Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Öberg, Gudrun
Alternative names
Publications (10 of 89) Show all publications
Arvidsson, A. K., Blomqvist, G., Erlingsson, S., Hellman, F., Jägerbrand, A. & Öberg, G. (2012). Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll
Show others...
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Climate change adaptation of road construction, operation and maintenance
Abstract [sv]

Klimatförändringarna är en realitet och påverkar vårt samhälle och därigenom även våra transporter. Genom att klimatanpassa transportsystemen blir systemen mer robusta och risken för transportstörningar blir mindre. För vägars konstruktion, drift och underhåll innebär klimatanpassningen i de flesta fall relativt stora förändringar men det saknas idag en övergripande bild av det totala klimatanpassningsbehovet nationellt sett samt vilka åtgärder som behöver tas och som är rimliga att tas. Eftersom klimatförändringarna generellt varierar mellan Sveriges klimatzoner är det förenat med stora svårigheter att förutsäga vilken påverkan klimatförändringarna får på vägarnas beteende och livslängd. Inom vinterväghållningen i Sverige kommer saltanvändandet totalt sett att minska på grund av det varmare klimatet. Plogningstillfällena kommer antagligen minska, men beredskapen bör inte minskas för mycket eftersom de mer extrema tillfällena kommer att öka. För att lyckas klimatanpassa vägtransportsystemen så att de blir robusta konstaterar vi att det finns ett stort behov för att ta fram mer kunskap om vägkonstruktionens påverkan av ett förändrat klimat, samt inom drift och underhåll hur man skall anpassa sig genom olika typer av varierande och flexibla klimatanpassningsåtgärder och till effekterna av extrema väderhändelser.

Abstract [en]

The global climate change is a reality and affecting society and transport systems. Climate change adaptation of transport systems will make the means of transportation more resilient and decrease the risk and magnitude of disruptions. Generally, climate change adaptations in road construction, operation and maintenance will need relatively large changes, but there is a shortage of the specific knowledge required as to what steps need to be taken, when and where, before measures can actually be implemented. Since climate change effects vary among Sweden's climatic zones, the impact of climate change on the road behavior and longevity is extremely difficult to predict. The need for winter maintenance in Sweden will generally decrease due to the warmer climate. Ploughing frequency will probably decrease as well, but preparedness should not be reduced too much since occasions with more extreme instances will increase. In order to succeed in making the road transport system resilient to climate change, we conclude that there is a need to develop more knowledge about the impact on the road infrastructure system as well as the operation and maintenance of the system including how to adapt through different types of variable and flexible climate adaptation measures and the effects of extreme weather events.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2012. p. 71
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 771
Keywords
Pavement design, Winter maintenance, Flooding, Landslide, Climate, Change, Dimensionering av vägöverbyggnad, Vinterväghållning, Översvämningar, Jordskred, Klimat, Förändring
National Category
Climate Research Infrastructure Engineering
Research subject
Road: Highway design; Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1849 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2019-12-11Bibliographically approved
Öberg, G. & Arvidsson, A. K. (2012). Skadade fotgängare: kostnad för fotgängarskador jämfört med vinterväghållningskostnader. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Skadade fotgängare: kostnad för fotgängarskador jämfört med vinterväghållningskostnader
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Injured pedestrians : the cost of pedestrian injuries compared to winter maintenance costs
Abstract [sv]

Syftet med projektet var att analysera betydelsen av väghållare. Är det avgörande för skadeutfallet om det är kommunen självt eller fastighetsägare som sköter vinterväghållningen? Vad kostar fotgängarskadorna i relation till kostnaden för vinterväghållningen?

Skadade fotgängare från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) -sjukvårdsklienten under perioden 2003-07-01– till 2010-06-30 har utgjort underlag för analyserna. Ofta har endast länen Kalmar, Skåne, Värmland, Västmanland, Västernorrland och Jämtland (H, M, S, U, Y och Z) ingått i analysen eftersom sjukhusen där registrerat under hela perioden. Alla skadade uppsöker dock inte sjukhus utan söker sig till annan sjukvård. Ju större avståndet är till sjukhuset desto troligare är det att man uppsöker annan sjukvård.

Vinterväghållningskostnad har erhållits för vintrarna under kalenderåren 2005 och 2007. Kostnaderna avser kommunens totala vinterväghållningskostnader. När fastighetsägare vinterväghåller gångytor motsvarar kommunens kostnader främst vinterväghållning av gator, det vill säga fordonsytor. Där kommunen varit väghållare även på gångytor är kostnaden för att vinterväghålla dessa ytor endast en del av de totala kostnaderna. Detta innebär att de väghållarkostnader som används är en överskattning av kostnaden. Kostnaden för skadade fotgängare är betydligt större än vinterväghållningskostnaden.

Abstract [en]

The project’s aim was to analyse the importance of the authority or the association responsible for winter maintenance. Did it make a difference in the number of injury cases if it was the road authority or a property association who managed the winter maintenance? What was the pedestrian injury cost in relation to the cost of winter maintenance?

Injured pedestrian data from STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) healthcare client, from the period 2003/07/01 to 2010/06/30, provided a basis for the analysis. Often, it was only the Kalmar, Skåne, Värmland, Västmanland, Västernorrland and Jämtland regions that were included in the analysis. This was because hospitals from these regions had registered injured pedestrian data in STRADA during the whole analysis period. All injured persons do not necessarily seek hospital treatment. Treatment may have been obtained from other health care providers. The greater the distance to the hospital, the more likely it is to seek other health care treatment. This means that there will be an underestimate of the number of injured.

Winter maintenance costs were obtained for the years 2005 and 2007. The costs related to road the authorities’ total winter maintenance costs. Property associations’ maintenance costs for footway surfaces are not included in road authority costs so the costs are for road maintenance. Where the road authority is also responsible for footway surfaces, the cost of maintaining these surfaces is included in the total cost. This means that road authority costs are overestimated. Pedestrian injury costs are much higher than winter maintenance costs.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2012. p. 26
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 735
Keywords
Pedestrian, Injury, Cost, Winter maintenance, Icy road, Snow, Winter, Fotgängare, Personskador, Kostnader, Vinterväghållning, Isigt väglag, Snö, Vinter
National Category
Economics
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Accident costs; Road: Maintenance, Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1819 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2016-02-22Bibliographically approved
Arvidsson, A. K., Blomqvist, G. & Öberg, G. (2012). The impact of climate change on the use of anti- and de-icing salt in Sweden. In: Transportation Research Circular: Winter Maintenance and Surface Transportation Weather. Paper presented at Winter Maintenance and Surface Transportation Weather.
Open this publication in new window or tab >>The impact of climate change on the use of anti- and de-icing salt in Sweden
2012 (English)In: Transportation Research Circular: Winter Maintenance and Surface Transportation Weather, 2012, p. -10Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The future needs for winter maintenance will probably be influenced by the climate change in different ways in different parts of the world. As Sweden is a country with several climate zones, the influence of climate change on winter maintenance will therefore differ between regions within the country. To understand the influence of climate change on the future needs of salt consumption in winter maintenance, modeled road weather data were calculated in the IRWIN project (a joint research project through ERA-NET ROAD funded by the 6th Framework Program of the European Commission), where climate change scenarios from ECHAM5 (the fifth generation of the European Centre Hamburg Model general circulation model from the Max-Planck Institute for Meteorology) were combined with field data from the road weather information system in Sweden.

These modeled road weather data were used in project KLIVIN (the study presented here) in three Swedish regions (Gothenburg, Stockholm, and Sundsvall) and was combined with the Swedish winter severity index in order to calculate the trends of future salt needs. In this study the needs of salt for each of the three investigated regions were calculated in 30-year periods between 1970 and 2100. The results show that salt use related to snowfall will decrease in all three regions, while the salt use related to temperature will increase in the northernmost region (Sundsvall) and show a small decrease in the two other regions (Gothenburg and Stockholm).

Series
Transportation Research Circular, ISSN 0097-8515 ; E-C162
Keywords
Winter maintenance, Climate change, Weather, Mathematical model, Calculation, Salt (deicing)
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7147 (URN)
External cooperation:
Conference
Winter Maintenance and Surface Transportation Weather
Available from: 2014-09-26 Created: 2014-09-26 Last updated: 2017-12-15Bibliographically approved
Öberg, G. (2011). Skadade fotgängare: fokus på drift och underhåll vid analys av sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Skadade fotgängare: fokus på drift och underhåll vid analys av sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Injured pedestrians : A focus on highway maintenance procedures through analysis of hospital registered injury data from STRADA
Abstract [sv]

Denna undersökning är framtagen med ekonomiskt stöd från främst Vägverkets, numera Trafikverkets,Skyltfond, men även SKL (Sveriges kommuner och landsting) och VTI (Statens väg- ochtransportforskningsinstitut) har bidragit.Syftet med denna studie är att kartlägga orsaker till varför fotgängare skadas och om möjligt ge förslagpå åtgärder för att minska skadorna. Fokus kommer främst att vara på sådant som kan åtgärdas med driftochunderhållsåtgärder.Databasen STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är Trafikverkets nationellainformationssystem om skador och olyckor i vägtransportsystemet. I detta projekt har STRADAsjukvårdsklientenanvänts dvs delen där sjukhus rapporterar om skadade. Data för perioden2003-07-01–2008-12-31 har använts för merparten av analyserna och omfattar 24 802 skadadefotgängare. Eftersom vintern 2009/2010 blev mer ”vintrig” än normalt förlängdes projektet så att ävendenna vinter kunde inkluderas. Data omfattar då perioden 2003-07-01–2010-06-30. Eftersom då olikavintrar jämförs kan endast de län ingå där alla sjukhus rapporterat under hela perioden och antaletskadade fotgängare under den perioden i de 6 länen är 16 054.Den dominerande olyckstypen bland fotgängare är singelolyckor, som ligger bakom ca 85 % avskadefallen bland fotgängare.Under vintermånaderna inträffar 3–4 gånger fler skador än under sommarmånaderna. Andelen med olikasvårhetsgrader är ungefär desamma för de olika månaderna.På is/snö-väglag inträffar ungefär hälften av alla fotgängarskador sett över hela året och i till exempeljanuari månad sker över 80 % av skadorna på is/snö och anges också som orsak.

Abstract [en]

The aim with the study was to describe the cause of pedestrian accidents and injuries with focus on deficiencies in maintenance and operation, and if possible to propose measures how to decrease the injuries. The Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA) database is the Swedish Transport Administration's national information facility for accidents and injuries occurring on the road network. In this project, STRADA accident and injury data obtained from hospital reports was used. Data between 1 July 2003 and 31 December 2008 was used for the majority of the analyses and provided details on 24,802 injured pedestrians. Due to the unusually extreme conditions experienced during the 2009/2010 winter, it was decided to continue the study and extend the data capture period to 30 June 2010. As different winter conditions were now compared, only regional data where all hospitals had reported during the full period, could be considered. Data from these six regions provided details on 16,054 injured pedestrians. The most common accidents type among pedestrians was single accidents, accounting for about 85%. Compared with summer months, three to four times as many accidents happened during winter months. Proportions of injury severity were similar for different months. Around half of all pedestrian injuries occurred on slippery (ice or snow) surfaces. In January, over 80% of all accident injuries were attributed to snow or ice on the surface.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2011. p. 46
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 705
Keywords
Pedestrian, Accident, Accident rate, Injury, Severity (accid, injury), Snow, Icy road, Statistics, Winter maintenance, Fotgängare, Olyckor, Olyckstal, Personskador, Allvarlighetsgrad (olyckor, skador), Snö, Isigt väglag, Statistik, Vinterväghållning
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Accident statistics; Road: Maintenance, Road: Winter maintenance; Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1791 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-03-17Bibliographically approved
Hjort, M., Wiklund, M. & Öberg, G. (2010). Bus accidents in wintertime. In: PIARC 2010 XIII International Winter Road Congress, February 8-11, 2010, Quebec, Canada: proceedings. Paper presented at Proceeding for the Piarc International Winter Road Congress in Québec 2010.
Open this publication in new window or tab >>Bus accidents in wintertime
2010 (English)In: PIARC 2010 XIII International Winter Road Congress, February 8-11, 2010, Quebec, Canada: proceedings, 2010Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Buses in Sweden have a low accident risk. However, statistics from 1996 - 2002 indicate that the number of bus accidents in Sweden with personal injuries have been increasing by 4% yearly. Buses also have a higher percentage of accidents that occur on ice/snow covered roads than other vehicles. In Sweden passenger cars must be equipped with winter tyres during the winter period. There is no such regulation for heavy vehicles, and many buses are using summer tyres all around the year. The present project had the purpose of looking at the bus-winter problem in more detail, with the main focus on tyres. Four different studies were carried out: tyre tests, focus group discussions, driving simulator tests and an accident study. Here is given a short summary concerning methods and conclusions of each sub project.

Tyre tests on smooth ice did not show any significant difference between summer tyres and non-studded winter tyres, while studded tyres exhibits a better ice grip than non-studded tyres. Nor did driving simulator tests with driving on ice covered road under the influence of heavy wind from the side show a difference between summer tyres and non-studded winter tyres. Also in these tests studded tyres were superior to non-studded. Accident statistics indicate that buses with summer tyres on the steering axle and winter tyres on the drive axle have the lowest estimated accident risk, which is in accordance with the results in a previous study. The results are however not statistically significant due the low number of accidents. Three focus groups were carried out and the importance of the tyres for traffic safety during winter was discussed. It is however hard from the gathered discussion material to estimate just how important the tyres really are. The results do not warrant a winter tyre regulation for heavy vehicles, and a restriction of the use of studded tyres for buses would probably have negative consequences on traffic safety.

Keywords
Accident, Accident rate, Winter, Bus, Tyre, Slipperiness, Icy road, Laboratory (not an organization), Test
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
Road: Vehicles and vehicle technology, Road: Components of the vehicle
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-221 (URN)
Conference
Proceeding for the Piarc International Winter Road Congress in Québec 2010
Available from: 2013-10-17 Created: 2013-10-17 Last updated: 2016-02-25Bibliographically approved
Öberg, G. & Möller, S. (2009). Hur påverkas trafiksäkerheten om restriktioner av dubbdäcksanvändning införs? Kan en förbättrad vinterväghållning medföra att trafiksäkerhetshivån bibehålls?. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Hur påverkas trafiksäkerheten om restriktioner av dubbdäcksanvändning införs? Kan en förbättrad vinterväghållning medföra att trafiksäkerhetshivån bibehålls?
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
How will a restriction of studded tyre use affect road safety? Could increased winter road maintenance help sustain existing road safety levels?
Abstract [sv]

In the autumn of 2008, the Swedish Road Administration was commissioned by the Swedish Government to calculate the consequences of different reductions of studded tyre use. The commission, passed on to VTI, was required to determine: 1. The effects on road safety levels each a reduction would have 2. The changes in winter service standard required to alleviate any reduction in road safety levels 3. The estimated cost of such changes. VTI had just one month to complete the commission. Therefore, as there was no time for new studies. Existing models and data had to be used. Sales of European and Nordic stud-less winter tyres are distributed equally. Usage in traffic was therefore assumed to be equal as well. The estimated increase of accidents due to restrictions in the use of studded tyres is quite large, except in the event of studded tyres being banned in April. If everyone that does not use studded tyres selected the Nordic winter tyre available there would be a lower accident increase if the use of stud-less winter tyres is distributed equally. If restrictions on studded tyre use were introduced on the national road network, maintaining the accident numbers at existing level would require a completely change of winter service rather than changing up one standard class.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2009. p. 45
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 648
Keywords
Studded tyre, Reduction, Use, Accident, Risk, Accident rate, Fatality, Injury, Winter maintenance, Icy road, Snow, Cost, Forecast
National Category
Infrastructure Engineering Vehicle Engineering
Research subject
90 Road: Vehicles and vehicle technology, 911 Road: Components of the vehicle; 80 Road: Traffic safety and accidents, 812 Road: Collation of accident statistics; 70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6499 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2019-05-29Bibliographically approved
Hjort, M., Thorslund, B., Sundström, J., Wiklund, M. & Öberg, G. (2008). Bussars trafiksäkerhet vintertid. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Bussars trafiksäkerhet vintertid
Show others...
2008 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Alternative title[en]
Traffic safety of buses winter time
Abstract [en]

Earlier studies have shown that buses are overrepresented at accidents during winter road conditions compared to other vehicle types. Hence, the traffic safety of buses during the wintertime has been studied in more detail. The study comprised the following parts: - Gripping power studies on ice in VTI's tyre test facility. - Accident study and a survey of the use of tyre. - Focus group to gain knowledge about dangerous situations. - Driving simulator study to test the importance of the tyres during problematic situations.

Tests in VTI's tyre test facility on smooth ice did not show any significant difference between summer tyres and non-studded winter tyres, while studded tyres exhibit a better ice grip than non-studded tyres. Nor did driving simulator tests when driving on ice covered road under the influence of heavy wind from the side show a difference between summer tyres and non-studded winter tyres. Also in these tests the studded tyres were superior to the non-studded. If studded tyres are used only on one axle, the driving simulator study showed that during side wind the ability to steer is important. The accident study showed that the buses that have summer tyres on the steering axle and winter tyres on the drivé axle has the lowest estimated accident risk, although it is not statistically significant. The buses equipped with studded tyres on both axles could not be statistically analysed since only 2 accidents occurred on bare roadways, and none on icy/snowy roadways, while at the same time the buses in this category drive a lot on icy/snowy roadways. This probably makes these buses the safest on winter roadways. From the focus groups it was clear that the time table has a great influence on the creating of stress and the demands on the drivers to keep the speed even during slippery roadways. Many bus drivers experience large problems with bad snow clearance, or other winter maintenance. At the same time there is a large consciousness among the drivers that it is always their own way of handling the vehicle that is the determining factor for traffic safety. The drivers were expressing a lack of further education and practical exercises with buses on slippery roads.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2008. p. 96
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 618
Keywords
Bus, Safety, Winter, Tyre, Studded tyre, Tyre road contact, Friction, Icy road, Wind, Test, Test rig, Simulator, Use, Accident, Risk, Driver, Interview, Behaviour, Attitude
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
90 Road: Vehicles and vehicle technology, 911 Road: Components of the vehicle; 80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour; 80 Road: Traffic safety and accidents, 813 Road: Accident risk
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6475 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2019-06-12Bibliographically approved
Ihs, A., Öberg, G. & Wågberg, L.-G. (2007). Trafikanters krav på vägars tillstånd: en litteraturstudie rörande trafikantenkäter och trafikintervjuer. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Trafikanters krav på vägars tillstånd: en litteraturstudie rörande trafikantenkäter och trafikintervjuer
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Today the Swedish Road Administration (SRA) regularly follows up the condition of the state roads by means of road surface measurements. It is mainly rut depth (mm) and roughness expressed in the measure International Roughness Index (IRI, mm/m) that is the bases for assessment of the road surface condition. Based on these measurements it can generally be said that the condition of the roads neither have considerably improved nor become considerably worse over the years. The trend however looks a bit different in the different SRA Regions. At the same time it is also yearly investigated how content or discontent the road users are with the maintenance of the state roads. The road users are asked about their opinion on the operation and maintenance of the roads in general as well as more specifically about their opinion concerning rutting and unevenness, i.e. the factors that are followed up by measurements. The general tendency, except for the last year, is the percentage of satisfied road users is decreasing. The percentage of satisfied road users is also low. This applies not least that the professional drivers. The agreement between the objective measurements of the condition of roads (or rather the condition measures that are used) that are done and the opinions given by the road users is not very good. There is reason to go deeper into this question and examine what requirements and expectations the road users have on the roads/road surface condition and also what measures are needed to describe the condition in a satisfactory way.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2007. p. 63
Series
VTI notat ; 18-2007
Keywords
Road user, Driver, Requirement, Surface texture, Rutting, Evenness, Comfort, Maintenance, Winter maintenance, Safety, Attitude, Interview, Questionnaire
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance; 70 Road: Maintenance; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1642 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2019-05-06Bibliographically approved
Gustafsson, M., Berglund, C. M., Forsberg, B., Forsberg, I., Forward, S., Grudemo, S., . . . Öberg, G. (2006). Effekter av vinterdäck: en kunskapsöversikt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Effekter av vinterdäck: en kunskapsöversikt
Show others...
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Effects of winter tyres : state of the art
Abstract [en]

Choice of winter tyres has, from mainly being a matter of safety and economic costs for wearing of road pavements, during later years also become a matter of inhalable particles formed during pavement wear from studded tyres and their negative effects on public health. Further, the tyres' effects on environment and noise have been illustrated in several studies. The issue is also complicated by the fact that tyre choice effects on traffic safety have several components, including such diverging parameters as friction and behaviour. Finally all aspects have to be evaluated from a socioeconomic point of view for society to be able to decide which kind of distribution of tyre types that is the most profitable. This report is a summary of current knowledge in this complex research field.

Abstract [sv]

Valet av vinterdäck har, från att i huvudsak varit en fråga om trafiksäkerhet och slitage av vägar under senare år även kommit att handla om negativa effekter av de inandningsbara partiklar som bildas då dubbdäck sliter på vägbanan och de effekter på befolkningens hälsa som dessa partiklar har. Vidare har vägslitagets inverkan på miljön genom spridning av bl.a. tungmetaller belysts liksom däckvalets betydelse för bullerproblematiken. Frågan kompliceras ytterligare av att däckvalets betydelse för trafiksäkerheten har många beståndsdelar inkluderande såväl tekniska parametrar, t.ex. friktion, som beteendevetenskapliga aspekter. I slutändan måste alla dessa aspekter vägas samman samhälls-ekonomiskt för att den för samhället mest lönsamma däckanvändningen skall kunna uppnås. Denna rapport belyser kunskapsläget inom detta komplexa problemområde.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2006. p. 124
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 543
Keywords
Tyre, Studded tyre, Winter, Friction, Accident rate, Wear, Particle, Air pollution, Noise, Health , Surfacing, Polishing, Safety, Traffic regulations, Cost, External effect, State of the art report
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
90 Road: Vehicles and vehicle technology, 911 Road: Components of the vehicle; 80 Road: Traffic safety and accidents, 811 Road: Accident statistics; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6406 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2016-02-25Bibliographically approved
Öberg, G. (. . (2006). PIARC 2006: XIIth Winter Road Congress 27-30 March 2006, Torino, Italy. Linköping: VTI., VTI notat 19A-2006
Open this publication in new window or tab >>PIARC 2006: XIIth Winter Road Congress 27-30 March 2006, Torino, Italy
2006 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

C-G. Wallman: The Winter Model - A winter maintenance management system/Le Winter Model - Un système de management de l'entretien des routes en hiver S. Möller: Winter Road Condition Model/Modele sur la condition de la route en hiver A. Bergström: Variation in car accident risk during winter/Variation du risque d'accidents de voitures durant l'hiver G. Blomqvist & M. Gustafsson: The environmental sub-model of the Swedish winter model from real world data to a modelled scenario/Le sous-modèle environmental du modele d'hiver (Winter model) Suedois des valeurs du monde reel vers un scenario modelise H. Antonson & G. Blomqvist: Does the official strategy protect or destroy our cultural heritage? - Corrosion of archaeological artefacts exposed to de-icing salt in Sweden/La strategie officielle protégé-t-elle ou detruit-elle notre heritage culturel? - Corrosion des vestiges archeologiques exposes au sel de degivrage des routes en Suede B. Wälivaara, G. Blomqvist, T. Andersson, H. Wilhelmsson: Automated monitoring of groundwater contamination along salted roads/Surveillance automatique de la contamination des eaux souterraines lelong des routes salees M. Gustafsson, G. Blomqvist, A. Gudmundsson, A. Dahl, E. Swietlicki: Studies of wear particles using the VTI Road Simulator/Particle Generator/Etudes des particules d'usure en utilisant le Simulateur de Route/Generateur de Particules du VTI

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI., VTI notat 19A-2006, 2006. p. 144
Series
VTI notat
Keywords
Winter maintenance, Conference
Research subject
Road: Maintenance, Road: Winter maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1602 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications