Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 43) Show all publications
Andersson, A., Blissing, B., Carlsson, H., Erlingsson, S., Hellman, F., Hjort, M., . . . Thorslund, B. (2022). Designguide för Smarta gator. KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco & White Arkitekter
Open this publication in new window or tab >>Designguide för Smarta gator
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sammanfattningsvis definierar vi i denna guide ’smarta gator’ kort sagt som mångfunktionella, levande, långsamma, ekologiska och flexibla gator. Det övergripande målet med denna guide är följaktligen ”Smarta gator för en hållbar stadsutveckling”.

Place, publisher, year, edition, pages
KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco & White Arkitekter, 2022. p. 245
Series
TRITA-ABE-RPT ; 2211
National Category
Architectural Engineering Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19080 (URN)978-91-8040-257-6 (ISBN)
Funder
Vinnova
Available from: 2022-10-14 Created: 2022-10-14 Last updated: 2023-09-20Bibliographically approved
Lundberg, T., Carlson, A., Eriksson, O., Genell, A., Ihs, A., Janhäll, S., . . . Wennström, J. (2022). Indikatorer för Trafikverkets uppföljning av underhåll på belagda vägar: leveranskvaliteter för de transportpolitiska målen. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Indikatorer för Trafikverkets uppföljning av underhåll på belagda vägar: leveranskvaliteter för de transportpolitiska målen
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Indicators for the Swedish Transport Administration's follow-up of maintenance on paved roads : delivery qualities for the transport policy goals
Abstract [sv]

Ett sätt för Trafikverket att följa upp effekterna av underhållet på de statliga vägarna är genom att använda sig av indikatorer. De indikatorer som beskrivs i denna rapport benämns som andra ordningens indikatorer och byggs upp av underliggande data. Indikatorerna som vi valt att arbeta med ska på ett allsidigt och transparent sätt beskriva hur Trafikverket uppfyller leveranskvaliteten för punktlighet, kapacitet, robusthet, användarbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa.

 I denna förstudie sammanfattar vi en kunskapsöversikt för valda indikatorer och förslag på hur de kan implementeras i Trafikverkets pavement management system. De indikatorer som vi arbetar med är Säkerhet, Komfort, Strukturellt tillstånd, Rullmotstånd, Buller, Luftkvalitet, Godsskador, Ytskador, Fordonsslitage och slutligen en indikator för Hälsa. Det finns många aspekter att ta hänsyn till då en indikator introduceras. Den absolut viktigaste är, bortsett från att den är validerad, att den får acceptans och används. Det finns många sätt att använda en indikator och att enbart titta på absoluta värden är svårt för en sammansatt indikator. Relativa skillnader vid årliga uppföljningar är att föredra för att avgöra om strategier får avsedd effekt.

Abstract [en]

One way for the Swedish Transport Administration (STA) to follow up the effects of maintenance on state roads is by using indicators. The indicators described in this report are defined as second-order indicators and are built up using underlying data. The indicators describe, in a comprehensive and transparent way, how the STA meets delivery quality parameters for punctuality, capacity, robustness, usability, safety, and environment and health. 

In this feasibility study, a knowledge overview of the selected indicators is presented. Suggestions are also given on how the indicators can be implemented in the STA's pavement management system. The indicators studied were Safety, Comfort, Structural Condition, Rolling Resistance, Noise, Air Quality, Goods Damage, Surface Damage, Vehicle Wear, and Health Risk. Many aspects must be considered when introducing an indicator. Along with validation, it is extremely important that the indicator will be accepted and used. There are many ways to use an indicator, however, it is not ideal to only consider absolute values for a composite indicator. Relative differences in annual follow-ups are preferable to determine whether strategies have the intended effect.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2022. p. 91
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1105
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-18041 (URN)
Available from: 2022-02-04 Created: 2022-02-04 Last updated: 2024-02-21Bibliographically approved
Ihs, A., Arvidsson, C. & Ternström, H. (2018). Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden. Stockholm: InfraSweden2030
Open this publication in new window or tab >>Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

InfraSweden2030 är ett av för närvarande 17 nationella strategiska innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. InfraSweden2030 är det första nationella programmet i Sverige i sitt slag inom transportinfrastrukturområdet. Programmet möjliggör strategisk innovation genom att koppla ihop väg- och järnvägsteknik med det senaste inom material-, fordons- och kommunikationsteknologi samt standardisering.    Rapporten innehåller en kartläggning av det internationella läget, med störst fokus på Europa, vad gäller liknande program som InfraSweden2030 eller program med bäring på aktiviteterna inom InfraSweden2030. Utifrån kartläggningen innehåller rapporten också några slutsatser och rekommendationer, exempelvis förslag på potentiella samarbetspartners för InfraSweden2030.   Med kartläggningen som underlag ska projektet i sin helhet kunna göra bättre prioriteringar i sin strategiska planering, göra effektivare resursfördelning i programmets satsningar samt att etablera samarbete med liknande program och partners på internationell nivå.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: InfraSweden2030, 2018. p. 35
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19244 (URN)
Available from: 2022-11-30 Created: 2022-11-30 Last updated: 2022-11-30Bibliographically approved
Ihs, A., Bolling, A., Hansson, L., Hedström, R. & Sörensen, G. (2014). Säkerhet vid väg- och spårarbete: en intervjustudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Säkerhet vid väg- och spårarbete: en intervjustudie
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Safety at road and railway works : an interview study
Abstract [sv]

Det finns regler och föreskrifter som reglerar hur säkerhet och arbetsmiljö ska beaktas vid väg- och spårarbeten, men trots detta inträffar årligen ett antal olyckor och mer eller mindre allvarliga incidenter. För att få en bild av hur säkerhets- och arbetsmiljörelaterade frågor hanteras vid upphandling, planering och genomförande av underhållsverksamheten av vägar och järnvägar har ett begränsat antal intervjuer med relevanta aktörer genomförts. Intervjuerna genomfördes med upphandlare och projektledare på Trafikverket, entreprenörer samt fackliga representanter hos fackförbundet SEKO. På vägsidan intervjuades även trafikingenjörer hos Trafikverket. Med hjälp av intervjuerna kunde ett antal problemområden identifieras, varav några var:

  • Bristande spridning av information om nya regelverk till alla berörda i alla led
  • Otydliga rutiner för egenkontroller, rapportering, åtgärder vid konstaterade brister, uppföljning och återkoppling.
  • Bristfälliga rutiner för rapportering av olyckor och incidenter samt för åtgärder, uppföljning och återkoppling i samband med dessa
  • Trafikverket ställer numera kompetenskrav istället för utbildningskrav, vilket gör det mer komplicerat att kontrollera att kraven är uppfyllda
  • Det kan vara svårt att säkerställa kompetensen hos inhyrd personal och då främst vid arbetstoppar.
Abstract [en]

There are rules and regulations that govern how working environment and safety are considered for road and railway works, but despite this a number of accidents and more or less serious incidents happens every year. To get an idea of how safety and working environment related issues are handled in the procurement, planning and implementation of maintenance activities of roads and railways a limited number of interviews with relevant actors have been performed. Purchasers and project managers at the Swedish Transport Administration (STA), as well as entrepreneurs and a union representative at the union SEKO, were interviewed for both the road and the railway side. For the road side, traffic engineers at STA were also interviewed. Based on the results from the interviews a number of problem areas could be identified, of which some are:

  • Dissemination of information about new regulations to all parties at all levels
  • Unclear procedures for self-monitoring, reporting, action on identified deficiencies, follow up and feedback
  • Inadequate procedures for reporting of accidents and incidents as well as for actions taken, follow up and feedback of these
  • The STA nowadays sets skill requirements instead of requirements on specific education/courses, making it more complicated to ensure that the requirements are met
  • It can be difficult to ensure the competence of temporary staff, mainly at work peaks.
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2014. p. 56
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 825
Keywords
Safety, Accident prevention, Risk assessment, Near miss, Work zone, Railway track, Maintenance, Management, Interview, Procurement
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 34 Road: Safety devices; J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J06 Railway: Safety
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6927 (URN)
Available from: 2014-07-14 Created: 2014-07-14 Last updated: 2023-04-27Bibliographically approved
Sjögren, L., Ihs, A., Edvardsson, K., Wennström, J., Haider, M., Casse, C., . . . Kreslin, M. (2013). Overall road asset performance.
Open this publication in new window or tab >>Overall road asset performance
Show others...
2013 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The HeRoad project has investigated the road asset management situation and what practises exist to collect performance measurements in Europe. This has been done in a view from the operational level using a holistic perspective, in the sense that multiple assets and the cross relation between those are included. HeRoad’s approach by addressing the need for condition performance measurements can be justified with some words from (AASHTO, 2011); “What´s measured gets done; if you do not measure results, you cannot tell success from failure.” This implies that the view of investigation has been from the operational level more than from the strategic level (bottom–up).

Publisher
p. 128
Series
HeRoad ; D5
Keywords
Road network, Equipment, Pavement, Bridge, Tunnel
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 32 Road: Pavement design; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 30 Road: Highway design, 34 Road: Safety devices
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7863 (URN)
Projects
HeRoad - Holistic Evaluation of Road Assessment
Available from: 2015-05-26 Created: 2015-05-26 Last updated: 2020-09-23Bibliographically approved
Ihs, A., Gustafsson, M., Eriksson, O., Wiklund, M. & Sjögren, L. (2011). Road user effect models: the influence of rut depth on traffic safety. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Road user effect models: the influence of rut depth on traffic safety
Show others...
2011 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det saknas idag tillfredsställande effektmodeller för beräkning av konsekvenser och kostnader för trafikanterna av olika underhållsstrategier. Det största problemet identifierat av Trafikverken/Vägverken i Finland, Sverige, Norge och Estland är sambandet mellan vägytans tillstånd och olyckor, effekten av den viktigaste tillståndsparametern spårdjup för trafikantkostnaderna, liksom betydelsen av trafikantkostnaderna/- effekterna för ett vägnät som är i ett huvudsakligen gott tillstånd. Detta är problem som måste lösas för att bättre kunna rättfärdiga budgettilldelningen för vägunderhåll. VTI har därför i uppdrag på finska Trafikverket och med finansiering även från de övriga Trafikverken/Vägverken, genomfört en studie för att avgöra hur spårdjup påverkar olycksrisken för trafikanter. Separata analyser har gjorts för data från Sverige, Finland respektive Norge. Det antogs att olycksrisken också beror på andra vägtillståndsvariabler, t.ex. längsgående ojämnhet, textur, tvärfall, geografiskt läge (land), fordonsflöde, klimat, väderförhållanden etc. En modellansats valdes som skulle kunna hantera påverkan av alla dessa övriga vägtillståndsvariabler, samt eventuella interaktioner mellan dessa, på olycksrisken. Det antogs vidare att förhållandet mellan olycksrisk och spårdjup inte nödvändigtvis är en linjär funktion, varför spårdjup delades upp i ett antal kategorier. Det beslutades också att separata ekvationer skulle härledas för olika hastighets- och ÅDT (Årsmedeldygnstrafiken)-klasser. Spårdjupskategorier samt hastighets- och ÅDT-klasser valdes för att matcha varje lands strategier för underhåll. Den övergripande slutsatsen av analysen är att data inte ger stöd för några allmänna regler i en underhållsplan. Det finns inga resultat från studien som säger att djupare spår generellt tenderar att öka olycksrisken. Det finns heller inga resultat som säger att spår har samma påverkan på olycksrisken i olika ÅDT-klasser vid en given hastighet eller vice versa. Det tycks finnas en ökad risk vid spårdjup ? ca 15 mm i högsta hastighetsklassen, men resultaten skiljer sig åt mellan olika ÅDT-klasser och inte är lika i angränsande hastighetsklasser, vilket gör resultaten svåra att förstå och mindre användbara för att ange regler för underhåll. För norska data erhölls inte samma resultat i den högsta hastighetsklassen (> =90 km/tim), denna skiljer sig dock från de svenska och finska högsta hastighetsklasserna (> =110 km/tim-vägar respektive motorväg)

Abstract [en]

There are currently no satisfactory effect models for calculating the consequences and costs for road users of different maintenance strategies. The main problems identified by the Transport/Road Administrations in Finland, Sweden, Norway and Estonia, are the relationship between road surface condition and accidents, the effect of the most important state parameter rut depth on road user costs, as well as the role of road-user costs/effects of a road network that is mostly in good condition. These are problems that must be resolved in order to better justify budget allocation for road maintenance. VTI has therefore on commission by the Finnish Transport Administration and with funding from the other Transport/Road Administrations conducted a study to determine the influence of rut depth effects on the accident risk of road users. Separate analyses were made of data from Sweden, Finland and Norway, respectively. It was assumed that the accident risk also depends on other road condition variables, such as longitudinal unevenness, texture, cross slope, geographic location (country), vehicle flow, climate, weather, etc. A model approach was chosen that could address the impact of all these other road condition variables, and the possible interactions between them, on the accident risk. It was assumed that the relationship between accident risk and rut depth is not necessarily a linear function, why rut depth was divided into several categories. It was also agreed that separate equations should be derived for different speed and AADT (Annual average daily traffic) classes. Rut depth categories, as well as speed and AADT classes were chosen to match each country's strategies for maintenance. The overall conclusion of the analysis is that the data does not support any general rules for a maintenance scheme. There are no results to show that deeper ruts generally tend to increase the accident risk. Nor are there results that show that ruts have the same influence on the accident risk for different AADT classes at a given speed or vice versa. There seems to be at increased risk for ruts ? about 15 mm in the highest speed class, but the results differ between AADT classes and are not similar in adjacent speed classes, making the results difficult to understand and less useful to specify the rules for maintenance. For the Norwegian data this trend can not be seen in the highest speed class (> = 90 km/h), but then this speed class differs from the Swedish and Finnish highest speed classes (> = 110 km/h roads and motorways, respectively).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2011. p. 44
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 731A
Keywords
Rutting (wheel), Depth, Impact study, Accident, Risk, Surfacing, Mathematical model, Statistics, Analysis (math), Spårbildning, Djup, Effektstudier, Olyckor, Risk, Beläggningar, Matematiska modeller, Statistik, Analys (matematisk)
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Accident risk; Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1812 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2022-09-16Bibliographically approved
Lundberg, T., Sjögren, L., Gustafsson, M. & Ihs, A. (2011). Vägytans makrotextur och dess variation: vägytemätning med mätbil. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Vägytans makrotextur och dess variation: vägytemätning med mätbil
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Road surface texture and its variation : road surface monitoring
Abstract [en]

Early fault detection, particularly at construction stage, can result in substantial savings for the Swedish Transport Administration. A contributing element to these savings is to have a homogeneous bituminous surface structure. For example, load changes, at low temperatures, can create a heterogeneous surface structure that gives rise to premature maintenance needs. Established methods or macro texture measurement models are not currently available in Sweden. Other countries have made advances in this field but they have not yet had an impact in Sweden.

An objective of this project is to maximize the possible use of existing measurement technology, quality and techniques associated with road surface measurement carried out by survey vehicles. In some cases, after a new surface has been laid, ‘object measurement’ is carried out by a survey vehicle. These measurements can be used to approve the surfacing contractor's performance in terms of longitudinal and transverse smoothness. A similar method, with specified values for homogeneous surface structures, will be developed in this project. An object is designed to provide a safe road surface throughout its design life expectancy. In order to be able to achieve this, it is important to discover surface shortcomings such as material separation. Four different models were tested in the project - all of which show promising results. Generally, all the models were able to identify the worst test surface. However, the actual "failed" road surface length of the object varied between models. This, above all, is a question of calibrating the models' limits. However, there is also potential to improve the model itself.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2011. p. 52
Series
VTI notat ; 5-2011
Keywords
Surface texture, Macrotexture, Surfacing, Measurement, Method, Ytstruktur, Makrotextur, Beläggningar, Mätning, Metoder
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1732 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2022-09-16Bibliographically approved
Eriksson, L. & Ihs, A. (2010). Trafikanternas krav på vägars tillstånd: en enkätstudie av förares uppfattning om belagda vägar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Trafikanternas krav på vägars tillstånd: en enkätstudie av förares uppfattning om belagda vägar
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The road users' requirements on road surface condition : A questionnaire on drivers´ opinions on paved roads
Abstract [sv]

In order to get a view on the road surfaces´ condition the Swedish Road Administration (SRA) uses both objective measurement mehods, mainly measurements of rut depth and unevenness, and road user opinions on road condition. The objective measurements show that the road surface condition in general has not changed to any greater extent during the latest years. The road user surveys, however, show that the road users, and not least the professional drivers, have become less satisfied with the operation and maintenance of the roads. To try to understand the cause of this discrepancy it is of interest to closer analyse the road user assessment of road surface condition. The objective of this study has been to study the road users' assessment of road surfaces, and more specifically their assessments of seven damages have been studied: rutting, patching and repairs, cracks, uneven and weak shoulders, potholes, other singular irregularities, widespread unevenness as well as two types of texture (rough and fine texture). The objective was also to obtain an overall picture of how different road categories are perceived as well as to investigate how the acceptance and the perceived occurrence of specific damages contribute to explaining the drivers' general opinion on road surface quality. Finally, also the drivers' opinion on maintenance activities as well as their attitude towards those responsible for the maintenance, i.e. the SRA and the municipalities, were studied.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2010. p. 100
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 668
Keywords
Surfacing, Rutting, Patching, Cracking, Evenness, Pothole, Surface texture, Maintenance, Responsibility, Questionnaire, Driver, Private, Professional category, Driving, Attitude, Requirement, Acceptance
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Road user behaviour; Road: Maintenance; Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6532 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2022-10-21Bibliographically approved
Ihs, A., Andersson, J., Kircher, K. & Bolling, A. (2010). Trafikanternas krav på vägars tillstånd: en körsimulatorstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Trafikanternas krav på vägars tillstånd: en körsimulatorstudie
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Road users´ requirements on road surface condition : A driving simulator study
Abstract [sv]

In order to get a view on the road surface condition the Swedish Road Administration (SRA) uses both objective measurement mehods, mainly measurements of rut depth and unevenness, and road users, opinions on the roads condition. Objective measurements show that road surface condition in general has not changed to any greater extent during the latest years. Road user surveys show, however, that the road users, and not least the professional drivers, have become less satisfied with the operation and maintenace of the roads. To try to understand the cause of this discrepancy it is of interest to closer analyse the road users assessment of road surface condition. The report presents a driving simulator study, which is divided into two experiments. In the first experiment the importance of different impressions, i.e. visual appearance, noise and vibrations, is tested on a road surface with ruts as well as on a road surface with patchings/repairs. The analysis was based on driving data and on the drivers´ opinions on how comfortable and safe, respectively, the road was to drive on. The conclusion from the first experiment was that the visual apppearence alone does not influence speed, but lateral position. Noise has an influence on the variance of speed, and vibration has an influence on the variance of lateral position. Noise and vibration have an influence on speed in interaction with the visual appearance. The results of the drivers´ assessments of comfort and safety show a clear pattern where the visual appearance, the sound and the vibrations separately and in an additional way have an influence on the subjective experience of comfort and safety. In the second experiment eight road surfaces with different road surface conditions (patches, ruts, ruts filled with water, rough texture, unnevenness (two levels), cracks and edge deformations). The eight road surfaces grouped together in three different groups concerning the assessment of comfort and of safety, though not in the exact same way.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2010. p. 102
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 669
Keywords
Surfacing, Rutting, Patching, Surface texture, Evenness, Cracking, Simulator, Experiment, Driving, Visual, Noise, Vibration, Driver, Perception, Comfort, Risk assessment, Average speed, Lateral, Position
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Road users; Road: Maintenance; Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6533 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2022-10-24Bibliographically approved
Ihs, A. (2010). Trafikanternas krav på vägars tillstånd: sammanfattande slutrapport. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Trafikanternas krav på vägars tillstånd: sammanfattande slutrapport
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Road users' requirements on road surface condition : final summary report
Abstract [sv]

De statliga vägarnas tillstånd följs regelmässigt upp med hjälp av vägytemätningar. Dessutom genomförs enkäter bland privatbilister och yrkesförare för att ta reda på hur nöjda eller missnöjda de är med underhållet av de statliga vägarna. I korthet kan sägas att överensstämmelsen mellan de objektiva mätningar som görs av vägarnas tillstånd (eller snarare de tillståndsmått man använder) och trafikanternas betyg enligt enkäterna inte är särskilt god. Flera delstudier har därför genomförts inom detta projekt för att dels att ge uppslag till hur man bör ställa frågor om vägars tillstånd för att få så bra subjektiva data som möjligt, dels ge uppslag till vilka objektiva data man i framtiden bör samla in för att överensstämmelsen mellan subjektiva och objektiva data skall bli bättre. De olika delstudierna är en litteraturstudie, en fokusgruppsstudie, en enkätstudie samt en körsimulatorstudie.

En del slutsatser avseende utformning av frågor i trafikantenkäter redovisas. Dessutom redovisas några rekommendationer avseende kompletterande vägtillståndsmått för att fånga trafikanternas upplevelse av komfort och säkerhet. Detta innebär att tillståndsmåttet spår som används idag inte är tillräckligt för att fånga trafikantens upplevelse av vägytan.

Abstract [en]

The road condition on all state roads is routinely assessed by road surface condition measurements. Surveys among private motorists and professional drivers are also conducted to find out how satisfied or dissatisfied users are with the operation and maintenance of the state´s roads. In short, the correlation between the objective measurements, carried out to assess the road surface condition (or rather, the road condition indicators used) - and road user's opinions are not particularly good. A number of sub-studies have been carried out within this project to provide ideas on how to ask questions about the road condition to obtain the best possible subjective data. The sub-studies also gave impetus to which objective data should be gathered in future to help improve the correlation between subjective and objective data. The sub-studies included a literature study, a focus group study, a questionnaire study and a driving simulator study.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2010. p. 36
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 702
Keywords
Surfacing, Rutting (wheel), Patching (maintenance), Cracking, Evenness, Pothole, Surface texture, Noise, Vibration, Driver, Attitude (psychol), Interview, Simulator (driving), Test, Beläggningar, Spårbildning, Lappning (underhåll), Sprickbildning, Jämnhet, Potthål, Ytstruktur, Buller, Vibrationer, Förare, Attityder, Intervjuer, Körsimulatorer, Test
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour; 70 Road: Maintenance; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1786 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2020-09-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3252-5624

Search in DiVA

Show all publications