Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 55) Show all publications
Stigell, E., Niska, A., Collander, C., Eriksson, J. & Nilsson, A. (2019). Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor: acceptans, konsekvenser och förutsättningar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor: acceptans, konsekvenser och förutsättningar
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
To reduce cyclists’ speed on bicycle paths : acceptance, consequences and preconditions
Abstract [sv]

Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur hastighetssänkande åtgärder på cykelvägar kan användas och vilka effekter de kan ha. Litteraturstudier och intervjuer gjordes för att samla aktuell kunskap. Fältstudier genomfördes med hastighetsmätningar för att studera den eventuella effekten av en skyltad hastighetsbegränsning till 20 km/h och vägkantsintervjuer för att undersöka cyklisters acceptans för olika typer av hastighetsbegränsningar på cykelbanor. Resultaten visade att skyltningen inte tycktes ge någon hastighetssänkning, vilket delvis kan förklaras av att de flesta cyklar saknar hastighetsmätare. Intervjuerna visade att cyklister är skeptiska till hastighetssänkande åtgärder eftersom de ofta utgör en säkerhetsrisk. I sammanhanget är det viktigt att skilja på reshastighet respektive punkthastighet. Genomsnittlig punkthastighet hos cyklister på sträcka ligger vanligtvis runt 20 km/h med få som cyklar snabbare än 30 km/h. Reshastigheten som inbegriper stopp och väntetider är oftast lägre. För att uppnå målen om god tillgänglighet och ökad cykling bör cyklister erbjudas en hög reshastighet. Situationer där det är motiverat att begränsa cyklisters punkthastighet är vid dålig sikt, i anslutning till vägarbeten, på gångytor eller cykelbanor förbi t.ex. skolor. Fasta hinder, ojämnheter, avsmalningar eller skarpa kurvor för att begränsa cyklisters hastighet bör inte användas eftersom de bidrar till högre olycks- och skaderisk. Via Trafikförordningen är cyklisters hastighet redan reglerad med regler som är generella för alla fordon och vägar. Det går inte att förbudsskylta med lägre hastighet än 30 km/h på cykelvägar, men med anvisningsskyltar kan lägre hastigheter rekommenderas. Kunskapen om trafiksäkerhetseffekter av cyklisters hastighet är begränsad. Tidigare forskning pekar i vissa fall på att ”hög fart” kan ha bidragit till cykelolyckor som inträffat, dock utan att definiera vilken hastighet som avses, medan andra studier inte kunnat visa på några samband.

Abstract [en]

The aim of this project was to increase the knowledge of how speed-reducing measures on cycle paths can be used and what effects they might have. Literature reviews and interviews were conducted to gather current knowledge. Field studies were performed, including speed measurements, to study the possible effect of a signposted speed limit to 20 km/h and roadside interviews to investigate cyclists' acceptance of different types of speed reducing measures on cycle paths. It was found that the signposted speed limit did not result in a speed reduction, partly because most bicycles lack speedometers. The interviews showed that cyclists are skeptical of speed-reducing measures because they often pose a safety risk. In this context, it is important to distinguish between space-mean-speed and time-mean-speed. The average time-mean-speed of cyclists is usually around 20 km/h with few cycling faster than 30 km/h. The space-mean-speed, which includes stops and waiting times, is usually lower. To achieve the transport policy goals of good accessibility and increased cycling, cyclists should be offered a high space-mean-speed. Examples of situations where it may be justified to reduce the time-mean-speed of cyclists are at locations with poor visibility, in connection with road works, on cycle paths passing schools or at pedestrian crossings. Firm objects, speed-bumps or sharp curves in the cycle path should not be used as speed-reducing measures, since they contribute to higher accident and injury risk. In Swedish traffic regulations, the speed of cyclists is already regulated by rules that are general to all vehicles and roads. Signposting a lower speed limit than 30 km/h is not possible according to current regulations, but lower speed can be recommended using instructions signs. Knowledge of road safety effects of cyclists' speed is limited. Previous research indicates, in some cases, that "high speed" may have contributed to bicycle accidents that occurred, however without defining the actual speed, while other studies could not find any relationship.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 71
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1027
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14808 (URN)
Available from: 2020-01-14 Created: 2020-01-14 Last updated: 2020-05-25Bibliographically approved
Eriksson, J., Forsman, Å., Niska, A. & Karlström, J. (2019). Enhetlig metod för cykelflödesmätningar: en förberedande studie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Enhetlig metod för cykelflödesmätningar: en förberedande studie
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Systematic method for bicycle flow measurements : a preparatory study
Abstract [sv]

Nationellt, regionalt och i många av Sveriges kommuner finns målsättningar om ökad cykling. Dessa målsättningar är dock svåra att följa upp, då cykeltrafikens storlek inte mäts och följs upp i samma omfattning som exempelvis biltrafiken. Myndigheten Trafikanalys fick i uppdrag av regeringen att utveckla och föreslå en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå och det arbetet avrapporterades i januari 2018. Cykeltrafiken kan mätas på olika sätt och de två vanligaste metoderna är via flödesmätningar i gaturummet eller via resvaneundersökningar. I denna rapport fokuserar vi enbart på cykelflödesmätningar i gaturummet. Nuvarande upplägg av cykelflödesmätningar gör det inte möjligt att skatta cykeltrafikarbetet i kommunen, då det inte genomförs några flödesmätningar på systemnivå för hela det cykelbara vägnätet. För att nå en bred tillämpning, behöver det utredas vilka eventuella hinder som finns för att använda Trafikanalys enhetliga metod vilket förslagsvis görs i följande tre steg, där steg 1 beskrivs i denna rapport:

1. Förberedande studie: Föreslå ett upplägg av en pilotstudie.

2. Genomföra en pilotstudie för att kunna fastställa en enhetlig metod.

3. Fastställande av den slutliga enhetliga metoden.

Syftet med den förberedande studie som presenteras i den här rapporten, är att utifrån kommunala förutsättningar anpassa Trafikanalys enhetliga metod för att skatta cykeltrafikarbetet genom flödesmätningar i kommuner. Den förberedande studien ska också mynna ut i ett förslag till upplägg av en pilotstudie där den anpassade metoden testas och frågeställningar gällande avgränsningar och definitioner kan avgöras. Tanken är att pilotstudien ska genomföras i ett uppföljande projekt i ett antal kommuner för att resultera i ett slutligt fastställande av en enhetlig metod för att skatta cykeltrafikarbetet som får en bredare tillämpning och kan användas för uppföljning av såväl lokala som nationella målformuleringar gällande cykling.

Abstract [en]

There is an objective of increasing cycling nationally, regionally and in many Swedish municipalities. The extent of cycling can be followed up with either travel surveys (TSs) or by measuring the bicycle flow. The Traffic Analysis Authority was commissioned by the Government to develop and propose a uniform method for systematic measurements of bicycle traffic at a local and regional level and their report was published in January 2018. Bicycle traffic can be measured in different ways and the two most common methods are (1) measurements by counting bicycles (manually or with detecting equipment) in the street area or (2) travel surveys (TSs). In this report, we focus only on counting cyclists in the street area. Today, the methods of counting bicyclists are limited, and they do not enable estimations of kilometers travelled by bicycle per average day in a municipality.

In order to achieve a broad application, it is necessary to investigate the possible obstacles that exist to use the Traffic Analysis's proposal for a uniform method, and this will be done in the following steps, where step 1 is described in this report:

1. A preparatory study: Suggest a set-up of a pilot study

2. Conduct a pilot study to establish a uniform and systematic approach, and finally

3. Determine the final uniform and systematic method.

The purpose of the preparatory study presented in this report is to adapt the Traffic Analysis's proposal to a uniform method for estimating the kilometers travelled by bicycle per average day, based on municipal conditions. The preparatory study will also lead to a proposal for a pilot study in which the adapted method is tested, and issues related to delimitations and definitions can be decided. The pilot study will be carried out in a follow-up project with a number of municipalities. This will result in a final determination of a uniform method for estimating the kilometers travelled by bicycle per average day.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 49
Series
VTI notat ; 16-2019
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14100 (URN)
Available from: 2019-09-19 Created: 2019-09-19 Last updated: 2019-11-28Bibliographically approved
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Järlskog, I., Lundberg, J., Niska, A., Janhäll, S., . . . Johansson, C. (2019). Optidrift: optimerad vinter- och barmarksdrift för bättre luftkvalitet. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Optidrift: optimerad vinter- och barmarksdrift för bättre luftkvalitet
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Optidrift : optimized urban street operation for better air quality
Abstract [sv]

Drift av gator och vägar påverkar, förutom framkomlighet och säkerhet, även miljöaspekter som luftkvalitet. Åtgärder som sandning och saltning påverkar halten av inandningsbara partiklar (PM10) i luften. Driftåtgärder som görs för att minska uppvirvlingen av partiklar på våren kan å andra sidan ha effekt på vinterdriften, genom att de saltlösningar som används också fungerar som halkbekämpningsmedel. Projektet har undersökt möjligheterna att optimera gatudriften ur dessa aspekter, med ett fokus på luftkvalitet. I olika aktiviteter inhämtades synpunkter och erfarenheter kring problembild och lösningar från bransch, väghållare och praktiker. En provtagare för vägdamm, WDS II, vidareutvecklades. Utvärderingar av olika spol- och städvarianters effekt på dammförrådet visade att en positiv effekt av metoderna kräver att det finns förhållandevis mycket damm på vägytan. Optimeringstester visade att god prognosstyrning av insatserna är viktigt för ett bra resultat. En kriteriebaserad analys visade att ingen optimering av dammbindningen skett under projektperioden. Sammantaget har projektets ursprungliga mål att kunna föreslå en optimerad gatudrift i en stadsdel i Stockholm inte nåtts, främst beroende av gällande driftkontrakt och av miljökvalitetsmålets (PM10) och framkomlighetens höga prioritet i staden. Däremot har Optidrift identifierat framgångsfaktorer och problem med gatudriften, resulterat i ökad kunskap om gatudriftens effekter på dammförråd och luftkvalitet samt tagit fram användbara utvärderingsmetoder och scenarioanalyser användbara i fortsatt arbete med att förbättra och optimera vinter- och barmarksdrift.

Abstract [en]

Operation of streets and roads, in addition to accessibility and safety, also affects environmental aspects such as air quality. Measures such as sanding and salting affect the content of inhalable particles (PM10) in the air. On the other hand, operational measures that are made to reduce the suspension of particles in the spring can have an effect on the winter operation, because the salt solutions used also act as de- and anti-icing agents. The project has investigated the possibilities of optimizing street operations from these aspects, with a focus on air quality. In various activities, views and experiences were gathered about problem images and solutions from industry, road managers and practitioners. A road dust sampler, WDS II, was developed. Evaluations of the effect of different coil and cleaning variants on the road dust load showed that a positive effect of the methods requires that there is relatively much dust on the road surface. Optimization tests showed that good forecasting of dust binding is important for a good result. A criteria-based analysis showed that no optimization of the dust binding occurred during the project period. Overall, the project's original goal of being able to propose an optimized street operation in a district in Stockholm has not been achieved, mainly due to current operating contracts and of the high priority of the environmental quality objective (PM10) and accessibility in the city. On the other hand, Optidrift has identified success factors and problems with the street operation, resulting in increased knowledge about the street operations' effects on dust load and air quality, and developed useful evaluation methods and scenario analyzes useful in continued work on improving and optimizing winter and barge operations.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 117
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1004
Keywords
Particulate matter, Air pollution, Dust control, Cleaning, Deicing agent, Method, Evaluation (assessment), Street, Footway, Cycle track, Urban area, Winter maintenance, Maintenance
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance; 70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance; 70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13669 (URN)
Available from: 2019-03-15 Created: 2019-03-15 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Hellman, F. (2019). Orsaker till halka på cykelvägar och beläggningens inverkan: en beskrivning av kunskapsläget. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Orsaker till halka på cykelvägar och beläggningens inverkan: en beskrivning av kunskapsläget
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Causes of slipping on cycle paths and impact of the pavement : a description of the state of knowledge
Abstract [sv]

En littereratursammanställning av kunskapsläget har gjorts för att förstå orsaker till halka på cykelbanor. Inverkan av textur på friktion och halkrisk samt omgivnings inverkan beskrivs. Ett huvudsyfte med rapporten är att utifrån kunskapsläget identifiera kunskapsbehovet om olika beläggningstypers friktion och halkbenägenhet under olika förhållanden i cykelhastigheter upp till 40 km/h. Halkrisken bestäms bland annat av friktionen mellan däcket och vägbanan. Det finns många faktorer som påverkar halkrisken till exempel vägytans geometri och ytegenskaper, fordonets hastighet, hjulens egenskaper, temperatur och omgivningens miljö (t.ex. vegetation och nedsmutsningsrisk). Denna rapport fokuserar på vägytans egenskaper och meteorologiska faktorer (främst temperatur och fukt) och inte på cykeln eller dess komponenters egenskaper. Texturen på vägytan är en viktig parameter när det gäller halka. Texturen delas upp i tre våglängdsområden: mikro-, makro- och megatextur. Främst är det mikrotextur och makrotextur som påverkar friktionen för cyklar. I praktiken utgör däcket och cykelbanan sällan två rena ytor som möts. Ofta uppstår också halka då ytan är nedsmutsad, vatten, snö och is agerar då som ett friktionssänkande skikt mellan hjulen och ytan. Även rullgrus ger upphov till halkrisk.Det finns friktionskrav för gång- och cykelvägar även om det sällan utförs friktionsmätningar. Befintliga krav i Sverige för belagda vägar inklusive gångoch cykelvägar är att medeltalet för friktionstalet inte får understiga 0,50 över en 20 meter lång sträcka. Friktionsmätning kan göras med PFT (Portable Friction Tester) då detta handhållna instrument enligt preliminära resultat korrelerar med standardmetoden Road Friction Tester (SAAB Friction Tester) som inte kan användas på cykelvägar.

Abstract [en]

This report is a literature review of the state of knowledge to understand the reasons for slipperiness on bicycle paths. The effect of texture on friction and slip risk and environmental impact is described. One of the main aims of the report is to present knowledge and needs around the friction and slip resistance of different types of surface courses under different conditions in cycle speeds up to 40 km/h. The slip risk is determined among others by the friction between the tire and the road surface. There are many factors that affect this friction, for example, the road surface's property, vehicle speed, tyre characteristics and the environment. This report focuses on the road surface's properties and meteorology (mainly temperature and humidity) and not on the bicycle or its component properties. The texture of the road surface is an important parameter when it comes to slip. The texture is divided into three wavelength ranges: micro, macro, and mega textures. Primarily, it is micro-texture and macro-texture that affect the friction of bicycles. In practice, the tire and the cycle path are rarely two clean surfaces that meets. Often, slip also occurs when the surface is dirty, water, snow and ice act as a friction-reducing layer between the wheels and the surface. Loose gravel also gives rise to slipping risk.

There are friction requirements for walking and cycling paths, although friction measurements are rarely carried out. Existing requirements in Sweden for surface course, including walking and cycling routes, are that the average friction number must not be less than 0.50 over a 20 meter long distance. Friction measurement can be done with PFT (Portable Friction Tester) as this hand-held instrument correlates well with the standard method Road (SAAB) Friction Tester which cannot be carried out on a bicycle path.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 26
Series
VTI notat ; 18-2019
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14797 (URN)
Available from: 2019-12-09 Created: 2019-12-09 Last updated: 2020-03-03Bibliographically approved
Niska, A. & Wenäll, J. (2019). Simulated single-bicycle crashes in the VTI crash safety laboratory. Traffic Injury Prevention
Open this publication in new window or tab >>Simulated single-bicycle crashes in the VTI crash safety laboratory
2019 (English)In: Traffic Injury Prevention, ISSN 1538-9588, E-ISSN 1538-957XArticle in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: The objective of this study was to examine the influence of bicycle design and speed on the head impact when suffering from a single-bicycle crash, and the possibility to study this using crash tests.

Methods: Simulations of single-bicycle crashes were performed in the VTI crash safety laboratory. Two bicycle crash scenarios were simulated: "a sudden stop" and "sideways dislocation of the front wheel"; using four different bicycle types: a "lady's bicycle", a commuter bicycle, a recumbent bicycle and a pedelec; at two speeds: 15 and 25 km/h. In addition, sideway falls were performed with the bicycles standing still. All tests were done with a Hybrid II 50(th) percentile crash test dummy placed in the saddle of the bicycles, with acceleration measurements in the head.

Results: The crash tests showed that a sudden stop, e.g. a stick or bag in the front wheel, will result in a falling motion over the handle bars causing a forceful head impact while a sideways dislocation of the front wheel will result in a falling motion to the side causing a more moderate head impact. The falling motion varies between the different bicycle types depending on crash test scenario and speed. The pedelec had a clearly different falling motion from the other bicycle types, especially at a sudden stop.

Conclusions: The study implies that it is possible to examine single-bicycle crashes using crash tests, even though the setup is sensitive to minor input differences and the random variation in the resulting head impact values can be large. Sideway falls with the bicycles standing still were easier to perform with a good repeatability and indicated an influence of seating height on the head impact.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
Single vehicle accident, Bicycle, Head on collision, Speed, Design (overall design), Impact test (crash), Anthropometric dummy, Method, Evaluation (assessment)
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
90 Road: Vehicles and vehicle technology, 91 Road: Vehicle design and construction
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14819 (URN)10.1080/15389588.2019.1685090 (DOI)000500456200001 ()31800324 (PubMedID)2-s2.0-85075939234 (Scopus ID)
Available from: 2020-01-22 Created: 2020-01-22 Last updated: 2020-04-20Bibliographically approved
Niska, A. & Blomqvist, G. (2019). Sopsaltning av cykelvägar i teori och praktik: erfarenheter från utvärderingar i svenska kommuner. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Sopsaltning av cykelvägar i teori och praktik: erfarenheter från utvärderingar i svenska kommuner
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Sweep-salting of cycleways in theory and practice : experiences from evaluations performed in Swedish municipalities
Abstract [sv]

För att främja ett ökat cyklande och minska antalet singelolyckor, krävs en bra vinterväghållning av cykelvägar. För snöröjning och halkbekämpning av cykelvägar används traditionellt sett plogning och sandning. En alternativ metod som blivit alltmer etablerad under senare år, är ”sopsaltmetoden”. Den innebär att en roterande sopvals används för snöröjning och att saltlösning, torrt eller befuktat salt används för halkbekämpning. Linköpings kommun var först ut med sopsaltning av cykelvägar redan 1999. Idag pågår försök från Umeå i norr till Malmö i söder med en stor variation av utrustningar och strategier. VTI har sedan vintern 2013/14 utvärderat metodens tillämpning på cykelstråk i Stockholm. I det här projektet har tidigare utvärderingar kompletterats med detaljerade fältstudier på utvalda cykelvägar i Linköping och Stockholm samt vetenskapliga teorier och praktiska erfarenheter från ett flertal kommuner. Målet har varit att bidra med ökad kunskap om sopsaltmetodens för- och nackdelar samt tekniker, metoder och strategier för bästa effektivitet under olika yttre förutsättningar. Studierna visar att sopsaltning gör det möjligt att även vintertid uppnå barmark på cykelvägarna och därmed en högre friktion än på cykelvägar som plogas och sandas. Metodens effektivitet är beroende av flera faktorer såsom väder, cykelinfrastrukturens utformning och tillstånd, vinterväghållningsstrategi och -utrustning. Spridning av saltlösning med spraymunstycken, dysor, ger en jämnare spridning över ytan medan en tallriksspridare är att föredra vid låga temperaturer och stora nederbördsmängder då större saltmängder kan behövas. Saltningen görs med fördel i preventivt syfte, innan förväntad nederbörd, för att cykelvägen ska klara lägre temperaturer och nederbörd innan tillfrysning sker. En effektiv borstning som tar bort så mycket vätska som möjligt från ytan, medför att saltgivan kan minskas. Även om den utrustning som används utvecklats över åren, finns fortfarande en förbättringspotential.

Abstract [en]

To encourage people to cycle during winter and at the same time reduce the number of single bicycle crashes, a high winter maintenance service level is needed. Traditionally in Sweden, ploughing and gritting is used for winter maintenance of cycleways and footways. In recent years, a method using a front-mounted power broom for snow clearance and salt for de-icing (commonly called “sweepsalting”) has become popular for winter maintenance of cycleways in Swedish municipalities. Linköping was the first municipality to test the method, already in 1999. Today, municipalities from Umeå in the north to Malmö in the south are applying the method with a variation in methods, equipment and strategies. In this project earlier research has been complemented with detailed field studies in Linköping and Stockholm, theoretical knowledge as well as practical experiences from several Swedish municipalities. The objective has been to provide a better understanding regarding pros and cons of “sweep-salting” as well as the equipment, methods and strategies appropriate under various conditions. The studies presented in this report show that when working successfully, the sweep-salting method creates a bare surface with higher friction than traditional ploughing and gritting. Measures must be done in time and the operating speed adjusted according to the prevailing conditions. In mild weather brine is sufficient, but with lower temperatures and heavy snowfall larger amounts of salt is needed and pre-wetted or dry salt must be used. For the method to work properly, the bicycle path construction should be of good condition without cracks or other damages in the surface. The equipment for sweep-salting needs to be further developed for a higher efficiency.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 127
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1005
Keywords
Deicing salt, Snow clearance, Cycle track, Method, Evaluation (assessment), Field (test), Winter maintenance
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13705 (URN)
Available from: 2019-04-16 Created: 2019-04-16 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Niska, A., Eriksson, J. & Taavo, E. (2019). Sopsaltningens effekt på cykeltrafiken: en analys av cykelflöden och olyckor i Stockholm. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Sopsaltningens effekt på cykeltrafiken: en analys av cykelflöden och olyckor i Stockholm
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The effect of sweep-salting och cyclists : analysing cycle flows andaccidents in Stockholm
Abstract [sv]

Sopsaltning är en metod som börjat tillämpas vid vinterväghållning av cykelvägar i allt större utsträckning de senaste åren. Metoden innebär att en sopvals används för snöröjning och att halkbekämpning sker kemiskt med saltlösning, torrt eller befuktat salt. Traditionellt snöröjs annars cykelvägar med plog och halkbekämpning sker genom sandning. VTI har under många år bedrivit forskning kring metoden och då främst med fokus på metod, utrustning och strategi, för att kunna ge rekommendationer kring bästa möjliga tillämpning. I projektet som redovisas i den här rapporten har dessa studier kompletterats med analyser av olycksdata från Strada, för åren 2013 till och med 2017 samt vintersäsongerna 2012/13–2017/18 gällande cyklister, fotgängare och mopedister samt data från cykelflödesmätningar från Stockholm, i syfte att utvärdera effekter för cykeltrafiken av sopsaltning.

Sammantaget visar analyserna av cykelflödesmätningar från Stockholm att sopsaltning kan ha bidragit till att öka cyklandet vintertid. Analyserna av olycksdata antyder att sopsaltningen också bidragit till att minska halkolyckorna. Då de sopsaltade stråken i regel är viktiga pendlingsstråk med relativt höga cykelflöden, är det sannolikt att risken per cyklist är lägre sedan stråken börjat sopsaltas. Dataunderlaget har dock inte varit av den omfattningen eller detaljgraden att det varit möjligt att kvantifiera effekterna. Klart är dock att sopsaltmetoden inte inneburit några större negativa effekter på olycksutfallet. Flest halkolyckor står fotgängarna för och de flesta har inträffat i innerstaden, ofta på trottoarer. För att relatera cykelflöden och olyckor till rådande väderleksförhållanden har vi också analyserat väderdata från VViS-stationer placerade längs vägnätet kring Stockholm och från en av SMHI:s väderstationer i Stockholm.

Abstract [en]

A winter maintenance method for cycleways becoming widespread in Sweden is “sweep-salting”. The method entails a front-mounted power broom for snow clearance and brine, pre-wetted or dry salt for de-icing. Traditionally in Sweden, ploughing and gritting is used for winter maintenance of cycleways and footways. At VTI the sweep-salting method has been evaluated in several research studies, focusing on the method, equipment and strategies in order to give recommendations regarding the implementation of the method. In the study presented in this report, this research has been complemented with analysis of accident data from Strada, from 2013 through 2017 and the winter seasons 2012/13–2017/18, including cyclists, pedestrians and moped riders as well as cycle flow measurements from Stockholm, with the objective to evaluate the effects of sweep-salting on cyclists.

All in all, our analyses of bicycle flow measurements from Stockholm show that sweep-salting contributed to increase the winter cycling. The analyses of accident data indicate that sweep-salting has also contributed to reduce the number of accidents due to skidding. Since the sweep-salted cycle routes are generally important for commuting resulting in relatively high cycle flows, it is likely that the accident risk per cyclist is lower after sweep-salting has been introduced. However, the available data was not extensive enough to quantify the effects. Nevertheless, it is clear that sweep-salting has not led to an increased accident risk. Fall accidents among pedestrians represent the major part of the accidents due to skidding and they occurred mainly on sidewalks in the inner city. We have also analysed weather data from VViS stations located along the road network around Stockholm and from one of SMHI's weather stations in Stockholm.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 64
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1012
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14096 (URN)
Available from: 2019-08-23 Created: 2019-08-23 Last updated: 2019-08-23Bibliographically approved
Niska, A. (2018). Cykelcentrum för långsiktighet och excellens: redovisning av regeringsuppdrag. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Cykelcentrum för långsiktighet och excellens: redovisning av regeringsuppdrag
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
A Swedish national cycling research centre for endurance and excellence : a government assignment
Abstract [sv]

Forskning och ny kunskap är en viktig del i att uppnå regeringens mål om en ökad och säker cykeltrafik som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. VTI har därför haft i uppdrag att sammanställa och analysera de behov som finns inom cykelforskningen samt att se över hur cykelforskningen i Sverige kan samordnas och stärkas. Resultaten från uppdraget presenteras i denna rapport. Här ges exempel på frågeställningar relaterade till cykling som behöver förstärkas forskningsmässigt med såväl grundforskning som mer tillämpad forskning. Det gäller bland annat hur cykling i praktiken kan integreras i trafik- och bebyggelseplanering på sätt som kan leda till ökad cykling samt kunskap om effektiva åtgärder där hänsyn tas till skilda behov, förutsättningar och hinder bland olika grupper av befintliga och potentiella cyklister. Forskning som beskriver effektsamband för cykelinfrastrukturens utformning, konstruktion, drift och underhåll är nödvändig för att kunna göra samhällsekonomiska bedömningar av cykelåtgärder. Det behövs som beslutsunderlag för att kunna prioritera mellan olika typer av åtgärder och motivera cykelåtgärder gentemot beslutsfattare. Det gäller även informationsåtgärder och kampanjer.

För att kunna ta fram effektsamband behövs bättre uppföljning av cykeltrafiken, cykelolyckorna och även en mer detaljerad beskrivning av cykelvägnätet. Dessutom behöver trafikmodeller för cykel utvecklas och det behövs mer forskning kring cykeln och dess utrustning. Sammantaget finns stora behov av långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning, ökad samordning av cykelforskningen samt bättre spridning och tillämpning av forskningsresultat. För att uppfylla dessa behov och skapa bättre förutsättningar för mer forskning kring cykling, är det värdefullt att ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling nu startats upp vid VTI i Linköping. Cykelcentret bör uppfylla följande viktiga uppgifter: långsiktig kunskapsuppbyggnad; länka samman forskning och problemägare; samordning av forskning och utveckling; samla och sprida kunskap; utveckling av tekniska resurser, mått och mätmetoder.

Abstract [en]

Research and new knowledge are important parts in achieving the government’s goal more and safer cycling contributing to a sustainable society and a high quality of life throughout the country. VTI was therefore assigned to compile and analyse the needs in cycling research and analyse how cycling research in Sweden can be coordinated and strengthened. The results are presented in this report giving examples of issues related to cycling that need to be scientifically strengthened through basic as well as applied research. This includes, for instance, the practical integration of cycling in traffic- and urban planning and knowledge on effective measures where special needs, prerequisites and barriers in groups of existing and potential cyclists are considered. Research describing cause and effect relationships regarding the design, construction, operation and maintenance of cycling infrastructure is required in order to carry out socioeconomic evaluations of cycling measures. Decisions also need to be based on research in order to prioritise between various types of measures and motivate measures to decision-makers. This also applies to information and campaigns.

To generate cause and effect relationships, cycling and cycling accidents need to be better followed up, and a more detailed description of the cycling road network is required. Moreover, traffic models for cycling need to be developed, and more research about the actual bicycle and its equipment is required. Overall, there is a great need for long-term knowledge building and competence provision, increased coordination of cycling research and a more efficient distribution and application of research findings. To fulfil these needs and create better prerequisites for more research on cycling, it is of great value that a national knowledge centre for cycling research and education has been established at VTI in Linköping, Sweden. At the cycling research centre, the following important tasks should be carried out: Long-term knowledge building, connecting research and problem owners, coordinating research and development, gathering and distributing knowledge, developing technical resources, measurements and measurement methods.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 68
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 973
Keywords
Cycling, Cyclist, Bicycle, Research project, Research institute. Sweden
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 113 Road: Cycling, walking and moped transport; 90 Road: Vehicles and vehicle technology, 916 Road: Bicycles
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13105 (URN)
Available from: 2018-06-07 Created: 2018-06-07 Last updated: 2019-05-28Bibliographically approved
Niska, A., Blomqvist, G. & Hjort, M. (2018). Cykelvägars friktion: mätningar i fält i jämförelse med cykeldäcks friktion på olika underlag i VTI:s däckprovningsanläggning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Cykelvägars friktion: mätningar i fält i jämförelse med cykeldäcks friktion på olika underlag i VTI:s däckprovningsanläggning
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The skid resistance of cycleways : measurements on cycleways in comparison with the friction of bicycle tyres on different types of road conditions in VTI's tyre testing facility
Abstract [sv]

Halka är en vanlig orsak till att cyklister skadas allvarlig i trafiken. Varken kravställning eller föreskrivna mätmetoder gällande friktion på cykelvägar har utgått ifrån cykeltrafiken. Det behövs därför en ökad kunskap om cykeldäcks friktionsegenskaper och det väggrepp som kan fås med en cykel på en cykelväg under olika förhållanden. I det här projektet har vi sammanställt mätningar med VTI:s portabla friktionsmätare, PFT, på cykelvägar med en mängd olika underlag. För att relatera de med PFT:n uppmätta friktionsvärdena till den friktion som ett cykeldäck presterar, har vi även gjort jämförande mätningar med cykeldäck i VTI:s stationära däckprovningsanläggning. Dessa visar på en mycket god överensstämmelse mellan PFT-värdena och den maximala laterala friktionen tillgänglig för ett sommardäck. Det innebär att de friktionsvärden vi uppmätt med PFT:n i fält också kan sägas representera den friktion som skulle fås med ett cykeldäck på samma yta. Friktionsmätningarna på cykelytor i verklig miljö visar att friktionen påverkas av väglaget, beläggningsmaterialet, samt av vägmarkeringar och brunnslock. Is och snö medför en betydligt lägre friktionsnivå än barmarksförhållanden.

Skillnader i väglag gör att olika typer av cykelinfrastruktur och olika vinterdriftmetoder medför olika friktionsnivåer. Det innebär att det kan förekomma stora variationer i friktionsnivå längs en och samma sträcka. Överraskningseffekten och därmed olycksrisken kan då bli stor. Inte bara snö och is, utan även grus, löv, smuts och annat på ytan kan innebära en sänkt friktion. För cyklisternas säkerhet är det viktigt att informera om var halka kan uppstå och att anpassa halkbekämpningsinsatser, utformning och konstruktion utifrån den kunskapen.

Abstract [en]

Skidding is a common cause for cyclists getting seriously injured in traffic. Neither requirements nor prescribed friction measurement methods for cycleways have been based on the performance of bicycles. There is therefore a need for increased knowledge regarding the friction characteristics of bicycle tyres and the traction between a bicycle tyre and the road surface under different conditions. In this project we have compiled measurements with VTI's portable friction tester, PFT, on cycleways with a variety of road conditions. To relate the PFT friction values to the friction of bicycle tyres, we have also made comparative measurements with bicycle tyres in VTI's stationary tyre testing facility. These show a very good match between the PFT friction values and the maximum lateral friction available for a bicycle tyre. This means that the PFT friction values recorded on cycleways can also be said to represent the friction that a bicycle tyre would perform on the same surface. Our friction measurements on cycleways show that the skid resistance is affected by the road condition, the road surface material, as well as road markings and manhole-covers. Ice and snow cause a significantly lower friction level than at bare conditions. Differences in road conditions mean that different types of cycling infrastructure and different winter maintenance methods result in different friction levels. This means that there may be large variations in friction along one and the same cycle route. The surprise effect and thus the accident risk can then be great. Not only snow, ice and grit, but also leaves, clay and other dirt on the surface might lead to a reduced skid resistance. For the safety of cyclists, it is important to inform about where a slippery condition can occur and to adjust anti-icing actions, road design and construction according to that knowledge.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 63
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 993
Keywords
Cycle track, Skidding resistance, Friction, Measurement, In situ, Snow, Ice, Laboratory (not an organization), Test, Bicycle, Tyre
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13451 (URN)
Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Wehtje, P., Andersson, J. & Niska, A. (2018). Effektsamband mellan infrastruktur och cykling: en kunskapssammanställning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Effektsamband mellan infrastruktur och cykling: en kunskapssammanställning
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The relation between the infrastructure measures and cycling : a state of the art report
Abstract [sv]

Syftet var att sammanställa befintlig kunskap för hur effektsambanden mellan infrastrukturåtgärder och antalet olyckor och andelen cykling ser ut. Dessutom behövs kunskaper gällande de sekundära effekter som ett ökat cyklande kan ge. De sekundära effekter som studerades i detta projekt är hälsoeffekter samt samhällsekonomiska effekter.

Kunskapssammanställning genom litteraturstudier samt telefonintervjuer med de 16 medlemskommuner i Svenska Cykelstäder som var med i en tidigare studie kallad Cykeleffekt del1.

Abstract [en]

The purpose was to consolidate existing knowledge of the relationships between infrastructure measures and a) number of accidents and b) number of cyclists. Another purpose was to consolidate knowledge regarding the secondary effects that increased cycling can provide. The secondary effects that will be investigated in this project are health effects and economic effects.

Compilation of knowledge through literature studies and telephone interviews with 16 of the 26 municipalities that are members of the association Swedish Cycling Cities (Svenska Cykelstäder) and who participated in a previous study called “Cykeleffekt-del1”.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 99
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 944
Keywords
Cycle lane, Cycle track, Improvement, Health, Safety, Social cost, Cycling, Impact study
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 113 Road: Cycling, walking and moped transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12792 (URN)
Available from: 2018-03-02 Created: 2018-03-02 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1162-2633

Search in DiVA

Show all publications