Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 83) Show all publications
Forward, S., Berg, J., Henriksson, P., Andersson, A., Laurell, A., Arnfalk, P. & Hiselius, L. (2020). Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Combined mobility for sustainable business travel
Abstract [sv]

Syftet med studien var att uppnå ett mer hållbart tjänsteresande genom att demonstrera och utvärdera en ny tjänst för kombinerad mobilitet för tjänsteresor. Ett annat syfte var att undersöka hur tjänsteresor inklusive resfria möten (dvs. virtuella möten som sker på distans) genomförs i organisationer och vad som påverkar val av transporter. I studien ingick en processutvärdering, en intervjustudie och en effektutvärdering. Intervjustudien, som bygger på intervjuer och fokusgrupper med 38 personer från 12 organisationer, visade att man rent allmänt var nöjd med rese-appen och kunde se fördelarna med att använda en sådan. De som var mindre nöjda ansåg att tekniken inte fungerade fullt ut. Svaren från enkätstudien visade att även om deltagarna var nöjda använde de den inte regelbundet utan mest då de skulle göra regionala resor. Detta innebar att färre använt appen för lokala bussresor och långväga tågresor vilket kan bero på att de hade egna resekort och avtal med en resebyrå. Detta stöds även av processutvärderingen som visade att lanseringen av appen var svårare än man förväntat sig, vilket många gånger berodde på att organisationerna hade egna lösningar. I effektutvärderingen jämfördes även svaren från de som använt och de som inte använt rese-appen. Resultatet visade att gruppen som använt appen ansåg att det blivit mindre besvärligt att resa med buss jämfört med svaren i förstudien. Någon liknande förändring hade inte skett i kontrollgruppen. På frågor om resfria möten ansåg ungefär hälften att det var lätt eller mycket lätt att ordna ett sådant möte. Anledningen till att man inte utnyttjade denna möjligt var att man kände sig osäker på hur tekniken skulle hanteras. Resultaten visade att det fanns en potential att ersätta ca en femtedel av tjänsteresorna med resfria möten. En viktig slutsats från studien var att utformningen av appen fungerade bra men att utbudet i egna kanaler som man redan använder inte får skilja sig för mycket med appen. Om appen sedan ökar användningen av mera hållbara transporter behöver undersökas ytterligare över en längre tid och med en större grupp.

Abstract [en]

The aim of the study was to achieve more sustainable travelling by demonstrating and evaluating a new service that combine mobility for business trips. Another purpose was to investigate how business trips, including online meetings (i.e. virtual meetings that take place at a distance) are carried out in organisations and factors determining modal choice. The study included a process evaluation, an interview study and a survey. The interview study was based on interviews and focus groups with 38 people from 12 organizations; municipalities, regions, private companies and governmental organizations. Those who used the travel app were generally satisfied and could see the benefits of the service. Those who were less satisfied argued that its use was unsatisfactorily. The response from the survey also showed that even if the participants were satisfied with the travel app it was not used on a regular basis, and mostly for regional journeys. This meant that fairly few used it for local bus journeys and long-distance train journeys, which may be because they already had their own travel card and an agreement with a travel agent. This was also supported by the process evaluation which showed that the introduction of the app was more difficult than expected, which many times was due to the organisation already having other solutions in place. The survey also compared the responses of those who used and those who did not use the travel app. The results showed that the group that used the app felt that it was less cumbersome to travel by bus compared to their answers in the before study. The same change could not be seen in the control group. On the questions about on-line meetings about half of the participants replied that it was easy or very easy to arrange such a meeting. The majority had on one or more occasions also attended such a meeting. The reason for not using this possibility was because they felt unsure about how the technology should be used. The results also showed that there was a potential to replace about one fifth of the business trips with on-line meetings. An important conclusion from the study was that an app must be well integrated into existing routines and systems. If that helps in increasing the use of more sustainable transports needs to be explored further over longer time and with groups who currently do not travel in this way.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2020. p. 75
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1029
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14959 (URN)
Available from: 2020-02-14 Created: 2020-02-14 Last updated: 2020-02-17Bibliographically approved
Selander, H., Thorslund, B. & Henriksson, P. (2020). Synskärpans påverkan på bilkörning: En simulatorstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Synskärpans påverkan på bilkörning: En simulatorstudie
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Flera synförmågor tenderar att försämras med ökad ålder. Trots detta kontrolleras synförmågan i Sverige endast i samband med ansökan om körkortstillstånd. Denna studie genomfördes med syftet att undersöka synens påverkan på körfömåga, oavsett ålder. Totalt deltog 89 personer (36 män) i åldrarna 18-77 år i studien. Deltagarna var uppdelade i fem grupper: två yngre grupper med godkänd (≥ 0,5) respektive nedsatt syn (nedsatt till minst 0,4), två äldregrupper med godkänd (≥ 0,5) respektive nedsatt syn (nedsatt till minst 0,4) samt en grupp personer med ögonsjukdom (glaukom, katarakt och AMD). Med tanke på att tidigare forskning har visat att det behövs fler syntester än enbart synskärpa (visus) för att bedöma bilkörning kompletterades visus med kontrastseende och testet Useful Field of View (UFOV) samt simulatorkörning. Datainsamlingen, i en körsimulator från VTI, genomfördes av studenter på Optikerprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm. Körsimulatorn var en stationär simulator utan rörelseplattform som var utrustad med automatlåda och tre skärmar. Inga skillnader mellan grupperna framkom när det gäller antal krockar, men däremot fanns signifikanta skillnader vid flera händelser under simulatorkörningen. För de två yngre grupperna fanns skillnader för totalt 5 av 12 händelser. De med nedsatt synskärpa såg fotgängare eller fordon senare än de med bättre synskärpa. Detta resulterade i ett riskfyllt körbeteende eftersom de reagerade för objektet, det vill säga bromsade eller stannade, senare eller hade högre hastighet än vad som var lämpligt. För de äldre framkom skillnader mellan grupperna i 3 av 12 händelser. De äldre förarna med god syn upptäckte fordonet och fotgängarna tidigare, vilket betyder att de uppvisade en bättre reaktionsförmåga och därmed ett säkrare körbeteende. Studien visade således att körsimulator är ett användbart verktyg för att bedöma körförmåga och att synfunktioner spelar en viktig roll för säker bilkörning. Dock behöver detta studeras ytterligare för att öka förståelsen för exakt vilken grad av nedsättning kopplat till varje typ av synförmåga som försämrar körbeteendet och leder till minskad trafiksäkerhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2020. p. 32
Series
VTI PM
Keywords
Visual acuity, Vision, Driving (veh), Driver, Age, Visual impairment, Behaviour, Reaction time, Simulator (driving), Test
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15089 (URN)
Available from: 2020-03-09 Created: 2020-03-09 Last updated: 2020-04-29Bibliographically approved
Forward, S. & Henriksson, P. (2019). Digitalt utbildningsprotokoll: en pilotstudie av ett verktyg vid privat övningskörning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Digitalt utbildningsprotokoll: en pilotstudie av ett verktyg vid privat övningskörning
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Digital education protocol : a pilot study assessing a tool for private driver training
Abstract [sv]

Statistik från Trafikverket visar att mindre än hälften av aspiranterna blir godkända på sitt körprov. En viktig förklaring till detta är att en stor andel av körkortstagarna med underkänt prov inte förbereder sig tillräckligt inför provet. Både i forskningssammanhang och hos aktörer inom branschen har man därför efterlyst nya lösningar och verktyg för en bättre utbildningsprocess. En önskad effekt är att fler klarar körprovet och att väntetiderna för körprovet därmed kortas.

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) frågade sig därför om ett digitalt utbildningsprotokoll skulle kunna vara en metod för att få ner antalet omprov vid uppkörning. En tid därefter inleddes arbetet med att utveckla ett sådant protokoll, först och främst genom diskussioner i en workshop med intressenter och nyckelpersoner och därefter intervjuer med handledare, trafiklärare och forskare. I det slutliga utbildningsprotokollet (DUP) ingick 15 utbildningsblock/moment där text, bilder och filmer förklarade och beskrev ett övningsområde, allt i enlighet med den nationella kursplanens mål. När målet för ett specifikt moment ansågs vara uppfyllt, det vill säga allt material var genomläst och de praktiska övningarna genomförda, skulle det godkännas av den privata handledaren eller trafikläraren.

För att undersöka hur DUP:en introducerats av trafikskolorna, hur det sedan använts och om den lett till färre omprov, genomfördes en processanalys och en effektutvärdering. Metoder som användes var enkäter samt ett register som uppdaterades varje gång en handledare anmälde att de ville delta i försöket. Trafikskolorna ansvarade för rekryteringen vilken skedde i samband med handledarnas introduktionsutbildning. Rekryteringen startade senhösten 2015 och pågick till hösten 2017 då drygt 350 handledare hade anmält sig. I början av 2017 var det enligt registerdata väldigt få som hade godkänt några moment. För att få svar på varför skickades en kort webbenkät ut till handledarna. Resultaten visade att den största andelen inte börjat övningsköra med sin elev men det fanns även handledare som hade tekniska problem. Som resultat av denna utvärdering reviderades manualen och informationsmaterial togs fram som trafikskolorna kunde använda i samband med introduktionsutbildning.

Ett år senare avslutades rekryteringen och de 369 handledare som vid denna tidpunkt registrerat sig fick en ny webbenkät som mätte effekten av DUP:en och hur den använts. Svarsfrekvensen var låg, ca 10 procent. Av svaren från 47 handledare framgick att hälften inte hade tagit del av materialet i DUP. De främsta anledningarna till det var att man hade glömt bort att man anmält intresse för att delta, att man inte hade påbörjat övningskörningen med eleven och att man ångrade sig och inte längre ville använda verktyget. Av de som hade använt sig av DUP:en, menade en tredjedel att DUP var ett stort stöd vid handledningen. Verktyget användes som en inspirationskälla till övningar men det var få som hade godkänt ett moment, det vill säga angett att momentet var slutfört. Anledningarna var bland annat att handledaren misslyckades med det, att momentet inte fullföljdes eller att man inte såg någon poäng med det. Fjorton procent av handledarna som besvarade enkäten ansåg att det digitala utbildningsprotokollet skulle bli obligatoriskt vid privat handledning. Samtidigt som flera gav positiva omdömen om DUP beskrev några handledare de problem av teknisk art som hade inträffat. Det hade underlättat om verktyget var mer anpassat för att användas som en mobilapplikation menade några handledare. Enligt denna pilotstudie fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna som använt respektive inte använt DUP under handledningen beträffande hur många omprov av kör- och kunskapsproven som krävdes för dem som fick körkortet.

Slutsatsen från detta projekt är att ett utbildningsprotokoll kan vara till hjälp för handledare men att ytterligare åtgärder behövs för att öka användningen. Rent tekniskt behöver den bli enklare att använda och detta oavsett vilket hjälpmedel man använder. Eftersom några ansåg att handboken räckte bör innehållet ses över och erbjuda sådant som en tryckt handbok inte kan förmedla lika lätt. Exempelvis feedback och flera länkar till filmer. De som deltog i pilotstudien kan inte anses vara representativa då antalet omprov var betydligt färre och antalet privat anmälda prov i princip obefintligt. Detta innebär att man måste vidta ytterligare åtgärder för att få med den grupp som kanske mest skulle behöva det stöd som en DUP kan ge. En sådan åtgärd skulle kunna vara att man inför ett obligatorium som innebär att DUP skall ingå i utbildningen. Ett annat att man förutom detta även inför ett krav på att alla moment måste vara godkända, antingen av handledaren eller trafikläraren, innan man kan genomföra körprovet. För att ytterligare förstärka värdet av DUP rekommenderar vi att användandet av DUP görs i samråd med en trafiklärare och att det blir betydligt tydligare att både handledare och trafiklärare kan godkänna moment.

Abstract [en]

Statistics from the Swedish Road Transport Administration show that less than half of learner drivers pass their driving test. An important explanation for this is that a large proportion of learner drivers who fail their test do not prepare sufficiently for the test. Researchers and professional driver trainers have therefore looked for new solutions and tools which can improve the educational process. A desired effect would be for more people to pass their driving test and thus shorten the waiting times for the test itself.

The Swedish National Association of Driver Trainers (STR) therefore wondered if a digital education protocol (DUP) could help in reducing the number of re-takes. Thereafter, the development of the protocol started. Firstly, through discussions in a workshop with stakeholders and key persons and then through interviews with supervisors, driver trainer and researchers. In the final DUP, 15 training blocks were included, where text, images and films explained and described an exercise based on the objectives of the national curriculum. Either the private supervisor or the driver trainer could approve a teaching ‘block’, when its goal was considered to be fulfilled.

In order to establish how DUP has been introduced at driving schools, how it has been used and if it has resulted in fewer re-takes, a ‘process evaluation’ and a before and after study were conducted. Methods used were surveys and a register, which was updated every time a private supervisor reported that they wanted to participate in the pilot study. The driving schools were responsible for recruiting supervisors during their introductory training. Recruitment started late autumn 2015 and lasted until autumn 2017 when more than 350 supervisors took part in the study. According to the register, there were very few participants who, at the beginning of 2017, had approved any of the blocks. In order to find out why a short survey was distributed to the group. The results showed that the large majority had not started to drive with the students, but there were also some who had technical problems. As a result of this evaluation the manual was revised, and information material was produced, which the driving schools could use in connection with supervisors' introductory training. One year later when the recruitment of new supervisors stopped and 369 had registered, a new web survey was sent out.

This survey measured the effect of DUP but also how it had been used. The response rate was rather low, about 10 percent. Of the responses from 47 supervisors, it appeared that half of them had not noticed the material in the DUP. The main reason for this was that they had forgotten that they had registered an interest in participating, that they had not started to practice driving with their students or that they had changed their minds and no longer wanted to use the tool. Of those who had used the DUP, one third said that the DUP was a great support for them. The tool was used as a source of inspiration but there were only a few who also had approved any of the blocks which would indicate that it was completed. The reasons were, among other things, that the supervisor was unable to use it for technical reasons, that the block was not completed and/or that they saw no point in it. Fourteen percent of the supervisors who answered the survey considered that the DUP should become mandatory for private driver training. While several gave positive feedback on the DUP, some supervisors described the technical problems that had occurred. Some of the supervisors argued that it should be adapted to the mobile phone. The result from this pilot study did not find any significant difference between the groups who used it or those who did not when it came to how many ‘re-tests’ the learner driver had to take before getting his/her license.

The conclusion from this project is that a training protocol, i.e. DUP, can be helpful for supervisors but that further actions are needed to increase its use. Technically, it needs to be easier to use, no matter which application is being used. Since some considered that the manual was enough, the content should be reviewed and offer such things that a printed manual cannot offer as easily. For example, feedback and links to movies. However, those who participated in this pilot project cannot be considered representative, since the number of ‘re-tests’ was considerably smaller and the number of privately reported tests was virtually non-existent. This means that further actions are needed to attract the group that might be most in need of the support that a DUP can provide. For instance, making DUP a mandatory requirement, which means that DUP must be included in the education. In addition, it is suggested that all blocks must be approved, either by the supervisor or a driver trainer, before a learner driver can registered for the driving test. In order to further strengthen the value of DUP, we recommend that the use of DUP is done in consultation with a driver trainer and that it becomes much clearer that both supervisors and teachers can approve parts.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 28
Series
VTI notat ; 11-2019
National Category
Applied Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14056 (URN)
Available from: 2019-08-14 Created: 2019-08-14 Last updated: 2019-08-14Bibliographically approved
Aretun, Å., Berg, J., Henriksson, M., Henriksson, P., Ihlström, J., Janhäll, S., . . . Silvander, T. (2019). GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden: slutrapport. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden: slutrapport
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
GoMate – Diversified EV sharing services for the dense city : final report
Abstract [sv]

I GoMate-projektet har diversifierad elfordonspool vid boendet testats: pool bestående av elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar, i två innerstadsområden i Jönköping. Det övergripande syftet med projektet har varit att undersöka om och i vilken utsträckning som en diversifierad elfordonspool kan bidra till minskad bilanvändning till förmån för användning av mer hållbara mobilitetslösningar.

Resultaten visar att en diversifierad elfordonspool har potential att minska bilanvändningen. Det är framförallt elcykel som ersätter bilresor till vardags, vilket på sikt kan minska bilinnehav till förmån för nyttjande av biltjänster vid enstaka tillfällen (sällanresor).

Om potentialen ska kunna realiseras krävs dock pris- och affärsmodeller för pooltjänsterna som stimulerar till minskad bilanvändning, betraktat som en process som kan förväntas ske successivt över tid. En sådan process behöver vidare understödjas av policy, styrmedel och åtgärder som begränsar och försvårar bilresande i innerstaden.

Om potentialen ska realiseras behöver också poolverksamheten skalas upp betydligt avseende antal fordon per lägenhet. Trots att det var en relativt stor poolverksamhet med totalt 17 (varav 15 cyklar) fordon för 160 hushåll, som testades i projektet, så hade den endast kapacitet att försörja en mycket liten andel av de boendes totala resande, och med mycket små effekter avseenden bidrag till energioch klimatmål.

Abstract [en]

In the GoMate project, EV sharing services has been tested in two residential areas located in the central city of Jönköping; services consisting of e-bikes, e-cargo bikes and e-cars. The aim of the project has been to investigate whether and to what extent EV sharing services can contribute to reduced car use in favor of the use of more sustainable mobility solutions. The results show that a diversified EV club has the potential to reduce car use. It is mainly the e-bike that replaces car trips for everyday travel, which in the long term can reduce car holdings in favor of the use of e-car services for occasional travel.

However, if the potential is to be realized, price and business models are required for these services that stimulate reduced car use, considered as a process that can be expected to occur gradually over time. Such a process also needs to be supported by policy instruments and measures that limit car use in central city areas.

If the potential is to be realized, the services also need to be scaled up considerably with respect to the number of vehicles per apartment. Although there was a relatively large EV club with a total of 17 (of which 15 were bicycles) vehicles for 160 households, which were tested in the project, it only had the capacity to supply a very small proportion of the residents' total travel, and with very little effects regarding reduction in energy use and carbon emissions.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 69
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1013
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13972 (URN)
Available from: 2019-06-11 Created: 2019-06-11 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Forsman, Å., Henriksson, P. & Eriksson, J. (2019). Olyckor med cyklister, elcyklister och elsparkcyklister: Analys av Stradadata. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Olyckor med cyklister, elcyklister och elsparkcyklister: Analys av Stradadata
2019 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 89
Keywords
Accident rate, Cyclist, Electric bicycle, Severity (accid, injury), Statistics
National Category
Other Health Sciences
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 812 Road: Collation of accident statistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14955 (URN)
Available from: 2020-01-31 Created: 2020-01-31 Last updated: 2020-01-31Bibliographically approved
Selander, H., Dukic Willstrand, T., Henriksson, P., Neergaard, K. & Wennberg, H. (2019). Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande.
Open this publication in new window or tab >>Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en stor variation bland äldre cyklister avseende deras funktionsförmåga. Det som påverkar cykling är inte bara ålder utan även den egna fysiken (exempelvis muskelstyrka, rörlighet och balans) samt vanan att cykla. Syftet med projektet var att bidra till ökad och säker cykling bland äldre. Totalt deltog 21 personer (12 kvinnor, 9 män) i åldrarna 67-81 år (medelålder 74 år). Deltagarna fick provcykla tre sorters cyklar; en vanlig damcykel, en elcykel och en elmanövrerad trehjuling. Med hjälp av ett antal olika övningar fick deltagarna testa och utvärdera cyklarnas funktion och stabilitet i olika hastigheter, exempelvis hur lätt/svårt det var att stiga på/av cyklarna, hålla balansen eller att cykla med en tyngre last. Den 2-hjuliga elcykeln och den konventionella cykeln var lika ur prestationssynpunkt på alla områden som undersöktes. Den 3-hjuliga elcykeln fick genomgående sämre omdömen. Förutom cykelövningarna intervjuades deltagarna för att diskutera cykling generellt och vilka barriärer som finns för att öka cyklingen samt vad som krävs för att cykling ska kännas säker. Flera av de mer vana cyklisterna som var uppemot 80 år upplevde inga problem alls vare sig med balans, svårigheter att stiga av och på cykeln, eller trafiksituationen. Andra hade anpassat sin cykling genom att gå över till damcykel, elcykel eller undvek att cykla i stadsmiljö. Alla var överens om att cykling bidrar till fysisk aktivitet och bättre folkhälsa. Deltagarna uppskattade framför allt elcykeln, som ett bra komplement till bilkörning; med elmotor skulle det underlätta att få med sig matvaror och annat till/från hemmet.

Publisher
p. 27
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15237 (URN)
Available from: 2020-05-08 Created: 2020-05-08 Last updated: 2020-05-08Bibliographically approved
Hjälmdahl, M., Ahlström, C., Henriksson, P. & Sundström, C. (2018). Driving style and energy consumption with everyday use of a plug-in hybrid electric vehicle. In: 31st International Electric Vehicle Symposium and Exhibition, EVS 2018 and International Electric Vehicle Technology Conference 2018, EVTeC 2018: . Paper presented at 31st International Electric Vehicle Symposium and Exhibition, EVS 2018 and International Electric Vehicle Technology Conference 2018, EVTeC 2018, 30 September 2018 through 3 October 2018. Society of Automotive Engineers of Japan Inc
Open this publication in new window or tab >>Driving style and energy consumption with everyday use of a plug-in hybrid electric vehicle
2018 (English)In: 31st International Electric Vehicle Symposium and Exhibition, EVS 2018 and International Electric Vehicle Technology Conference 2018, EVTeC 2018, Society of Automotive Engineers of Japan Inc , 2018Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Chargeable vehicles with focus on plug-in hybrid vehicles have become common. The impact PHEVs have on the energy consumption significantly varies with driving behaviour, charging possibilities, and the driving mission. This study investigates how PHEVs function during real driving. Questionnaires, interviews, and measurement vehicle data are evaluated. Key findings is that the fuel consumption decreases significantly at low speeds compared to a combustion engine vehicle, and that the drivers believe that they adopt the driving to the characteristics of the PHEV, but this is not found in the measurement data. The vehicle is behavious in the way the driver wants without any adaptation required.

Place, publisher, year, edition, pages
Society of Automotive Engineers of Japan Inc, 2018
Keywords
Hybrid vehicle, Electric vehicle, Driver, Behaviour, Energy consumption, Questionnaire, Interview, Measurement, Adaptation (psychol)
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment; 80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14293 (URN)2-s2.0-85073109302 (Scopus ID)
Conference
31st International Electric Vehicle Symposium and Exhibition, EVS 2018 and International Electric Vehicle Technology Conference 2018, EVTeC 2018, 30 September 2018 through 3 October 2018
Available from: 2019-10-23 Created: 2019-10-23 Last updated: 2020-04-14Bibliographically approved
Forward, S., Lindgren, H., Stave, C., Henriksson, P. & Nyberg, J. (2018). Effekterna av begränsat antal handledarskap: en utvärdering. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Effekterna av begränsat antal handledarskap: en utvärdering
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The impact of limited number of private driving instructors : an evaluation
Abstract [sv]

Tidigare kunde en handledare ha ett obegränsat antal godkännanden men i och med de nya föreskrifterna begränsades dessa till 15 stycken. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka huruvida denna begränsning har haft en effekt på den olagliga körskoleverksamheten. Ett annat viktigt syfte är att ge förslag på alternativa åtgärder för att stävja denna verksamhet. För att svara på dessa frågor har vi använt oss av tre olika angreppssätt; en registerstudie, en intervjustudie och en enkätstudie. Resultaten från intervjustudien visar att det finns en rad olika tjänster som den olagliga verksamheten erbjuder mot betalning; förfalskning av handledarintyg, handledd körträning, kunskapsprov som man filmat på plats och som andra kan få tillgång till, hjälp att svara på kunskapsfrågorna i samband med prov via en öronsnäcka och bokning av förarprov. Det vanligaste enligt de intervjuade är att man erbjuder handledning vid körträning. Hur omfattande den olagliga verksamheten är gav intervjustudien inte något entydigt svar på. Svaren varierade allt från att den är väldigt stor till liten.

Resultat från enkätstudien ger dock indikationer på att det finns en olaglig verksamhet som är relativt utbredd. På frågan om regelverket haft en positiv eller negativ inverkan på den olagliga verksamheten var de intervjuade tämligen överens om att den inte haft någon effekt alls. Argumentet var att de som idag sysslar med denna verksamhet, i varje fall den grövre, är så pass raffinerade att de säkert kommer på olika sätta att kringgå även dessa regler. Trots det fanns det några som skulle vilja se en ytterligare sänkning, även om detta inte skulle räcka för att stävja den olagliga verksamheten. Man pratade då istället om att en sänkning tydligt visar att det handlar om en privat verksamhet och inte en yrkesverksamhet. Det övergripande resultatet från studierna är att en illegal verksamhet kan rubba förtroendet för det svenska körkortet. Rapporten avslutas med 16 olika åtgärdsförslag som tillsammans kan hjälpa till att stävja den olaglig verksamhet. Detta innebär att en åtgärd inte löser problemet.

Abstract [en]

Formerly, a private driving tutor could have an unlimited number of approvals, but new regulations limit the number to 15. The overall purpose of this study is to determine whether this limit on the number of approvals for practice driving a private tutor can have has had any effect on unlawful driving school operations. Another important aim is to offer suggestions for alternative measures to curtail such activity in the driver’s training field. We have taken three approaches to addressing these issues, i.e.: a register study, an interview study, and a survey study. The results of the interview study indicate that, regarding illegal driving school activities, a host of services are available for purchase: falsified tutoring permits, private driving instructions, written examinations filmed on site and that others can access, help to pass the theoretical test by providing the correct answers via an earpiece and booking the appointment for a driving test. According to the interviewees, the most common is to offer private driving tutoring in return for payment. Opinions vary as to the scope of such unlawful activities from minor to extremely extensive in scope. However, the results of the survey study offer indications that relatively extensive unlawful activities are taking place. As to whether the regulations had a positive or negative impact on the unlawful driving school activities, the interviewees were in relative agreement that the regulations had no effect whatsoever. The argument was that those currently engaged in the illegal driving schools, or at any rate the more serious offenders, are sophisticated enough that they would surely circumvent these regulations. Despite this some of them wanted further reductions, even though they did not believe that this reduction would suffice. For them it was important to clearly demonstrate that it is a private instruction and no a professional activity. In general terms, the study identified deficiencies in the current driving licence system that could undermine confidence that Swedish driving licences have been obtained legally. The report ends with 16 different measures which could curtail unlawful activity. This means that no single measure will solve the problem by itself.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 96
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 974
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13136 (URN)
Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Forward, S., Henriksson, P. & Patten, C. (2018). En utvärdering av den obligatoriska riskutbildningen för motorcyklister. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>En utvärdering av den obligatoriska riskutbildningen för motorcyklister
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
An evaluation of the mandatory risk education program aimed at studentslearning to ride a motorbike
Abstract [sv]

Från den 1 november 2009 infördes en obligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1 (tung respektive lätt motorcykel) för att öka motorcyklisters riskmedvetenhet. Utbildningen består av två delar: Del 1 är teoretisk och del 2 praktisk. Året efter införandet genomförde VTI en utvärdering av denna utbildning för att undersöka om det skett någon förändring i synen på risktagning efter införandet av den nya riskutbildningen. Syftet med föreliggande studie är att replikera den tidigare studien för att se om utbildningen nu fått större effekt men också om det fortfarande finns brister. Till skillnad från studien som publicerades 2011, som enbart bestod av en enkätstudie, innefattade den senare studien även observationer och intervjuer med utbildningsansvariga.

Abstract [en]

On 1 November 2009 a compulsory risk education program for all students learning to ride a motorbike was introduced, in order to enhance their perception of risk. The education consists of two parts: Part 1 is theoretical and part 2 practical. The year after the introduction a study was conducted by VTI with the aim of evaluating if motorcyclists’ perception of risk has changed as a consequence of risk education. The purpose of the present study is to replicate the previous one that was carried out after the new rules were introduced to see if the education has become more effective and to see if there are still some shortcomings. Unlike the study published in 2011, which only consisted of a survey, the latter study also included observations and interviews with professionals.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 112
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 967
Keywords
Driver training, Evaluation (assessment), Risk, Risk taking, Attitude (psychol)
National Category
Pedagogical Work
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 843 Road: Driver training and road user education
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12793 (URN)
Available from: 2018-03-05 Created: 2018-03-02 Last updated: 2019-05-17Bibliographically approved
Eriksson, J., Lindborg, E., Adell, E., Holmström, A., Silvano, A. P., Nilsson, A., . . . Dahlberg, L. (2018). New Ways of Collecting Individual Travel Information: Evaluation of data collection and recruitment methods. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>New Ways of Collecting Individual Travel Information: Evaluation of data collection and recruitment methods
Show others...
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The overall purpose of the project is to conduct a demonstration study that shows how two data collection methods that have been developed to collect travel survey data perform in the field, and how they perform compared with traditional TS (i.e., postal questionnaires and/or telephone interviews). The project is also intended to provide a better understanding of the ways in which different recruitment methods of respondents can be used so that future TS can be more cost effective.

The two collection methods tested consist of a mobile app and an online questionnaire with a map to assist the respondents to identify travel destinations. Three recruitment methods were used, i.e., recruitment via random sampling, a web panel, and crowdsourcing. The portion of the random sample that received an online questionnaire was divided into two groups. Half the group was given no incentive, while the other half received a gift card worth SEK 100 after answering the questioner. Those who were recruited via a web panel and were to use the mobile app were rewarded in the form of a gift card worth SEK 100 if, at minimum, they made corrections to trips made on one day registered in the mobile app. A nonresponse analysis was performed of the random sample for both the online questionnaire and the mobile app. Cost estimates for each collection method and recruitment method were also performed, as were uncertainty estimates.

Overall, the study shows that the mobile app registered significantly more trips per respondent than did the online questionnaire, while the distances travelled were comparable. There are several possible interpretations of this. One is that people who responded to the online questionnaire either forget about and/or combined short trips (particularly trips made for the purposes of leisure or shopping, and using the travel modes walking and car). One presumable explanation for this is that it is easier to confirm/correct the trips that the mobile app suggests than it is to recall and enter all trips in an online questionnaire. Another possible interpretation is that people responding to different data collection methods have different travel patterns. Yet another explanation is connected to technique issues regarding the different data collection methods.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 99
Series
VTI PM
Keywords
Travel survey, Questionnaire, Website, Mobile app, Data acquisition, Method, Incentive (reward)
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 11 Road: Personal transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13097 (URN)
Available from: 2018-05-28 Created: 2018-05-28 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3856-5421

Search in DiVA

Show all publications