Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 35) Show all publications
Arvidsson, A. K., Lundberg, T., Kalman, B., Ekström, C., Cruz del Aguila, F. & Eriksson, O. (2019). Friktions- och texturutveckling på nya beläggningar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Friktions- och texturutveckling på nya beläggningar
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Friction and texture developments on new paving
Abstract [sv]

En ny vägyta bör vara och upplevas som säker av trafikanterna oavsett vilket väglag som råder. Det är därför viktigt att vägbanan har en tillfredställande nivå på friktion redan när vägen öppnas. Det finns begränsade dokumenterade kunskaper hur vägen förändras den första tiden efter en beläggningsåtgärd.

Syftet med detta projekt är att fastställa hur friktionen förändras under den första tiden efter att vägbeläggningen är lagd och trafikpåsläpp sker. Ambitionen är att kunna avgöra om nylagda vägavsnitt har nedsatt friktion och ge rekommendationer för när en friktionsmätning ska utföras och hur skyltning ska ske i anslutning till beläggningsarbeten. Upplägget har varit att följa olika objekt med täta friktions- och texturmätningar från strax innan trafikpåsläpp tills nivåerna har stabiliserats.

Initialt är friktionen hög för att sen avta med mängden trafik. Efter 1–3 veckor nåddes det lägsta värdet och därefter ökade eller stabiliserades friktionen. Gemensamt för alla undersökta sträckor var att det sker stora förändringar i texturnivåerna från att det första fordonet trafikerar vägen och därefter är den starkaste tendensen en sjunkande texturnivå tills en stabil nivå uppnås efter 1–3 veckor.

Abstract [en]

A new pavement should be and be perceived as safe by road users, regardless of the road condition. It is therefore important that the road has a satisfactory level of friction already when the road is opened. There is limited documented knowledge of how the road change in the beginning after a paving performance.

The purpose of this project is to determine how friction changes during the first period after road pavement is laid and traffic is permitted. The ambition is to determine if new road sections have reduced friction and provide recommendations for when a friction measurement is to be performed, and how warning signs should be displayed in connection with the pavement work. The study plan has been to follow different objects with frequent friction and texture measurements from just before the stretch is opened for traffic until the levels have stabilised.

Initially, friction is high, and then decreases with the amount of traffic. After 1-3 weeks the lowest value was reached and then the friction increased or stabilized. Common to all investigated stretches, there are major changes in texture levels from the first vehicle and then a decreasing textural level until a stable level is reached after 1-3 weeks.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 80
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 992
Keywords
Friction, Surface texture, Surfacing, Time, Change, Skidding resistance, Measurement, Field (test), Laboratory (not an organization), Test, Bituminous mixture
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13462 (URN)
Available from: 2019-01-24 Created: 2019-01-24 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Lundberg, T., Glantz, C. & Göransson, N.-G. (2019). Kontroll och uppföljning av entreprenader - del 1, dagens krav och metoder: Vägytemätning med mätbil. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kontroll och uppföljning av entreprenader - del 1, dagens krav och metoder: Vägytemätning med mätbil
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Control and follow-up of contracts - Part 1, current requirements and methods : Road surface measurement
Abstract [sv]

Trafikverket har som mål att öka antalet totalentreprenader. För att få en fungerande kontrollapparat kring entreprenaderna krävs metoder för att verifiera att ställda krav uppfylls under vägens garantitid. I denna undersökning riktar vi in oss på funktionella krav som ställs vid totalentreprenader och som kan kontrolleras med vägytemätning. Rapporten belyser vilka krav som finns och hur de kontrolleras men den tar även upp subjektivt bedömda krav som borde ersättas med en objektiv metod.

Vidare beskrivs viktiga aspekter vid genomförandet av en entreprenad, bl.a. är kontakten mellan mätleverantören och entreprenören ytterst viktig för att avgöra när, hur och var kontrollerna ska göras. En totalentreprenad innehåller ofta flera vägar, ramper och dylikt som kräver sin speciella planering och kontroll.

En genomgång görs av defekter som kan uppträda på totalentreprenader och i vilket skede de uppträder (byggskede/bruksskede). För många av de defekter som identifieras finns ingen etablerad objektiv mätmetod och därför sammanfattas möjliga metoder som kan användas men som bör utvecklas och verifieras.

Ytterligare en viktig aspekt vid totalentreprenader är hur kraven ställs och följs upp. Tydliga riktlinjer för kravställningen bör arbetas fram där det framgår vilken hänsyn som ska tas till exempelvis trafikmängd, dubbdäcksandel, hastighet och klimat.

Abstract [en]

The Swedish Transport Administration aims to increase the number of design build contracts. To get a functioning control device around the contracts, well defined requirements must be set for the warranty period of the road. In this survey we focus on functional requirements that are set for design build contracts and which can be checked by means of a road surface testing. The report highlights what requirements are used and how they are checked, but it also takes up subjectively assessed requirements that should be replaced by an objective method.

Furthermore, important aspects of the implementation of a contract are described. The contact between the measuring supplier and the contractor is extremely important for determining when, how and where the controls are to be performed. A total contract often contains several roads, ramps and so forth, which requires its special planning and control routines.

A review is made of defects that can occur on design build contracts and at what stage they occur (construction stage/use stage). For many of the defects identified there is no established objective measurement method. Therefore, usable methods need to be further developed and verified.

Another important aspect of design build contract is how the requirements are set and followed up. Clear guidelines for the requirement setting should be worked out where it is decided which consideration should be taken, for example, for traffic volume, studded tires, signed speed and climate.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 61
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1017
Keywords
Surfacing, Condition survey, Evenness, Rut, Measurement, Method, Accuracy, Quality assurance, Contract, Road construction
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13993 (URN)
Available from: 2019-07-08 Created: 2019-07-08 Last updated: 2020-04-07Bibliographically approved
Lundberg, T., Eriksson, O. & Glantz, C. (2019). Kontroll och uppföljning av entreprenader - del 2, tillståndsutveckling, mätfel och risker: Vägytemätning med mätbil. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kontroll och uppföljning av entreprenader - del 2, tillståndsutveckling, mätfel och risker: Vägytemätning med mätbil
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Control and follow-up of contracts - part 2, condition development,measurement errors and risks : Road surface measurement
Abstract [sv]

Trafikverket har som mål att öka antalet totalentreprenader. För att få en fungerande kontrollapparat kring entreprenaderna krävs metoder för att verifiera att ställda krav uppfylls under vägens garantitid. I denna undersökning riktar vi in oss på funktionella krav som ställs vid totalentreprenader och som kan kontrolleras med vägytemätning.

Rapporten belyser mätfel vid objektmätning (kontrollmätning). Mätfelet delas upp i olika komponenter: slumpmässiga, systematiska och variation mellan olika leverantörer. Även riskbedömning berörs där beräkningar av risken för felbedömning av en sträcka presenteras.

Slutligen presenteras hur jämnheten vid anläggningen av en entreprenad påverkar vägens framtida tillståndsutveckling och vilka initialvärden vi kan förvänta oss på en totalentreprenad och underhållsbeläggning. Vi ser att en väg med god jämnhet längs och tvärs färdriktningen ger lägre utvecklingstakt under beläggningens livslängd.

Abstract [en]

The Swedish Transport Administration aims to increase the number of design build contracts. To get a functioning control device around the contracts, well defined requirements must be set for the warranty period of the road. In this survey we focus on functional requirements that are set for design build contracts and which can be checked by means of a road surface testing.

In the report, measurement errors are highlighted in object measurement (control measurement). The measurement error is divided into different components: random, systematic and variation between different suppliers. Risk assessment is also discussed where calculations of the risk of error assessment of a section are presented.

Finally, it is presented how the results of the condition (evenness) affect the future development of the road and what initial values we can expect from a design build contract and maintenance work. We see that a road of good evenness, longitudinally and transversally, gives a lower development rate during the life of the road.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1018
Keywords
Surfacing, Condition survey, Evenness, Rut, Measurement, Method, Accuracy, Error, Quality assurance, Road construction, Contract
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13994 (URN)
Available from: 2019-07-08 Created: 2019-07-08 Last updated: 2020-04-07Bibliographically approved
Eriksson, O. & Lundberg, T. (2019). Prediction models for international roughness index and rut depth. In: Pavement and Asset Management - Proceedings of the World Conference on Pavement and Asset Management, WCPAM 2017: . Paper presented at World Conference on Pavement and Asset Management, WCPAM 2017, 12 June 2017 through 16 June 2017 (pp. 225-230). CRC Press/Balkema
Open this publication in new window or tab >>Prediction models for international roughness index and rut depth
2019 (English)In: Pavement and Asset Management - Proceedings of the World Conference on Pavement and Asset Management, WCPAM 2017, CRC Press/Balkema , 2019, p. 225-230Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In Sweden, road surface conditions have been assessed with laser-based profilographs since 1987. The Swedish Transport Administration needs a complete description and prediction but not all roads are assessed every year. Therefore, models are needed to forecast and complete the data. We propose a linear regression model of International Roughness Index (IRI) and rut depth against pavement age on individual 100-meter segments, with a random component pooled for all segments within the same pavement category and county. This method depends heavily on the rate at individual segments. A model that uses explanatory variables like Annual Average Daily Traffic (AADT), road with etc. has not showed better results. Also, the analysis does not show that the rate of change is higher the first year. We describe available data and corrections for outliers, unregistered maintenance activities and sudden changes. We also show the widths of confidence and prediction intervals for new observations.

Place, publisher, year, edition, pages
CRC Press/Balkema, 2019
Keywords
Surfacing, Evenness, Index (coefficient), Rutting (wheel), Linear, Regression analysis, Mathematical model, Pavement, Age, Forecast
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13726 (URN)2-s2.0-85063613022 (Scopus ID)9780367209896 (ISBN)
Conference
World Conference on Pavement and Asset Management, WCPAM 2017, 12 June 2017 through 16 June 2017
Available from: 2019-05-02 Created: 2019-05-02 Last updated: 2019-06-28Bibliographically approved
Said, S. F., Lundberg, T., Rahman, S., Carlsson, H., McGarvey, T., Ahmed, A. & Enocksson, C.-G. (2019). Utförandets inverkan på hållbarhet för beläggningslager. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utförandets inverkan på hållbarhet för beläggningslager
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The impact of quality of work execution on asphalt concrete durability
Abstract [sv]

Utförandet av en vägbeläggning har stor betydelse för hållbarheten. Separation i massabeläggningar leder till kortare livslängd på asfaltbeläggningar och för tidigt uppkomna skador har ofta ett direkt samband med hur väl utfört beläggningsarbetet är. Svårigheten med separationsproblemet ligger i att det saknas lätthanterliga och objektiva praktiska metoder för bestämning av separationsgrad och dess effekt på hållbarheten. Under senare år har vägytemätbilar använts för mätning av makrotextur med måttet MPD (Mean Profile Depth). Korrelationen mellan MPD-värden och styvhetsmodul antyder att MPD-mätvärden skulle kunna vara en praktisk och snabb metod för utvärdering av kvaliteten hos utfört arbete. Ett begränsat antal fallviktsmätningar utfördes på positioner med olika separationsgrad i AG-lagret (Asfaltbundet Grus). Det konstaterades en tendens till inverkan av separation i AG-lagret på fallviktsdata även om det fanns en variation i data. I denna studie presenteras ett tillvägagångssätt för detektering av ytor med hög makrostruktur. Fast MPD-värden bara beskriver ytans textur, kan det användas för en snabb skanning av separerade ytor i det översta beläggningslagret. Begränsad och riktad provtagning kan därefter utvärderas för mer exakt bestämning av separationsgrad och dess effekt på livslängden/ hållbarheten.

Abstract [en]

Non-destructive testing in quantifying the asphalt pavement layers homogeneity can be used for the quality assurance in paving contracts. This paper summarizes the findings from a field study on segregation in bituminous pavement mixes that relates pavement layer surface texture to the homogeneity of the paved bituminous layer by distinguishing mix segregated area. The mean profile depth (MPD) values of paved layer were measured. Based on these values three locations on the road were identified having low, intermediate and high MPD values. Thereafter, cored samples were tested for stiffness modulus before and after moisture conditioning by performing the moisture induced sensitivity test (MIST). Results clearly showed that the samples from the locations with high MPD values were mostly affected by the moisture conditioning for which the stiffness moduli were significantly reduced. The samples with high MPD values had the highest air voids as well. Thus, this study demonstrated that construction quality described by segregation in the paved asphalt mix has a significant impact on the moisture sensitive performance of pavements. A limited number of falling weight deflectometer (FWD) measurements were performed at positions with different degree of separation in the road base layer. There was a tendency for the effect of separation in the road base layer on FWD even though there was a variation in data. The strong correlation between the MPD values and change in stiffness modulus also suggests that the measurements of the MPD values can be a reliable and non-destructive method for evaluating the construction quality of a pavement and in developing the quality assurance criteria based on pavement performance that can be used in paving contracts.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 27
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 998
Keywords
Surfacing, Bituminous mixture, Segregation (mater), Lifetime, Durability, Surface texture, Falling weight deflectometer, Performance
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13701 (URN)
Available from: 2019-03-28 Created: 2019-03-28 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Ahmed, A., Carlsson, H. & Lundberg, T. (2019). Utvärdering av gummiasfalt: provväg E22 Mönsterås : etapp 1. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av gummiasfalt: provväg E22 Mönsterås : etapp 1
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation rubber modified asphalt pavement section : test road E22 Mönsterås : phase 1
Abstract [sv]

Laboratorieundersökningar och vägytemätningar utfördes på referens- och gummimodifierade asfaltbeläggningar på E22 Mönsterås.

Laboratorieundersökningarna visar inte några tydliga skillnader i styvhet och skjuvmodul mellan massorna. Gummiasfalt har dock lägre fasvinkel jämfört med referens vilket betyder att gummiasfalten är mer elastisk. Gummiasfalten visar också lite lägre modul i låga temperaturer och lite högre modul i höga temperaturer vilket är bra för sprickbildning vid låga temperaturer respektive deformationsstabilitet. Utmattningsprovningen visar att gummiasfalt har något bättre utmattningsegenskaper men skillnaderna är inte signifikanta.

De initiala fältmätningarna visar inte på några framträdande skillnader mellan sträckorna utan mätresultaten är väldigt likvärdiga. Det är dock för tidigt att dra slutsatser efter mindre än ett års trafik och fortsatta tillståndutvecklingen bör följas ytterligare innan slutsatser kan dras. Någon skillnad i spårbildning mellan sträckorna kan inte fastställas p.g.a. systematiska variationer inom provsträckan.

Abstract [en]

Laboratory and filed investigations have been carried out to evaluate the performance of rubber modified asphalt test road on E22 Mönsterås.

The laboratory investigations indicated that there are no significant differences in stiffness and shear modulus between the reference and rubber modified mixtures. The rubber modified mixture however showed slightly lower phase angle compared to the reference mixture which indicate that the rubber modified mixture is more elastic. The rubber modified mixtures also showed lower modulus at lower temperatures and slightly higher modulus at higher temperature which are desired properties for resistance against low temperature cracking and permanent deformation respectively. The fatigue tests indicated that the rubber modified asphalt mixture has slightly better fatigue cracking performance. But the difference is not significant.

The road surface profile measurements indicated no significant differences between the reference and asphalt rubber sections. It is however early to draw conclusions after one year of traffic therefore additional follow-up of the test sections is needed to draw a conclusion.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 25
Series
VTI notat ; 6-2019
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13749 (URN)
Available from: 2019-05-07 Created: 2019-05-07 Last updated: 2019-05-07Bibliographically approved
Lundberg, T., Andrén, P., Wahlman, T., Eriksson, O., Sjögren, L. & Ekdahl, P. (2018). New technology for road surface measurement: transverse profile and rut depth. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>New technology for road surface measurement: transverse profile and rut depth
Show others...
2018 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Ny teknik för vägytemätning : tvärprofil och spårdjup
Abstract [en]

The condition of the national coated road network is measured annually in Sweden and Finland. The measuring technology has been unchanged over a long period of time, which has its benefits. As the measurements are performed using the same technology, trends and measurement series are retained without any disruption. In addition, the technology currently used is reliable and can be procured at a price level that has fallen rather than risen over the years. The principal area of use for condition measurement is to provide maintenance work with an objective basis for the planning of surfacing, but when it is found that current objective condition data can only explain between 40 and 75 percent (depending on class of traffic) of the action actually taken on the road network, consideration must be given to whether new condition data need to be added. The information that is lacking is thought to be information on surface damage and cracks. This requires new measuring technology.

If new technology will be adopted, for the collection of condition data, the dependability of the basic measured quantities must be ensured before new options and measured quantities are examined. This study is therefore focused only on transverse-profile measurement and measures of unevenness in the transverse direction (rut depth and ridge height).

The study has examined two of the leading new technologies that operate with scanning lasers, LCMS from Pavemetrics and PPF from Fraunhofer. The outcome of the study shows that the technology is good, and that accuracy and repeatability are comparable to the present-day point-laser systems. It is also deemed possible to retain criteria and requirements for the procurement of measurement services when the new technology is used.

Abstract [sv]

I Sverige och Finland mäts tillståndet på det statliga belagda vägnätet årligen. Mättekniken har varit densamma under en lång tid vilket har sina fördelar. I och med att mätningarna utförs med samma mätteknik bibehålls trender och mätserier utan störningar. Den nuvarande tekniken är dessutom driftsäker och kan handlas upp till en prisnivå som genom åren snarare sjunkit än ökat. Det huvudsakliga användningsområdet för tillståndsmätningen är att förse underhållsverksamheten med ett objektivt underlag för beläggningsplaneringen, men när det visar sig att nuvarande objektiva tillståndsdata endast kan förklara mellan 40 och 75 procent (beroende av trafikklass) av de åtgärder som verkligen görs på vägnätet, måste det övervägas om denna ska kompletteras med nya tillståndsdata. Den information som saknas tros vara information om ytskador och sprickor. Detta kräver ny mätteknik.

Om ny teknik ska börja anammas, för insamling av tillståndsdata, måste först de grundläggande mätstorheternas tillförlitlighet säkerställas, innan nya möjligheter och mätstorheter undersöks. Denna studie är därför endast inriktad på tvärprofilmätning och mått för ojämnhet i tvärled (spårdjup och spårrygg).

I studien har två av de ledande nya teknikerna som arbetar med skannande laser undersökts, LCMS från Pavemetrics och PPS från Fraunhofer. Resultatet av studien visar att tekniken är bra, noggrannhet och repeterbarhet går att jämföra med de nuvarande punktlasersystemen. Kriterier och krav för upphandling av mättjänster där den nya tekniken används bedöms också kunna bibehållas.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 138
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 961A
Keywords
Surfacing, Condition survey, Measurement, Method, Transverse profile, Rut, Laser, Calculation, Specifications, Finland, Sweden
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 70 Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12806 (URN)
Note

English translation of VTI rapport 961 "Ny teknik för vägytemätning: tvärprofil och spårdjup"

Available from: 2018-03-21 Created: 2018-03-21 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Lundberg, T., Andrén, P., Wahlman, T., Eriksson, O., Sjögren, L. & Ekdahl, P. (2018). Ny teknik för vägytemätning: tvärprofil och spårdjup. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Ny teknik för vägytemätning: tvärprofil och spårdjup
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
New technology for road surface measurement : transverse profile and rut depth
Abstract [sv]

I Sverige och Finland mäts tillståndet på det statliga belagda vägnätet årligen. Mättekniken har varit densamma under en lång tid vilket har sina fördelar. I och med att mätningarna utförs med samma mätteknik bibehålls trender och mätserier utan störningar. Den nuvarande tekniken är dessutom driftsäker och kan handlas upp till en prisnivå som genom åren snarare sjunkit än ökat. Det huvudsakliga användningsområdet för tillståndsmätningen är att förse underhållsverksamheten med ett objektivt underlag för beläggningsplaneringen, men när det visar sig att nuvarande objektiva tillståndsdata endast kan förklara mellan 40 och 75 procent (beroende av trafikklass) av de åtgärder som verkligen görs på vägnätet, måste det övervägas om denna ska kompletteras med nya tillståndsdata. Den information som saknas tros vara information om ytskador och sprickor. Detta kräver ny mätteknik.

Om ny teknik ska börja anammas, för insamling av tillståndsdata, måste först de grundläggande mätstorheternas tillförlitlighet säkerställas, innan nya möjligheter och mätstorheter undersöks. Denna studie är därför endast inriktad på tvärprofilmätning och mått för ojämnhet i tvärled (spårdjup och spårrygg).

I studien har två av de ledande nya teknikerna som arbetar med skannande laser undersökts, LCMS från Pavemetrics och PPS från Fraunhofer. Resultatet av studien visar att tekniken är bra, noggrannhet och repeterbarhet går att jämföra med de nuvarande punktlasersystemen. Kriterier och krav för upphandling av mättjänster där den nya tekniken används bedöms också kunna bibehållas.

Abstract [en]

The condition of the national coated road network is measured annually in Sweden and Finland. The measuring technology has been unchanged over a long period of time, which has its benefits. As the measurements are performed using the same technology, trends and measurement series are retained without any disruption. In addition, the technology currently used is reliable and can be procured at a price level that has fallen rather than risen over the years. The principal area of use for condition measurement is to provide maintenance work with an objective basis for the planning of surfacing, but when it is found that current objective condition data can only explain between 40 and 75 percent (depending on class of traffic) of the action actually taken on the road network, consideration must be given to whether new condition data need to be added. The information that is lacking is thought to be information on surface damage and cracks. This requires new measuring technology.

If new technology will be adopted, for the collection of condition data, the dependability of the basic measured quantities must be ensured before new options and measured quantities are examined. This study is therefore focused only on transverse-profile measurement and measures of unevenness in the transverse direction (rut depth and ridge height).

The study has examined two of the leading new technologies that operate with scanning lasers, LCMS from Pavemetrics and PPF from Fraunhofer. The outcome of the study shows that the technology is good, and that accuracy and repeatability are comparable to the present-day point-laser systems. It is also deemed possible to retain criteria and requirements for the procurement of measurement services when the new technology is used

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 136
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 961
Keywords
Surfacing, Rut, Transverse profile, Measurement, Method, Apparatus (measuring), Laser, Sensor, Condition survey, Specifications, Finland, Sweden
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12788 (URN)
Available from: 2018-02-21 Created: 2018-02-21 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Lundberg, T., Sjögren, L., Andrén, P., Thorsenius, J. & Lindström, F. (2017). Trafikverkets upphandling av vägytemättjänsten för vägnät 2014 för perioden 2015–2018 (2019): vägnätsmätning med mätbil. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Trafikverkets upphandling av vägytemättjänsten för vägnät 2014 för perioden 2015–2018 (2019): vägnätsmätning med mätbil
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Swedish Transport Administration’s procurement of road surface measurement services for road network in 2014 for the period of 2015–2018 (2019) : road network measurement with survey vehicle
Abstract [sv]

Trafikverket följer årligen upp tillståndet på det statliga belagda vägnätet med mätbil. Det är en verksamhet som fortfarande i grunden har samma tekniska lösning som vid starten 1986. Under åren har dock antalet mätstorheter ökat, mätkvaliteten förbättrats och metoderna förfinats. Syftet med mätningarna är, förutom att följa det övergripande tillståndet på vägnätet, att få ett underlag för beläggningsplanering och val av åtgärdsobjekt. Vi kan se tillståndsmätningen som en första skanning att välja åtgärdskandidater vilka ofta kompletteras av, och slutligen väljs ut med kunskap hos Trafikverkets projektledare. Trafikverket vill i förlängningen kunna beskriva tillståndet från vägytemätningen ännu mer tillförlitligt för att projektledarnas val ska underlättas och bli än mer objektivt underbyggt.

Med tekniskt stöd av VTI upphandlas mättjänsten av Trafikverket. Upphandlingen av vägytemättjänsten för perioden 2015 till 2018 (plus optionsår 2019) genomfördes som en selektiv upphandling där sex deltagande företag (leverantörer) bjöds in till upphandlingen. Tre av företagen valde att delta i de tekniska testerna och därmed fullfölja upphandlingen. De tekniska testerna går ut på att undersöka leverantörernas förmåga att under produktionsliknande förhållanden utföra mätningar enligt i förväg beskrivna förhållanden och uppställda kravgränser. Denna rapport sammanfattar utfallet av de tekniska testerna.

Abstract [en]

The Swedish Transport Administration (Trafikverket) annually monitors the condition of the national road network with survey vehicles. This is an operation that is, in principle, still carried out using the same technical basis as in 1986. During this time, however, measurement quantities have increased, measurement quality has improved, and measurement methods have been refined. In addition to monitoring the road network condition, the purpose of measurement surveys is to provide an information base that can be used to support investment decisions and maintenance planning. Condition measurement data can be used at an initial stage to identify potential maintenance candidates. Further investigations, carried out by project leaders, can then be used to determine which of the candidates are selected for maintenance action. The Swedish Transport Administration would ultimately like to be able to describe road conditions derived from surface measurement surveys even more accurately. This would allow project leaders to make more objective maintenance action decisions.

With technical support from the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), the Swedish Road Administration carries out the procurement of road surface measurement survey services. Road surface measurement services, for the period 2015 to 2018 (plus option year 2019), were obtained through a selective procurement process. Out of six suppliers who were invited to participate, three accepted the invitation to take part in the technical tests. The purpose of the tests is to examine the supplier’s ability to perform during simulated production conditions and be able to carry out the measurement surveys in accordance with pre-described conditions and specified limits. This report summarizes the results of the technical tests.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 137
Series
VTI notat ; 15-2017
Keywords
Surfacing, Condition survey, Measurement, Evenness, Rut, Surface texture, Quality assurance, Method, Longitudinal profile, Transverse profile, Procurement
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11772 (URN)
Available from: 2017-04-19 Created: 2017-04-19 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Eriksson, O. & Lundberg, T. (2016). MPD and IRI in the position of large goods vehicles: network measurements. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>MPD and IRI in the position of large goods vehicles: network measurements
2016 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
MPD och IRI i sidoläget för tung trafik : nätverksövergripande mätning
Abstract [en]

Monitoring of the state road network in Sweden includes the longitudinal measurements of International Roughness Index (IRI) and Mean Profile Depth (MPD). This data can be used to predict values associated with rolling resistance, comfort and vehicle wear. The paths of the measurements correspond to the surface contact points of the wheels of a light passenger vehicle. In Sweden, lateral position comparisons made between medium and large goods vehicles show that right wheel track positions are not similar. This applies to larger and wider roads (typical motorways and other wide main roads). Knowledge of the surface conditions (IRI and MPD) at the surface contact points associated with a large goods vehicle would prove to be useful when predicting e.g. rolling resistance for large goods vehicles on entire or local road networks. If these conditions are not measured, it is important to know how they differ from the values in the measured path. Using this knowledge VTI’s measurement vehicle was equipped with two extra texture lasers which were mounted to the right of the ordinary texture laser in the right wheel track. Data was collected on a road network with mixed categories of road standard, from secondary roads to motorways. During the study, differences in IRI and MPD values were analysed. Values corresponded to the position of light passenger vehicles right wheel paths and two other paths 25 centimetre and 45 centimetre further out to the right (position of medium and large goods vehicles). The possibility of predicting local differences (shorter sections) and average differences was analysed.

Abstract [sv]

Mätning av längsgående ojämnheter och makrotextur på det statliga vägnätet i Sverige inkluderar International Roughness Index (IRI) och Mean Profile Depth (MPD). Dessa data kan bland annat användas för att prediktera, rullmotstånd, komfort och fordonsslitage. De spår där mätningen av IRI och MPD sker motsvarar sidoläget för kontaktytan för däcken på en personbil. I Sverige har jämförelser gjorts av sidoläget för personbilar och lastbilar som visar att däckens kontaktyta i högra hjulspåret är olika. Detta gäller större och bredare vägar (t.ex. motorvägar och andra breda huvudvägar). Kunskap om tillståndet (IRI och MPD) vid däckens kontaktyta för en lastbil är användbar för att beräkna till exempel rullmotstånd för stora lastbilar på ett helt vägnät eller på objektnivå. Om IRI och MPD inte mäts för lastbilars position, är det viktigt att veta hur de skiljer sig från de uppmätta värdena för personbilar. Informationen om olika fordons laterala lägen användes då VTI:s mätbil utrustades med två extra texturlasrar, som monterades till höger om den vanliga texturlasern i höger hjulspår. Data samlades in på ett vägnät med blandade grupper av vägstandard, från sekundära vägar till motorvägar. I studien har skillnader i IRI- och MPD-värden analyserats för olika sidolägen. Värdena motsvarar tillståndet för positionen för personbilars högra däck och två andra spår 25 och 45 centimeter längre ut till höger (läge för lastbilar). Analys gjordes för att kunna förutsäga lokala skillnader (kortare avsnitt) och genomsnittliga skillnaderna.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 28
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 879A
Keywords
Surfacing, Evenness, Rut, Measurement, Method, Laser, Lateral, Position, Transverse profile, Beläggningar, Jämnhet, Hjulspår, Mätning, Metoder, Laser, Lateral, Position, Tvärprofiler
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-10351 (URN)
Available from: 2016-05-03 Created: 2016-05-03 Last updated: 2019-05-08Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9893-0067

Search in DiVA

Show all publications