Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (3 of 3) Show all publications
Skogsmo, I., Andersson, J., Jernberg, C. & Aramrattana, M. (2023). One2Many: remote operation of multiple vehicles. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>One2Many: remote operation of multiple vehicles
2023 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
One2Many : fjärrstyrning av flera fordon
Abstract [en]

One2Many, the title of this report, refers to remote operation of vehicles where an operator handles several vehicles simultaneously. This may increase efficiency and opportunities for profitability. The objective of this report is to identify essential and relevant developments of the regulatory framework, as well as business models and working conditions for support of safe and sustainable introduction of a single person’s remote operation of multiple vehicles. 

As a starting point, this report describes the taxonomy used and a state-of-the-art study. Most literature deals with technical challenges around remote operation while non-technical challenges, as well operation of multiple vehicles, are poorly covered. This report aims at addressing this gap by considering non-technical aspects for remote operation. 

Legal aspects are described and analysed, resulting in recommendations for next steps for legislation and regulation. Furthermore, business models and working environment are discussed, taking advantage of two real world use cases: goods transport (Einride trucks), and public transportation (Ride the Future automated shuttles). 

One2Many summarises regulatory considerations in a Memorandum, and additionally concludes that: 

• Research is needed regarding legal challenges for the three different modes of remote operation (remote driving, remote assistance, remote supervision) and how to address them in future regulation to best deal with safety concerns and to support remote operation. Liability issues and concerns also need to be handled. 

• The main advantage of introducing remote operating for several vehicles per operator will most likely be uptime. The employee cost is foreseen to decrease, but potential surrounding functions need to be studied in order to determine if the cost of personnel actually would go down. 

• Several working environment considerations should be further discussed, e.g. regarding what type of controls would be most effective and safe to use, and whether it matters if an operator has a background as driver of conventional vehicles.

Abstract [sv]

Föreliggande rapports titel, One2Many, syftar på fjärrstyrning av fordon där en operatör hanterar flera fordon samtidigt. Detta kan öka effektiviteten och möjligheterna till lönsamhet. Projektets syfte är att identifiera väsentliga och relevanta utvecklingar av regelverket, såväl som affärsmodeller och arbetsförhållanden för att stödja säker och hållbar introduktion av en enda persons fjärrstyrning av flera fordon. 

I avsaknad av etablerad taxonomi för styrning identifieras begreppet ”Remote operation” (fjärrstyrning) och dess tre moder: remote driving, assistance och supervision (fjärrkörning, fjärrassistans, fjärrövervakning). En nulägesbekrivning (state of the art) visar att den mesta litteraturen och de flesta initiativ inom industri och forskning behandlar tekniska utmaningar kring fjärrstyrning. Icke tekniska utmaningar, liksom samtidig styrning av flera fordon, täcks i betydligt mindre grad. Rapporten adresserar denna lucka genom att beakta icke-tekniska aspekter för fjärrstyrning. 

Juridiska frågeställningar beskrivs och analyseras, och leder fram till rekommendationer för hur lagstiftning och reglering behöver utvecklas. Vidare diskuteras affärsmodeller och arbetsmiljö utifrån två fall med automatiserade fordon i verkliga miljöer: godstransport (Einride-lastbilar) och kollektivtrafik (Ride the Future automatiserade skyttlar). 

One2Many sammanfattar regulatoriska överväganden i ett memorandum och drar dessutom slutsatserna att: 

• Det är nödvändigt med forskning som behandlar de juridiska utmaningarna för de tre olika fjärrstyrningsmoderna och deras framtida reglering för att på bästa sätt hantera säkerhetsproblem och för att stödja fjärrstyrning. Ansvarsfrågor och problem måste också behandlas. 

• Den största fördelen med att införa fjärrstyrning för flera fordon per operatör kommer med största sannolikhet att vara ”up-time”. Personalkostnaden förväntas minska, men operationernas kringaktiviteter och -funktioner måste studeras för att avgöra om personalkostnaderna faktiskt skulle minska. 

• Flera arbetsmiljöaspekter bör diskuteras vidare, till exempel om vilken typ av kontroller som skulle vara mest effektiva och säkra att använda, och om det spelar någon roll om en operatör har en bakgrund som förare av konventionella fordon, eller inte.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1164A
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19710 (URN)
Available from: 2023-05-16 Created: 2023-05-16 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Aramrattana, M., Andersson, J., Jernberg, C., Larsson, P., Nybacka, M., Nylander, T. & Persson, M. (2023). Remote Driving Operation (REDO) project: final report. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Remote Driving Operation (REDO) project: final report
Show others...
2023 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Remote Driving Operation (REDO) projekt : slutrapport
Abstract [en]

This report presents experimental setups and findings from the REDO project, which had been conducted between December 2019 and February 2023. Five main topics are covered in this report: 1) Effects of latency and field-of-view on driving performance; 2) Remote driving feedback and control; 3) Connectivity and mobile network support for remote driving; 4) Video transmission for remote driving; and 5) Laws and regulations concerning remote driving. Contents of this report dives into technical details and findings within each topic. Nevertheless, this report does not intend to repeat all detail and results published in scientific publications, and thus this report should be seen as complementary material to the published results.

Abstract [sv]

Denna rapport presenterar studier och experiment inom REDO-projektet samt resultat ifrån dessa. Studierna är utförda mellan december 2019 och februari 2023 och rapporten täcker fem huvudämnen: 1) den effektlatens och siktvinkel har på körprestanda; 2) feedback och kontroll vid fjärrkörning; 3) uppkoppling samt mobilnätsstöd för fjärrstyrning; 4) videoöverföring för fjärrkörning; och 5) lagar och föreskrifter gällande fjärrstyrning. Innehållet i denna rapport avser att täcka tekniska detaljer och fynd inom samtliga av dessa ämnen, den är dock inte avsedd för att innehålla samtliga detaljer och resultat som redan har publicerats som vetenskapliga artiklar. Denna rapport bör ses som ett komplement till tidigare publicerade resultat.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023. p. 42
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1180A
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19868 (URN)
Available from: 2023-09-05 Created: 2023-09-05 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Jernberg, C., Sandin, J., Ziemke, T. & Andersson, J. (2023). The effect of latency, speed and task performed on remotely operated vehicles. In: Proceedings of the 11th Young Researchers Seminar (YRS2023): . Paper presented at 11th Young Researchers Seminar (YRS2023), Lisbon, Portugal, 15-17 May, 2023. Zenodo
Open this publication in new window or tab >>The effect of latency, speed and task performed on remotely operated vehicles
2023 (English)In: Proceedings of the 11th Young Researchers Seminar (YRS2023), Zenodo , 2023Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Zenodo, 2023
National Category
Vehicle Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19995 (URN)10.5281/zenodo.8013445 (DOI)
Conference
11th Young Researchers Seminar (YRS2023), Lisbon, Portugal, 15-17 May, 2023
Available from: 2023-11-08 Created: 2023-11-08 Last updated: 2023-11-08Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0644-6794

Search in DiVA

Show all publications