Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 17) Show all publications
Eriksson, O. & Andrén, P. (2019). Prognosmetoder för spårdjup och IRI: vägytedata 1997–2016. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Prognosmetoder för spårdjup och IRI: vägytedata 1997–2016
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Prediction methods for rut depth and IRI : road surface data 1997–2016
Abstract [sv]

Rapporten presenterar ett förslag till en prognosmetod för framtida värden av spårdjup och IRI på det belagda statliga vägnätet samt olika mått på prognosnoggrannhet. Metoden kan även användas för att fylla i saknade värden bakåt i tiden.

En tidigare VTI rapport inom samma område kom fram till att ett prognosunderlag endast ska innehålla information om utvecklingen lokalt och baserade sin prognos på data endast från den senaste beläggningsomgången. En väsentlig förändring här är att metoden utvidgats till att inkludera data från tidigare beläggningsomgångar i prognosberäkningen, med redovisning av de för- och nackdelar som det medför. Andra delar, t.ex. hur data förbereds, har inte ändrats i någon större utsträckning.

Resultaten blir i huvudsak att prognoser inte blir tydligt bättre generellt, inte heller tydligt sämre, av att ta med data från tidigare beläggningsomgångar. Det finns ändå en fördel med att ta med dem därför att fler sträckor över huvud taget kan få en prognos baserad på lokala förutsättningar.

Abstract [en]

This report presents a proposal for a prediction method for future values of rut depth and IRI on the paved state road network and various measures of forecast exactness. The method can also be used to fill in missing values backward in time.

An earlier VTI report within the same area concluded that a prediction method should use only data about the development locally and based its prediction on data from the current pavement cycle only. A major difference here is that the method has been expanded to include data from previous pavement cycles in the prediction method, with presentation of the advantages and disadvantages that this entails. Other parts, e.g. how data is prepared, has not been changed in any great extent.

The results are mainly that forecasts do not generally become clearly better, nor clearly worse, by including data from previous pavement cycles. There is nevertheless an advantage in including these data because that makes prediction based on local conditions possible for more sections.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 99
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1010
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13973 (URN)
Available from: 2019-06-11 Created: 2019-06-11 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Lundberg, T., Andrén, P., Wahlman, T., Eriksson, O., Sjögren, L. & Ekdahl, P. (2018). New technology for road surface measurement: transverse profile and rut depth. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>New technology for road surface measurement: transverse profile and rut depth
Show others...
2018 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Ny teknik för vägytemätning : tvärprofil och spårdjup
Abstract [en]

The condition of the national coated road network is measured annually in Sweden and Finland. The measuring technology has been unchanged over a long period of time, which has its benefits. As the measurements are performed using the same technology, trends and measurement series are retained without any disruption. In addition, the technology currently used is reliable and can be procured at a price level that has fallen rather than risen over the years. The principal area of use for condition measurement is to provide maintenance work with an objective basis for the planning of surfacing, but when it is found that current objective condition data can only explain between 40 and 75 percent (depending on class of traffic) of the action actually taken on the road network, consideration must be given to whether new condition data need to be added. The information that is lacking is thought to be information on surface damage and cracks. This requires new measuring technology.

If new technology will be adopted, for the collection of condition data, the dependability of the basic measured quantities must be ensured before new options and measured quantities are examined. This study is therefore focused only on transverse-profile measurement and measures of unevenness in the transverse direction (rut depth and ridge height).

The study has examined two of the leading new technologies that operate with scanning lasers, LCMS from Pavemetrics and PPF from Fraunhofer. The outcome of the study shows that the technology is good, and that accuracy and repeatability are comparable to the present-day point-laser systems. It is also deemed possible to retain criteria and requirements for the procurement of measurement services when the new technology is used.

Abstract [sv]

I Sverige och Finland mäts tillståndet på det statliga belagda vägnätet årligen. Mättekniken har varit densamma under en lång tid vilket har sina fördelar. I och med att mätningarna utförs med samma mätteknik bibehålls trender och mätserier utan störningar. Den nuvarande tekniken är dessutom driftsäker och kan handlas upp till en prisnivå som genom åren snarare sjunkit än ökat. Det huvudsakliga användningsområdet för tillståndsmätningen är att förse underhållsverksamheten med ett objektivt underlag för beläggningsplaneringen, men när det visar sig att nuvarande objektiva tillståndsdata endast kan förklara mellan 40 och 75 procent (beroende av trafikklass) av de åtgärder som verkligen görs på vägnätet, måste det övervägas om denna ska kompletteras med nya tillståndsdata. Den information som saknas tros vara information om ytskador och sprickor. Detta kräver ny mätteknik.

Om ny teknik ska börja anammas, för insamling av tillståndsdata, måste först de grundläggande mätstorheternas tillförlitlighet säkerställas, innan nya möjligheter och mätstorheter undersöks. Denna studie är därför endast inriktad på tvärprofilmätning och mått för ojämnhet i tvärled (spårdjup och spårrygg).

I studien har två av de ledande nya teknikerna som arbetar med skannande laser undersökts, LCMS från Pavemetrics och PPS från Fraunhofer. Resultatet av studien visar att tekniken är bra, noggrannhet och repeterbarhet går att jämföra med de nuvarande punktlasersystemen. Kriterier och krav för upphandling av mättjänster där den nya tekniken används bedöms också kunna bibehållas.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 138
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 961A
Keywords
Surfacing, Condition survey, Measurement, Method, Transverse profile, Rut, Laser, Calculation, Specifications, Finland, Sweden
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 70 Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12806 (URN)
Note

English translation of VTI rapport 961 "Ny teknik för vägytemätning: tvärprofil och spårdjup"

Available from: 2018-03-21 Created: 2018-03-21 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Lundberg, T., Andrén, P., Wahlman, T., Eriksson, O., Sjögren, L. & Ekdahl, P. (2018). Ny teknik för vägytemätning: tvärprofil och spårdjup. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Ny teknik för vägytemätning: tvärprofil och spårdjup
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
New technology for road surface measurement : transverse profile and rut depth
Abstract [sv]

I Sverige och Finland mäts tillståndet på det statliga belagda vägnätet årligen. Mättekniken har varit densamma under en lång tid vilket har sina fördelar. I och med att mätningarna utförs med samma mätteknik bibehålls trender och mätserier utan störningar. Den nuvarande tekniken är dessutom driftsäker och kan handlas upp till en prisnivå som genom åren snarare sjunkit än ökat. Det huvudsakliga användningsområdet för tillståndsmätningen är att förse underhållsverksamheten med ett objektivt underlag för beläggningsplaneringen, men när det visar sig att nuvarande objektiva tillståndsdata endast kan förklara mellan 40 och 75 procent (beroende av trafikklass) av de åtgärder som verkligen görs på vägnätet, måste det övervägas om denna ska kompletteras med nya tillståndsdata. Den information som saknas tros vara information om ytskador och sprickor. Detta kräver ny mätteknik.

Om ny teknik ska börja anammas, för insamling av tillståndsdata, måste först de grundläggande mätstorheternas tillförlitlighet säkerställas, innan nya möjligheter och mätstorheter undersöks. Denna studie är därför endast inriktad på tvärprofilmätning och mått för ojämnhet i tvärled (spårdjup och spårrygg).

I studien har två av de ledande nya teknikerna som arbetar med skannande laser undersökts, LCMS från Pavemetrics och PPS från Fraunhofer. Resultatet av studien visar att tekniken är bra, noggrannhet och repeterbarhet går att jämföra med de nuvarande punktlasersystemen. Kriterier och krav för upphandling av mättjänster där den nya tekniken används bedöms också kunna bibehållas.

Abstract [en]

The condition of the national coated road network is measured annually in Sweden and Finland. The measuring technology has been unchanged over a long period of time, which has its benefits. As the measurements are performed using the same technology, trends and measurement series are retained without any disruption. In addition, the technology currently used is reliable and can be procured at a price level that has fallen rather than risen over the years. The principal area of use for condition measurement is to provide maintenance work with an objective basis for the planning of surfacing, but when it is found that current objective condition data can only explain between 40 and 75 percent (depending on class of traffic) of the action actually taken on the road network, consideration must be given to whether new condition data need to be added. The information that is lacking is thought to be information on surface damage and cracks. This requires new measuring technology.

If new technology will be adopted, for the collection of condition data, the dependability of the basic measured quantities must be ensured before new options and measured quantities are examined. This study is therefore focused only on transverse-profile measurement and measures of unevenness in the transverse direction (rut depth and ridge height).

The study has examined two of the leading new technologies that operate with scanning lasers, LCMS from Pavemetrics and PPF from Fraunhofer. The outcome of the study shows that the technology is good, and that accuracy and repeatability are comparable to the present-day point-laser systems. It is also deemed possible to retain criteria and requirements for the procurement of measurement services when the new technology is used

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 136
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 961
Keywords
Surfacing, Rut, Transverse profile, Measurement, Method, Apparatus (measuring), Laser, Sensor, Condition survey, Specifications, Finland, Sweden
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12788 (URN)
Available from: 2018-02-21 Created: 2018-02-21 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Andrén, P. (2017). Tema Vintermodell: etapp 3: dokumentation av programkod. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Tema Vintermodell: etapp 3: dokumentation av programkod
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The Winter Model: stage 3 : documentation of programming code
Abstract [sv]

Vintermodellen är ett verktyg som ger underlag för att bestämma strategier för vinterväghållning.

Föreliggande dokument är avsett att vara ett stöd för framtida utveckling av programkoden till Vintermodellen. Ingen manual har skrivits tidigare eftersom programmet till Vintermodellen endast används inom VTI.

Matlab-programmet till Vintermodellen skrevs från januari 2013 till mars 2014. En stor del av det arbete som presenteras i föreliggande dokument utgjordes av en omstrukturering av koden, samt flytt av indata från Matlab-koden till kalkylark (Excel-filer).

Redovisningen inleds med viss grundläggande information som är av stor vikt vid körningen av vintermodellen. I kapitel 6–8 beskrivs koden i stora drag. I slutet av redovisningen beskrivs möjligheter för export av resultaten.

Trafikverket äger Vintermodellen och ansvarar för vidareutveckling av verktyget. VTI förvaltar Vintermodellen på Trafikverkets uppdrag.

Abstract [en]

The ”Vintermodellen” is a software tool to help form strategies for winter road maintenance.

The present document is intended to serve as a support for future development of Vintermodellen (the Winter Model). No manual has been written before as the computer program ”vintermodellen” is exclusively used within VTI.

The Matlab implementation of the Vintermodellen computer program was written from January 2013 to March 2014. A substantial part of the work presented in the present document was to restructure the code, and move in-data from the Matlab code to spreadsheets (Excel files).

The presentation starts with some basics facts which are important to consider when running the ”vintermodellen” Matlab program. In chapter 6–8 the Matlab code is described in general terms. The presentation ends with the different ways to export the results.

The Swedish Transport Administration owns the Vintermodellen and is responsible for the development. The Vintermodellen is administered by VTI by direction of the Swedish Transport Administration.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 27
Series
VTI notat ; 2-2017
Keywords
Winter maintenance, Software, Calculation, Method, Snow, Salt (deicing), Manual (book)
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11494 (URN)
Available from: 2017-02-02 Created: 2017-02-02 Last updated: 2019-05-13Bibliographically approved
Lundberg, T., Sjögren, L., Andrén, P., Thorsenius, J. & Lindström, F. (2017). Trafikverkets upphandling av vägytemättjänsten för vägnät 2014 för perioden 2015–2018 (2019): vägnätsmätning med mätbil. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Trafikverkets upphandling av vägytemättjänsten för vägnät 2014 för perioden 2015–2018 (2019): vägnätsmätning med mätbil
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Swedish Transport Administration’s procurement of road surface measurement services for road network in 2014 for the period of 2015–2018 (2019) : road network measurement with survey vehicle
Abstract [sv]

Trafikverket följer årligen upp tillståndet på det statliga belagda vägnätet med mätbil. Det är en verksamhet som fortfarande i grunden har samma tekniska lösning som vid starten 1986. Under åren har dock antalet mätstorheter ökat, mätkvaliteten förbättrats och metoderna förfinats. Syftet med mätningarna är, förutom att följa det övergripande tillståndet på vägnätet, att få ett underlag för beläggningsplanering och val av åtgärdsobjekt. Vi kan se tillståndsmätningen som en första skanning att välja åtgärdskandidater vilka ofta kompletteras av, och slutligen väljs ut med kunskap hos Trafikverkets projektledare. Trafikverket vill i förlängningen kunna beskriva tillståndet från vägytemätningen ännu mer tillförlitligt för att projektledarnas val ska underlättas och bli än mer objektivt underbyggt.

Med tekniskt stöd av VTI upphandlas mättjänsten av Trafikverket. Upphandlingen av vägytemättjänsten för perioden 2015 till 2018 (plus optionsår 2019) genomfördes som en selektiv upphandling där sex deltagande företag (leverantörer) bjöds in till upphandlingen. Tre av företagen valde att delta i de tekniska testerna och därmed fullfölja upphandlingen. De tekniska testerna går ut på att undersöka leverantörernas förmåga att under produktionsliknande förhållanden utföra mätningar enligt i förväg beskrivna förhållanden och uppställda kravgränser. Denna rapport sammanfattar utfallet av de tekniska testerna.

Abstract [en]

The Swedish Transport Administration (Trafikverket) annually monitors the condition of the national road network with survey vehicles. This is an operation that is, in principle, still carried out using the same technical basis as in 1986. During this time, however, measurement quantities have increased, measurement quality has improved, and measurement methods have been refined. In addition to monitoring the road network condition, the purpose of measurement surveys is to provide an information base that can be used to support investment decisions and maintenance planning. Condition measurement data can be used at an initial stage to identify potential maintenance candidates. Further investigations, carried out by project leaders, can then be used to determine which of the candidates are selected for maintenance action. The Swedish Transport Administration would ultimately like to be able to describe road conditions derived from surface measurement surveys even more accurately. This would allow project leaders to make more objective maintenance action decisions.

With technical support from the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), the Swedish Road Administration carries out the procurement of road surface measurement survey services. Road surface measurement services, for the period 2015 to 2018 (plus option year 2019), were obtained through a selective procurement process. Out of six suppliers who were invited to participate, three accepted the invitation to take part in the technical tests. The purpose of the tests is to examine the supplier’s ability to perform during simulated production conditions and be able to carry out the measurement surveys in accordance with pre-described conditions and specified limits. This report summarizes the results of the technical tests.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 137
Series
VTI notat ; 15-2017
Keywords
Surfacing, Condition survey, Measurement, Evenness, Rut, Surface texture, Quality assurance, Method, Longitudinal profile, Transverse profile, Procurement
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11772 (URN)
Available from: 2017-04-19 Created: 2017-04-19 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Andrén, P. (2012). Fyrhjulsmodeller för bestämning av vägojämnhet: dokumentation av verksamhet på VTI 2002-–2011. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Fyrhjulsmodeller för bestämning av vägojämnhet: dokumentation av verksamhet på VTI 2002-–2011
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Identification of road roughness using a fullcar model
Abstract [sv]

Normalt beräknas längsgående ojämnheter på svenska vägar med måttet International Roughness Index (IRI). Detta mått beräknas från en längsprofil, och beskriver den ackumulerade rörelsen mellan hjul och chassi (fjäderrörelse) på en kvartsbilmodell. Resultatet redovisas som fjäderrörelse per färdad längd, vanligtvis millimeter per meter. IRI-modellen beskriver endast rörelsen i vertikalled, dessutom med en ganska orealistisk fordonsmodell som alltid går i 80 km/h. Denna rapport redovisar arbetet med att ta fram en så kallad FullCar-modell (möjligtvis helbilsmodell på svenska, men jag fortsätter att använda ”FullCar” som en generellt beteckning i denna rapport) som kan användas för en mer realistisk modellering av ett fordons rörelser under normal färd. Fördelen med en, ur fordonssynpunkt, mer realistisk modell är att man kan konstruera mått som stämmer bättre överens med det som förare och passagerare upplever när de färdas på vägen. Det bör nämnas att det tidigare har visats att det finns en relativt hög korrelation mellan IRI och hur förare och passagerare upplever vägens tillstånd. En FullCar-modell borde dock kunna ge mer detaljerad information om vägytans effekt på fordonet. Till exempel skulle en lastbilsmodell kunna detektera avsnitt med farliga tvärfall. En realistiskt fordonsmodell skulle även kunna användas till nedbrytningsstudier av vägar, där vägytan dels slits av överfarter, dels deformeras av kontaktkrafter. Med en enkel modell skulle hundratusentals överfarter kunna simuleras på några minuter.

Abstract [en]

In Sweden, longitudinal roughness has been more or less synonymous with the International Roughness Index (IRI). IRI is calculated from a longitudinal profile, and describes the accumulated movement between the wheel and chassis on a quarter-car model. The result is given as this movement divided with the traveled length. In Sweden, the unit millimeters per mere is normally used. The IRI-model is only affected by movements in the vertical direction, and the speed is fixed to 80 km/h. This report presents the work to make a full-car model, with the aim to produce a more realistic view of the movements of a vehicle traveling on a normal road. The benefits with a more realistic vehicle model is that indices with a higher correlation to drivers’ and passengers’ experiences can be made. It should be mentioned that a relatively high correlation between IRI and drivers’ estimates road condition has been shown. A FullCar model should, however, give more detailed information about the effect of the road surface on the vehicle. A truck model could, for example, be used to find sections with a dangerous cross fall. A realistic vehicle model could also be used in studies concerning the deterioration of roads, as the road is partly worn by wheel abrasions and partly deformed by contact forces. A simple model could simulate hundreds of thousands of vehicle passages in only a few minutes.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2012. p. 27
Series
VTI notat ; 2012-2
Keywords
Car, Model (not math), Mathematical model, Evenness, Surfacing, Measurement, Bilar, Modeller, Matematiska modeller, Jämnhet, Beläggningar, Mätning
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-588 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-09-16Bibliographically approved
Andren, P. & Bergström, A. (2006). FUD rörande gång- och cykelvägar: en beskrivning av VTI:s kompetens och resurser. Linköping: VTI., VTI rapport 539
Open this publication in new window or tab >>FUD rörande gång- och cykelvägar: en beskrivning av VTI:s kompetens och resurser
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
RD&D concerning pedestrian and bicycle roads - An account of VTI's competence and resources
Abstract [sv]

The present report presents, partly, the collected VTI research on the "functional properties" of pedestrian and bicycle roads, and partly a survey of what has been done in this field outside of VTI. The term "functional property" has been interpreted in a broad sense, and basically everything connected with bicycle roads and bicycle traffic is included in the VTI literature review, which is the major part of the report. The operating environment analysis is made on the basis of the discussions from a seminar held at VTI, December 12, 2005, and complemented with literature reviews. The possibilities to build an instrumented vehicle for measuring bicycle roads, and the relevant properties of an evenness index, were discussed at the seminar. In the literature review, the research of VTI has been divided into five parts: traffic safety, maintenance and operation, mode choice, measurement of cycle flow, and the umbrella part "others". The research concerning traffic safety dominates, both at VTI and elsewhere. One of the conclusions from the project is that VTI should try to get funding to develop a measuring vehicle for cycleway surfaces. There is also a need to develop the unreliable methods used today (elastic tube and induction coil) to count bicycle traffic.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI., VTI rapport 539, 2006. p. 32
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030
Keywords
Footway, Cycle track, Cycling, Walking, Research project, Research institute
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Geometric design and traffic safety; Road: Maintenance; Road: Highway design, Road: Geometric design; Road: Transport, society, policy and planning, Road: Cycling, walking and moped transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6401 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Ihs, A., Andren, P., Mård Berggren, S. & Sjögren, L. (2006). Utformning av väg och vägyta för säkerhet, komfort och hälsa: en förstudie. Linköping: VTI., VTI notat 29-2006
Open this publication in new window or tab >>Utformning av väg och vägyta för säkerhet, komfort och hälsa: en förstudie
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

During summer 2002 a special directive about employees' health and security at exposure to risks due to vibrations during work, also called "Physical agents vibration directive" (Directive 2002/44/EC), was adopted by the EC. The member states had until July 6th 2005 to transfer the directive into the national legislation. Certainly the condition of parts of the road network can be such that the vibration levels that professional drivers are exposed to exceed the limits that are given in the vibration directive. VTI has therefore been commissioned to carry out a pilot study including a survey of the responsibility of the Swedish Road Administration (SRA) as well as the interpretation of the directive made by the Swedish Work Environment Authority, but also to study how different designs of the road's longitudinal profile may give rise to vibrations that are harmful or uncomfortable to humans. The present pilot study has included a literature survey concerning vibrations and their influence on humans with particular reference to roads and their design, demonstration measurements of road geometry and vibrations and analyses of these with regard to the directive as well as discussions on suitable measures for health risks or discomfort during travel on road.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI., VTI notat 29-2006, 2006. p. 42
Series
VTI notat
Keywords
Vibration, Evenness, Longitudinal profile, Surface texture, Comfort, Health , Fatigue, Perception, Working conditions, Driver, Lorry, Bus
Research subject
Road: Vehicles and vehicle technology, Road: Vehicle comfort; Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1612 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-22
Andren, P. & Jolkin, A. (2003). Elastohydrodynamic aspects on the tyre-pavement contact at aquaplaning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 483A
Open this publication in new window or tab >>Elastohydrodynamic aspects on the tyre-pavement contact at aquaplaning
2003 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

The objective of the work presented in this report has been to develop a

numerical method for the investigation of water-lubricated soft

elastohydrodynamic (EHD) conjunctions as it relates to the problem of car

tyre aquaplaning. Whereas the problem of aquaplaning on very thick water

films is very well-studied, the aspects of a tyre sliding on thin water layer

is much less investigated. Considering fluid flow in very thin layers, one

can find that the relative importance of viscosity of the fluid increases

over the mass inertia effects. Therefore it is suggested in the present

investigation to distinct between two different regimes of aquaplaning and

refer them as dynamic aquaplaning and viscous aquaplaning. The subject of the

present investigation is viscous aquaplaning on thin fluid layer. Considering

flow in a thin fluid layer allows a number assumptions to be made, which

brings this problem close to the problem of fluid lubrication of machine

elements. This makes it possible to apply advanced numerical methods

originally developed for the lubrication theory to the aquaplaning of a

pneumatic car tyre on a thin layer of water. Numerical results were produced

for 20, 40, 60, 120, and 200 km/h. No fluid films were detected separating

the surfaces in this range of velocities.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 483A, 2003
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030
Keywords
English, Sweden, Aquaplaning, Tyre, Road, Contact, Dynamics, Viscosity, Film, Model, Simulation, Lubrication
Research subject
Road: Vehicles and vehicle technology, Road: Components of the vehicle; Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6360 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Andren, P. & Åström, H. (2003). Elastohydrodynamiska aspekter på vattenplaning: en litteraturstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 49-2003
Open this publication in new window or tab >>Elastohydrodynamiska aspekter på vattenplaning: en litteraturstudie
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vattenplaning är ett allmänt känt begrepp och en fruktad situation för

bilföraren. Att det finns likheter mellan smörjsituationen i ett kullager och

vattenplaning är däremot kanske förvånande. Denna litteraturstudie lyfter

fram några resultat och fenomen som kan förklara likheter och skillnader.

Syftet är att belysa dels vattenplaning som ett elastohydrodynamiskt fenomen

och dels ge tankar om hur den kunskap som finns inom smörjning av kullager,

kuggväxlar och tätningar kanske kan användas vid studier av vattenplaning

eller våtfriktionsproblem. Inledningsvis presenteras begreppen

elastohydrodynamik, dynamisk och viskös vattenplaning. Därefter ges exempel

på experimentella och teoretiska studier av vattenplaning och till sist en

kort inblick i de beräkningsmetoder som används för kullagersmörjning.

Möjligheter och problem med att använda beräkningsteknik från

kullagersmörjning för att studera vattenplaning eller våtfriktion diskuteras.

Var för sig är vattenplaning och elastohydrodynamik i maskinelement väl

utforskade områden men kombinationen är tämligen outforskad vilket

tillsammans med de likheter som finns talar för fortsatta studier i ämnet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 49-2003, 2003
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Aquaplaning, Tyre, Water, Contact, Viscosity, Dynamics, Lubrication, Film
Research subject
Road: Vehicles and vehicle technology, Road: Components of the vehicle; Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1460 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4317-6351

Search in DiVA

Show all publications