Publikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publikasjoner (10 av 39) Visa alla publikasjoner
Lundberg, J., Janhäll, S., Gustafsson, M. & Erlingsson, S. (2019). Calibration of the Swedish studded tyre abrasion wear prediction model with implication for the NORTRIP road dust emission model. The international journal of pavement engineering
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Calibration of the Swedish studded tyre abrasion wear prediction model with implication for the NORTRIP road dust emission model
2019 (engelsk)Inngår i: The international journal of pavement engineering, ISSN 1029-8436, E-ISSN 1477-268XArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

An experimentally based prediction model of road abrasion wear due to studded tyres is available in Sweden and has been found to work well. However, it has not been validated since 2007, and since then road surfaces and tyre design have developed, and the question has arisen regarding the model’s current validity. The abrasion wear model is used in the NORTRIP emission model (NOn-exhaust Road Traffic Induced Particle emission modelling), and the effect of a recalibrated abrasion wear model on the emission model is shown. In this paper, the abrasion wear model is compared to full-scale field measurements at several recently constructed roads in Sweden to investigate its validity, while also proposing changes to allow for continued use. It is concluded that the model overestimates the wear and an update is suggested. In addition, the impact on NORTRIP emission predictions is briefly investigated. There were also indications that NORTRIP is affected by the abrasion model overestimating the contribution of pavement wear to the particle emissions.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Taylor and Francis Ltd., 2019
Emneord
Studded tyre, Wear, Abrasion, Dust, Mathematical model, Calibration
HSV kategori
Forskningsprogram
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13967 (URN)10.1080/10298436.2019.1614585 (DOI)2-s2.0-85065747784 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2019-06-05 Laget: 2019-06-05 Sist oppdatert: 2020-05-19bibliografisk kontrollert
Aretun, Å., Berg, J., Henriksson, M., Henriksson, P., Ihlström, J., Janhäll, S., . . . Silvander, T. (2019). GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden: slutrapport. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden: slutrapport
Vise andre…
2019 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
GoMate – Diversified EV sharing services for the dense city : final report
Abstract [sv]

I GoMate-projektet har diversifierad elfordonspool vid boendet testats: pool bestående av elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar, i två innerstadsområden i Jönköping. Det övergripande syftet med projektet har varit att undersöka om och i vilken utsträckning som en diversifierad elfordonspool kan bidra till minskad bilanvändning till förmån för användning av mer hållbara mobilitetslösningar.

Resultaten visar att en diversifierad elfordonspool har potential att minska bilanvändningen. Det är framförallt elcykel som ersätter bilresor till vardags, vilket på sikt kan minska bilinnehav till förmån för nyttjande av biltjänster vid enstaka tillfällen (sällanresor).

Om potentialen ska kunna realiseras krävs dock pris- och affärsmodeller för pooltjänsterna som stimulerar till minskad bilanvändning, betraktat som en process som kan förväntas ske successivt över tid. En sådan process behöver vidare understödjas av policy, styrmedel och åtgärder som begränsar och försvårar bilresande i innerstaden.

Om potentialen ska realiseras behöver också poolverksamheten skalas upp betydligt avseende antal fordon per lägenhet. Trots att det var en relativt stor poolverksamhet med totalt 17 (varav 15 cyklar) fordon för 160 hushåll, som testades i projektet, så hade den endast kapacitet att försörja en mycket liten andel av de boendes totala resande, och med mycket små effekter avseenden bidrag till energioch klimatmål.

Abstract [en]

In the GoMate project, EV sharing services has been tested in two residential areas located in the central city of Jönköping; services consisting of e-bikes, e-cargo bikes and e-cars. The aim of the project has been to investigate whether and to what extent EV sharing services can contribute to reduced car use in favor of the use of more sustainable mobility solutions. The results show that a diversified EV club has the potential to reduce car use. It is mainly the e-bike that replaces car trips for everyday travel, which in the long term can reduce car holdings in favor of the use of e-car services for occasional travel.

However, if the potential is to be realized, price and business models are required for these services that stimulate reduced car use, considered as a process that can be expected to occur gradually over time. Such a process also needs to be supported by policy instruments and measures that limit car use in central city areas.

If the potential is to be realized, the services also need to be scaled up considerably with respect to the number of vehicles per apartment. Although there was a relatively large EV club with a total of 17 (of which 15 were bicycles) vehicles for 160 households, which were tested in the project, it only had the capacity to supply a very small proportion of the residents' total travel, and with very little effects regarding reduction in energy use and carbon emissions.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. s. 69
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1013
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13972 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-06-11 Laget: 2019-06-11 Sist oppdatert: 2019-06-11bibliografisk kontrollert
Gjerstad, K.-I., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Denby, B., Elmgren, M., Grythe, H., . . . Vogt, M. (2019). NORDUST: Nordic Road Dust Project.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>NORDUST: Nordic Road Dust Project
Vise andre…
2019 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

Road dust is an important contributor to airborne particle pollution, especially in the Nordic countries where high road surface wear, due to studded tyre useas well as winter maintenance and operations including sanding and salting are important contributors. Even though the road dust problems are similar, the countries have tackled different parts of the problem with different research approaches, resulting in a complex knowledgebase in need of compilation. A former project, NORTRIP, started this work and implemented the knowledge into an emission model with a specially elaborated road dust focus. The model work has been used to identify knowledge gaps, intended to be filled within the NorDust project. Laboratory tests and controlled and uncontrolled field measurements as well as parametrisation and modelling has been used as tools to find, describe and implement issues concerning road dust formation, suspension and dynamics and road operation effects on emissions in facilities and sites in Finland and Sweden. The NORTRIP model has been implemented and evaluated in Iceland, not previously involved in the model development, to identify input data needs. The project has resulted in an array of findings, of which some have been possible to implement in new parametrisations in the NORTRIP model. In the complex research area of road dust dynamics, the project has also resulted in a lot of practical experiences concerning experimental and measurement designs and evaluation possibilities that future research will be able to benefit from.

Publisher
s. 132
Serie
NordFoU ; 2019-01
Emneord
Dust, Dust control, Mathematical model, Laboratory (not an organization), In situ, Measurement, Apparatus (measuring), Particulate matter, Tyre, Sand
HSV kategori
Forskningsprogram
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-14950 (URN)
Tilgjengelig fra: 2020-01-22 Laget: 2020-01-22 Sist oppdatert: 2020-04-21bibliografisk kontrollert
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Järlskog, I., Lundberg, J., Niska, A., Janhäll, S., . . . Johansson, C. (2019). Optidrift: optimerad vinter- och barmarksdrift för bättre luftkvalitet. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Optidrift: optimerad vinter- och barmarksdrift för bättre luftkvalitet
Vise andre…
2019 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
Optidrift : optimized urban street operation for better air quality
Abstract [sv]

Drift av gator och vägar påverkar, förutom framkomlighet och säkerhet, även miljöaspekter som luftkvalitet. Åtgärder som sandning och saltning påverkar halten av inandningsbara partiklar (PM10) i luften. Driftåtgärder som görs för att minska uppvirvlingen av partiklar på våren kan å andra sidan ha effekt på vinterdriften, genom att de saltlösningar som används också fungerar som halkbekämpningsmedel. Projektet har undersökt möjligheterna att optimera gatudriften ur dessa aspekter, med ett fokus på luftkvalitet. I olika aktiviteter inhämtades synpunkter och erfarenheter kring problembild och lösningar från bransch, väghållare och praktiker. En provtagare för vägdamm, WDS II, vidareutvecklades. Utvärderingar av olika spol- och städvarianters effekt på dammförrådet visade att en positiv effekt av metoderna kräver att det finns förhållandevis mycket damm på vägytan. Optimeringstester visade att god prognosstyrning av insatserna är viktigt för ett bra resultat. En kriteriebaserad analys visade att ingen optimering av dammbindningen skett under projektperioden. Sammantaget har projektets ursprungliga mål att kunna föreslå en optimerad gatudrift i en stadsdel i Stockholm inte nåtts, främst beroende av gällande driftkontrakt och av miljökvalitetsmålets (PM10) och framkomlighetens höga prioritet i staden. Däremot har Optidrift identifierat framgångsfaktorer och problem med gatudriften, resulterat i ökad kunskap om gatudriftens effekter på dammförråd och luftkvalitet samt tagit fram användbara utvärderingsmetoder och scenarioanalyser användbara i fortsatt arbete med att förbättra och optimera vinter- och barmarksdrift.

Abstract [en]

Operation of streets and roads, in addition to accessibility and safety, also affects environmental aspects such as air quality. Measures such as sanding and salting affect the content of inhalable particles (PM10) in the air. On the other hand, operational measures that are made to reduce the suspension of particles in the spring can have an effect on the winter operation, because the salt solutions used also act as de- and anti-icing agents. The project has investigated the possibilities of optimizing street operations from these aspects, with a focus on air quality. In various activities, views and experiences were gathered about problem images and solutions from industry, road managers and practitioners. A road dust sampler, WDS II, was developed. Evaluations of the effect of different coil and cleaning variants on the road dust load showed that a positive effect of the methods requires that there is relatively much dust on the road surface. Optimization tests showed that good forecasting of dust binding is important for a good result. A criteria-based analysis showed that no optimization of the dust binding occurred during the project period. Overall, the project's original goal of being able to propose an optimized street operation in a district in Stockholm has not been achieved, mainly due to current operating contracts and of the high priority of the environmental quality objective (PM10) and accessibility in the city. On the other hand, Optidrift has identified success factors and problems with the street operation, resulting in increased knowledge about the street operations' effects on dust load and air quality, and developed useful evaluation methods and scenario analyzes useful in continued work on improving and optimizing winter and barge operations.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. s. 117
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1004
Emneord
Particulate matter, Air pollution, Dust control, Cleaning, Deicing agent, Method, Evaluation (assessment), Street, Footway, Cycle track, Urban area, Winter maintenance, Maintenance
HSV kategori
Forskningsprogram
70 Road: Maintenance; 70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance; 70 Road: Maintenance, 71 Road: Winter maintenance
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13669 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-03-15 Laget: 2019-03-15 Sist oppdatert: 2020-01-17bibliografisk kontrollert
Vieira, T., Lundberg, J., Genell, A., Sandberg, U., Blomqvist, G., Gustafsson, M., . . . Erlingsson, S. (2019). Porous pavement for reduced tyre/road noise and improved air quality: Initial results from a case study. In: Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2019: . Paper presented at 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2019, 7 July 2019 through 11 July 2019. Canadian Acoustical Association
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Porous pavement for reduced tyre/road noise and improved air quality: Initial results from a case study
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2019, Canadian Acoustical Association , 2019Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

One possible solution to reduce noise resulting from tyre-pavement interaction is to use a porous pavement surface. A porous surface will reduce noise by decreasing air pressure gradients in the tyre-pavement contact as well as by decreasing the acoustical impedance of the road surface and reducing the horn effect. While reducing noise, other functional aspects of a pavement such as abrasion wear which impacts on air pollution through generation and suspension of particles, friction and rolling resistance need to be addressed. This paper analyses the acoustical behaviour of a Double Layered Porous Asphalt (DLPA), applied in the city of Linköping, Sweden, as a solution to mitigate noise, compared to a non-porous Stone Mastic Asphalt (SMA) pavement used as reference. The analysis is based on Close Proximity noise measurements, both in absolute value and as frequency spectra, acoustical homogeneity over the surface length and sound absorption measurements. The acoustic analysis is combined with analyses of air quality measurements of PM10 (Particulate Matter with aerodynamic diameter < 10 µm) from two Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM) measurement stations placed near each different pavement section. The initial results indicate that the porous pavement results in a noise reduction of up to 5 dB for light vehicles, and up to 4 dB for heavy vehicles. So far, the DPLA shows approximately 52 % lower PM10 concentrations than the SMA. It should be noted that PM10 is influenced also by meteorological conditions, like humidity, background sources as well as vehicle properties, e.g. use of studded tyres, and that some of the observed decrease can be due to other aspects than porosity e.g. road surface moisture and wind direction. In conclusion, the use of a porous pavement shows promising results from both acoustical and air quality aspects, given the initial, short term results

sted, utgiver, år, opplag, sider
Canadian Acoustical Association, 2019
Emneord
Porous asphalt, Noise level, Wear, Particle, Particulate matter, Measurement, In situ
HSV kategori
Forskningsprogram
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-14292 (URN)2-s2.0-85073001670 (Scopus ID)9781999181000 (ISBN)
Konferanse
26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2019, 7 July 2019 through 11 July 2019
Tilgjengelig fra: 2019-11-04 Laget: 2019-11-04 Sist oppdatert: 2020-04-20bibliografisk kontrollert
Vieira, T., Lundberg, J., Genell, A., Sandberg, U., Blomqvist, G., Gustafsson, M., . . . Erlingsson, S. (2019). Porous pavement for reduced tyre/road noise and improved air quality: Initial results from a case study. In: Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2019: . Paper presented at 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2019, 7 July 2019 through 11 July 2019. Canadian Acoustical Association
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Porous pavement for reduced tyre/road noise and improved air quality: Initial results from a case study
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2019, Canadian Acoustical Association , 2019Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

One possible solution to reduce noise resulting from tyre-pavement interaction is to use a porous pavement surface. A porous surface will reduce noise by decreasing air pressure gradients in the tyre-pavement contact as well as by decreasing the acoustical impedance of the road surface and reducing the horn effect. While reducing noise, other functional aspects of a pavement such as abrasion wear which impacts on air pollution through generation and suspension of particles, friction and rolling resistance need to be addressed. This paper analyses the acoustical behaviour of a Double Layered Porous Asphalt (DLPA), applied in the city of Linköping, Sweden, as a solution to mitigate noise, compared to a non-porous Stone Mastic Asphalt (SMA) pavement used as reference. The analysis is based on Close Proximity noise measurements, both in absolute value and as frequency spectra, acoustical homogeneity over the surface length and sound absorption measurements. The acoustic analysis is combined with analyses of air quality measurements of PM10 (Particulate Matter with aerodynamic diameter < 10 µm) from two Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM) measurement stations placed near each different pavement section. The initial results indicate that the porous pavement results in a noise reduction of up to 5 dB for light vehicles, and up to 4 dB for heavy vehicles. So far, the DPLA shows approximately 52 % lower PM10 concentrations than the SMA. It should be noted that PM10 is influenced also by meteorological conditions, like humidity, background sources as well as vehicle properties, e.g. use of studded tyres, and that some of the observed decrease can be due to other aspects than porosity e.g. road surface moisture and wind direction. In conclusion, the use of a porous pavement shows promising results from both acoustical and air quality aspects, given the initial, short term results © Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2019. All rights reserved.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Canadian Acoustical Association, 2019
Emneord
Air Quality, Noise, Pavement, PM10, Tyre, Acoustic impedance, Acoustic wave absorption, Mastic asphalt, Noise abatement, Pavements, Quality control, Sound insulating materials, Suspensions (fluids), Tires, Air quality measurements, Meteorological condition, Sound absorption measurements, Stone mastic asphalts, Tapered element oscillating microbalances, Acoustic noise
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-15297 (URN)2-s2.0-85084011387 (Scopus ID)9781999181000 (ISBN)
Konferanse
26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2019, 7 July 2019 through 11 July 2019
Tilgjengelig fra: 2020-05-27 Laget: 2020-05-27 Sist oppdatert: 2020-05-27bibliografisk kontrollert
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Järlskog, I., Lundberg, J., Janhäll, S., Elmgren, M., . . . Silvergren, S. (2019). Road dust load dynamics and influencing factors for six winter seasons in Stockholm, Sweden. Atmospheric Environment: X, 2, Article ID 100014.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Road dust load dynamics and influencing factors for six winter seasons in Stockholm, Sweden
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: Atmospheric Environment: X, ISSN 2590-1621, Vol. 2, artikkel-id 100014Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Traffic related non-exhaust particulate sources and road dust are an increasingly important source for PM10 air pollution as exhaust sources are decreasing due to regulations. In the Nordic countries, the road dust problem is enhanced by use of studded tyres, causing increased road wear and winter road maintenance including gritting. Efforts to reduce road dust emissions requires knowledge on temporal and spatial road dust load dynamics. The city of Stockholm, Sweden, has therefore financed seasonal (October to May) road dust sampling to be able to optimize their winter and spring time street operation measures for reduced road dust emissions. This work describes the outcome of six seasons (2011/2012–2016/2017) of road dust sampling in five central streets using the VTI wet dust sampler (WDS).The results show that road dust load, expressed as DL180 (dust load smaller than 180 μm) has a seasonal variation with the highest loads (up to 200 g/m2) in late winter and early spring and a minimum (down to about 15 g/m2) in early autumn and late spring. The dust load varies between streets and is depending on pavement surface properties. On a smaller scale the dust load has a high variability across streets due to differences in rates of suspension from different parts of the road surface, with low amounts in wheel tracks and higher in-between and outside the tracks. Between 2 and 30% of the DL180 is smaller than 10 μm and could directly contribute to PM10 emissions. In general, higher road surface texture leads to higher dust loads, but the condition of the pavement (e.g. cracks, aggregate loss) might also have an effect. A new, wear resistant pavement accumulated markedly higher road dust amounts than a several years old pavement. This paper closes with a discussion on the complex relation between road dust load and PM10 concentrations and a discussion on the challenges and comparability of road dust sampling techniques and measures.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Elsevier Ltd, 2019
Emneord
Dust, Particulate matter, Sampling, Season, Variability, Surface texture
HSV kategori
Forskningsprogram
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13645 (URN)10.1016/j.aeaoa.2019.100014 (DOI)2-s2.0-85061003909 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2019-05-17 Laget: 2019-05-17 Sist oppdatert: 2020-05-19bibliografisk kontrollert
Lundberg, J., Blomqvist, G., Gustafsson, M., Janhäll, S. & Järlskog, I. (2019). Wet Dust Sampler: a Sampling Method for Road Dust Quantification and Analyses. Water, Air and Soil Pollution, 230(8), Article ID 180.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Wet Dust Sampler: a Sampling Method for Road Dust Quantification and Analyses
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: Water, Air and Soil Pollution, ISSN 0049-6979, E-ISSN 1573-2932, Vol. 230, nr 8, artikkel-id 180Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

In northern countries, the climate, and consequently the use of studded tyres and winter traction sanding, causes accumulation of road dust over winter and spring, resulting in high PM10 concentrations during springtime dusting events. To quantify the dust at the road surface, a method—the wet dust sampler (WDS)—was developed allowing repeatable sampling also under wet and snowy conditions. The principle of operation is flushing high-pressurised water over a defined surface area and transferring the dust laden water into a container for further analyses.

In this paper, the latest version of the WSD is presented together with an evaluation of its performance. To evaluate the WDS, the ejected water amount was measured, as well as water losses in different parts of the sampling system, together with indicative dust measurement using turbidity as a proxy for dust concentration. The results show that the WDS, when accounting for all losses, have a predictable and repeatable water performance, with no impact on performance based on the variety of asphalt surface types included in this study, given undamaged surfaces. The largest loss was found to be water retained on the surface, and the dust measurements imply that this might not have as large impact on the sampled dust as could be expected. A theoretical particle mass balance shows small particle losses, while field measurements show higher losses. Several tests are suggested to validate and improve on the mass balances. Finally, the WDS is found to perform well and is able to contribute to further knowledge regarding road dust implications for air pollution.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Springer, 2019
Emneord
Particulate matter, Method, Measurement, Apparatus (measuring), Sample (mater), Dust, Repeatability, Prediction, Performance, Evaluation (assessment)
HSV kategori
Forskningsprogram
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-14085 (URN)10.1007/s11270-019-4226-6 (DOI)2-s2.0-85069672194 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2019-08-20 Laget: 2019-08-20 Sist oppdatert: 2020-05-19bibliografisk kontrollert
Lundberg, J., Janhäll, S., Gustafsson, M. & Erlingsson, S. (2018). Calibration of the Swedish Studdded Tyre Abrasion Wear Prediction Model and the Implication for the NORTRIP Road Dust Emission Model. In: Transportation Research Board 97th annual meeting: . Paper presented at Transportation Research Board annual meeting. Washington, D.C.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Calibration of the Swedish Studdded Tyre Abrasion Wear Prediction Model and the Implication for the NORTRIP Road Dust Emission Model
2018 (engelsk)Inngår i: Transportation Research Board 97th annual meeting, Washington, D.C., 2018Konferansepaper, Poster (with or without abstract) (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

An experimentally based prediction model of rut development due to studded tyres is available in Sweden and which had been found to work well. However, since it has not been validated since 2007, during which traffic as well as road and tyre design have developed, the question has arisen regarding the model’s current validity. Also, since the prediction model is used in the NORTRIP (NOn-exhaust Road Traffic Induced Particle emission) emission model, a natural question is how a change in the wear model will affect the emission model. In this paper, two versions of the abrasion model are compared to measurements at several recently constructed roads in Sweden to investigate the validity, while also proposing changes to allow for continued use. In addition, the impact on NORTRIP is briefly investigated. The paper first describes the abrasion models and their calibration, as well as the test sections for calibration. Both versions of the model, as expected, overestimated the wear and an update was suggested. It was also found that NORTRIP is indicatively affected by overestimating the contribution of pavement wear to the emissions.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Washington, D.C.: , 2018
Emneord
Rutting (wheel), Studded tyre, Forecast, Mathematical model, Wear, Calibration, Emission
HSV kategori
Forskningsprogram
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-12782 (URN)
Konferanse
Transportation Research Board annual meeting
Tilgjengelig fra: 2018-02-09 Laget: 2018-02-09 Sist oppdatert: 2020-01-17bibliografisk kontrollert
Gustafsson, M., Blomqvist, G., Elmgren, M., Janhäll, S., Johansson, C., Järlskog, I., . . . Silvergren, S. (2018). Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2016/2017. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2016/2017
Vise andre…
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
Operational measures against PM10 pollution in Stockholm : evaluation of winter season 2016/2017
Abstract [sv]

Stockholms stad bedriver sedan 2011 ett arbete med att, genom förbättrade och specifika gatudriftsåtgärder minska uppvirvlingen av vägdamm för att minska partikelhalter i luften. Sedan starten har effekterna på såväl dammförråd som luftkvalitet följts upp av VTI och SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

Specifika åtgärder har omfattat främst dammbindning med kalciummagnesiumacetat (CMA) och städning med vakuumsug (Disa-Clean). Luftkvalitetsmätningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras för fjärde året i Stockholm vilket delvis bedöms beror på driftåtgärderna. Den extra dagtida dammbindningen kunde visas sänka dygnsmedelvärdet av PM10 med 6 %, medan den kvartersvisa behandlingen inte kunde visas ha någon tydlig effekt. Vägdammsmängderna mätt som DL180 (vägdamm mindre än 180 μm) tenderar att i genomsnitt ha ökat något jämfört med föregående säsong, särskilt i ytorna mellan hjulspåren. Omläggningen av Folkungagatan har resulterat i kraftigt ökade vägdammsmängder, men också lägre PM10-halter än föregående säsonger. Utvärderingen av möjligheterna att optimera dammbindningen visar att flera dagar med överskridanden på hösten missas, medan flera dagar i januari behandlas med CMA utan att behov egentligen föreligger. Högre precision med prognosbaserade åtgärder behövs för optimering av insatserna.

Abstract [en]

Since 2011, Stockholm City has been working to reduce the impact of road dust through improved and specific street operations to reduce particulate levels in the air. Since its inception, effects on dust load and air quality have been investigated by VTI and SLB-analys at the Environmental Management in Stockholm. Specific measures have mainly included dust binding with calcium magnesium acetate (CMA) and vacuum cleaning with a Disa-Clean sweeper. The air quality measurements show that the environmental quality standard for PM10 is maintained for the fourth year in a row in Stockholm, which is partly due to operational measures. Additional daytime dust binding could be shown to lower the daily average PM10 concentration by 6%, while blockwise CMA treatment could not be shown to have any clear effect. Road dust load, measured as DL180 (road dust less than 180 μm), tend to have increased slightly compared to the previous season, especially in between the wheel tracks. The repaving of Folkungagatan has resulted in heavily increased dust load levels, but also lower PM10 levels than previous seasons. Evaluation of the possibilities for optimizing dust binding shows that several days with exceedances in autumn are missed, while several days in January are treated with CMA without an actual need to reach the limit value. Higher precision with forecast-based measures is needed to further optimize the efforts.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. s. 74
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 970
Emneord
Particulate matter, Dust, Dust control, Dust removal, Cleaning, Street, Urban area, Method, Evaluation (assessment), Pollution concentration, Winter, Road traffic
HSV kategori
Forskningsprogram
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13344 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-10-15 Laget: 2018-10-15 Sist oppdatert: 2020-01-17bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2679-2611