Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 61) Show all publications
Anund, A., Larsson, K., Weidel, M., Nygårdhs, S., Hardestam, H., Monstein, C., . . . Bröms, P. (2023). Autonoma elektrifierade bussar: sammanlagda erfarenheter med fokus på användare. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Autonoma elektrifierade bussar: sammanlagda erfarenheter med fokus på användare
Show others...
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Autonomous electrified buses : aggregate experiences with a focus on users
Abstract [sv]

Ride the future är en mobilitetslösning med tre elektrifierade autonoma bussar som trafikerar en 4,2 km lång slinga vid Linköpings Universitet och Vallastaden. Ett av målen för Ride the future är att visa hur en autonom elektrifierad buss kan vara en del av mobiliteten i den moderna förtätade staden. För att nå upp till det målet finns ett behov av att summera resultat från forskningsprojekt som har studerat användningen av de autonoma bussarna. Syftet med den här rapporten är att sammanfatta och diskutera dessa resultat med utgångspunkt i användares behov och erfarenheter.

I sammanfattningen ingår aspekter kring fordon och drift, infrastruktur och användarnas uppfattning kring attraktivitet, tillgänglighet, bekvämlighet och inkludering.

En sammanställning av genomförda användarstudier visar att majoriteten av de resenärer som testat bussarna är positiva till resandet, men att det krävs insatser för att attrahera bilister. Vidare behövs ett ökat fokus på utvecklingen av hur fordonen ska kunna kommunicera med resenärer i bussen, men även med de som interagerar med bussen utanför (fotgängare, cyklister och andra fordonsförare). Föraren är viktig sett utifrån den situation vi har idag med en till viss del omogen teknik. Förarna stöttar såväl bussen som resenärerna och då i synnerhet barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. För att mobilitetstjänsten ska vara tillgänglig för alla passagerare behövs ändå utveckling och förbättring av både fysisk infrastruktur och digitala lösningar.

Projektet Ride the futures parter avser att fortsätta med den gemensamma ambitionen att testa och bidra till utvecklingen av de lösningar som krävs för ett framtida hållbart mobilitetssystem inom både den förtätade staden och landsbygden. Frågeställningar som är nödvändiga att arbeta vidare med är både tekniska, mellanmänskliga samt affärsmässiga.

Abstract [en]

Ride the future is a mobility solution with three electrified autonomous buses that operate a 4.2 km long loop at Linköping University and Vallastaden. There is a need to summarize the results obtained, to achieve Ride the future’s goal of showing how an autonomous electrified bus can be part of the mobility in the modern dense city. The purpose of this report is to summarize and discuss these with a starting point in what this means for the users and where aspects around vehicles and operation, infrastructure, the users’ perception of attractiveness, accessibility, convenience and inclusion are included.

A compilation of completed user studies shows that the majority of travellers who have tested the buses are positive about the journey, but that efforts are required to attract motorists. Furthermore, an increased focus is needed on the development of how the vehicles should be able to communicate with passengers on the bus, but also with those who interact with the bus outside (pedestrians, cyclists and other vehicle drivers). The driver is important from the point of view of the situation we have today with somewhat immature technology. The drivers support both the bus and the passengers, especially children, the elderly and people with disabilities. However, for the mobility service to be available to all passengers development and improvement of both physical infrastructure and digital solutions is needed.

Ride the future intends to continue with the joint ambition of the project's parties to test and contribute to the development of the solutions required for a future sustainable mobility system within both the dense city and the countryside. Within this ambition, both technical, inter-personal and business issues are identified as necessary to work on.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1177
Keywords
Självkörande bussar, Ride the future, användaraspekter, mobilitet, living labb.
National Category
Transport Systems and Logistics Vehicle Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19783 (URN)
Available from: 2023-06-27 Created: 2023-06-27 Last updated: 2023-06-27Bibliographically approved
Nygårdhs, S. (2023). Beteende och regeluppfattning vid cykelöverfarter: En explorativ studie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Beteende och regeluppfattning vid cykelöverfarter: En explorativ studie
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Behaviour and concept of regulations at cycle crossings : An explorative study
Abstract [sv]

Cykelöverfarter ska användas av cyklister för att korsa en väg eller en cykelbana och ska vara utformade så att fordon inte överskrider hastigheten 30 km/h. Trafikförordningen (SFS 1998:1276) specificerar regler vid cykelöverfarter så att bilister har väjningsplikt mot cyklister ”som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten” (3 kap. 61 a § Trafikförordningen) och att cyklister när de ska färdas ut på en cykelöverfart ”ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten” (6 kap. 6 § andra stycket Trafikförordningen). Syftet med detta projekt har varit att undersöka dels hur cyklister och bilister beter sig vid cykelöverfarter, dels vilka regler de tror gäller vid cykelöverfarter. För att uppfylla syftet genomfördes en mindre observationsstudie och en enkätstudie.

Observationsstudien inkluderade fyra olika cykelöverfarter medan enkätstudien omfattade videofilmer med olika situationer ur cyklist- eller bilistperspektiv från tre cykelöverfarter. Resultatet från observationsstudien visade att i de allra flesta fall, när cyklister eller bilister påverkades av andra fordon och deras hastighet, så körde cyklisten först över cykelöverfarterna. Enkätstudien visade framför allt att cyklister har svårt att förstå att de kommer till en cykelöverfart, då vägmärken som märker ut cykelöverfarten för det mesta enbart är riktade mot biltrafiken och väjningslinje och farthinder befinner sig på vägbanan. Detta gör att det kan vara svårt för cyklister att veta vilka regler som gäller och följaktligen även att efterleva dem.

Abstract [en]

Cycle crossings should be used by cyclists to cross a road or a cycle track and should be designed for vehicles not to override the speed 30 km/h. The Swedish traffic regulations (SFS 1998:1276) specify regulations at cycle crossings so that drivers should give way to cyclists that are on or will soon be on the cycle crossing, and so that cyclists when travelling onto a cycle crossing should respect the distance to and the speed of vehicles approaching the cycle crossing. The aim of this project has been to examine how cyclists and car drivers behave at cycle crossings, and what regulations they think apply at cycle crossings. To fulfil the aim, a small observational study and a survey were conducted.

The observational study included four different cycle crossings while the survey included video clips of different situations from a cyclist or car driver perspective, at three cycle crossings. The result from the observational study showed that in most cases, when a cyclist or a car driver or both were affected by other traffic in terms of speed, the cyclist went first over the cycle crossings. The survey showed primarily that it is difficult for cyclists to understand that they approach a cycle crossing, because road signs marking the cycle crossing are mostly only shown towards motorized traffic, and road markings signalizing to give way as well as traffic calming measures are positioned on the roadway. This could make it hard for cyclists to know which regulations apply and, as a consequence, to comply with them.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023. p. 71
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1184
National Category
Infrastructure Engineering Applied Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19998 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2023-11-08 Created: 2023-11-08 Last updated: 2023-11-08Bibliographically approved
Nygårdhs, S., Bhattacharyya, K., Gebrehiwot, R., Genell, A., Gustafsson, M., Olstam, J., . . . Vadeby, A. (2023). Evaluation of the potential of speed-limiting geofencing: Effects on traffic safety, health, and the environment. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of the potential of speed-limiting geofencing: Effects on traffic safety, health, and the environment
Show others...
2023 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Utvärdering av potentialen för hastighetsbegränsande geofencing : Effekter på trafiksäkerhet, hälsa och miljö
Abstract [en]

Geofencing can be used for governing connected vehicles, for instance in terms of speed or use of fuel, within a digital geographic zone. The overall aim of this project was to examine the potential of speed-limiting geofencing with respect to measurable effects on traffic safety, health, and the environment.

The project consisted of a literature review, a test track study, and a traffic simulation study. The literature review aimed to examine studies on effects of geofencing and revealed that studies on speed-limiting geofencing are few. The test track study evaluated the effects of geofencing on a single vehicle. Two scenarios with a relevant application in the real world were chosen, i.e., speed-limiting in connection with a school and a hospital, respectively. Three different driving patterns were used, based on data from real traffic, and speed, pollutant emissions and noise were measured.

The test track study showed that there is a potential for increased traffic safety in these types of traffic environments, especially for pedestrians and cyclists, without negative effects on the environment. The traffic simulation study aimed to estimate the effects of geofencing implemented on a larger scale by simulating a whole vehicle fleet, with various percentages of geofenced vehicles. The hospital scenario was chosen for traffic simulation, and it was concluded that a high percentage of vehicles with geofencing implemented is needed for most vehicles to respect the posted speed limit. In addition, the total effect of geofencing parts of a vehicle fleet might not be a decrease in emissions.

The overall results from the project indicate that geofencing vehicle speed could lead to increased traffic safety without negative consequences for health in terms of pollutant emissions and noise. There is however a need to follow up the effects on a vehicle fleet in real traffic environments.

Abstract [sv]

Geostaket (geofencing) kan användas för att styra uppkopplade fordon, exempelvis gällande hastighet eller val av bränsle, inom ett digitalt avgränsat geografiskt område. Huvudsyftet med detta projekt var att undersöka potentialen av hastighetsbegränsande geostaket med avseende på mätbara effekter på trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Detta görs genom att studera ett fåtal enskilda fall där användande av geostaket skulle kunna vara en tänkbar åtgärd för att öka hastighetsefterlevnaden.

Inom projektet genomfördes en litteraturstudie, en studie på testbana och en trafiksimuleringsstudie. Litteraturstudiens syfte var att undersöka tidigare studier om effekter av geostaket och den visade att det endast finns ett fåtal studier om hastighetsbegränsande geostaket. Testbanestudien utvärderade effekterna av geostaket på ett enskilt fordon. Två scenarier med en relevant tillämpning i verkligheten valdes ut, nämligen hastighetsbegränsning vid en skola respektive vid ett sjukhus. Tre olika körmönster användes, baserade på data från verklig trafik. Hastighet, avgasemissioner och buller mättes på testbanan för dessa körmönster.

Testbanestudien visade att det finns potential för ökad trafiksäkerhet i dessa typer av trafikmiljöer, särskilt för fotgängare och cyklister, utan negativa miljöeffekter. Trafiksimuleringsstudiens syfte var att uppskatta effekter av användning av geostaket i större skala genom att simulera en hel fordonsflotta, där andelen fordon med geostakettillämpning varierade. Sjukhusscenariot användes vid trafiksimuleringen och slutsatsen var att en hög andel fordon med geostakettillämpning behövs för att de flesta fordon ska respektera hastighetsgränsen. Dessutom visade resultaten att totaleffekten av att inhägna delar av en fordonsflotta inte nödvändigtvis är minskade avgasemissioner.

Sammanfattningsvis indikerade resultaten från projektet att tillämpning av geostaket för fordonshastighet kan leda till ökad trafiksäkerhet utan negativa konsekvenser för hälsa i form av avgasemissioner och buller. Det finns dock ett behov av att följa upp effekterna på en fordonsflotta i verklig trafikmiljö.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023. p. 82
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1190A
National Category
Infrastructure Engineering Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-20064 (URN)
Available from: 2023-12-14 Created: 2023-12-14 Last updated: 2024-01-09Bibliographically approved
Nygårdhs, S., Fors, C., Nielsen, B., Felsgård-Hansen, M. & Laugesen, J. (2023). Machine-readability of road markings in the Nordic countries. Köpenhamn: NordFoU
Open this publication in new window or tab >>Machine-readability of road markings in the Nordic countries
Show others...
2023 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The project AVRM (autonomous vehicles and road markings) aimed to examine how vehicles’ advanced driver assistance systems (ADAS) are constructed, how they function and how they detect road markings on the Nordic road network. Focus was on the systems lane departure warning (LDW) and lane keeping assist (LKA).

Both the literature study and the interview study concluded that if the human eye can detect the road marking, then the road marking is machine-readable. However, only a few studies had been conducted in wet conditions relating machine-readability to road marking functionality.The pilot study aimed to test equipment and to find a method to connect machine-readability data with contrast ratio under various weather and light conditions, and to reveal possible problems before conduction of a main study. Results from both the literature study and the pilot study pointed out that wear and lack of road markings were the parameters related to road markings per se that contributed to poor machine-readability.

The analysis showed that in daylight, there was no strong relationship between machine-readability and conventional road marking performance parameters. In addition, machine-readability was higher on multilane roads (99%) compared to on two-lane roads (93%), which may be explained for example by fewer curves on larger roads. Although data showed that machine-readability of broken lines was somewhat worse than that of solid lines of line width 0.1 m, this could be an effect of factors related to the (minor) roads where broken lines with 0.1 m width are commonly used.

In sum, there are many factors unrelated to road markings that influence machine-readability. There are no clear relationships between machine-readability and conventional performance parameters. It should also be kept in mind that since retroreflectivity is a parameter measuring the performance in night-time, it could not be expected to affect daylight readability. As long as the road markings are visible for the human eye, they can be expected to be machine-readable as well.

Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: NordFoU, 2023. p. 84
Series
NordFoU ; 2023-01
National Category
Infrastructure Engineering Vehicle Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19906 (URN)978-87-7595-066-9 (ISBN)
Projects
AVRM, Autonomous vehicles and road markings
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2023-09-21 Created: 2023-09-21 Last updated: 2023-09-22Bibliographically approved
Svensson, N., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Eskilsson, J., Andersson, A., Pereira, I., . . . Nygårdhs, S. (2022). Ride the future – strategisk satsning: fem studier med fokus på autonoma bussar i städer. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Ride the future – strategisk satsning: fem studier med fokus på autonoma bussar i städer
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Ride the future – a strategic investment : five feasibility studies with focus on autonomous buses in cities
Abstract [sv]

Fem noga utvalda förstudier har initierats av VTI som en del i den strategiska satsningen ”Ride the future” kopplad till framtidens mobilitetslösningar. Förstudiernas titel är följande: 

▪ Databearbetning och visualisering av mobila luftkvalitetsmätningar. 

▪ SUMO och Unreal Engine för co-simulering. 

▪ Exploring spatio-temporal accessibility in Lambohov: a pre-study. 

▪ Vägytans betydelse för vibrationer och komfort i långsamma fordon. 

▪ Infrastrukturbehov vid busshållplatser. 

Föreliggande pm innehåller en kort beskrivning av studierna och den mer utförliga redovisningen återfinns i bilagan.

Abstract [en]

Five carefully selected feasibility studies have been initiated by VTI as part of the strategic investment “Ride the future” linked to future mobility solutions. The title of the feasibility studies is as follows: 

▪ Data processing and visualization of mobile air quality measurements. 

▪ SUMO and Unreal Engine for co-simulation. 

▪ Exploring spatio-temporal accessibility in Lambohov: a pre-study. 

▪ The importance of the road surface for vibrations and comfort in slow vehicles. 

▪ Infrastructure needs at bus stops.

 This report contains a brief description of the studies and the more detailed report can be found in the appendix.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2022. p. 130
Series
VTI PM ; 2022:5
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-18772 (URN)
Note

De fem förstudierna: 1. Databearbetning och visualisering av mobila luftkvalitetsmätningar / Nina Svensson, Mats Gustafsson, Göran Blomqvist & John Eskilsson. 2. SUMO och Unreal Engine för co-simulering / Anders Andersson & Iman Pereira. 3. Exploring spatio-temporal accessibility in Lambohov / Chiara Vitrano, Kristina Larsson & Emma Frid Eriksson. 4. Vägytans betydelse för vibrationer och komfort i långsamma fordon / Olle Eriksson, Mattias Thunholm & Thomas Lundberg. 5. Infrastrukturbehov vid busshållplatser – Med fokus på Ride the future i Vallastaden / Sara Nygårdhs

Available from: 2022-06-13 Created: 2022-06-13 Last updated: 2023-10-10Bibliographically approved
Nygårdhs, S. & Fors, C. (2022). Utvärdering av olika typer av profilering och nedfräsning av vägmarkering: kant- och mittlinjer på länsväg 250. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av olika typer av profilering och nedfräsning av vägmarkering: kant- och mittlinjer på länsväg 250
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation of different types of profiled and milled road markings : edge and centre lines on county road 250
Abstract [sv]

För att uppnå våtsynbarhet hos längsgående vägmarkering används flera olika typer av profileringar i Sverige. I dagsläget saknas riktlinjer för vilken typ av profilering som ska användas på statlig väg. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om profilerade vägmarkeringar, med avseende på funktion och hållbarhet. Särskilt intressanta är jämförelser mellan ej fylld trappflex och ej fylld droppflex på intermittent kantlinje, mellan nedfräst och ej nedfräst kantmarkering, samt mellan mittmarkering i sinusräffla och i nedsänkt sinusräffla. 

För att uppnå syftet har i huvudsak en provsträcka på länsväg 250 använts, där nya vägmarkeringar lagts 2019. Kantlinjen var utformad som antingen trappflex eller droppflex och låg i vissa fall i en nedsänkt fräsning, medan mittlinjen utformats som trappflex eller droppflex och låg i olika typer av sinusräffla. Handhållna mätningar av torr och våt retroreflexion samt luminanskoefficient har gjorts och följts upp under åren 2020–2022 i utvalda mätpunkter. Även data från mobila mätningar över provsträckan har erhållits. I tillägg har markeringarnas funktion efter ett simulerat kraftigt regn undersökts och markeringarnas hållbarhet och synbarhet har även bedömts okulärt. Slutligen kompletterades studien med en mindre kunskapssammanställning med fokus på nordiska studier.

Abstract [en]

To achieve visibility in wet conditions for longitudinal road markings, several types of profiled markings are used in Sweden. Guidelines for which type of profile should be used on state roads are lacking. 

The aim of this study is to increase knowledge of profiled road markings, with respect to functionality and durability. Especially, comparisons should be made between stairs and drops with 60% coverage for intermittent edge lines, between milled and non-milled edge lines, and between centre lines in rumble strips with a sinusoidal pattern, either milled or non-milled. 

To achieve the aim a part of a county road has been used, where new road markings were applied in 2019. The edge line was either designed as stairs or drops and was occasionally milled, while the centre line was designed as either stairs or drops and was in different types of sinusoidal-patterned rumble strip. Hand-held measurements of dry and wet retroreflectivity, as well as luminance coefficient, were conducted and followed up over the years 2020–2022 at certain measurement points. Additionally, mobile measurements over the road have been done, road marking function after a simulated heavy rainfall has been examined, and road marking durability and visibility was also assessed visually. The study was supplemented by a minor literature compilation focusing on studies from the Nordic countries.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2022. p. 35
Series
VTI resultat ; 2022:7
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19265 (URN)
Available from: 2022-12-08 Created: 2022-12-08 Last updated: 2024-02-22Bibliographically approved
Nygårdhs, S. (2021). Cyclists’ adaptation to a countdown timer to green traffic light: A before-after field study. Applied Ergonomics, 90, Article ID 103278.
Open this publication in new window or tab >>Cyclists’ adaptation to a countdown timer to green traffic light: A before-after field study
2021 (English)In: Applied Ergonomics, ISSN 0003-6870, E-ISSN 1872-9126, Vol. 90, article id 103278Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Countdown timers (CDTs) for pedestrians and cars have been shown to produce various effects, including improved efficiency and decreased safety. This study aimed to explore adaptive behaviours of cyclists towards a CDT to green traffic light, conducted as a before-after study in real traffic. Cyclists adapted to the CDT by searching for and using the information that it provided, mainly in terms of speed adaptation and glance behaviour. Start-up delays were reduced but there is a concern that red light violations could increase. There might be undesirable effects on crucial information intake in cases where the CDT was used not as a complement but as a substitute for the traffic light. The results essentially indicate that cyclists use the information provided by the CDT for their own efficiency, rather than for rule-based safety.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier Ltd, 2021
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15628 (URN)10.1016/j.apergo.2020.103278 (DOI)000582799900042 ()32987262 (PubMedID)2-s2.0-85091577926 (Scopus ID)
Available from: 2020-12-02 Created: 2020-12-02 Last updated: 2020-12-02Bibliographically approved
Nygårdhs, S. (2021). Metodutveckling av handhållen mätning av vägmarkeringars retroreflexion i vått tillstånd: resultat från kontrollerade tester i utomhusmiljö. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Metodutveckling av handhållen mätning av vägmarkeringars retroreflexion i vått tillstånd: resultat från kontrollerade tester i utomhusmiljö
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Resultat från handhållen mätning av vägmarkeringars retroreflexion i vått tillstånd är förenade med stor osäkerhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur vägmarkeringars retroreflexion förändras vid olika väderförhållanden och att få en större förståelse för varifrån osäkerheterna vid mätningarna kommer. Resultaten ska kunna användas för att förbättra och utveckla prediktionsmodeller för våt retroreflexion och eventuell revidering av den standardiserade mätmetoden. 

För att uppnå syftet gjordes en mindre kunskapssammanställning för handhållen mätning av våta vägmarkeringars retroreflexion. Därefter applicerades sex olika typer av vägmarkeringar på en asfaltsyta utomhus för test, varvid handhållen mätning på dessa vägmarkeringar utfördes under varierande väderförhållanden och mätningarna analyserades. 

Resultaten visade bland annat att vägens tvärfall har stor betydelse för hur snabbt våtfunktionen förändras över tid och att mätning vid pågående regn med låg intensitet gav högre värden, det vill säga bättre synbarhet i mörker och väta, än standardmetoden för vätning. Mätningar vid högre regnintensitet visade att bevattning med vattenkanna, 1–3 liter, följd av mätning efter 60 sekunder, kan rekommenderas då denna metod efterliknar regn, åtminstone vid vägytetemperaturer upp till 15°C. Möjligen krävs förvätning vid högre vägytetemperaturer men det gick inte att undersöka i denna studie.

Abstract [en]

The results from handheld measurement of road marking retroreflectivity in wet conditions is connected to great uncertainty. The aim of this study is to investigate how road marking retroreflectivity varies with different weather conditions and to gain a larger understanding of where the uncertainties of these measurements originate. The results should be used to improve and develop prediction models for wet retroreflectivity and possibly a revision of a standardized measurement method. 

To achieve the aim, a small literature compilation for handheld measurement of wet road marking retroreflectivity was carried out. Then six different road marking types were applied on an outside asphalt surface, and handheld measurements on these road markings were carried out under varying weather conditions and the measurements were analysed. 

The results showed that the transverse slope of the road has a large impact on how fast the wet visibility changes over time and that measurements at rainfall of low intensity resulted in higher values, i.e., better night-time wet visibility, than the standard method for performing wet measurements. Measurements at higher rainfall intensity showed that watering with 1-3 liters using a watering can, followed by measurement after 60 s, can be recommended as this method simulates rain, at least at road surface temperatures up to 15°C. Pre-watering of the road surface may be necessary at higher road surface temperatures, but this could not be explored within this study.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 30
Series
VTI PM ; 2021:16
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-17273 (URN)
Available from: 2021-10-28 Created: 2021-10-28 Last updated: 2023-03-28Bibliographically approved
Nygårdhs, S. (2021). Road equipment in curves, intersections, and crossings with vulnerable road users: a literature study. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Road equipment in curves, intersections, and crossings with vulnerable road users: a literature study
2021 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Vägutrustning i kurvor, korsningar och korsningspunkter med oskyddade trafikanter : en litteraturstudie
Abstract [en]

Road equipment is used to help the road users read and understand the traffic environment. It is particularly relevant that correct information is provided in connection with curves and intersections. At positions where vulnerable road users cross the road, it is very important that drivers of motorised vehicles attend to cyclists and pedestrians. 

The aim of the prevailing study is to clarify knowledge concerning use of road equipment in connection with curves, intersections, and crossings with vulnerable road users. The focus is on the motor vehicle driver perspective, i.e., how a motorised driver reacts to these infrastructure situations. The report is mainly intended to be used by the road authorities and traffic researchers in the Nordic countries, to get an overview of research results and identify research gaps. 

To fulfil the aim, a literature study was carried out on driver behaviour in response to road equipment at curves, intersections, and crossings with vulnerable road users. The literature study was supplemented by an overview of the current regulations in Denmark, Finland, Norway, and Sweden.

Abstract [sv]

Vägutrustning används för att hjälpa trafikanter att läsa av och förstå trafikmiljön. Det är särskilt relevant att korrekt information finns att tillgå vid korsningar och kurvor. På platser där oskyddade trafikanter korsar vägen är det mycket viktigt att förare av motorfordon uppmärksammar fotgängare och cyklister. 

Syftet med denna studie är att fastställa kunskap om användning av vägutrustning i samband med kurvor, korsningar och korsningspunkter med oskyddade trafikanter. Fokus är på motorfordonsförares perspektiv, dvs. hur en förare av ett motorfordon reagerar i dessa situationer. Rapporten är i huvudsak tänkt att användas av nordiska vägmyndigheter och forskare, för att få en överblick av forsknings-resultat och identifiera forskningsbehov. 

För att uppfylla syftet genomfördes en litteraturstudie om förarbeteende i samband med vägutrustning i kurvor, korsningar och korsningspunkter med oskyddade trafikanter. Litteraturstudien kompletterades med en översikt av regelverken i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 51
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1088A
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-16257 (URN)
Available from: 2021-06-01 Created: 2021-06-01 Last updated: 2021-06-01Bibliographically approved
Nygårdhs, S. (2020). Plan vägmarkering med stora glaspärlor: undersökning av förutsättningar för att utveckla en prediktionsmodell för våtfunktion. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Plan vägmarkering med stora glaspärlor: undersökning av förutsättningar för att utveckla en prediktionsmodell för våtfunktion
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Flat road marking with large glass beads : exploration of prerequisites for developing a prediction model for wet performance
Abstract [sv]

Vägmarkeringar med stora glaspärlor kan användas som alternativ till profilerade markeringar för att öka markeringens våtfunktion. Tidigare prediktionsmodeller för våt retroreflektion har baserats på profilerade vägmarkeringar med glaspärlor av standardfraktion. Förutsättningarna för att skapa en modell för våtfunktion som baseras på stora glaspärlor behöver därför undersökas.

Syftet med projektet har varit att analysera mätdata från handhållna och mobila mätningar med avseende på:

1) hur vägmarkeringar med stora glaspärlor slits i jämförelse med standardfraktionen,

2) om det med befintliga sensorer för vägmarkeringsmätning går att särskilja markeringar med stora glaspärlor från de med standardfraktion och

3) om det finns förutsättningar för att kunna predicera våtfunktionen för markeringar med stora glaspärlor utifrån de parametrar som mäts mobilt.

Abstract [en]

Road markings with large glass beads can be used as an alternative to profiled markings to increase the wet function of the marking. Previous predictive models for wet retroreflection have been based on profiled road markings with standard fraction glass beads. The prerequisites for creating a wet function model based on large glass beads therefore need to be explored.

The aim of the project has been to analyse measurement data from handheld and mobile measurements with respect to:

1) wear of road markings with large glass beads compared to those with the standard fraction,

2) if, with existing sensors for road marking measurement, it is possible to distinguish markings with large glass beads from those with standard fraction and

3) if there are prerequisites for being able to predict the wet retroreflection of markings with large glass beads based on the parameters measured mobile

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2020. p. 25
Series
VTI resultat ; 2020:1
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15640 (URN)
Available from: 2020-11-10 Created: 2020-11-10 Last updated: 2020-11-20Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5769-7193

Search in DiVA

Show all publications