Publikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Publikasjoner (9 av 9) Visa alla publikasjoner
Andersson, J. & von Schedvin, L. (2023). Fjärroperatörens roll och ansvar: Introduktion av en ny rollbesättning i sjöfarten. Tidskrift i Sjöväsendet, 186(2), 191-201
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Fjärroperatörens roll och ansvar: Introduktion av en ny rollbesättning i sjöfarten
2023 (svensk)Inngår i: Tidskrift i Sjöväsendet, ISSN 0040-6945, Vol. 186, nr 2, s. 191-201Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [en]

Remote operation of ships is a fundamental concept for the introduction of autonomous shipping. The legal challenges associated with remote operation, despite their crucial importance for the transformation of shipping, have so far received relatively limited attention. The remote operator’s role and responsibilities can be seen as key issues in this context and are discussed and highlighted in this article. A crucial question to clarify from a legal perspective is who or which actor the term remote operator aims at. Also, which tasks and duties do remote operation involve and how does the distribution of these responsibilities look like between different people involved in the operation of a remotely operated ship? Another closely related question in this context is which requirements of competence, skills and training are necessary or relevant for remote operation of a vessel from a remote operation center.

These questions are discussed and analysed below. A summary conclusion of the authors is that the introduction of autonomous shipping and remote operation will require a new kind of role set-up and division of labor between the various actors within the shipping industry. This may necessitate the introduction of new legal actors. Also, the legal challenges and the resulting uncertainty need to be addressed at the national level to remove or reduce obstacles to the industry’s development. Thus, a regulatory review is necessary to achieve this purpose.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Karlskrona: Kungl. Örlogsmannasällskapet, 2023
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-19940 (URN)
Tilgjengelig fra: 2023-10-06 Laget: 2023-10-06 Sist oppdatert: 2023-10-11bibliografisk kontrollert
Tiberg, H., Persson, A. H., Schelin, J., Andersson, J., Bierfeldt Liptak, S. & Widlund, M. (2023). Kreditsäkerhet i fartyg (2ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Kreditsäkerhet i fartyg
Vise andre…
2023 (svensk)Bok (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Detta är den andra upplagan av Hugo Tibergs klassiska verk "Kreditsäkerhet i fartyg" från år 1968. Såväl sjöfartsnäringen som formerna för fartygsfinansiering har förändrats kraftigt under de år som har gått sedan den första upplagan utgavs. Den nya upplagan utgör därför en starkt moderniserad framställning av de rättsregler som berör fartygsfinansiering. I boken diskuteras såväl skeppshypoteket som äganderättsförbehåll i båtar. Sjöpanträtten och retentionsrätten i fartyg är ytterligare frågor som behandlas. Slutligen berörs även frågor om exekution i fartyg.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2023. s. 155 Opplag: 2
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-19641 (URN)9789139025153 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2023-04-13 Laget: 2023-04-13 Sist oppdatert: 2023-04-13bibliografisk kontrollert
Andersson, J. & von Schedvin, L. (2023). När och fjärran: Regelutveckling inom autonom sjöfart, särskilt om fjärroperatörens roll och ansvar. In: Paula Bäckdén, Anders Leissner och Mattias Widlund (Ed.), Vänbok till Svenska Sjörättsföreningen: . Stockholm: Svenska Sjörättsföreningen
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>När och fjärran: Regelutveckling inom autonom sjöfart, särskilt om fjärroperatörens roll och ansvar
2023 (svensk)Inngår i: Vänbok till Svenska Sjörättsföreningen / [ed] Paula Bäckdén, Anders Leissner och Mattias Widlund, Stockholm: Svenska Sjörättsföreningen , 2023Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Svenska Sjörättsföreningen, 2023
Serie
Svenska Sjörättsföreningen Skrifter ; 84
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-19778 (URN)9789172239159 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2023-06-19 Laget: 2023-06-19 Sist oppdatert: 2023-06-19bibliografisk kontrollert
Skogsmo, I., Andersson, J., Jernberg, C. & Aramrattana, M. (2023). One2Many: remote operation of multiple vehicles. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>One2Many: remote operation of multiple vehicles
2023 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[sv]
One2Many : fjärrstyrning av flera fordon
Abstract [en]

One2Many, the title of this report, refers to remote operation of vehicles where an operator handles several vehicles simultaneously. This may increase efficiency and opportunities for profitability. The objective of this report is to identify essential and relevant developments of the regulatory framework, as well as business models and working conditions for support of safe and sustainable introduction of a single person’s remote operation of multiple vehicles. 

As a starting point, this report describes the taxonomy used and a state-of-the-art study. Most literature deals with technical challenges around remote operation while non-technical challenges, as well operation of multiple vehicles, are poorly covered. This report aims at addressing this gap by considering non-technical aspects for remote operation. 

Legal aspects are described and analysed, resulting in recommendations for next steps for legislation and regulation. Furthermore, business models and working environment are discussed, taking advantage of two real world use cases: goods transport (Einride trucks), and public transportation (Ride the Future automated shuttles). 

One2Many summarises regulatory considerations in a Memorandum, and additionally concludes that: 

• Research is needed regarding legal challenges for the three different modes of remote operation (remote driving, remote assistance, remote supervision) and how to address them in future regulation to best deal with safety concerns and to support remote operation. Liability issues and concerns also need to be handled. 

• The main advantage of introducing remote operating for several vehicles per operator will most likely be uptime. The employee cost is foreseen to decrease, but potential surrounding functions need to be studied in order to determine if the cost of personnel actually would go down. 

• Several working environment considerations should be further discussed, e.g. regarding what type of controls would be most effective and safe to use, and whether it matters if an operator has a background as driver of conventional vehicles.

Abstract [sv]

Föreliggande rapports titel, One2Many, syftar på fjärrstyrning av fordon där en operatör hanterar flera fordon samtidigt. Detta kan öka effektiviteten och möjligheterna till lönsamhet. Projektets syfte är att identifiera väsentliga och relevanta utvecklingar av regelverket, såväl som affärsmodeller och arbetsförhållanden för att stödja säker och hållbar introduktion av en enda persons fjärrstyrning av flera fordon. 

I avsaknad av etablerad taxonomi för styrning identifieras begreppet ”Remote operation” (fjärrstyrning) och dess tre moder: remote driving, assistance och supervision (fjärrkörning, fjärrassistans, fjärrövervakning). En nulägesbekrivning (state of the art) visar att den mesta litteraturen och de flesta initiativ inom industri och forskning behandlar tekniska utmaningar kring fjärrstyrning. Icke tekniska utmaningar, liksom samtidig styrning av flera fordon, täcks i betydligt mindre grad. Rapporten adresserar denna lucka genom att beakta icke-tekniska aspekter för fjärrstyrning. 

Juridiska frågeställningar beskrivs och analyseras, och leder fram till rekommendationer för hur lagstiftning och reglering behöver utvecklas. Vidare diskuteras affärsmodeller och arbetsmiljö utifrån två fall med automatiserade fordon i verkliga miljöer: godstransport (Einride-lastbilar) och kollektivtrafik (Ride the Future automatiserade skyttlar). 

One2Many sammanfattar regulatoriska överväganden i ett memorandum och drar dessutom slutsatserna att: 

• Det är nödvändigt med forskning som behandlar de juridiska utmaningarna för de tre olika fjärrstyrningsmoderna och deras framtida reglering för att på bästa sätt hantera säkerhetsproblem och för att stödja fjärrstyrning. Ansvarsfrågor och problem måste också behandlas. 

• Den största fördelen med att införa fjärrstyrning för flera fordon per operatör kommer med största sannolikhet att vara ”up-time”. Personalkostnaden förväntas minska, men operationernas kringaktiviteter och -funktioner måste studeras för att avgöra om personalkostnaderna faktiskt skulle minska. 

• Flera arbetsmiljöaspekter bör diskuteras vidare, till exempel om vilken typ av kontroller som skulle vara mest effektiva och säkra att använda, och om det spelar någon roll om en operatör har en bakgrund som förare av konventionella fordon, eller inte.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1164A
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-19710 (URN)
Tilgjengelig fra: 2023-05-16 Laget: 2023-05-16 Sist oppdatert: 2023-05-16bibliografisk kontrollert
Nåbo, A., Nordin, L., Andersson, J., Berglund, M., Bhatti, H. J., Brunner, S., . . . Wehner, J. (2023). Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter: rekommendationer för att underlätta datadelning och nyttiggörande av data för planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur och affärsmodeller. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter: rekommendationer för att underlätta datadelning och nyttiggörande av data för planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur och affärsmodeller
Vise andre…
2023 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[sv]
Government assignment on the electrification of transport : recommendations to facilitate data sharing and utilization of data for planning, development and operation of charging infrastructure and business models
Abstract [sv]

Regeringen har uppdragit åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att ”bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn”. Den här rapporten redovisar den del av uppdraget som handlar om att genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur data i praktiken på bästa sätt kan tillgängliggöras, delas och nyttiggöras för att optimera planering, utveckling, drift samt affärsmodeller för laddinfrastruktur. 

I rapporten ges en beskrivning av förekommande tekniker för laddning av elfordon, viktiga användarperspektiv, och hur affärsmodeller och system för laddinfrastruktur kan modelleras. 

Rapporten fokuserar på datadelning och beskriver hur aktörer idag delar data samt vilka svårigheter de ser med datadelning. Detta omfattar bland annat datatillgänglighet, delning och nyttiggörande, samt hur aktörerna vill att det ska fungera framåt. En stor utmaning handlar om datatillgänglighet, där aktörer dels ser problem med att få tillgång till data och dels är avvaktande till att vilja dela med sig av egna data. Ofta handlar det om integritetsfrågor och reglering enligt GDPR. 

Betydelsen av en väl fungerande samverkan mellan energi- och transportsektorn har lyfts i tidigare rapporteringar från det här uppdraget. Vikten av en digitalisering och digital infrastruktur som kopplar samman dessa sektorer betonas speciellt i detta arbete. Digitalisering behövs för att effektivisera planering, utveckling och drift av den infrastruktur som ett elektrifierat transportsystem kräver. De modelleringar som gjorts i den här delen av uppdraget handlar om transportmodellering och energimodellering samt utveckling för att få modellerna att samspela.

Abstract [en]

The government has commissioned the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) to “contribute to the building of knowledge around a fast, smart and economically efficient electrification of the transport sector”. This report focusses on the part of the mission that deals with conducting pilot projects and developing models for how data, in practice, can be made available, shared and utilized in the best way to optimize planning, development, operation for charging infrastructure and business models. 

The report provides a description of existing technologies for charging electric vehicles, important user perspectives, and how business models and systems for charging infrastructure can be modelled. 

The report focuses on data sharing and describes how actors today share data and what difficulties they see with data sharing. This includes, among other things, data availability, sharing and utilization, as well as how the actors want it to work going forward. A major challenge concerns data availability, where actors partly see problems with getting access to data and partly are hesitant to want to share their own data. Often, it is about privacy issues and regulation according to the GDPR. 

The importance of a well-functioning collaboration between the energy and transport sectors has been highlighted in previous reports from this assignment. 

The importance of digitalization and digital infrastructure that connects these sectors is particularly emphasized in this work. Digitalization is needed to streamline planning, development and operation of the infrastructure that an electrified transport system requires. The modeling done in this part of the assignment deals with transport modeling and energy modeling as well as development to make the models interact.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1158
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-19335 (URN)
Tilgjengelig fra: 2023-01-13 Laget: 2023-01-11 Sist oppdatert: 2023-01-30bibliografisk kontrollert
Aramrattana, M., Andersson, J., Jernberg, C., Larsson, P., Nybacka, M., Nylander, T. & Persson, M. (2023). Remote Driving Operation (REDO) project: final report. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Remote Driving Operation (REDO) project: final report
Vise andre…
2023 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[sv]
Remote Driving Operation (REDO) projekt : slutrapport
Abstract [en]

This report presents experimental setups and findings from the REDO project, which had been conducted between December 2019 and February 2023. Five main topics are covered in this report: 1) Effects of latency and field-of-view on driving performance; 2) Remote driving feedback and control; 3) Connectivity and mobile network support for remote driving; 4) Video transmission for remote driving; and 5) Laws and regulations concerning remote driving. Contents of this report dives into technical details and findings within each topic. Nevertheless, this report does not intend to repeat all detail and results published in scientific publications, and thus this report should be seen as complementary material to the published results.

Abstract [sv]

Denna rapport presenterar studier och experiment inom REDO-projektet samt resultat ifrån dessa. Studierna är utförda mellan december 2019 och februari 2023 och rapporten täcker fem huvudämnen: 1) den effektlatens och siktvinkel har på körprestanda; 2) feedback och kontroll vid fjärrkörning; 3) uppkoppling samt mobilnätsstöd för fjärrstyrning; 4) videoöverföring för fjärrkörning; och 5) lagar och föreskrifter gällande fjärrstyrning. Innehållet i denna rapport avser att täcka tekniska detaljer och fynd inom samtliga av dessa ämnen, den är dock inte avsedd för att innehålla samtliga detaljer och resultat som redan har publicerats som vetenskapliga artiklar. Denna rapport bör ses som ett komplement till tidigare publicerade resultat.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023. s. 42
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1180A
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-19868 (URN)
Tilgjengelig fra: 2023-09-05 Laget: 2023-09-05 Sist oppdatert: 2023-09-05bibliografisk kontrollert
Nordin, L. & Andersson, J. (2022). Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter: digitaliseringens möjligheter att effektivisera och påskynda elektrifieringen av transporter – inklusive rättsliga förutsättningar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter: digitaliseringens möjligheter att effektivisera och påskynda elektrifieringen av transporter – inklusive rättsliga förutsättningar
2022 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
Government commission on the electrification of the transport sector : the possibilities of digitalisation for making the electrification of transport more efficient and accelerated – including legal conditions
Abstract [sv]

Regeringen har uppdragit åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att ”bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn”. Den här rapporten redovisar den del av uppdraget som handlar om att beskriva hur digitalisering inklusive betydelsen av europeiska gemensamma dataområden, uppkoppling och innovativa lösningar ytterligare kan påskynda och effektivisera elektrifieringen inom transportområdet.

Det elektrifierade transportsystemet beskrivs i rapporten som en sammanlänkning av tre infrastrukturer, där den digitala infrastrukturen sammanlänkar transportinfrastrukturen med energiinfrastrukturen och det möjliggörs via uppkoppling. En fjärde infrastruktur, den legala, sätter de rättsliga förutsättningarna för datadelning, vilket är avgörande för vilka datadrivna innovativa lösningar som är rättsligt möjliga att genomföra.

För att förstå vilka barriärer som finns för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn har samtal, dialoger och diskussioner förts med olika aktörer med kunskap inom transport-, energi- och digitalinfrastruktur, på myndighetsnivå, kommunalnivå och med aktörer inom näringslivet.

De flesta aktörer som tillfrågats har påpekat liknande svårigheter kring elektrifiering av transporter där det främst handlar om osäkerheter kopplat till investeringar, samt tid för laddning. Det framkommer också att det krävs samverkan mellan olika aktörer vilket främst berör delning av data. Digital information över sektorsgränser är en förutsättning för att skapa innovativa lösningar som kan bidra till att skapa och driva fram mervärden för elektrifierade transporter men att dela data är i sig en stor barriär.

Brist på digital- och teknisk kompetens, oro över IT-säkerhet och ansvarsfrågor gällande felaktiga data samt tids- och resursbrist är några av de barriärer som finns för att dela data. Legala ramverk, och standardiserade sätt för datadelning blir därför en viktig pusselbit. Rapporten beskriver också de gemensamma europeiska dataområdena som ses som en potentiell möjliggörare kring delning av data eftersom de är gränsöverskridande både mellan sektorer och EU:s gränser samt kan inkludera stora digitala system och många aktörer.

Abstract [en]

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) has been commissioned by the Swedish Government to “contribute to the creation of knowledge regarding a fast, smart and socioeconomically efficient electrification of the transport sector”. This report presents the part of the commission that describes how digitalization, including the importance of European Data Spaces, connectivity, and innovative solutions, can further accelerate and streamline electrification in the field of transport. 

The electrified transport system can be described as an interconnection of three infrastructures, where the digital infrastructure interconnects the transport and energy infrastructures, via connectivity. In addition, there is a fourth infrastructure, the legal infrastructure, that sets the legal conditions for data sharing. 

Dialogues and discussions have been held with various actors within government and municipality with knowledge in transport, energy and digital infrastructure as well as with the trade and industry, to understand the barriers that exist for accelerating the electrification of transports. 

Most of the consulted actors have pointed out similar difficulties regarding electrification of transport, such as uncertainties linked to investments and time for charging. Collaboration between different actors is required, which in turn mainly concerns data sharing. Digital information across sector boundaries is a prerequisite for creating innovative solutions that can contribute to creating added value for electrified transport, but sharing data is a major barrier. The lack of digital and technical competence and resources as well as concerns about IT security and liability issues are some of the barriers that exist for sharing data. Legal frameworks, and standardized ways of data sharing will therefore be an important piece of the puzzle. The report also describes the European Data Spaces, which are potential enablers for data sharing as they are cross-border both between sectors and EU borders and include large digital systems as well as the involvement of many actors.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2022. s. 62
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1109
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-18101 (URN)
Tilgjengelig fra: 2022-02-21 Laget: 2022-02-21 Sist oppdatert: 2024-02-21bibliografisk kontrollert
Andersson, J., Andersson, J., Nyberg, J., Swärdh, J.-E., Bondemark, A., Henriksson, P., . . . Ekblad, J. (2022). Regeringsuppdrag synfält: utredning om förutsättningar för undantag från de medicinska kraven för individer med synfältsbortfall. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Regeringsuppdrag synfält: utredning om förutsättningar för undantag från de medicinska kraven för individer med synfältsbortfall
Vise andre…
2022 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

I regeringsuppdraget (I2021/ 02412) framgår att VTI, i samarbete med Trafikverket och Transportstyrelsen, ska utreda förutsättningarna för undantagshantering från de medicinska föreskrifterna med avseende på synfältsbortfall (B-körkort). Vidare ska tre aspekter beaktas: hur andra länder gör, konsekvenser för den enskilde samt samhällsekonomiska konsekvenser. Slutrapporten påvisar att Sverige med gällande rättsligt ramverk inte kan genomföra de förslag som slutrapporten föreslår. Det innebär att det kommer att krävas juridiska förändringar. Givet att dessa förändringar genomförs och att ett nytt förfaringssätt nyttjas visar slutrapporten på att a) positiva effekter för den enskilde individen uppstår, b) samhällsekonomiska vinster uppstår och c) en rättssäker och rättvis prövning är möjlig. 

Slutrapporten redovisar dessutom hur ett urval av andra länder har hanterat handläggningen av individer med synfältsbortfall givet samma EU-direktiv som Sverige regleras av. Det framgår också av undersökningen att samtliga länder, som en förutsättning för undantag från de föreskrivna kraven avseende synfält, tillämpar krav eller rekommendationer om att ett praktiskt körprov ska utgöra del i underlaget för bedömning av körförmågan. 

Kunskapsläget med avseende på körförmågebedömningar för individer med synfältsbortfall redovisas och där framgår med tydlighet att perimetrin som Sverige utnyttjar som underlag för återkallelse av körkort inte kan predicera individers körförmåga. Perimetrin är dock viktig eftersom individer med synfältsbortfall som grupp kan vara olämpliga förare. Slutsatsen som forskningslitteraturen enstämmigt lyfter är att det behövs förarprov (på väg eller i en simulator) för att kunna genomföra en valid bedömning. 

Slutligen innehåller slutrapporten vilka problem (aktiviteter) som kvarstår för att skapa en lämplig och kvalitetssäkrad process. Dessutom presenteras den kronologiska ordning på aktiviteter som behöver genomföras. Kronologin krävs eftersom resultatet av lämplig metod och aktör påverkar det vidare arbetet med avseende på utformning av körprov och rättsligt ramverk. 

Slutrapportens slutsats är att Sverige har möjligheten att genomföra en förändring med avsevärda nyttor. Detta eftersom de valda aktörerna och de valda metoderna existerar idag och därför endast behöver utvecklas i viss mån för att säkerställa att individer med synfältsbortfall erbjuds en kvalitetssäkrad, rättssäker och rättvis process som dessutom bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2022. s. 77
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1149
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-19098 (URN)
Tilgjengelig fra: 2022-10-31 Laget: 2022-10-31 Sist oppdatert: 2022-10-31bibliografisk kontrollert
Almestrand Linné, P. & Andersson, J. (2021). Regulating Road Vehicle Teleoperation: Back to the Near Future. In: IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Proceedings: . Paper presented at 32nd IEEE Intelligent Vehicles Symposium Workshops, IV Workshops 2021, 11 July 2021 through 17 July 2021 (pp. 135-140). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Regulating Road Vehicle Teleoperation: Back to the Near Future
2021 (engelsk)Inngår i: IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2021, s. 135-140Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Due to the many remaining obstacles before reliability and safety can sufficiently be guaranteed for high-level automated vehicles (AVs), teleoperation or remote operation of partially automated vehicles by a human driver has become increasingly interesting to consider. However, remote operation, including remote driving, has so far only received little attention in legal scientific and transportation literature. This paper aims to establish some basic legal matters for remote driving by examining its regulatory development in three different jurisdictions. A combination of methods is employed including an examination of literature regarding AVs and their regulation. The main result is that current regulation in the examined jurisdictions intentionally addresses a future with high-level AVs, but to a large extent excludes regulatory details for remote operation. In conclusion, this paper argues that both present and coming regulation for automated vehicles ought to be more near future-oriented and address the concept of remote operation more explicitly. This, for regulation to be better in touch with current technology, for the benefit of a wider acceptance in society, for legal certainty, but also for innovation support and stability for investments in technology. © 2021 IEEE.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-18185 (URN)10.1109/IVWorkshops54471.2021.9669226 (DOI)2-s2.0-85124993706 (Scopus ID)9781665479219 (ISBN)
Konferanse
32nd IEEE Intelligent Vehicles Symposium Workshops, IV Workshops 2021, 11 July 2021 through 17 July 2021
Tilgjengelig fra: 2022-03-25 Laget: 2022-03-25 Sist oppdatert: 2022-03-25bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6544-7183