Furthermore, there are different possibilities for how society can influence the behaviour of individuals, both via bans, recommendations and incentives. We want to point out that the usage of communication devices while driving has both advantages and disadvantages. How to deal with device usage is a complex problem, and it is unlikely that one single countermeasure can provide a complete solution. One countermeasure may even depend on the implementation of others. The exact effect of most countermeasures is hard to predict, and possible side effects may occur. It is therefore necessary to be pragmatic, meaning that countermeasures whose advantages outweigh their disadvantages should be implemented. Also, different countermeasures can reinforce each other which may attenuate negative side effects.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2012. p. 97
Keywords
Mobile phone, Distraction, Driver, Driving (veh), Accident prevention, Method, Education, Enforcement (law), Driver assistance system, Mobiltelefoner, Distraktion, Förare, Fordonskörning, Förebyggande av olyckor, Metoder, Utbildning, Upprätthållande av lagar, Förarstödssystem
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-5300 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Nyberg, A. & Gregersen, N. P. (2005). Övningskörningen och det praktiska körkortsprovet: en undersökning om 18-24-åringar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Övningskörningen och det praktiska körkortsprovet: en undersökning om 18-24-åringar
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Driving practice and the driving licence test : a study about young drivers aged 18-24
Abstract [sv]

The study shows that a driving licence tuition system should be produced which would ensure that all those who obtain a driving licence have practised all items included as test items in the driving test. This can (apart from the awaited changes in the introductory tuition, new curriculum B and enhanced skid training) mean changing the existing driving test. One reason for this is that analyses of tuition patterns and driving test results show that those who have a larger proportion of their tuition covering certain items (for example, hard braking during private tuition and overtaking on 70 km/h roads and 90 km/h roads during driving school lessons) have a greater chance of not passing instead of passing the driving test. Another reason is that several of the items which the greatest proportion of those who have recently passed the test have never practised, either privately or with a driving school, also belong to the items that are included only to a small extent in the driving test. Examples of this are the items efficient braking, overtaking and driving in a roadwork's area. This should indicate that learner drivers and/or lay instructors, and also driving instructors/driving schools, in some way are aware of this fact, for which reason they conduct less tuition covering these items. The study was carried out with three aims; to describe how people aged 18-24 who have recently got their driving licence (category B driving licence) went through their driving instruction; to investigate, whether it can be explained why certain 18-24-year-olds passed the category B driving licence test, or did not pass it, respectively; and to describe what deficiencies of competence there are with 18-24-yearolds who did not pass the category B driving licence test.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2005. p. 79
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 509
Keywords
Driver training, Driving test, Failure, Adolescent, Driving instructor, Private, Man, Woman, Evaluation
National Category
Educational Sciences
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 843 Road: Driver training and road user education
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6378 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2015-04-24Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications