Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bolling, Anne
Publications (10 of 27) Show all publications
Forward, S., Hedström, R., Nyberg, J., Sörensen, G. & Bolling, A. (2016). Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten: implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten: implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Safety and working conditions for road and track work : the implementation and the effects of a new regulatory framework
Abstract [sv]

I denna rapport redovisas resultaten av ett projekt som gjorts i syfte att beskriva och analysera implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten. För arbete på väg kom det nya regler och föreskrifter som började gälla från och med januari 2013. Inom spårsidan tog man under år 2011 fram ett antal åtgärder för att förbättra säkerheten. Med hjälp av intervjuer, fallstudier och ett referensgruppsmöte som underlag har forskarna beskrivit och analyserat implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk i den administrativa och operativa verksamheten inom Trafikverket och hos entreprenörer, både för väg och spår. Avsikten var även att analysera hur regelverk bland annat påverkat roller och ansvarsfördelning men även egen och andras säkerhet.

Abstract [en]

The purpose of this study was, through the use of interviews, case studies, and a reference group meeting to describe and analyze the implementation process of new and revised regulations. This applies to both road and track in their administrative and operational activities within the Swedish Transport Administration and their contractors. The aim was also to analyze the effects the new and revised regulations had on roles and responsibilities but also their own and others' safety. For work on the road, new rules and regulations were established, which became effective as of 1st of January 2013. With regard to rail, a number of measures were implemented in 2011 to improve safety that included changed rules for work on and beside the tracks.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 75
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 900
Keywords
Work zone, Safety, Railway track, Maintenance, Working conditions, Personnel, Legislation, Education, Contract, Procurement
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-10744 (URN)
Available from: 2016-07-08 Created: 2016-07-08 Last updated: 2019-05-08Bibliographically approved
Vadeby, A., Sörensen, G., Bolling, A., Cocu, X., Saleh, P., Aleksa, M., . . . Tucka, P. (2016). Towards a European Guideline for Speed Management Measures in Work Zones. In: Transportation Research Procedia: . Paper presented at 6th European Transport Research Conference (TRA2016) - Moving Forward Innovative Solutions for Tomorrow's Mobility PGE Narodowy, Warsaw, Poland - 18-21 April 2016 (pp. 3426-3435). , 14
Open this publication in new window or tab >>Towards a European Guideline for Speed Management Measures in Work Zones
Show others...
2016 (English)In: Transportation Research Procedia, 2016, Vol. 14, p. 3426-3435Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Speed management in work zones is important to ensure that the driver safely can navigate the vehicle through the work zone routing. The ASAP project, Appropriate Speed saves All People, was designed to address this issue, with its specific focus on speed management measures and treatments that increase road safety both for the road workers and the road users. The objective was to provide a best practice document that can be applied across Europe with recommendations on how to effectively manage speed through roadwork zones.

The guideline provides solutions to help achieving the appropriate speed on different road types and roadworks independently of country. The study showed that most of the speed management measures have some effects on reducing speeds, and even when only minor speed reductions are achieved, these measures may effectively alert drivers to an upcoming roadwork, thereby increasing the safety.

Keywords
Traffic control, Speed, Work zone, Specifications, Method
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
20 Road: Traffic engineering, 22 Road: Traffic control and traffic information
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11000 (URN)10.1016/j.trpro.2016.05.302 (DOI)2-s2.0-84991205893 (Scopus ID)
Conference
6th European Transport Research Conference (TRA2016) - Moving Forward Innovative Solutions for Tomorrow's Mobility PGE Narodowy, Warsaw, Poland - 18-21 April 2016
Available from: 2016-11-17 Created: 2016-11-03 Last updated: 2016-11-21Bibliographically approved
Ihs, A., Bolling, A., Hansson, L., Hedström, R. & Sörensen, G. (2014). Säkerhet vid väg- och spårarbete: en intervjustudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Säkerhet vid väg- och spårarbete: en intervjustudie
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Safety at road and railway works : an interview study
Abstract [sv]

Det finns regler och föreskrifter som reglerar hur säkerhet och arbetsmiljö ska beaktas vid väg- och spårarbeten, men trots detta inträffar årligen ett antal olyckor och mer eller mindre allvarliga incidenter. För att få en bild av hur säkerhets- och arbetsmiljörelaterade frågor hanteras vid upphandling, planering och genomförande av underhållsverksamheten av vägar och järnvägar har ett begränsat antal intervjuer med relevanta aktörer genomförts. Intervjuerna genomfördes med upphandlare och projektledare på Trafikverket, entreprenörer samt fackliga representanter hos fackförbundet SEKO. På vägsidan intervjuades även trafikingenjörer hos Trafikverket. Med hjälp av intervjuerna kunde ett antal problemområden identifieras, varav några var:

 • Bristande spridning av information om nya regelverk till alla berörda i alla led
 • Otydliga rutiner för egenkontroller, rapportering, åtgärder vid konstaterade brister, uppföljning och återkoppling.
 • Bristfälliga rutiner för rapportering av olyckor och incidenter samt för åtgärder, uppföljning och återkoppling i samband med dessa
 • Trafikverket ställer numera kompetenskrav istället för utbildningskrav, vilket gör det mer komplicerat att kontrollera att kraven är uppfyllda
 • Det kan vara svårt att säkerställa kompetensen hos inhyrd personal och då främst vid arbetstoppar.
Abstract [en]

There are rules and regulations that govern how working environment and safety are considered for road and railway works, but despite this a number of accidents and more or less serious incidents happens every year. To get an idea of how safety and working environment related issues are handled in the procurement, planning and implementation of maintenance activities of roads and railways a limited number of interviews with relevant actors have been performed. Purchasers and project managers at the Swedish Transport Administration (STA), as well as entrepreneurs and a union representative at the union SEKO, were interviewed for both the road and the railway side. For the road side, traffic engineers at STA were also interviewed. Based on the results from the interviews a number of problem areas could be identified, of which some are:

 • Dissemination of information about new regulations to all parties at all levels
 • Unclear procedures for self-monitoring, reporting, action on identified deficiencies, follow up and feedback
 • Inadequate procedures for reporting of accidents and incidents as well as for actions taken, follow up and feedback of these
 • The STA nowadays sets skill requirements instead of requirements on specific education/courses, making it more complicated to ensure that the requirements are met
 • It can be difficult to ensure the competence of temporary staff, mainly at work peaks.
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2014. p. 56
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 825
Keywords
Safety, Accident prevention, Risk assessment, Near miss, Work zone, Railway track, Maintenance, Management, Interview, Procurement
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 34 Road: Safety devices; J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J06 Railway: Safety
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6927 (URN)
Available from: 2014-07-14 Created: 2014-07-14 Last updated: 2017-03-30Bibliographically approved
Eriksson, L., Bolling, A., Alm, T., Andersson, A., Ahlström, C., Blissing, B. & Nilsson, G. (2013). Driver acceptance and performance with LDW and rumble strips assistance in unintentional lane departures. Linköping: VTI
Open this publication in new window or tab >>Driver acceptance and performance with LDW and rumble strips assistance in unintentional lane departures
Show others...
2013 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

In this ViP project the focus of investigation was whether drivers more readily accept either rumble strips or an in-vehicle lane departure warning system (LDW) in unintentional lane departure situations. The results show that acceptance was high for both alternatives, but while the drivers showed more satisfaction from using the LDW, they also showed more trust in the rumble strips. Twenty-four drivers drove the VTI driving simulator SIM III in car mode with simulated rumble strips in one drive and with a simulated Volvo LDW in another drive. A forced yaw motion of the vehicle induced the unintentional lane departures. The results showed no choice in favour of the LDW or the rumble strips, but a clear preference for having a function that warns for unintentional lane departure. Several participants thought it was good to have both types of warning in parallel. Although Response completion time was shorter with the rumble strips warning, there was no difference between the warning types, neither in Time to get car back in lane nor in Lane exceedence area. Thus, there were no major overall differences between the LDW and the rumble strips as measured in the present study. The conclusion is that the drivers’ acceptance, as well as performance, was high for both the rumble strips and the LDW. The positive opinion on the need for assistance systems in unintentional lane departure when drivers are directing their visual attention away from the road is thus further strengthened.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI, 2013. p. 77
Series
ViP publication: ViP - Virtual Prototyping and Assessment by Simulation ; 2013-4
Keywords
Warning, Driver assistance system, Driver, Behaviour, Acceptability, Rumble strip, Simulator (driving), Test, Driving (veh)
National Category
Applied Psychology Vehicle Engineering
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Road user behaviour; Road: Vehicles and vehicle technology, Road: ITS och vehicle technology
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6802 (URN)
Available from: 2014-02-21 Created: 2014-02-21 Last updated: 2014-09-16Bibliographically approved
Bolling, A., Lidström, M., Hjort, M., Nordmark, S., Sehammar, H., Sjögren, L., . . . Sörensen, G. (2012). Improving the realism in the VTI driving simulators: Shake final report. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Improving the realism in the VTI driving simulators: Shake final report
Show others...
2012 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har tre avancerade körsimulatorer med rörelsesystem. Syftet med detta projekt var att utveckla och implementera nya modeller för grafik, vibrationer och buller, allt i syfte att öka realismen för föraren i simulatorn. Vidare skulle en valideringsstudie genomföras. Inom ramen för projektet uppnåddes följande:

 • Utveckling av ett nytt grafiskt programpaket
 • •Förbättring av modellerna för vibrationer på grund av däck/väg
 • •Förbättring av rörelsesystemet genom förskjutning av rotationscentrum
 • •Förbättring av modulen för buller, genom återskapande av däck- och vägbuller.
 • •Synkronisering mellan vägytans grafiska presentation, buller och vibrationer .

Modellernas validitet testades i VTI:s simulator III. Statistisk testning av skillnader mellan verklig bil och simulator indikerade absolut validitet för subjektiva bedömningar av vägytans jämnhet och tysthet och för det objektiva måttet hastighet, med undantag av områden där hastighetsgränsen ändrades. I dessa områden erhölls endast relativ validitet eftersom både accelerationer och retardationer var snabbare i simulatorn än i verklig bil. Relativ validitet indikerades också för det subjektiva måttet generell komfort. Resultaten från de olika valideringarna visar att förbättringarna har varit framgångsrika och föraren i simulatorn kan nu se, höra och känna ojämnheter i vägbanan exakt när hjulen träffar dessa. Fortfarande återstår dock många möjligheter till ytterligare förbättringar i simulatormodellerna.

Abstract [en]

The Swedish Road and Transport Research Institute (VTI) has three advanced moving base driving simulators. The aim of this project was to develop and implement new models concerning vibration, noise and graphics in order to improve the realism in the simulators. Moreover, a validation study was to be conducted.

Within the frame of the project the following were achieved:

 • improvement of the tyre/road vibration models,
 • •improvement of the motion system by changing the rotation centre,
 • •improvement of the noise module facilitating reproduction of noise from tyre/road,
 • •synchronization of the impressions from graphics, noise and vibrations caused by the road surface.

The validity of the models was tested in the VTI Simulator III. Statistical testing of differences between the car and the simulator indicated absolute validity for the subjective ratings of evenness and noise level and the objective measure speed, with the exception of areas surrounding speed limit signs where only relative validity was found. Relative validity was also indicated for the variable overall comfort. The results from the different validations show that the improvements have been successful and the driver in the simulator can now see, hear and feel the sensation of any road surface irregularities exactly when the wheels hit that part of the road. However, several improvements in the simulator models can still be desired.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2012. p. 59
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 744A
Keywords
Simulator (driving), Simulation, Technique, Improvement, Model (not math), Vibration, Noise, Körsimulatorer, Simulering, Teknik, Förbättring, Modeller, Vibrationer, Buller
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
Road: Vehicles and vehicle technology
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1853 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-22Bibliographically approved
Ahlström, C., Bolling, A., Sörensen, G., Eriksson, O. & Andersson, A. (2012). Validating speed and road surface realism in VTI driving simulator III. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Validating speed and road surface realism in VTI driving simulator III
Show others...
2012 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Nya simulatormodeller för vibrationer, ljud och grafik har utvecklats och implementerats i VTI:S fordonssimulator III. Syftet med denna studie är att validera simulatorn med avseende på hastighet och återgivandet av olika vägyteparametrar. Tjugofyra försökspersoner deltog i studien. De fick köra en och samma rutt i såväl simulator III som på verklig väg. Tre vägavsnitt med olika kvalitet på vägytan, från mycket slät till ganska ojämn, ingick i försöket. Såväl den objektiva förarparametern hastighet som olika subjektiva parametrar avseende förarens uppfattning om vägytans egenskaper (jämnhet, tysthet, komfort) jämfördes. Ett vägavsnitt med skiftande hastighetsgränser var av speciellt intresse. Ingen signifikant skillnad kunde noteras mellan körning i simulator och på verklig väg vare sig avseende hastighet (på avsitt med konstant hastighetsgräns) eller gradering av jämnhet och tysthet. För sträckan med skiftande hastighetsgränser fanns dock en signifikant skillnad mellan hastigheten i bil jämfört med hastigheten i simulator, trots liknande hastighetsprofiler. Såväl accelerationerna som retardationerna var snabbare i simulatorn. Vägkomforten graderades högre i bil än i simulator, men i båda fallen var tendensen den att slätare vägar gav högre värdering av komforten. Dessa resultat indikerar absolut validitet för graderingen av jämnhet och tysthet och för det objektiva måttet hastighet, medan relativ validitet indikerades för såväl hastighet vid skylt för hastighetsändring som för gradering av komfort.

Abstract [en]

New simulator models concerning vibration, noise and graphics have been designed and implemented in the VTI Simulator III. The objective of this study is to validate this simulator in terms of road surface realism. Twenty-four drivers participated in the study and drove the same route both in the simulator and on real roads. Three road sections ranging from very smooth to rather uneven were incorporated in the design. The comparison included the objective driving parameter speed as well as subjective parameters from questionnaires and rating scales (evenness, quietness and comfort level). A road section with five speed limit changes was of particular interest in the analyses. No statistically significant difference could be found between the simulator and the car, neither in the parameter speed (in sections with no speed limit changes) nor in the ratings evenness and quietness. Despite similar speed profiles surrounding the speed limit signs, there was a statistically significant difference between the speed in the car and in the simulator, with more rapid accelerations and decelerations in the simulator. The comfort rating was shown to be higher in the car compared to the simulator, but in both cases the general trend showed higher comfort on smoother roads. These results indicate absolute validity for the ratings evenness and quietness, and for the measure speed, and relative validity for comfort and speed surrounding speed limit signs.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2012. p. 49
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 745A
Keywords
Simulator (driving), Simulation, Software, Model (not math), Evenness, Carriageway, Körsimulatorer, Simulering, Mjukvara, Modeller, Jämnhet, Körbanor
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
Road: Vehicles and vehicle technology
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1851 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2016-02-25Bibliographically approved
Ljung Aust, M., Engström, J., Viström, M., Nåbo, A., Bolling, A., Hjort, M. & Källgren, L. (2011). Effects of forward collision warning, initial time headway and repeated scenario exposure on driver response in emergency lead vehicle braking scenarios. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Effects of forward collision warning, initial time headway and repeated scenario exposure on driver response in emergency lead vehicle braking scenarios
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

To address the research questions, acritical lead vehicle braking scenario and anFCW system was developed and pilot tested in Saab’s fixed based driving simulator in Trollhättan. After piloting, the scenario was implemented in VTI’s moving base simulatorin Linköping, and the effects,of FCW presence, two different initial time headways at visual distraction task onset and repeated scenario exposure, on driver response timeswere examined.The study showed significant effects of FCW and repeated scenario exposure on response times. Moreover, these effects were not additivei.e. a significant interaction between the two was found. There was also a significant effect on responsetimes ofinitial time headway at onset of the visual distraction task. In addition, an interaction between initial time headway and repeated scenario exposure was found for drivers with FCW, but not for drivers without FCW. A second objective of the project was to compare the extent to which the VTI moving base simulator with motion cues generates similar driver responses(quantitatively and qualitatively)as the static simulator set-up at Saab. In general, theresults from this project have important implications for the interpretation of driver performance in experimental settings, particularlywhen aiming toevaluate safety-related in-vehicle information and warning technologies. For onething,they pose a general question markaround the generalizabilityof results to real world events. Second, a future prerequisite for FCW studies should probably be that test drivers have a previous level of system exposure level which matchesthat of real world drivers encountering typical critical events. Also, tuning the initialtime headwayat distraction task onsetin the experimentalsetting to real world conditions is of critical importance.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2011. p. 45
Series
ViP publication: ViP - Virtual Prototyping and Assessment by Simulation ; 2011-5
Keywords
Collision avoidance system, Driver, Behaviour, Reaction time, Braking, Steering (process), Simulator (driving), Test, Kollisionsvarningssystem, Förare, Beteende, Reaktionstid, Bromsning, Styrning, Körsimulatorer, Test
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
90 Road: Vehicles and vehicle technology, 911 Road: Components of the vehicle; 80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-5285 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2016-02-25Bibliographically approved
Eriksson, L., Nerhagen, L., Bolling, A., Jansson, J., Hjort, M., Nilsson, L., . . . Karlsson, B. O. (2011). Tema miljörisker: miljörisker och trafikanters beteenden. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Tema miljörisker: miljörisker och trafikanters beteenden
Show others...
2011 (English)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Environmental risks and road user behaviour
Abstract [en]

This report compiles the results from the project Theme Environmental risks. More specifically, the project concerned how different transport related environmental risks influence different road users and how their behaviour influence the environment. The project aimed at preparing for interdisciplinary research about environmental risks at VTI. The project was divided into three parts. The first subproject aimed at compiling literature about transport related environmental risks from psychological and economic perspectives, and in the second subproject a willingness to pay study was outlined where both economic and psychological principles were considered. In the third subproject, a simulator study was outlined. The focus was to study environmental effects of driving under controlled circumstances in the driving simulator. The report is divided into two parts. In part 1, the results from the literature review and the proposal for a willingness to pay study are described (subproject 1 and 2). This part is written in English. Part 2 contains a project outline for a simulator study in the form of an research project application (project 3). This part is written in Swedish.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2011. p. 57
Series
VTI notat ; 9-2011
Keywords
Emission control, Environment protection, Fuel consumption, Driver, Road user, Behaviour, Attitude (psychol), Risk, Perception, Psychological aspects, Emissionskontroll, Miljöskydd, Bränsleförbrukning, Förare, Trafikanter, Beteende, Attityder, Risk, Perception, Psykologiska aspekter
National Category
Applied Psychology
Research subject
Road: Transport, society, policy and planning, Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1734 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-12-15Bibliographically approved
Bolling, A., Jansson, J., Genell, A., Hjort, M., Lidström, M., Nordmark, S., . . . Ögren, M. (2010). SHAKE - an approach for realistic simulation of rough roads in a moving base driving simulator. In: Trends in driving simulation design and experiments: proceedings of the driving simulation conference Europe 2010. Paper presented at Driving Simulation Conference, DSC, Paris 9-10 September 2010 (pp. 135-143). Arcueil: Institut national de recherche sur les transports et leur securite, INRETS
Open this publication in new window or tab >>SHAKE - an approach for realistic simulation of rough roads in a moving base driving simulator
Show others...
2010 (English)In: Trends in driving simulation design and experiments: proceedings of the driving simulation conference Europe 2010, Arcueil: Institut national de recherche sur les transports et leur securite, INRETS , 2010, p. 135-143Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

With today’s advanced measurement equipment for measuring roads, it is possible to measure road geometry at high precision within a large span of wavelengths. Detailed information about the roads longitudinal and lateral profile, including macro texture, would in theory be sufficient for a realistic reproduction of road induced vibration and noise in a driving simulator. Especially, it would be possible to create a direct connection between the visual information of the road condition and the ride experience, which would increase the level of realism in the simulation. VTI has during three years performed an internal project called SHAKE with the aim to develop and implement models in VTI driving simulator III that use measured road data for generating realistic vibrations and audible road noise connected to the visual impression presented on the projection screen. This has indeed resulted in an more realistic driving experience, and a validation study with test persons driving both in the simulator and in the field has been undertaken. The OpenDRIVE standard is used as a framework for describing the road properties (e.g. visual, vibrations and noise). For this purpose some augumentations to the OpenDRIVE standard had to be made. This paper describes the technical implementations in the driving simulator, along with results from test drives on the implemented road sections

Place, publisher, year, edition, pages
Arcueil: Institut national de recherche sur les transports et leur securite, INRETS, 2010
Series
Actes, ISSN 0769-0266 ; A126
Keywords
Simulator (driving), Simulation, Surfacing, Riding quality, Evenness, Rutting (wheel), Cracking, Method, Körsimulatorer, Simulering, Beläggningar, Åkkvalitet, Jämnhet, Spårbildning, Sprickbildning, Metoder
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
Road: Vehicles and vehicle technology
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-222 (URN)978-2-85782-685-9 (ISBN)
Conference
Driving Simulation Conference, DSC, Paris 9-10 September 2010
Available from: 2013-10-17 Created: 2013-10-17 Last updated: 2017-02-22Bibliographically approved
Bolling, A., Sörensen, G. & Jansson, J. (2010). Simulating the effect of low lying sun and worn windscreens in a driving simulator. In: Proceedings of the driving simulation conference Europe 2010: trends in driving simulation design and experiments. Paper presented at The driving simulation conference Europe 2010, Arts et metiers ParisTech, Paris, France, September 9-10, 2010 (pp. 23-31). Bron: Institut national de recherche sur les transports et leur securite, INRETS
Open this publication in new window or tab >>Simulating the effect of low lying sun and worn windscreens in a driving simulator
2010 (English)In: Proceedings of the driving simulation conference Europe 2010: trends in driving simulation design and experiments, Bron: Institut national de recherche sur les transports et leur securite, INRETS , 2010, p. 23-31Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Bron: Institut national de recherche sur les transports et leur securite, INRETS, 2010
Series
Actes, ISSN 0769-0266 ; A126
Keywords
Windscreen (veh), Wear, Glare, Sun, Driver, Behaviour, Simulator (driving), Test, Vindrutor, Nötning, Bländning, Sol, Förare, Beteende, Körsimulatorer, Test
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
90 Road: Vehicles and vehicle technology, 911 Road: Components of the vehicle; 80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-5217 (URN)978-2-85782-685-9 (ISBN)
Conference
The driving simulation conference Europe 2010, Arts et metiers ParisTech, Paris, France, September 9-10, 2010
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-11-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications