Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 76) Show all publications
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Elmgren, M., Johansson, C., Järlskog, I., Lundberg, J., . . . Silvergren, S. (2019). Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2017–2018. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2017–2018
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Operational measures against PM10 pollution in Stockholm : evaluation of winter season 2017–2018
Abstract [sv]

Stockholms stad bedriver sedan 2011 ett arbete med att, genom förbättrade och specifika gatudriftsåtgärder, minska uppvirvlingen av vägdamm för att minska partikelhalter i luften. Sedan starten har effekterna på såväl dammförråd som luftkvalitet följts upp av VTI och SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. Specifika åtgärder har omfattat främst dammbindning med kalciummagnesiumacetat (CMA) och städning med vakuumsug (Disa-Clean). Innevarande säsong har vakuumsugen dock inte använts. Luftkvalitetsmätningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras för femte året i Stockholm, men halterna är högre än föregående år. Vägdammsmängderna mätt som DL180 (vägdamm mindre än 180 μm) har generellt ökat vilket varit utvecklingen sedan säsongen 2014–2015. Folkungagatan, som fick en ny beläggning 2016, har fortsatt höga vägdammsmängder, men också lägre PM10-halter än före beläggningsbytet. Utvärderingen av möjligheterna att optimera dammbindningen visar att CMA ofta läggs ut trots att PM10-halterna inte skulle överskridits. Maj var särskilt torr och flera överskridanden kunde då ha förhindrats med CMA, men åtgärden avslutas sista april på grund av risk för halka. Högre precision med till exempel prognosbaserade åtgärder skulle sannolikt vara gynnsamt för optimering av insatserna.

Abstract [en]

The City of Stockholm has been working since 2011 on reducing, through improved and specific street operations, the suspension of road dust to the air. Since the start, the effects on both dust storage and air quality have been followed up by VTI and SLB-analys. Specific measures have included mainly dust binding with calcium magnesium acetate (CMA) and vacuum cleaning (Disa-Clean). However, the vacuum sweeper has not been used this season. The air quality measurements show that the environmental quality standard for PM10 is met for the fifth year in Stockholm, but the levels are higher than the previous year. Road dust loads measured as DL180 (road dust less than 180 μm) have generally increased, which has been the development since the 2014–2015 season. The Folkungagatan, which had a new pavement in 2016, still has high road dust volumes, but also lower PM10 levels than before the pavement change. The evaluation of the possibilities of optimizing the dust binding shows that CMA is often used even though the PM10 levels were not at risk to be exceeded. May was particularly dry and several PM10 exceedances could then have been prevented with CMA, but the measure ends in April due to risk of low friction. Higher precision with, for example, forecast-based measures would probably be beneficial for optimizing the efforts.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 65
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1000
Keywords
Particulate matter, Dust, Dust control, Method, Pollution concentration, Winter, Urban area, Street, Maintenance
National Category
Other Medical Sciences
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment; 70 Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13579 (URN)
Available from: 2019-02-11 Created: 2019-02-11 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Järlskog, I., Lundberg, J., Niska, A., Janhäll, S., . . . Johansson, C. (2019). Optidrift: optimerad vinter- och barmarksdrift för bättre luftkvalitet. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Optidrift: optimerad vinter- och barmarksdrift för bättre luftkvalitet
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Optidrift : optimized urban street operation for better air quality
Abstract [sv]

Drift av gator och vägar påverkar, förutom framkomlighet och säkerhet, även miljöaspekter som luftkvalitet. Åtgärder som sandning och saltning påverkar halten av inandningsbara partiklar (PM10) i luften. Driftåtgärder som görs för att minska uppvirvlingen av partiklar på våren kan å andra sidan ha effekt på vinterdriften, genom att de saltlösningar som används också fungerar som halkbekämpningsmedel. Projektet har undersökt möjligheterna att optimera gatudriften ur dessa aspekter, med ett fokus på luftkvalitet. I olika aktiviteter inhämtades synpunkter och erfarenheter kring problembild och lösningar från bransch, väghållare och praktiker. En provtagare för vägdamm, WDS II, vidareutvecklades. Utvärderingar av olika spol- och städvarianters effekt på dammförrådet visade att en positiv effekt av metoderna kräver att det finns förhållandevis mycket damm på vägytan. Optimeringstester visade att god prognosstyrning av insatserna är viktigt för ett bra resultat. En kriteriebaserad analys visade att ingen optimering av dammbindningen skett under projektperioden. Sammantaget har projektets ursprungliga mål att kunna föreslå en optimerad gatudrift i en stadsdel i Stockholm inte nåtts, främst beroende av gällande driftkontrakt och av miljökvalitetsmålets (PM10) och framkomlighetens höga prioritet i staden. Däremot har Optidrift identifierat framgångsfaktorer och problem med gatudriften, resulterat i ökad kunskap om gatudriftens effekter på dammförråd och luftkvalitet samt tagit fram användbara utvärderingsmetoder och scenarioanalyser användbara i fortsatt arbete med att förbättra och optimera vinter- och barmarksdrift.

Abstract [en]

Operation of streets and roads, in addition to accessibility and safety, also affects environmental aspects such as air quality. Measures such as sanding and salting affect the content of inhalable particles (PM10) in the air. On the other hand, operational measures that are made to reduce the suspension of particles in the spring can have an effect on the winter operation, because the salt solutions used also act as de- and anti-icing agents. The project has investigated the possibilities of optimizing street operations from these aspects, with a focus on air quality. In various activities, views and experiences were gathered about problem images and solutions from industry, road managers and practitioners. A road dust sampler, WDS II, was developed. Evaluations of the effect of different coil and cleaning variants on the road dust load showed that a positive effect of the methods requires that there is relatively much dust on the road surface. Optimization tests showed that good forecasting of dust binding is important for a good result. A criteria-based analysis showed that no optimization of the dust binding occurred during the project period. Overall, the project's original goal of being able to propose an optimized street operation in a district in Stockholm has not been achieved, mainly due to current operating contracts and of the high priority of the environmental quality objective (PM10) and accessibility in the city. On the other hand, Optidrift has identified success factors and problems with the street operation, resulting in increased knowledge about the street operations' effects on dust load and air quality, and developed useful evaluation methods and scenario analyzes useful in continued work on improving and optimizing winter and barge operations.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 117
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1004
Keywords
Particulate matter, Air pollution, Dust control, Cleaning, Deicing agent, Method, Evaluation (assessment), Street, Footway, Cycle track, Urban area, Winter maintenance, Maintenance
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance; 70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance; 70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13669 (URN)
Available from: 2019-03-15 Created: 2019-03-15 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Järlskog, I., Lundberg, J., Janhäll, S., Elmgren, M., . . . Silvergren, S. (2019). Road dust load dynamics and influencing factors for six winter seasons in Stockholm, Sweden. Atmospheric Environment: X, 2, Article ID 100014.
Open this publication in new window or tab >>Road dust load dynamics and influencing factors for six winter seasons in Stockholm, Sweden
Show others...
2019 (English)In: Atmospheric Environment: X, ISSN 2590-1621, Vol. 2, article id 100014Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Traffic related non-exhaust particulate sources and road dust are an increasingly important source for PM10 air pollution as exhaust sources are decreasing due to regulations. In the Nordic countries, the road dust problem is enhanced by use of studded tyres, causing increased road wear and winter road maintenance including gritting. Efforts to reduce road dust emissions requires knowledge on temporal and spatial road dust load dynamics. The city of Stockholm, Sweden, has therefore financed seasonal (October to May) road dust sampling to be able to optimize their winter and spring time street operation measures for reduced road dust emissions. This work describes the outcome of six seasons (2011/2012–2016/2017) of road dust sampling in five central streets using the VTI wet dust sampler (WDS).The results show that road dust load, expressed as DL180 (dust load smaller than 180 μm) has a seasonal variation with the highest loads (up to 200 g/m2) in late winter and early spring and a minimum (down to about 15 g/m2) in early autumn and late spring. The dust load varies between streets and is depending on pavement surface properties. On a smaller scale the dust load has a high variability across streets due to differences in rates of suspension from different parts of the road surface, with low amounts in wheel tracks and higher in-between and outside the tracks. Between 2 and 30% of the DL180 is smaller than 10 μm and could directly contribute to PM10 emissions. In general, higher road surface texture leads to higher dust loads, but the condition of the pavement (e.g. cracks, aggregate loss) might also have an effect. A new, wear resistant pavement accumulated markedly higher road dust amounts than a several years old pavement. This paper closes with a discussion on the complex relation between road dust load and PM10 concentrations and a discussion on the challenges and comparability of road dust sampling techniques and measures.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier Ltd, 2019
Keywords
Dust, Particulate matter, Sampling, Season, Variability, Surface texture
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13645 (URN)10.1016/j.aeaoa.2019.100014 (DOI)2-s2.0-85061003909 (Scopus ID)
Available from: 2019-05-17 Created: 2019-05-17 Last updated: 2019-09-30Bibliographically approved
Niska, A. & Blomqvist, G. (2019). Sopsaltning av cykelvägar i teori och praktik: erfarenheter från utvärderingar i svenska kommuner. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Sopsaltning av cykelvägar i teori och praktik: erfarenheter från utvärderingar i svenska kommuner
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Sweep-salting of cycleways in theory and practice : experiences from evaluations performed in Swedish municipalities
Abstract [sv]

För att främja ett ökat cyklande och minska antalet singelolyckor, krävs en bra vinterväghållning av cykelvägar. För snöröjning och halkbekämpning av cykelvägar används traditionellt sett plogning och sandning. En alternativ metod som blivit alltmer etablerad under senare år, är ”sopsaltmetoden”. Den innebär att en roterande sopvals används för snöröjning och att saltlösning, torrt eller befuktat salt används för halkbekämpning. Linköpings kommun var först ut med sopsaltning av cykelvägar redan 1999. Idag pågår försök från Umeå i norr till Malmö i söder med en stor variation av utrustningar och strategier. VTI har sedan vintern 2013/14 utvärderat metodens tillämpning på cykelstråk i Stockholm. I det här projektet har tidigare utvärderingar kompletterats med detaljerade fältstudier på utvalda cykelvägar i Linköping och Stockholm samt vetenskapliga teorier och praktiska erfarenheter från ett flertal kommuner. Målet har varit att bidra med ökad kunskap om sopsaltmetodens för- och nackdelar samt tekniker, metoder och strategier för bästa effektivitet under olika yttre förutsättningar. Studierna visar att sopsaltning gör det möjligt att även vintertid uppnå barmark på cykelvägarna och därmed en högre friktion än på cykelvägar som plogas och sandas. Metodens effektivitet är beroende av flera faktorer såsom väder, cykelinfrastrukturens utformning och tillstånd, vinterväghållningsstrategi och -utrustning. Spridning av saltlösning med spraymunstycken, dysor, ger en jämnare spridning över ytan medan en tallriksspridare är att föredra vid låga temperaturer och stora nederbördsmängder då större saltmängder kan behövas. Saltningen görs med fördel i preventivt syfte, innan förväntad nederbörd, för att cykelvägen ska klara lägre temperaturer och nederbörd innan tillfrysning sker. En effektiv borstning som tar bort så mycket vätska som möjligt från ytan, medför att saltgivan kan minskas. Även om den utrustning som används utvecklats över åren, finns fortfarande en förbättringspotential.

Abstract [en]

To encourage people to cycle during winter and at the same time reduce the number of single bicycle crashes, a high winter maintenance service level is needed. Traditionally in Sweden, ploughing and gritting is used for winter maintenance of cycleways and footways. In recent years, a method using a front-mounted power broom for snow clearance and salt for de-icing (commonly called “sweepsalting”) has become popular for winter maintenance of cycleways in Swedish municipalities. Linköping was the first municipality to test the method, already in 1999. Today, municipalities from Umeå in the north to Malmö in the south are applying the method with a variation in methods, equipment and strategies. In this project earlier research has been complemented with detailed field studies in Linköping and Stockholm, theoretical knowledge as well as practical experiences from several Swedish municipalities. The objective has been to provide a better understanding regarding pros and cons of “sweep-salting” as well as the equipment, methods and strategies appropriate under various conditions. The studies presented in this report show that when working successfully, the sweep-salting method creates a bare surface with higher friction than traditional ploughing and gritting. Measures must be done in time and the operating speed adjusted according to the prevailing conditions. In mild weather brine is sufficient, but with lower temperatures and heavy snowfall larger amounts of salt is needed and pre-wetted or dry salt must be used. For the method to work properly, the bicycle path construction should be of good condition without cracks or other damages in the surface. The equipment for sweep-salting needs to be further developed for a higher efficiency.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 127
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1005
Keywords
Deicing salt, Snow clearance, Cycle track, Method, Evaluation (assessment), Field (test), Winter maintenance
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13705 (URN)
Available from: 2019-04-16 Created: 2019-04-16 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Lundberg, J., Blomqvist, G., Gustafsson, M., Janhäll, S. & Järlskog, I. (2019). Wet Dust Sampler: a Sampling Method for Road Dust Quantification and Analyses. Water, Air and Soil Pollution, 230(8), Article ID 180.
Open this publication in new window or tab >>Wet Dust Sampler: a Sampling Method for Road Dust Quantification and Analyses
Show others...
2019 (English)In: Water, Air and Soil Pollution, ISSN 0049-6979, E-ISSN 1573-2932, Vol. 230, no 8, article id 180Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In northern countries, the climate, and consequently the use of studded tyres and winter traction sanding, causes accumulation of road dust over winter and spring, resulting in high PM10 concentrations during springtime dusting events. To quantify the dust at the road surface, a method—the wet dust sampler (WDS)—was developed allowing repeatable sampling also under wet and snowy conditions. The principle of operation is flushing high-pressurised water over a defined surface area and transferring the dust laden water into a container for further analyses. The WDS has been used for some time and is presented in detail to the international scientific community as reported by Jonsson et al. (2008) and Gustafsson et al. (2019), and in this paper, the latest version is presented together with an evaluation of its performance. To evaluate the WDS, the ejected water amount was measured, as well as water losses in different parts of the sampling system, together with indicative dust measurement using turbidity as a proxy for dust concentration. The results show that the WDS, when accounting for all losses, have a predictable and repeatable water performance, with no impact on performance based on the variety of asphalt surface types included in this study, given undamaged surfaces. The largest loss was found to be water retained on the surface, and the dust measurements imply that this might not have as large impact on the sampled dust as could be expected. A theoretical particle mass balance shows small particle losses, while field measurements show higher losses. Several tests are suggested to validate and improve on the mass balances. Finally, the WDS is found to perform well and is able to contribute to further knowledge regarding road dust implications for air pollution.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer International Publishing, 2019
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14085 (URN)10.1007/s11270-019-4226-6 (DOI)2-s2.0-85069672194 (Scopus ID)
Available from: 2019-08-20 Created: 2019-08-20 Last updated: 2019-08-20Bibliographically approved
Niska, A., Blomqvist, G. & Hjort, M. (2018). Cykelvägars friktion: mätningar i fält i jämförelse med cykeldäcks friktion på olika underlag i VTI:s däckprovningsanläggning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Cykelvägars friktion: mätningar i fält i jämförelse med cykeldäcks friktion på olika underlag i VTI:s däckprovningsanläggning
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The skid resistance of cycleways : measurements on cycleways in comparison with the friction of bicycle tyres on different types of road conditions in VTI's tyre testing facility
Abstract [sv]

Halka är en vanlig orsak till att cyklister skadas allvarlig i trafiken. Varken kravställning eller föreskrivna mätmetoder gällande friktion på cykelvägar har utgått ifrån cykeltrafiken. Det behövs därför en ökad kunskap om cykeldäcks friktionsegenskaper och det väggrepp som kan fås med en cykel på en cykelväg under olika förhållanden. I det här projektet har vi sammanställt mätningar med VTI:s portabla friktionsmätare, PFT, på cykelvägar med en mängd olika underlag. För att relatera de med PFT:n uppmätta friktionsvärdena till den friktion som ett cykeldäck presterar, har vi även gjort jämförande mätningar med cykeldäck i VTI:s stationära däckprovningsanläggning. Dessa visar på en mycket god överensstämmelse mellan PFT-värdena och den maximala laterala friktionen tillgänglig för ett sommardäck. Det innebär att de friktionsvärden vi uppmätt med PFT:n i fält också kan sägas representera den friktion som skulle fås med ett cykeldäck på samma yta. Friktionsmätningarna på cykelytor i verklig miljö visar att friktionen påverkas av väglaget, beläggningsmaterialet, samt av vägmarkeringar och brunnslock. Is och snö medför en betydligt lägre friktionsnivå än barmarksförhållanden.

Skillnader i väglag gör att olika typer av cykelinfrastruktur och olika vinterdriftmetoder medför olika friktionsnivåer. Det innebär att det kan förekomma stora variationer i friktionsnivå längs en och samma sträcka. Överraskningseffekten och därmed olycksrisken kan då bli stor. Inte bara snö och is, utan även grus, löv, smuts och annat på ytan kan innebära en sänkt friktion. För cyklisternas säkerhet är det viktigt att informera om var halka kan uppstå och att anpassa halkbekämpningsinsatser, utformning och konstruktion utifrån den kunskapen.

Abstract [en]

Skidding is a common cause for cyclists getting seriously injured in traffic. Neither requirements nor prescribed friction measurement methods for cycleways have been based on the performance of bicycles. There is therefore a need for increased knowledge regarding the friction characteristics of bicycle tyres and the traction between a bicycle tyre and the road surface under different conditions. In this project we have compiled measurements with VTI's portable friction tester, PFT, on cycleways with a variety of road conditions. To relate the PFT friction values to the friction of bicycle tyres, we have also made comparative measurements with bicycle tyres in VTI's stationary tyre testing facility. These show a very good match between the PFT friction values and the maximum lateral friction available for a bicycle tyre. This means that the PFT friction values recorded on cycleways can also be said to represent the friction that a bicycle tyre would perform on the same surface. Our friction measurements on cycleways show that the skid resistance is affected by the road condition, the road surface material, as well as road markings and manhole-covers. Ice and snow cause a significantly lower friction level than at bare conditions. Differences in road conditions mean that different types of cycling infrastructure and different winter maintenance methods result in different friction levels. This means that there may be large variations in friction along one and the same cycle route. The surprise effect and thus the accident risk can then be great. Not only snow, ice and grit, but also leaves, clay and other dirt on the surface might lead to a reduced skid resistance. For the safety of cyclists, it is important to inform about where a slippery condition can occur and to adjust anti-icing actions, road design and construction according to that knowledge.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 63
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 993
Keywords
Cycle track, Skidding resistance, Friction, Measurement, In situ, Snow, Ice, Laboratory (not an organization), Test, Bicycle, Tyre
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13451 (URN)
Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Elmgren, M., Janhäll, S., Johansson, C., Järlskog, I., . . . Silvergren, S. (2018). Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2016/2017. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2016/2017
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Operational measures against PM10 pollution in Stockholm : evaluation of winter season 2016/2017
Abstract [sv]

Stockholms stad bedriver sedan 2011 ett arbete med att, genom förbättrade och specifika gatudriftsåtgärder minska uppvirvlingen av vägdamm för att minska partikelhalter i luften. Sedan starten har effekterna på såväl dammförråd som luftkvalitet följts upp av VTI och SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

Specifika åtgärder har omfattat främst dammbindning med kalciummagnesiumacetat (CMA) och städning med vakuumsug (Disa-Clean). Luftkvalitetsmätningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras för fjärde året i Stockholm vilket delvis bedöms beror på driftåtgärderna. Den extra dagtida dammbindningen kunde visas sänka dygnsmedelvärdet av PM10 med 6 %, medan den kvartersvisa behandlingen inte kunde visas ha någon tydlig effekt. Vägdammsmängderna mätt som DL180 (vägdamm mindre än 180 μm) tenderar att i genomsnitt ha ökat något jämfört med föregående säsong, särskilt i ytorna mellan hjulspåren. Omläggningen av Folkungagatan har resulterat i kraftigt ökade vägdammsmängder, men också lägre PM10-halter än föregående säsonger. Utvärderingen av möjligheterna att optimera dammbindningen visar att flera dagar med överskridanden på hösten missas, medan flera dagar i januari behandlas med CMA utan att behov egentligen föreligger. Högre precision med prognosbaserade åtgärder behövs för optimering av insatserna.

Abstract [en]

Since 2011, Stockholm City has been working to reduce the impact of road dust through improved and specific street operations to reduce particulate levels in the air. Since its inception, effects on dust load and air quality have been investigated by VTI and SLB-analys at the Environmental Management in Stockholm. Specific measures have mainly included dust binding with calcium magnesium acetate (CMA) and vacuum cleaning with a Disa-Clean sweeper. The air quality measurements show that the environmental quality standard for PM10 is maintained for the fourth year in a row in Stockholm, which is partly due to operational measures. Additional daytime dust binding could be shown to lower the daily average PM10 concentration by 6%, while blockwise CMA treatment could not be shown to have any clear effect. Road dust load, measured as DL180 (road dust less than 180 μm), tend to have increased slightly compared to the previous season, especially in between the wheel tracks. The repaving of Folkungagatan has resulted in heavily increased dust load levels, but also lower PM10 levels than previous seasons. Evaluation of the possibilities for optimizing dust binding shows that several days with exceedances in autumn are missed, while several days in January are treated with CMA without an actual need to reach the limit value. Higher precision with forecast-based measures is needed to further optimize the efforts.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 74
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 970
Keywords
Particulate matter, Dust, Dust control, Dust removal, Cleaning, Street, Urban area, Method, Evaluation (assessment), Pollution concentration, Winter, Road traffic
National Category
Environmental Sciences
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13344 (URN)
Available from: 2018-10-15 Created: 2018-10-15 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Janhäll, S., Johansson, C., Järlskog, I., Lundberg, J., . . . Silvergren, S. (2017). Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2015–2016. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2015–2016
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Operational measures against PM10 pollution in Stockholm : evaluation of winter season 2015–2016
Abstract [sv]

Sedan 2011 pågår ett särskilt arbete i Stockholm för att minska PM10-halterna i staden. Insatserna omfattar främst dammbindning med CMA (kalciummagnesiumacetat) och vakuumsugning med en kraftig, torr vakuumsugningsmaskin. Denna rapport sammanfattar effekter på partikelhalter och vägdammsförråd, av de åtgärder som Stockholms stad utfört under säsongen 2015–2016 och diskuterar hur åtgärderna kan ytterligare förbättras. Miljökvalitetsnormen klarades säsongen 2015–2016 för tredje året i rad, men antalet dagar med PM10-halter över miljökvalitetsnormens gränsvärde var högre än föregående säsong, som hade rekordlågt antal överskridanden. Utvärderingen av dagtids dammbindning försvårades av att CMA även lades ut på referensgatan, vilket medförde alltför stora osäkerheter för att kunna göra någon kvantitativ analys av dess effekt denna säsong. Kvartersvis dammbindning och vakuumsugning kunde inte utvärderas på grund av att en byggarbetsplats kontaminerade mätningarna. Dammförrådet på gatorna varierar från några enstaka g/m2 till cirka 250 g/m2 beroende på gata och årstid och är som högst under vintern (dec–jan). En trend mot lägre dammängder bryts denna säsong på flera gator, vilket möjligen kan bero på jämförelsevis fuktigare gator på våren denna säsong. Analyserna tyder på att dammbindning på våren är viktigt för att hålla PM10-halterna nere, medan dammbindning på hösten och vintern oftare görs ”i onödan” (då halterna sannolikt inte skulle ha överskridit gränsvärdet även utan dammbindning).

Abstract [en]

Since 2011, Stockholm has made special efforts to reduce PM10 levels in the city. The efforts mainly include dust binding with CMA (calcium magnesium acetate) and vacuum suction with a powerful dry vacuum suction machine. This report summarizes effects on particulate matter and road dust storage, as the actions taken by Stockholm City during the 2015–2016 season and discusses how measures can be further improved. The limit value for the environmental quality standard was not exceeded for the 2015–2016 season for the third consecutive year, but the number of days with PM10 levels over the environmental quality standard was higher than in the previous season, which had a record low number of exceedances. The evaluation of daytime dust binding was complicated by the fact that the CMA was also used on the reference street, which caused to much uncertainties to provide quantitative analysis of its effect this season. Block-wise dust binding and vacuuming could not be evaluated due to dust contamination from a construction site. The dust load on the streets varies from a few g/m2 to about 250 g/m2 depending on the street and season and is highest during the winter (Dec–Jan). A trend towards lower dust loads is broken this season on several streets, which may be due to the damper streets in spring. Analyses made on the connection between dust load, PM10 and impacting factors, as well as a condition-based calculation method suggests that dust binding in spring is important for keeping the levels down, while dust binding in autumn and winter is more often “unnecessary” (the levels would probably not have exceeded the limit value also without dust binding).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 69
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 928
Keywords
Particulate matter, Dust, Dust control, Dust removal, Cleaning, Method, Evaluation (assessment), Pollution concentration, Winter, Urban area
National Category
Environmental Sciences
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11889 (URN)
Available from: 2017-06-19 Created: 2017-06-19 Last updated: 2019-05-17Bibliographically approved
Lundberg, J., Blomqvist, G., Gustafsson, M. & Janhäll, S. (2017). Texture influence on road dust load. In: Proceedings of the 22nd International Transportation and Air Pollution Conferens: . Paper presented at TAP - Transportation and Air Pollution (pp. 14).
Open this publication in new window or tab >>Texture influence on road dust load
2017 (English)In: Proceedings of the 22nd International Transportation and Air Pollution Conferens, 2017, p. 14-Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The objective of this study was to investigate the connection between pavement texture and the maximum dust load retention at a low speed. One of the main sources of PM (Particulate Matter) in the urban environment is the traffic. Traffic contributes not only to exhaust emissions, but also to direct emission from abrasion wear of pavements, tyres and brakes as well as emission from suspension of available road dust on the road surface. This dust is partially stored in the road surface macro texture. Dust accumulate on the surface due to several different mechanisms and transport phenomena’s. Examples of transport mechanisms affecting the road dust load and thus the storage in the texture include precipitation, evaporation, turbulence from traffic, wetting of the road surface binding particles to it, sanding and crushing of the sand etc.

Keywords
Surface texture, Particulate matter, Dust, Macrotexture
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12783 (URN)9783905594676 (ISBN)
Conference
TAP - Transportation and Air Pollution
Available from: 2018-02-09 Created: 2018-02-09 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Niska, A., Blomqvist, G. & Järlskog, I. (2017). Utvärdering av sopsaltning på cykelstråk i Stockholm vintern 2016/17. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av sopsaltning på cykelstråk i Stockholm vintern 2016/17
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluating sweep-salting on bicycle routes in Stockholm in the winter of 2016/2017
Abstract [sv]

VTI fick i uppdrag av Stockholms stad att under vintersäsongen 2016/17 fortsätta utvärdera sopsaltmetoden som används för vinterväghållning av cirka 18 mil prioriterade cykelstråk. Det är fjärde säsongen i rad som VTI genomför en uppföljning. De tidigare säsongernas resultat finns sammanställda i VTI notat 28-2015, VTI notat 29-2015 samt VTI PM 2016-12-01 (Diarienummer: 2013/0390-9.1). Sopsaltmetoden innebär att en sopvals röjer/borstar bort snön från cykelvägen som därefter prepareras med saltlösning eller befuktat salt, NaCl (natriumklorid). Saltning kan ske både i preventivt syfte, innan nederbörd för att cykelvägen ska klara lägre temperaturer och nederbörd innan tillfrysning sker, eller under ett snöfall. Det är viktigt att förhindra att snön fäster till beläggningen och blir svår att borsta bort. En av de största svårigheterna med metoden har varit att hitta borstar som är tillräckligt effektiva för att sopa bort vatten och nederbörd från cykelvägen. Om det blir vatten kvar späds saltet ut och markant högre saltgivor behöver läggas ut för att förhindra till- eller återfrysning jämfört med om vattnet sopas bort innan saltutlägg.

I detta notat har vinterns mätningar sammanställts, både de kontinuerliga som genomförts på samma plats sedan projektets start och de mer specifika fokusmätningar som tagits fram till denna säsong. Vintern 2016/17 var överlag mild, med medeltemperaturer högre än det ”normala” och relativt lite nederbörd. Ett undantag är det kraftiga snöfall som startade den 8 november och lamslog hela Stockholm.

Våra observationer i fält visar på att sopsaltmetoden fungerar bra så länge förarna är ute i tid, nederbörden inte blir för kraftig eller temperaturen för låg. Om en sträcka inte hinner med att åtgärdas under ett snöfall är risken stor att det bildas en isbark av kompakterad snö som är i princip omöjlig att få bort med bara borste och salt. Om en isbark uppstått är det ingen idé att sprida några gram saltlösning och borsta ytan då detta snarare polerar isen och gör den än mer hal. Det är då bättre att ploga/riva bort isbarken och därefter återgå till sopsaltning när vädret tillåter

Abstract [en]

In Stockholm, cycling as a mode of transport is promoted, especially for commuting. Public transport as well as the roadway network has reached capacity during peak hours and cycling is considered to be an advantageous alternative, since there are environmental and health benefits to gain. To encourage people to cycle during winter and at the same time reduce the number of single bicycle crashes, a high winter maintenance service level is needed. Using salt for skid control of bicycle paths could be one solution, although it has its drawbacks and difficulties. In recent years, a method using a frontmounted power broom for snow clearance and salt for de-icing (commonly called “sweep-salting”) has become popular for winter maintenance of bicycle paths in Sweden.

In 2013 the city of Stockholm decided to try the “sweep-salting” method and evaluate its potential to improve the service level on bicycle routes for commuting. To optimize and develop the method, VTI has performed field studies every winter since 2013. These studies have included measurements of friction, road condition observations, measurements of residual salt on bicycle path surfaces, salt deposition at the side of bicycle paths, maintenance protocols and interviews with maintenance operators. Since all studies were done in field, in a real-life environment, the experimental work was designed according to the winter maintenance routines of the municipality and other prevailing conditions and circumstances. This report presents the results from the evaluation of the winter of 2016/2017.

The evaluations show that when working successfully, the sweep-salting method creates a bare surface with higher friction than traditional ploughing and gritting. Measures must be done in time and the operating speed adjusted according to the prevailing conditions. In mild weather brine is sufficient, but with lower temperatures and heavy snowfall larger amounts of salt is needed and pre-wetted or dry salt must be used. For the method to work properly, the bicycle path construction should be of good condition without cracks or other damages in the surface. Otherwise, it is difficult to clear the surface with the broom as snow and water can be trapped in potholes and cracks, eventually creating ice patches. A sufficient drainage from the surface is also crucial as every contribution of water will dilute the salt amount on the path with a following risk of creating a slippery surface. Narrow passages and obstructing design features cause difficulties when clearing the snow, resulting in a need of larger amounts of salt to prevent icy conditions. Clearing the surface from snow and water is crucial to get a good result with the method.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 71
Series
VTI notat ; 30-2017
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12619 (URN)
Available from: 2017-12-15 Created: 2017-12-15 Last updated: 2017-12-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0124-04802

Search in DiVA

Show all publications