Publikasjoner
1 - 7 of 7
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Johansson, Magnus
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Transportekonomi, TEK. VTI.
  Odolinski, Kristofer
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Transportekonomi, TEK.
  Kinas nya sidenvägar: effekter på svensk handel och svenska transporter2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  VTI har på uppdrag av Trafikanalys gjort en bedömning av hur startade och aviserade infrastrukturinvesteringar inom det så kallade Belt and Road Initiative (BRI) kan komma att påverka svensk handel och svenska transporter. BRI är en global utvecklingsstrategi som Kina lanserade 2013 och som beräknas fortlöpa till år 2049. I mars 2019 inkluderade initiativet 125 länder och 29 internationella organisationer som i olika konstellationer samarbetade under 173 samverkansavtal1. I föreliggande notat ligger fokus på de infrastrukturinvesteringar som genomförs för att underlätta handeln mellan Asien och Europa.

  Utfallet som studeras är endast kopplat till förändringar i transporttider och kostnader för handel. Det görs ingen bedömning av hur BRI kan påverka olika länders tillväxt, vilket ytterligare skulle påverka svensk och internationell handel. Totalt beaktas 93 olika infrastrukturprojekt, 67 kopplade till landtransporter (framförallt järnväg) och 26 till sjötransporter. För järnvägstransporter är det tre huvudsakliga stråk som byggs ut; ett transsibiriskt stråk genom Ryssland som kopplar till Kinas nordliga delar, ett stråk via Kazakstan som kopplar till Kinas nordvästra delar och ett sydligt stråk via Turkiet och Iran som kopplar till sydvästra Kina. Stråket via Kazakstan är det som utnyttjas mest idag, medan det sydliga stråket kräver omfattande investeringar. För sjötransporter är merparten av projekten förstärkningar i hamninfrastrukturen utmed befintliga rutter från östra Kina via Suezkanalen, men det finns också planer på att bygga den så kallade Thaikanalen för att slippa köra runt Malackahalvön samt att öppna farleder genom Norra ishavet och Berings sund.

  Effekter på bilateral handel estimeras via en ekonometrisk modell, en så kallad gravitationsmodell, vars parametrar skattas mot handelsflöden och landspecifika variabler för åren 1988 till 2017. Specifikt används modellen för att bedöma effekten av att reducera avståndsfriktionen i handeln med de länder som påverkas av infrastrukturinvesteringarna inom BRI. Förändringar i avståndsfriktioner baseras på beräkningar av de Soyres et al. (2018) som visar hur BRI-projekten potentiellt kan förbättra transporttider och handelskostnader mellan olika länder. I ett andra steg studeras effekter på transporter genom att låta Trafikverkets nationella godstransportmodell estimera transportlösningar, dels med varugruppsspecifika efterfrågematriser enligt Trafikverkets officiella godstransportprognos till 2040, dels med efterfrågematriser som reviderats mot bakgrund av resultaten från handelsmodellen. Genomgående görs också mer övergripande kopplingar mellan handel och transporter via beskrivningar av Sveriges nuvarande handel med de länder som påverkas mest av BRI och tidigare gjorda estimat över transportvolymer och transportmönster för olika varugrupper.

 • Forward, Sonja
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Berg, Jessica
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Henriksson, Per
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Andersson, Alfred
  LTH.
  Laurell, Adam
  Samtrafiken.
  Arnfalk, Peter
  LTH.
  Hiselius, Lena
  LTH.
  Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att uppnå ett mer hållbart tjänsteresande genom att demonstrera och utvärdera en ny tjänst för kombinerad mobilitet för tjänsteresor. Ett annat syfte var att undersöka hur tjänsteresor inklusive resfria möten (dvs. virtuella möten som sker på distans) genomförs i organisationer och vad som påverkar val av transporter. I studien ingick en processutvärdering, en intervjustudie och en effektutvärdering. Intervjustudien, som bygger på intervjuer och fokusgrupper med 38 personer från 12 organisationer, visade att man rent allmänt var nöjd med rese-appen och kunde se fördelarna med att använda en sådan. De som var mindre nöjda ansåg att tekniken inte fungerade fullt ut. Svaren från enkätstudien visade att även om deltagarna var nöjda använde de den inte regelbundet utan mest då de skulle göra regionala resor. Detta innebar att färre använt appen för lokala bussresor och långväga tågresor vilket kan bero på att de hade egna resekort och avtal med en resebyrå. Detta stöds även av processutvärderingen som visade att lanseringen av appen var svårare än man förväntat sig, vilket många gånger berodde på att organisationerna hade egna lösningar. I effektutvärderingen jämfördes även svaren från de som använt och de som inte använt rese-appen. Resultatet visade att gruppen som använt appen ansåg att det blivit mindre besvärligt att resa med buss jämfört med svaren i förstudien. Någon liknande förändring hade inte skett i kontrollgruppen. På frågor om resfria möten ansåg ungefär hälften att det var lätt eller mycket lätt att ordna ett sådant möte. Anledningen till att man inte utnyttjade denna möjligt var att man kände sig osäker på hur tekniken skulle hanteras. Resultaten visade att det fanns en potential att ersätta ca en femtedel av tjänsteresorna med resfria möten. En viktig slutsats från studien var att utformningen av appen fungerade bra men att utbudet i egna kanaler som man redan använder inte får skilja sig för mycket med appen. Om appen sedan ökar användningen av mera hållbara transporter behöver undersökas ytterligare över en längre tid och med en större grupp.

 • Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Johannesson, Mikael
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Gustafsson, Mats
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Järlskog, Ida
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Lithner, Delilah
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Polukarova, Maria
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Strömvall, Ann-Margret
  Chalmers tekniska högskola.
  Mikroplast från däck- och vägslitage: en kunskapssammanställning2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna kunskapssammanställning handlar om mikroplast från vägtrafikens däck- och vägslitage. Eftersom kunskapen om mikroplaster från vägtrafiken är begränsad samtidigt som däckslitage bedöms vara den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige, gav regeringen inom ramen för sitt arbete med plast och mikroplast Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att under 2018– 2020 ta fram och sprida kunskap om mikroplast från vägtrafiken. Varje kapitel i denna rapport sammanfattar befintlig kunskap om mikroplast från vägtrafiken avseende en eller flera aspekter. Dessa aspekter är: källor, spridning och förekomst; miljö- och hälsoeffekter samt risker; egenskaper och kemisk sammansättning; däck- och vägslitage; provtagningsmetoder; analys- och provberedningsmetoder samt åtgärder. Dessutom finns ett kapitel med sammanfattande slutsatser och allra sist ett kapitel om forsknings-, utvecklings- och utredningsbehov.

  Syftet med rapporten är att den ska utgöra ett underlag för att minska emissioner och spridning av mikroplast från vägtrafiken. Ett mål med rapporten är att sammanställa och sprida kunskap om mikroplast från däck- och vägslitage och att redogöra för nuvarande kunskapsläge. Ytterligare ett mål är att identifiera kunskaps- och forskningsbehov avseende mikroplast från vägtrafiken.

  Underlaget till denna kunskapssammanställning utgörs av vetenskapliga artiklar och rapporter samt facklitteratur och information från branschen och från experter.

 • Sjörs Dahlman, Anna
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafikanttillstånd, TIL.
  Anund, Anna
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafikanttillstånd, TIL.
  Utvärdering av trötthetsvarningssystem i buss2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att det är vanligt att bussförare i kollektivtrafik får kämpa för att hålla sig vakna flera gånger i månaden. Det finns i dagsläget tekniska system för att detektera trötthet hos förare men hur denna typ av system påverkar och uppfattas av bussförare är inte känt. Syftet med studien var att utvärdera effekten av ett trötthetsvarningssystem i långfärdsbussar. Studien omfattar två delstudier; en enkätstudie och en utvärdering av trötthetsvarningssystemet med bussförare på väg. Enkätstudien visade att de faktorer som upplevs som mest tröttande var att köra på natten, oregelbundna arbets- och sovtider och delade arbetspass/lång tid sedan rast. Det var 29% av förarna som uppgav att de behövde kämpa för att hålla sig vakna när de kör buss 2-4 ggr/ månad eller oftare. Datainsamlingen på väg visade att självskattad sömnighet var något lägre under körningar med trötthetsvarningssystemet aktivt. Trötthetsvarningssystemets loggar av trötthetshändelser samt förarnas rapporter av varningar som tagits emot stämde inte överens med deras upplevda trötthet. Förarna var överlag positiva till trötthetsvarningssystemet men lyfte fram att systemet behöver bli mer tillförlitligt.

 • Strand, Niklas
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Förare och fordon, FOF.
  Augusto, Bruno
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Körsimulering och visualisering, SIM.
  Gohl, Irene
  AUDI AG.
  Stoll, Johann
  AUDI AG.
  Puente Guillen, Pablo
  TME.
  Bruyas, Marie-Pierre
  IFSTTAR.
  Jaussein, Marie
  IFSTTAR.
  Gallouin, Evan
  IFSTTAR.
  Perlet, Klaus
  BMW.
  Peterson, Mats
  VCC.
  Johansson, Regina
  VCC.
  Meltzer, Elin
  VCC.
  Ljung Aust, Mikael
  VCC.
  Braeutigam, Julia
  BAST.
  Large, David
  University of Nottingham.
  Report on simulator test results and driver acceptance of PROSPECT functions2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The process of developing new automotive systems includes various testing cycles to assure a save operation in traffic. Physical system testing on test tracks is very important for this purpose, but rather expensive and might only become possible in later stages of the development process. Using a virtual simulation environment offers a safe possibility of testing new systems in early stages of development. Aditionally, driver-in-the-loop tests at test track and in a virtual simulator make it possible to evaluate driver reaction and potential acceptance by the future users of those systems. Within PROSPECT the new functions are investigated under various aspects in several simulator studies and test track studies.

  This deliverable D7.3 gives detailed information of conduction and results of the each study. Three studies focus exclusively on the for Vulnerable Road Users (VRUs) specifically dangerous urban intersection scenarios. The first of those studies examines the driver behaviour in a turning situation when a byciclist might be crossing. The described phenomena are looked-but-failed-to-see and failed-to-look. The second study, which provides an initial step in this line of research, analyzed the acceptance of issued forward collision warning times. The positioning of the potential accident opponent and the subjective feeling towards the criticality of the situation bythe driver were key parameters taken into account. Last, but not least the acceptance of an intersection assist autonomous emergency braking systems was tested regarding the acceptance of potential buyers. The study was run for five days in a row for each participant to be able to judge the behaviour in a comuting situation.

  Two studies focused on longitudinal scenarios. Both studies followed the same design, but one was conducted on a test track and the other one in a simulator. The main objective was to investigate drivers reactions to FCW warnings and Active Steering interventions in critical VRU scenarios in case of a distraction of the driver. Additionally, the test track study was used to validate the results from the simulator study.

  The results of those studies are the basis for a wide acceptance evaluation of the systems. No system is an asset in increasing road safety if it is not accepted by the user and therefore turned off, if it is not required the system to be default on in consumer tests. Complemented by an additional acceptance study where the participants had to give their opinion of those systems after they watched videos of dangerous situations, the acceptance was analyzed based on questionnaires developed in PROSPECT and reported in Deliverable 7.2. This wholistic approach allows an expert discussion on the potentials of the PROSPECT functions in the future.

 • Forsman, Åsa
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet och trafiksystem, TST.
  Henriksson, Per
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Eriksson, Jenny
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet och trafiksystem, TST. Statens väg- och transportforskningsinstitut, Infrastruktur, INFRA, Drift och underhåll, DOU.
  Olyckor med cyklister, elcyklister och elsparkcyklister: Analys av Stradadata2019Annet (Annet vitenskapelig)
 • Nordström, Olle
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Magnusson, Georg
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Strandberg, Lennart
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Tunga fordonskombinationers dynamiska stabilitet: del 2 Bilaga1972Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  Appendix A   Begreppsförklaringar

  Appendix B   Matematisk modell för studium av tunga fordonskombinationers dynamiska stabilitet

  Appendix C    Variation av till axelavstånden kopplade fordonsparametrar

  Appendix D   Mätning av sidkraftskarakteristik hos däck

  Appendix E    Uppmätning och beräkning av tyngdpunktslägen, masströghetsmoment, vältningsgräns och krängdynamiska konstanter

  Appendix F    Luftkrafter på lastfordon vid stark sidvind

  Appendix G    Litteraturstudie

  Appendix H     Grunddata för simulerade fordonskombinationer