Publikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Andersson-Sköld, YvonneORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3075-0809
Publikationer (10 of 26) Visa alla publikationer
Andersson-Sköld, Y., Klingberg, J., Gunnarsson, B., Cullinane, K., Gustafsson, I., Hedblom, M., . . . Thorsson, S. (2018). A framework for assessing urban greenery's effects and valuing its ecosystem services. Journal of Environmental Management, 205, 274-285
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A framework for assessing urban greenery's effects and valuing its ecosystem services
Visa övriga...
2018 (Engelska)Ingår i: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 205, s. 274-285Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Ongoing urban exploitation is increasing pressure to transform urban green spaces, while there is increasing awareness that greenery provides a range of important benefits to city residents. In efforts to help resolve associated problems we have developed a framework for integrated assessments of ecosystem service (ES) benefits and values provided by urban greenery, based on the ecosystem service cascade model. The aim is to provide a method for assessing the contribution to, and valuing, multiple ES provided by urban greenery that can be readily applied in routine planning processes. The framework is unique as it recognizes that an urban greenery comprises several components and functions that can contribute to multiple ecosystem services in one or more ways via different functional traits (e.g. foliage characteristics) for which readily measured indicators have been identified. The framework consists of five steps including compilation of an inventory of indicator; application of effectivity factors to rate indicators' effectiveness; estimation of effects; estimation of benefits for each ES; estimation of the total ES value of the ecosystem. The framework was applied to assess ecosystem services provided by trees, shrubs, herbs, birds, and bees, in green areas spanning an urban gradient in Gothenburg, Sweden. Estimates of perceived values of ecosystem services were obtained from interviews with the public and workshop activities with civil servants. The framework is systematic and transparent at all stages and appears to have potential utility in the existing spatial planning processes.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Academic Press, 2018
Nyckelord
Ecosystem, Urban area, Evaluation (assessment), Interview, Local authority, Land use planning
Nationell ämneskategori
Miljöledning Transportteknik och logistik
Forskningsämne
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-12481 (URN)10.1016/j.jenvman.2017.09.071 (DOI)2-s2.0-85030699219 (Scopus ID)
Tillgänglig från: 2017-11-07 Skapad: 2017-11-07 Senast uppdaterad: 2017-12-04Bibliografiskt granskad
Takman, J., Andersson-Sköld, Y., Johansson, J., Johansson, M., Johansson, H., Uhlin, L. & Kantelius, Å. (2018). Biogas för tunga lastbilstransporter: barriärer och möjligheter. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Biogas för tunga lastbilstransporter: barriärer och möjligheter
Visa övriga...
2018 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
Biogas for heavy trucks : barriers and opportunities
Abstract [sv]

I denna rapport presenterar vi en fördjupad studie av vilka barriärer och möjligheter som finns för biogas, och framförallt flytande biogas (LBG), för tunga lastbilar i större skala samt hur barriärerna övervinns och möjligheterna nyttjas. Studien identifierar även viktiga varuägare och andra intressenter i Sverige samt vilka krav och villkor dessa ställer för att våga investera i gastekniken. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en genomgång av litteraturen samt intervjuer och workshops med relevanta aktörer. Resultaten pekar på att biogasen är ett drivmedel som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp. Vidare nämns även drivkrafter som energitrygghet och en cirkulär ekonomi. Att det nu har kommit nya tunga LBG-lastbilar på marknaden samt att nya styrmedel trätt i kraft ses också som drivkrafter. Avsaknaden av långsiktiga, stabila styrmedel och regelverk samt höga priser och kostnader för exempelvis produktion, fordon och gas angavs vara de största barriärerna. Ytterligare barriärer är exempelvis att det råder kunskapsbrist inom området samt att dagens förnybara drivmedel konkurrerar med varandra istället för att komplettera varandra.

Det behövs en ökad långsiktighet i styrmedel som gynnar de mest hållbara förnybara bränslen som finns idag. Det behövs också att svenska styrmedel harmoniseras med styrmedel inom övriga EU på ett bättre sätt än de som funnits fram till idag. Det behövs även ökade möjligheter till stöd som exempelvis gynnar produktionen av biogas, investeringsstöd till de fordon som bäst gynnar att klimatoch andra miljömål nås, samt stöd som inkluderar andrahandsmarknaden för dessa fordon för att påverka marknaden mot en mer miljömässigt hållbar transportsektor. Det behövs informationsinsatser för att informera om biogas i förhållande till andra drivmedel för tunga lastbilar och information om att, samt var, dagens tankstationer för LBG finns. Även demonstrationsprojekt som visar fordonen ute på vägarna samt bidrar till infrastrukturutvecklingen skulle kunna hjälpa till att sprida kunskap och visa att tekniken fungerar och på så sätt utveckla marknaden för LBG.

Abstract [en]

This report presents an in-depth study of barriers and opportunities regarding the commercialization of biogas, and particularly liquified biogas (LBG), for heavy trucks on a larger scale and how these challenges can be overcome. In the study we also identify key actors and other stakeholders in Sweden as well as under what circumstances they dare to invest in the biogas technology. To study the research questions a literature review as well as interviews and workshops with important actors were conducted. The results indicate that biogas is a fuel option that can contribute to reduced carbon dioxide emissions. Energy security and a circular economy are mentioned as important driving forces. The fact that new LBG trucks are now available on the market and that new policy instruments have come into force are also seen as opportunities. The absence of long-term, stable policy instruments and regulations, as well as high prices and costs for production, vehicles and gas are considered to be the main obstacles. Other barriers are lack of knowledge in the area, and that today’s renewable fuels are competing instead of complementing each other.

There is a need for increased long-term regulatory frameworks that will benefit the most sustainable renewable fuels available today. It is also necessary to make sure that Swedish policies are harmonized with other policies in EU in a better way than the policies that have existed until today. There is also a need for more support systems, for example systems that favor the production of biogas, investment support for the vehicles that best fulfil climate and other environmental objectives, as well as support that includes the secondary market for the LBG vehicles to develop the market towards a more environmentally sustainable transport sector. Information efforts are also needed to inform about biogas in relation to other fuel options for heavy trucks, as well as information about that, and where, LBG fuel stations exist. Furthermore, demonstration projects that show vehicles on the roads as well as contribute to infrastructure development could help spread knowledge and demonstrate that the technology works and by doing so contributing to the development of the LBG market.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. s. 81
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 981
Nyckelord
Biogas, Biofuel, Lorry, Road transport, Freight transport, Market, Policy, Tax, Profitability, Competition
Nationell ämneskategori
Miljövetenskap
Forskningsämne
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13265 (URN)
Tillgänglig från: 2018-09-17 Skapad: 2018-09-17 Senast uppdaterad: 2019-05-29Bibliografiskt granskad
Sand, E., Konarska, J., Howe, A. W., Andersson-Sköld, Y., Moldan, F., Pleijel, H. & Uddling, J. (2018). Effects of ground surface permeability on the growth of urban linden trees. Urban Ecosystems, 1-6
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Effects of ground surface permeability on the growth of urban linden trees
Visa övriga...
2018 (Engelska)Ingår i: Urban Ecosystems, ISSN 1083-8155, E-ISSN 1573-1642, s. 1-6Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Street trees are an important part of urban vegetation due to their provisioning of different types of ecosystem services such as local climate regulation and contribution to aesthetical and recreational values. In order to provide these services, urban trees need to endure many stress factors not present in natural environments, such as the widespread use of impervious surfaces in the vicinity of street trees. However, few studies have evaluated the effect of this potential stress factor on urban tree growth. The aim of this study was therefore to investigate how ground surface permeability affects stem and current-year shoot growth of linden (Tilia europaea) street trees in Gothenburg, Sweden. We found that a small fraction of permeable ground surface in the vertically projected tree crown area caused lower stem growth and strongly suppressed current-year shoot growth. This finding can guide future city planning, demonstrating that the vitality of street trees is compromised when the permeable surface area in the vicinity of the tree is small.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Springer New York LLC, 2018
Nyckelord
Tree, Urban area, Growth rate, Impermeability
Nationell ämneskategori
Miljö- och naturvårdsvetenskap
Forskningsämne
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-12864 (URN)10.1007/s11252-018-0750-1 (DOI)2-s2.0-85044022362 (Scopus ID)
Tillgänglig från: 2018-04-05 Skapad: 2018-04-05 Senast uppdaterad: 2018-05-21Bibliografiskt granskad
Nerhagen, L. & Andersson-Sköld, Y. (2018). Emissioner från flyg inom svenskt luftrum och externa kostnader för dessa: en delrapport i Samkost 3. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Emissioner från flyg inom svenskt luftrum och externa kostnader för dessa: en delrapport i Samkost 3
2018 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
Emissions from air traffic in Swedish territory and their external costs : a report in Samkost 3
Abstract [sv]

I detta notat presenteras underlag och beräkningar för delprojektet luftföroreningar som genomförts inom ramen för VTI:s tredje regeringsuppdrag avseende Trafikens Samhällsekonomiska Kostnader (Samkost 3). Vi har i denna studie beräknat marginella externa kostnader för luftföroreningar med den metod som utvecklats och använts inom EU för detta syfte, den så kallade ”Impact Pathway Approach”, med fokus på utsläpp från flyg i svenskt luftrum.

I den föregående studien om luftföroreningar från sjöfart undersöktes hur detta transportslag bidrar till sekundära föroreningar och vilken betydelse dessa har för befolkningsexponering och påverkan på ekosystemet. Det konstaterades att det är en synnerligen viktig fråga eftersom det är dessa föroreningar som är i fokus när det gäller EU:s luftvårdsarbete. Detta gäller även för flyg där utsläpp som sker på högre höjd sprids och ger påverkan över stora geografiska områden. Flyg har dock också en lokal påverkan vid start och landning. Av denna anledning blev fokus i denna uppföljande studie hur beräkningar kan genomföras för utsläpp som sker på olika höjd.

För att kunna genomföra dessa beräkningar krävs underlag i form av spridningsmodeller varför detta liksom tidigare upphandlats av SMHI som länge arbetat med att genomföra sådana modelleringar. För flyg har detta inte genomförts i denna omfattning tidigare varför nya indata sammanställts för att kunna genomföra modelleringarna. Det, i kombination med att detta är komplexa beräkningsmodeller som kräver tid, har inneburit behov av avgränsningar. För att få någon information om påverkan från olika typer av flyg har separata beräkningar genomförts för inhemskt flyg, internationellt flyg som startar i Sverige samt överflygningar. Beräkningar har också skett för utsläpp på olika höjd, 0–1 000 meter, 1 000–10 000 meter och utsläpp över 10 000 meter.

Abstract [en]

This report presents the basis and calculations for the subproject air pollution carried out within the framework of VTI’s third government commission on traffic economic costs (Samkost 3). We have in this study estimated marginal external costs of air pollution with the method developed and used in the EU for this purpose, the so-called “Impact Pathway Approach”, focusing on the importance and the impact of air traffic in Sweden. These calculations require dispersion- and exposure modelling and SMHI was therefore commissioned to provide data from this type of calculations based on the MATCH model.

Due to time constraints, since this VTI’s commission had a deadline and this work involves complex calculation that requires time, the calculations got adapted to the restrictions of the commission. Separate calculations were done for flight at different heights (LTO, low and high cruise) and only for traffic in the Swedish air space. Separate modelling was done with total reduction of all emissions from this traffic, but also when only NOx from air traffic was reduced. Finally, we tested the influence of the geographical area used in the modelling.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. s. 57
Serie
VTI notat ; 15-2018
Nyckelord
Air transport, Emission, External effect, Social cost, Value analysis, Health, Ozone, Carbon dioxide, Greenhouse effect, Calculation
Nationell ämneskategori
Miljövetenskap Nationalekonomi
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13264 (URN)
Tillgänglig från: 2018-09-17 Skapad: 2018-09-17 Senast uppdaterad: 2019-06-11Bibliografiskt granskad
Andersson-Sköld, Y. & Johannesson, M. (2018). Klimatförändringens påverkan på sjöfart och luftfart: översiktligt underlag för handlingsplan. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Klimatförändringens påverkan på sjöfart och luftfart: översiktligt underlag för handlingsplan
2018 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
Impact of climate change on shipping and aviation : an overview as a basis to an action plan
Abstract [sv]

Denna rapport redovisar en översiktlig analys av hur klimatförändringen kan komma att påverka svensk sjö- och luftfart. Syftet är att den ska utgöra underlag för en handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen kommer att tas fram av avdelningen för sjö- och luftfart inom Transportstyrelsen.

De möjliga förändringar av klimatet som beskrivs i denna rapport är alla baserade på scenarier som ingår i underlaget för IPCC (2014) om förväntade förändringar av klimatet på global nivå, och beräkningar av SMHI för Sverige. För flertalet av de beräknade förändringarna och effekterna råder osäkerhet. För vissa är osäkerheten mycket stor och större och snabbare förändringar liksom allvarligare effekter kan inträffa. I rapporten redovisas flera möjliga effekter av klimatförändringen för svensk sjö- och luftfart. Ett exempel avseende flyget är att den förhöjda lufttemperaturen kommer att påverka flyget direkt, eftersom ökad värme minskar flygplanens lyftförmåga. Detta leder till minskad lastkapacitet och vid mycket höga temperaruter kan det leda till inställda och försenade flyg. Även om det i första hand drabbar flygplatser i varmare delar av världen kommer försenade och inställda flyg från dessa flygplatser i sin tur ge upphov till försenade och inställda flyg över hela världen. Flygplatser kommer att få minskade behov av avisning och även minskad användning av salt och kemikalier för väg- och andra markanläggningar.

För sjöfarten innebär minskad isutbredning generellt längre fraktsäsong samt minskade behov av isbrytningsåtgärder. För Östersjön kan det dock trots den minskade isutbredningen innebära att det krävs mer isbrytarinsatser på grund av att isen förändras

Risken för översvämningar orsakade av höga vattenflöden på grund av långvarig nederbörd eller kraftiga regn och stormar kommer att öka. Detta kan påverka framkomligheten för all trafik på väg och järnväg och det förekommer redan idag tillfällen med långa avstängningstider vilket kan komma att påverka framkomlighet till som från flygplatser och hamnar samt annan verksamhet som berör flyg och sjöfart. Hamnar och kustnära flygplatser kan komma att behöva anpassas för att kunna upprätthålla sina aktiviteter och verksamheter.

Abstract [en]

This report presents a summary analysis of how climate change may affect Swedish naval and aviation. The aim was to provide a basis for an action plan on climate adaptation within the two sectors. The action plan will be developed by the Maritime and Aviation Department of the Swedish Transport Agency.

The potential climate change outlined in this report are all based on scenarios included in the compilations of potential climate change at global level by the International Panel on Climate Change (IPCC, 2014) and calculations of SMHI for Sweden.

The expected air temperature increase will affect the flight specifically, as increased heat reduces the aircraft's lifting ability. This leads to reduced load capacity and at very high temperatures can lead to cancellation and delay of flights.

Reduced ice coverage is expected to result in longer shipping season and reduced need for icebreaking measures. For the Baltic Sea, the reduced ice coverage may result changes in type and distribution form of the ice. Airports will have a reduced need for deicing and also for the use of salt and chemicals for road and other land improvements.

The flood risk caused by high water levels, prolonged precipitation, heavy rainfall and storms is expected to increase in large parts of Sweden. This may affect the accessibility of all road and rail traffic and there are already occasions with long shut-off times, which may affect both accessibility to and from airports and ports, as well as other activities involving flights and shipping. Ports and coastal airports may need to be adapted to maintain their activities and operations.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. s. 47
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 960
Nyckelord
Climate change, Impact study (environment), Sea, Wind, Precipitation (rain), Storm, Temperature, Maritime transport, Air transport
Nationell ämneskategori
Transportteknik och logistik
Forskningsämne
SAB, Prc Ships and shipping; SAB, Prd Aircrafts, air transport and airports
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-12779 (URN)
Tillgänglig från: 2018-02-01 Skapad: 2018-02-01 Senast uppdaterad: 2019-06-10Bibliografiskt granskad
Andersson-Sköld, Y., Klingberg, J., Gunnarsson, B. & Thorsson, S. (2018). Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden (VEKST): Handbok version 1.0. Göteborg: Göteborgs universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden (VEKST): Handbok version 1.0
2018 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Under åren 2013–2016 genomfördes forskningsprojektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska med syftet att kartlägga, synliggöra och värdera den urbana grönskan. Inom forskningsprojektet studerades bland annat hur ekosystemtjänsterna klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande kan bedömas och värderas. Dessutom kartlades delar av den biologiska mångfalden (träd, buskar, örter, bin och fåglar). För att kunna bedöma och värdera de ekosystemtjänster som ingick i projektet utvecklades en stegvis metod. Metoden baseras på mätningar och inventeringar i sju fallstudieområden i Göteborg, intervjuer och enkätstudier samt relevant litteratur. I denna handbok presenteras metoden samt mallar som guidar användaren genom metodens fem steg. Handboken innehåller också exempel på hur metoden har använts. Viktigt att poängtera är att metoden som beskrivs i denna handbok inte är en slutprodukt utan en första version. I takt med ökad kunskap kan, och bör, metoden utvecklas, kompletteras och förbättras. Till exempel kan fler ekosystemtjänster bedömas och värderas. Metoden är utvecklad med tanken att den ska vara enkel att använda, systematisk och transparent i alla steg. Denna handbok vänder sig bland annat till stadsplanerare och konsulter som på uppdrag av planerare arbetar med beslutsstöd i planprocessen. Metoden kan användas för att bedöma inverkan av förändringar i stadsbilden, t ex vid förtätning, eller för att följa förändringar över tid.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Göteborg: Göteborgs universitet, 2018. s. 76
Serie
Rapport C / Göteborgs universitet. Geovetarcentrum, ISSN 1400-383X ; 123
Nyckelord
Recreation grounds, Vegetation, Tree, Urban area, Value analysis, Inventory, Specifications
Nationell ämneskategori
Miljö- och naturvårdsvetenskap
Forskningsämne
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-12875 (URN)
Tillgänglig från: 2018-04-11 Skapad: 2018-04-11 Senast uppdaterad: 2019-05-29Bibliografiskt granskad
Andersson-Sköld, Y. & Johannesson, M. (2018). Uppfyllelse av klimat- och miljömål vid en fullständig internalisering av vägtrafikens samhällsekonomiska kostnader: en delrapport inom SAMKOST 3. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Uppfyllelse av klimat- och miljömål vid en fullständig internalisering av vägtrafikens samhällsekonomiska kostnader: en delrapport inom SAMKOST 3
2018 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
Compliance with climate and environmental objectives in full internalizationof road traffic’s socioeconomic costs : a report in SAMKOST 3
Abstract [sv]

Regeringen gav Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) den 9 februari 2017 i uppdrag att bland annat bedöma konsekvenserna för möjligheten att nå klimat- och miljömål av att internalisera trafikens externa kostnader. Transportsektorn har direkt eller indirekt påverkan på i princip alla de svenska miljökvalitetsmålen. Den här rapporten fokuserar på vägtrafiken och de miljökvalitetsmål som kan relateras till de miljö- och hälsoaspekter som beaktades inom SAMKOST 2 och där det finns relevanta och kvantifierbara etappmål, preciseringar och indikatorer: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Buller inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Om en 100-procentig internalisering hade införts 2016 skulle det enligt beräkningar i rapporten bidra till att utsläppen av koldioxid år 2030 sammanvägt för personbilar och lastbilar blir cirka 2 procent (motsvarande 0,4 miljoner ton) lägre än med dagens internaliseringsgrad vilket är lite jämfört med osäkerheterna i beräkningarna beroende på antaganden om priselasticitet, trafikutveckling, ekonomiska utvecklingen, den tekniska utvecklingen, framtida pris på olja med mera.

För att klara målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (utom flyg) med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års utsläpp krävs ytterligare styrmedel och åtgärder än de som redan har beslutats. Det krävs att utsläppen minskar med ytterligare 1–3 miljoner ton eller 5–15 procent. Om den nuvarande koldioxidskatten på 1,14 kr per kg ökade till 2 kr skulle det med samma antaganden som gjort för övriga beräkningar i rapporten innebära att koldioxidutsläppen minskar med ytterligare cirka 1,6 miljoner ton eller 8 procent än för motsvarande förutsättningar med dagens internaliseringsnivå varvid målet skulle nås.

För framtida utsläpp av kväveoxider har en hundraprocentig internalisering eller en ökad koldioxidskatt endast marginell betydelse. I det fallet är utsläppskrav och teknikutveckling avgörande. För buller och partiklar har det framtida trafikarbetet stor betydelse.

Abstract [en]

On the 9 February 2017, The National Road and Transport Research Institute (VTI) received the governmental commission to continue previous research on socio-economic costs of traffic by developing new knowledge and update the existing knowledge base. As part of this mission, an assessment of the impact on the climate and the national environmental objectives of internalizing external costs was included. The transport sector has a direct or indirect impact on virtually all Swedish environmental quality objectives. This report focusses on road traffic and the environmental quality objectives that were considered in the previous governmental commission SAMKOST 2 and where relevant quantifiable targets, specifications and indicators were available: Limited climate impact, Fresh air, Only natural acidification, No eutrophication and noise as a part of the environmental quality objective Good built environment.

According to results presented in this report, a taxation corresponding to 100 percent internalization would, if imposed in 2016, contribute to a 2 percent (ca 0,4 million ton) decrease in emissions of carbon dioxide 2030 in comparison to current internalization degrees. Such an estimated change is small in relation to the calculation uncertainties due to for example uncertainties about traffic development, price elasticity, technological development, economic development, the development of prices of oil etc. To achieve the objective of reducing greenhouse gas emissions from domestic transport (except aviation) by 70 percent by year 2030 compared with 2010, would need additional instruments and measures than those which have already been decided to reduce the emissions by a further 1–3 million ton or 5–15 percent. An increase in the current carbon dioxide tax from SEK 1.14 per kg of carbon dioxide to SEK 2 per kg of CO2 will reduce emissions by an additional 1.6 million ton or 8 percent more than achieved with current degree of internalization (all other aspects alike). In combination with the already decided instruments, an increase in the carbon tax with SEK 1 per kg carbon dioxide for passenger cars implies that the target of reducing emissions from domestic transport by 70 percent from year 2010 level to 2030 can be reached. For future emissions of nitrogen oxides, a 100 percent internalization, or increased CO2 tax, will only result in a marginal impact.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. s. 62
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 983
Nyckelord
Social cost, External effect, Air pollution, Carbon dioxide, Noise, Tax, Calculation, Road traffic
Nationell ämneskategori
Nationalekonomi
Forskningsämne
00 Road: General works, surveys, comprehensive works, 02 Road: Economics; 10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13350 (URN)
Tillgänglig från: 2018-10-25 Skapad: 2018-10-25 Senast uppdaterad: 2019-06-04Bibliografiskt granskad
Andersson-Sköld, Y., Klingberg, J. & Fredriksson, L. M. (2017). Att värdera ekosystemtjänster. Gröna Fakta från Utemiljö (8 / 2017), I-VIII
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Att värdera ekosystemtjänster
2017 (Svenska)Ingår i: Gröna Fakta från Utemiljö, ISSN 0284-9798, nr 8 / 2017, s. I-VIIIArtikel, forskningsöversikt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)) Published
Abstract [sv]

Begreppet ekosystemtjänster används allt oftare och värdet av ekosystemtjänsterna ska, enligt Naturvårdsverkets etappmål, vara allmänt kända och integrerade i olika ställningstaganden och beslut senast 2018. Här förklaras begreppet i korthet och några tips om hur det kan implementeras i kommuner ges. Därefter beskriver forskarna Yvonne Andersson-Sköld och Jenny Klingberg ett forskningsprojekt som de har deltagit i och vars resultat är en handbok om hur ekosystemtjänster kan värderas.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Landvetter: Marietorp förlag, 2017
Nationell ämneskategori
Miljö- och naturvårdsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-12876 (URN)
Tillgänglig från: 2018-04-11 Skapad: 2018-04-11 Senast uppdaterad: 2019-05-27Bibliografiskt granskad
Andersson-Sköld, Y. & Davidsson, G. (2017). Risk Management of Landslides and Flooding: Recommendations and Step Wise Process. In: Christian N Madu, Chu-Hua Kuei (Ed.), Handbook of Disaster Risk Reduction & Management: (pp. 329-356). World Scientific
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Risk Management of Landslides and Flooding: Recommendations and Step Wise Process
2017 (Engelska)Ingår i: Handbook of Disaster Risk Reduction & Management / [ed] Christian N Madu, Chu-Hua Kuei, World Scientific, 2017, s. 329-356Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Every year flooding and landslides cause severe material damages and thousands of deaths and injuries. To reduce the risk, measures can be taken by applying different management strategies either by reducing the probability of the event or by reducing the potential consequences in case of an event. This chapter provides a systematic (step-by-step) guidance, a brief overview of landslide and flood risk management in general and a summary of an investigation of the present risk management situation in Sweden which has resulted in some general recommendations. Examples of general recommendations are to apply available knowledge, for example by learning from existing good examples and, when available, lessons learned and documentation of the rational argumentation made in the decision process. There is a request of checklists and guides that can be used in the current daily work among planners and risk managers. It is important with a broad basis for decisions, therefore integrated assessments and valuations are recommended for example by applying multi-criteria analysis methodology and involving relevant stakeholders in the process for example through well working networks. It is further important to counteract the current trend that more automatic monitoring results in less field monitoring and reduced local knowledge.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
World Scientific, 2017
Nyckelord
Landslide, Flooding, Recommendations, Management, In situ, Measurement
Nationell ämneskategori
Miljöledning
Forskningsämne
30 Road: Highway design, 37 Road: Drainage and runoff; 60 Road: Soil and geotechnics, 62 Road: Soil mechanics
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-12482 (URN)10.1142/9789813207950_0013 (DOI)978-981-3207-94-3 (ISBN)978-981-3207-96-7 (ISBN)
Tillgänglig från: 2017-11-07 Skapad: 2017-11-07 Senast uppdaterad: 2017-12-04Bibliografiskt granskad
Andersson-Sköld, Y. & Nyberg, L. (2016). Effective and Sustainable Flood and Landslide Risk Reduction Measures: An Investigation of Two Assessment Frameworks. International Journal of Disaster Risk Science, 7(4), 374-392
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Effective and Sustainable Flood and Landslide Risk Reduction Measures: An Investigation of Two Assessment Frameworks
2016 (Engelska)Ingår i: International Journal of Disaster Risk Science, ISSN 2095-0055, Vol. 7, nr 4, s. 374-392Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Natural events such as floods and landslides can have severe consequences. The risks are expected to increase, both as a consequence of climate change and due to increased vulnerabilities, especially in urban areas. Although preventive measures are often cost-effective, some measures are beneficial to certain values, while some may have negative impacts on other values.

The aim of the study presented here was to investigate two frameworks used for assessing the effectiveness and sustainability of physical and nonphysical flood and landslide risk reduction measures. The study is based on literature, available information from authorities and municipalities, expert knowledge and experience, and stakeholder views and values. The results indicate that the risks for suboptimization or maladaptation are reduced if many aspects are included and a broad spectrum of stakeholders are involved.

The sustainability assessment tools applied here can contribute to a more transparent and sustainable risk management process by assessing strategies and interventions with respect to both short- and long-term perspectives, including local impacts and wider environmental impacts caused by climate change, for example. The tools can also cover social and economic aspects. The assessment tools provide checklists that can support decision processes, thus allowing for more transparent decisions.

Nyckelord
Landslide, Flooding, Evaluation (assessment), Efficiency, Sustainability, Method
Nationell ämneskategori
Miljöledning
Forskningsämne
30 Road: Highway design, 37 Road: Drainage and runoff
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-11439 (URN)10.1007/s13753-016-0106-5 (DOI)2-s2.0-85007162648 (Scopus ID)
Tillgänglig från: 2017-01-16 Skapad: 2017-01-16 Senast uppdaterad: 2017-12-01Bibliografiskt granskad
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3075-0809

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer